Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA POČELA SA URUČIVANJEM REŠENJA O UTVRĐENOJ NAKNADI ZA ODVODNJAVANJE ZA 2013. I 2014. GODINU: VLASNICI, ODNOSNO KORISNICI POLJOPRIVREDNOG, šUMSKOG I GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA NAKNADU SU DUżNI DA PLATE U ROKU OD 15 DANA OD DOSTAVLJANJA REšENJA


Poreska uprava obavestila je na svojoj internet stranici vlasnike, odnosno korisnike poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta da je u toku uručivanje rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje za građevinsko zemljište za 2013. godinu i poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište za 2014. godinu.

Godišnji iznos utvrđene naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

Shodno odredbama člana 169. Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS " br. 30/10 i 93/12) naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta saglasno odredbi člana 170. Zakona.

Naknada za odvodnjavanje plaća se za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, saglasno odredbi člana 171. Zakona.

Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica - obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje, saglasno odredbi člana 192. Zakona.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 7.4.2015.