Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O USLOVNOM PLAćANJU PORESKOG DUGA NA RATE I OTPISU KAMATA NA TAJ DUG: PORESKI OBVEZNIK IMA PRAVO DA GLAVNI PORESKI DUG PLATI NAJVIšE DO 60 MESEčNIH RATA BEZ SREDSTAVA OBEZBEđENJA, U KOM PERIODU NE TEčE KAMATA


Ministarstvo finansija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o uslovnom plaćanju poreskog duga na rate i otpisu kamata na taj dug (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Kao predmet zakona, Nacrt zakona definiše uslove i obim za plaćanje poreskog duga na rate, za otpis kamate na taj dug i za otpis obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Nacrt zakona, zatim, definiše značenje izraza upotrebljenih u Nacrtu zakona:

1. poreski obveznik je pravno lice,  preduzetnik i fizičko lice, koje na dan 28. februara 2014. godine, odnosno na dan 30. aprila 2015. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda utvrđenih ovim zakonom;

2. porezi su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to: porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na registrovano oružje, porez na premije neživotnog osiguranja, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, porez na dodatu vrednost, akcize, porez na promet, porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije;

3. lokalni porezi su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu zakona, odnosno odluka njihovih skupština;

4. glavni poreski dug je dug po osnovu poreza dospelih za plaćanje zaključno sa 30. aprilom 2015. godine, a koji je sa tim danom evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, osim  celokupnog duga po  osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

5. celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dospelog za plaćanje zaključno sa 28. februarom 2014. godine, a koji je sa tim danom evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave;

6. kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug i na celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

7. tekuće  obaveze  su  obaveze  po  osnovu  svih  javnih  prihoda  koje  periodično dospevaju za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. maja 2015. godine;

8. nadležni organ je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

Nacrt zakona uređuje plaćanje poreskog duga na rate. Naime, predviđeno je da poreski obveznik ima pravo da glavni poreski dug plati najviše do 60 mesečnih rata bez sredstava obezbeđenja, u skladu sa rokovima utvrđenim rešenjem nadležnog organa kojim se odobrava plaćanje glavnog poreskog duga na rate.

U periodu počev od 1. maja 2015. godine do isplate glavnog poreskog duga u potpunosti, poreski obveznik dužan je da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem, i u tom periodu ne teče kamata.

Isplatom glavnog poreskog duga poreskom obvezniku otpisuje se kamata, kao i celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dospelog za plaćanje zaključno sa 28. februarom 2014. godine.

  • Ako poreski obveznik u periodu počev od 1. maja 2015. godine do isplate glavnog poreskog duga u potpunosti, ne izmiri tekuću obavezu, odnosno ratu, nadležni organ po službenoj dužnosti ukida rešenje o plaćanju poreskog duga na rate donetog u skladu sa Nacrtom zakona,  odnosno u skladu sa odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave i odmah sprovodi postupak prinudne naplate preostalog iznosa poreskog duga, uključujući tekuće obaveze dospele za plaćanje, kamatu i celokupni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Takođe, predviđeno je i da se pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na rate, otpis kamate na taj dug, kao i otpis celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na osnovu zahteva koji poreski obveznik, u pisanoj formi, podnosi nadležnom organu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba iz Nacrta zakona, a pod uslovom da je izmirio tekuće obaveze dospele za plaćanje počev od 1. maja 2015. godine.

Nadležni organ je dužan da rešenje po zahtevu dostavi poreskom obvezniku u roku od 60 dana od dana dostavljanja tog zahteva. Nadležni organ rešenjem utvrđuje ukupan iznos glavnog poreskog duga, iznos celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, broj i iznos rata, kao i dospelost rata. Iznos rate koja ne sadrži iznos celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i koja se plaća za određeni mesec, valorizuje se indeksom rasta potrošačkih cena na poslednji dan prethodnog meseca i izmiruje zaključno sa 15-im u mesecu koji sledi mesecu za koji se plaća rata.

Nacrt zakona uređuje i zahtev za povraćaj u pređašnje stanje. Ako za vreme plaćanja na rate glavnog poreskog duga utvrđenog u skladu sa odredbama predloženim u Nacrtu zakona, odnosno u skladu sa odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, poreski obveznik iz opravdanih razloga propusti da redovno izmiri tekuću obavezu, odnosno ratu, na njegov zahtev dozvoliće se povraćaj u pređašnje stanje. Zahtev za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Uređen je i prekid postupka prinudne naplate. Danom podnošenja zahteva za plaćanje glavnog poreskog duga na rate u skladu sa odredbama predloženim u Nacrtu zakona, odnosno u skladu sa odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, nadležni organ prekida postupak prinudne naplate.

Nacrtom zakona predloženo je uređenje i prekida zastarelosti. Za period plaćanja na rate glavnog poreskog duga utvrđenog u skladu sa predloženim odredbama, odnosno u skladu sa odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga. Kada je u pitanju uslovni otpis kamate i plaćanje poreskog duga po osnovu lokalnih poreza, predviđeno je da prava predložena u Nacrtu zakona za lokalne poreze može utvrditi skupština jedinice lokalne samouprave, pod istim uslovima propisanim Nacrtom zakona. Prava se ostvaruju kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

U okviru prelaznih i završnih odredaba, predviđeno je da poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012- dalje Zakon), a koji svoje obaveze redovno izmiruju, mogu da podnesu zahtev nadležnom organu za produžavanje perioda plaćanja glavnog poreskog duga najviše do 60 mesečnih rata, u pisanoj formi.

Poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom, a ne podnesu zahtev za produžavanje perioda plaćanja glavnog poreskog duga, nastavljaju da plaćaju glavni poreski dug na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom.

Konačno, predloženo je da odredbe iz Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Redakcija, 07.06.2015.