Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Dosadašnje poslovanje Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (dalje: AOFI) sastojalo se pre svega u poslovima osiguranja, finansiranja i garancijskim poslovima koji su vezani za izvoz. AOFI je u 2012. godini (podaci za 2013. godinu još uvek nisu objavljeni) ostvario neto pozitivan rezultat od 167 miliona dinara, što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu oko 91 milion. Poslovni rashodi su smanjeni za 14%. Promet izvoznika je osiguran u iznosu od 130 miliona evra, a isto toliko je i putem finansiranja plasirano sredstava. Kratkoročno finansiranje izvoza ostvareno je za 720 miliona evra za period od osnivanja do kraja 2012. godine. Vrednost osiguranja izvoza je blizu 2 milijarde evra, a šteta je isplaćena u iznosu od 4,5 milijardi evra. U portfoliju ima preko 300 izvoznika. Dobit iz poslovanja je oko 20% prema vrednosti kapitala. Nesumljivo je da je APFI prema ovim podacima uspešna javna agencija za poslove osiguranja, finansiranja i garancijskih poslova u vezi izvoza. Međutim, pored ove važne funkcije, ostaje prigovor da se AOFI bavila samo onim delom srpske privrede koji je bio usmeren ka izvoznim poslovima. Bez promene u ostvarivanju ovih funkcija, koji mogu imati zajednički imenitelj poslovi "finansiranja", izmenama propisa je predviđeno da će AOFI obavljati i druge poslove koji se odnose na poslove saniranja i razvoja privrede.

Tako je nadležnost AOFI-ja proširena sa isključivo finansiranja izvoznih poslova i na onaj deo privrede u kojem se nalazi veliki broj zaposlenih, a koji se nalazi u postupku restrukturiranja, privatizacije i stečaja.

Budžetom za 2014. godine obezbeđena su sredstva za funkcionisanje tranzicionog fonda u iznosu od 17,4 milijarde dinara. 2014. godina je godina u kojoj treba da se završi postupak restrukturiranja 153 preduzeća i privatizacija 419 preduzeća u društvenoj svojini.

Restrukturiranje nije moguće bez rešavanja problema naplate potraživanja pre svega državnih poverilaca i zaposlenih po osnovu radnog odnosa. Na osnovu odluka Vlade Republike Srbije, AOFI će, koristeći sredstva tranzicionog fonda i druga sredstva koja prikupi na tržištu preduzimati mere sanacije i restrukturiranja privrednih subjekta u cilju efikasnije naplate ovih potraživanja, kao i komisioni otkup dospelih potraživanja domaćih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa. Ovo su pre svega sanacione mere koje se preduzimaju u subjektima u restrukturiranju, privatizaciji i stečaju. One imaju za cilj da ovi subjekti budu osposobljeni za poslovanje bez subvencija države u 2015. godini i nadalje, kao i da se u što većoj meri očuvaju socijalna prava zaposlenih. Ovo je jedna od dve nove funkcije AOFI- ja. Druga funkcija je razvojna, i sastoji se u ulaganju u preduzetničke fondove, koji treba da omoguće fleksibilno finansiranje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Zbog navedenog su predviđene tri nove delatnosti AOFI-ja:

1) preduzimanje mera sanacije i restrukturiranja privrednih subjekata u cilju efikasnije naplate potraživanja državnih poverilaca (kupovina i prodaja imovine i dospelih potraživanja drugih pravnih lica, konverzija potraživanja u kapital dužnika);

2) komisioni otkup dospelih potraživanja od domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, po tržišnim uslovima i

3) investiranje u venture capital fondove, u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.