Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE: Pravilnik stupa na snagu 8. januara 2020. godine. Agencija mora da ima najmanje dve radne prostorije od po najmanje 12 kvadratnih metara površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke. Kancelarija mora da ima toalet, ali ne sme istovremeno biti prostor za stanovanje. Agencija ne sme biti ni u podrumu, a mora da sadrži kancelarjsku opremu, direktan telefon i najmanje jedan kompjuter sa internet vezom


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad agencija za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019).

Pravilnikom je predviđeno da agencija mora da ima najmanje dve radne prostorije od po najmanje 12 kvadratnih metara površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke. Kancelarija mora da ima toalet, ali ne sme istovremeno biti prostor za stanovanje.

Agencija ne sme biti ni u podrumu, a mora da sadrži kancelarjsku opremu, direktan telefon i najmanje jedan kompjuter sa internet vezom.

Agencija mora da ima osobu koja je ovlašćena za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o ustupanju zaposlenih, a koja ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje.

Stručni ispit polažu zaposleni u agenciji koja se osposobljavaju za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih.

Stručni ispit polaže se u Ministarstvu, a program za polaganje ispita se sastoji od opšteg i posebnog dela koji se polažu usmeno.

Opšti deo programa sadrži: ustavna načela i opšte i posebne propise u oblasti rada i prava po osnovu rada.

Posebni deo Programa sadrži važeće propise kojima se uređuju: prava, obaveze i odgovornosti Agencije, poslodavca korisnika, ustupljenih zaposlenih i druga pitanja u oblasti rada i rada agencija za privremeno zapošljavanje, kao i suštinske razlike agencijskog zapošljavanja i drugih oblika radnog angažovanja.

Izvor: Vebsajt Blic, 03.01.2020.
Naslov: Redakcija