Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK IZMEĐU KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA I UDRUŽENJA "EFEKTIVA"


Na sastanku održanom između predstavnika Komore javnih izvršitelja, koje su činili predsednica Komore javnih izvršitelja Aleksandra Trešnjev, predsednik Izvršnog odbora Miodrag Grujović i generalni sekretar Magdalena Novaković i predstavnika udruženja "Efektiva", koje su činili Dejan Gavrilović predsednik udruženja, Jovan Ristić, dipl. pravnik udruženja i Boško Cerović, saradnik udruženja, izneti su stavovi i razmenjena mišljenja između predstavnika ove dve organizacije u cilju uspostavljanja efikasnije komunikacije, kako bi se brže rešavali problemi i primedbe dužnika iz nadležnosti Komore.

Predstavnici Efektive su istakli su da im je zamisao da se ovim sastankom uspostavi kanal komunikacije između Komore javnih izvršitelja i "Efektive", prevashodno u cilju provere predmeta javnih izvršitelja u kojima postoji sumnja u pravilnost njihovog rada. Naveli su da saznanja o radu javnih izvršitelja zasnivaju na informacijama koje dobijaju od svojih članova i to prvenstveno izvršnih dužnika, koji su im u više slučajeva dostavili podatke o konkretnim predmetima. Primedbe koje su iznosili u medijima i na društvenim mrežama odnose se na rad pojedinih javnih izvršitelja i smatraju da Komora javnih izvršitelja ima dužnost i može da utiče na svoje članove u cilju otklanjanja svih nepravilnosti u njihovom radu.

Predstavnici Komore javnih izvršitelja su istakli da je upravo u interesu članova "Efektive" da se sudske presude koje se donose u sporovima između njihovih članova - dužnika i banaka izvršavaju, sa čime su se predstavnici Efektive složili, i dalje naveli da svako iznošenje u medijima proizvoljnih i netačnih ocena rada javnih izvršitelja podriva sistem izvršenja koji nema alternativu. Ukazali su da strankama u izvršnim postupcima stoje na raspolaganju pravna sredstva i da je to jedini put za zaštitu njihovih prava. Istakli su da komentari koji se iznose povodom njihovih objava na društvenim mrežama već proizvode, i dalje mogu proizvesti, negativne posledice na ceo pravosudni sistem i na rad i položaj javnih izvršitelja. Dejan Gavrilović je istakao da komentari neprimerene sadržine nisu posledica njihovog huškanja već proizlaze iz manjkavosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje), prilikom čije primene jedan broj javnih izvršitelja nepravilno postupa. Predstavnici "Efektive" su naglasili da su njihovi predlozi za izmene ZIO-a, podneti radnoj grupi Ministarstva pravde, zajednički predlozi "Efektive" i Združene akcije "Krov nad glavom" i da smatraju da je važeći Zakon pun "nedovršenosti" i "rupa" koje je potrebno ispraviti.

Predstavnici Komore su izneli da je Komora raspoložena i otvorena za saradnju sa svim udruženjima i grupama građana, te da u skladu sa Zakonom vrši nadzor nad radom javnih izvršitelja i da je spremna da procesuira svako nezakonito postupanje. Naglasili su da Komora preko svojih predstavnika koji su članovi radne grupe Ministarstva pravde za izmene i dopune ZIO-a aktivno učestvuje u izradi nacrta zakonskih izmena, i da su prvi predlozi Komore za te izmene bili upravo oni o kojima se najviše spekuliše u javnosti. Skupština Komore javnih izvršitelja je u decembru usvojila inicijativu za izmene i dopune ZIO-a, koja je podneta Ministarstvu pravde. Istakli su da je Komora još prilikom izrade teksta važećeg ZIO-a, odnosno 2015. godine, predložila uvođenje elektronske prodaje u izvršni postupak. I sada prilikom izmena ZIO-a koje su u toku, Komora je takođe inicirala uvođenje ovog vida prodaje i istovremeno zvanično predložila Ministarstvu pravde da bude nosilac elektronske platforme i snosi troškove za izradu i održavanje softvera za elektronsku prodaju. Inicijativa Komore za izmenu ZIO-a obuhvata i izmene odredaba koje se odnose na troškove izvršnog postupka.

Na sastanku su razmotrena i druga pitanja za koja su predstavnici Efektive ukazali da su u praksi s njihove strane prepoznata kao najviše sporna, kao što su postupci iseljenja, načelo srazmere i sl. Predstavnici obe organizacije su neka od spornih pitanja ilustrovali i pojedinim primerima – Komora onima koje ocenjuje kao pozitivne, a Efektiva onima koje ocenjuje kao negativne. Predstavnici Komore su istakli da javni izvršitelji postupaju i da su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom, ali da nisu nadležni za sprovođenje socijalnih mera u situaciji kada postoje pravnosnažne i izvršne sudske odluke koje su dužni da sprovode.

Na sastanku je zaključeno sledeće:

  • Potrebno je uspostaviti komunikaciju između "Efektive" i Komore javnih izvršitelja u cilju unapređenja saradnje.
  • "Efektiva" će se zvaničnim putem obratiti Komori javnih izvršitelja sa predlogom za formiranje mešovite radne grupe za izmenu spornih članova ZIO-a, koju bi činili članovi ova dva udruženja.
  • "Efektiva" će podneti predlog Komori javnih izvršitelja za izmene Pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018), radi uključivanja i članova Efektive i predstavnika Ministarstva pravde u rad nadzornih komisija Komore.
  • "Efektiva" će upućivati svoje članove na Komoru javnih izvršitelja radi postupanja po pritužbama, u skladu sa nadležnostima Komore.
Izvor: Vebsajt Komore izvršitelja, 18.01.2019.