Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: FOND ZA RAZVOJ VIšE OD PET GODINA NE ODGOVARA NA ZAHTEVE ZA REGULISANJE OBAVEZA UGOVORA O DUGOROčNOM KREDITU


Više od pet godina Fond za razvoj Republike Srbije nije odgovarao na zahteve pritužilje da se izvrši otpis ili sporazumno regulisanje dospelih obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu, zaključen sa njenim sinom koji je ubrzo preminuo. Fond je obavešten o tragičnom događaju, ali je uprkos tome nastavio godinama da na ime njenog pokojnog sina dostavlja izveštaje i opomene zbog neizvršenja ugovornih obaveza, kao i da se ne obazire na zahteve pritužilje, utvrdio je Zaštitnik građana.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana uputio je Fondu za razvoj sledeće preporuke:

Fond za razvoj će u najkraćem mogućem roku stupiti u kontakt sa pritužiljom i u okviru svojih zakonskih mogućnosti i ograničenja uputiti pritužilji najpovoljniju moguću ponudu za zaključenje Sporazuma o regulisanju dospelih obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu, vodeći računa pritom o imovinskim prilikama i finansijskim mogućnostima pritužilje.

Fond za razvoj će uputiti pisano izvinjenje pritužilji zbog toga što u dužem vremenskom periodu nije odgovarao na njene dopise.

Fond za razvoj Republike Srbije će u budućem postupanju po podnescima građana posebno voditi računa o tome da uvek blagovremeno pruža potrebne odgovore na zahteve i pitanja koja mu građani upućuju u vezi s njegovom delatnošću i zaključenim ugovorima o kreditiranju.

Istovremeno, imajući u vidu da Republika Srbija, kao država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima, ostvaruje i štiti prava koja joj pripadaju kao poveriocu u ugovornim odnosima sa građanima u cilju zaštite javnog interesa i rukovodeći se načelima savesnosti i poštenja i jednake vrednosti uzajamnih davanja, što takođe važi i za situacije kada se u svojstvu poverioca nađu jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, ustanove i druge javne institucije neprofitnog karaktera koje su država ili te jedinice osnovale, Zaštitnik građana, na osnovu prikupljenih podataka u postupku po pritužbi i shodno članovima 1. stav 1 i 24. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007) dao sledeće mišljenje:

Fond za razvoj, prilikom obračuna dospelih obaveza po predmetnom Ugovoru o dugoročnom kreditu, treba s posebnom pažnjom da razmotri da li je, nakon stupanja na snagu Programa Fonda za razvoj za 2014. godinu kojim je predviđena mogućnost sporazumnog regulisanja dospelih obaveza, Fond dospeo u poverilačku docnju, budući da se pritužilja obraćala Fondu za razvoj zahtevima za sporazumno regulisanje obaveza više puta pre 2014. godine i da je Fond propustio da odgovori na ova obraćanja pritužilje.

Fond za razvoj obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema ove preporuke, o preduzetim merama i postupanju po njoj, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporuci Zaštitnika građana postupljeno.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 06.04.2016.