Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: ISPRAVKA VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJI SE PRIMENJIVAO NA UTVRĐIVANJE, OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE ZA 2011. GODINU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16
  • Ministarstvo finansija: PRIHOD KOJI OSTVARI FIZIČKO LICE ANGAŽOVANJEM NA REALIZACIJI PROJEKTA FINANSIRANOG IZ DONATORSKIH SREDSTAVA OD LICA KOJE NIJE SVRSTANO U JAVNI SEKTOR NE PODLEŽE UMANJENJU NETO PRIHODA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 4)
  • Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA IZVRŠENA TOKOM 2013. GODINE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 3[s8]
  • Ministarstvo finansija: USLOVI POD KOJIMA SE OBVEZNICI POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA SMATRAJU POVEZANIM LICIMA SA REPUBLIKOM SRBIJOM - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "PLANPROMET-SRB" D.O.O. ZA TRGOVINU, NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex