Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon i 9/16  US), u članu 1. stav 1. menja se i glasi:

"Ovim zakonom uređuju se sistem bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: saobraćaj), upravljanje bezbednošću saobraćaja, pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju, nadležnosti i odgovornosti subjekata bezbednosti saobraćaja, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja).".

Član 2.

U članu 4. stav 3. briše se.

Član 3.

U članu 6. stav 1. u tački 3) posle reči: "donošenje" dodaju se reči: "plana i", a posle reči: "ustanovama" dodaju se zapeta i reči: "osnovnim i srednjim školama".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

"6a)      organi nadležni za poslove odbrane, za realizaciju dela programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u okviru ministarstva nadležnog za poslove odbrane,".

U tački 10) posle reči: "za" dodaju se reči: "praćenje efekata i".

Na kraju tačke 12) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 12a) i 12b) koje glase:

"12a)    srednje stručne škole koje obrazuju vozače motornih vozila, odnosno instruktore vožnje, za realizaciju programa obrazovanja ovih kadrova u okviru svojih nadležnosti,

12b)     pravna lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače, kao i reprezentativne asocijacije ovih pravnih lica.".

Stav 3. menja se i glasi:

"Propise koji bliže uređuju sadržaj nastavnih planova i programa iz stava 1. tačke 3) ovog člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.".

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 12) posle reči: "obeleženi" dodaju se zapeta i reči: "odnosno neobeleženi".

Posle tačke 26) dodaje se tačka 26a) koja glasi:

"26a)    pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista,";

U tač. 38)-40) posle reči: "masa" dodaju se reči: "praznog vozila".

Posle tačke 46) dodaju se tač. 46a) i 46b) koje glase:

"46a)    vučno vozilo turističkog voza je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za vuču priključnih vozila turističkog voza,

46b)     priključno vozilo turističkog voza je priključno vozilo za prevoz putnika koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane vučnog vozila turističkog voza,".

Tačka 52) menja se i glasi:

"52)      priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi,".

Tačka 57) menja se i glasi:

"57)      masa praznog vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva masu neopterećenog vozila sa karoserijom (nadgradnjom), odnosno šasije sa kabinom ukoliko proizvođač ne ugrađuje karoseriju (nadgradnju), najmanje 90% goriva, punim rezervoarima za tehničke tečnosti, stalnim teretom (trajno ugrađeni uređaji i oprema na vozilu npr. kran, dizalica i dr), rezervnim točkom (ukoliko postoji) i pripadajućim alatom,".

Posle tačke 57) dodaje se tačka 57a) koja glasi:

"57a)    masa vozila je masa vozila spremnog za vožnju koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva:

- masu praznog vozila,

- masu vozača od 75 kg za sva vozila izuzev vozila na dva i tri točka,

- u slučaju autobusa, masu drugog člana posade od 75 kg, ako za njega postoji sedište u vozilu,

- u slučaju vučnog vozila izuzev vozila vrste M1, masu vučnog uređaja ukoliko postoji.".

Tačka 58) menja se i glasi:

"58)      nosivost vozila je razlika najveće dozvoljene mase vozila i mase vozila,".

Tačka 59) menja se i glasi:

"59)      najveća dozvoljena masa vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila,".

Posle tačke 64) dodaje se tačka 64a) koja glasi:

"64a)    najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila je najveće opterećenje koje osovina vozila prenosi na horizontalnu podlogu prema deklaraciji proizvođača u stanju mirovanja,".

Posle tačke 83) dodaje se tačka 83a) koja glasi:

"83a)    predavač teorijske obuke je lice koje je ovlašćeno da obavlja teorijsku obuku kandidata za vozače,".

Tačka 84) menja se i glasi:

"84)      instruktor vožnje je lice koje je ovlašćeno da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače,".

U tački 85) posle reči: "koje" dodaju se reči: "je ovlašćeno da", a posle reči: "kandidat" dodaju se reči: "za vozača".

Tačka 89) menja se i glasi:

"89)      odbačeno vozilo je vidno zapušteno vozilo parkirano na putu, koje nije upisano u jedinstveni registar vozila, odnosno kojem je istekla važnost registracione nalepnice duže od šest meseci,".

U tački 95) posle reči: "oznaka" dodaje se srednja crta i reč: "dozvola".

U tački 97) reči: "teoretsku nastavu" zamenjuju se rečima: "teorijsku obuku".

Na kraju tačke 103) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 104) koja glasi:

"104)    manja materijalna šteta je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi prouzrokovana u vrednosti manjoj od one za koju je propisana krivična odgovornost.".

Član 5.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

"U cilju ostvarivanja saradnje i usklađenog obavljanja poslova u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i iniciranja i praćenja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, Vlada obrazuje Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Telo za koordinaciju), kao koordinaciono telo Vlade, u čiji sastav ulaze ministri nadležni za unutrašnje poslove, poslove saobraćaja, zdravlja, rada, pravde, prosvete, trgovine i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja."

U stavu 2. reči: "može da osnuje" zamenjuju se rečju: "osniva".

U stavu 3. posle reči: "Vlade" zapeta i reči: "odnosno nadležnog izvršnog organa" brišu se.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Propise koji bliže uređuju organizaciju, način rada, izveštavanje i praćenje rada tela iz stava 2. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.".

Član 6.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

"Agencija:

1)         analizira, prati i unapređuje sistem bezbednosti saobraćaja (uspostavlja, razvija i unapređuje jedinstvenu bazu podataka od značaja za bezbednost saobraćaja),

2)         organizuje, odnosno sprovodi aktivnosti usmerene na unapređenje bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju, kao i na unapređenje bezbednosti saobraćaja sa stanovišta vozila i puteva,

3)         organizuje, odnosno sprovodi preventivno-promotivne aktivnosti i kampanje usmerene na povećanje bezbednosti saobraćaja,

4)         obezbeđuje bazu podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila, koji su od značaja za primenu propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima i bazu podataka koji su od značaja za uvoz vozila,

5)         organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za predavače teorijske obuke,

6)         organizuje, odnosno sprovodi seminare unapređenja znanja i organizuje i sprovodi proveru znanja za instruktora vožnje,

7)         organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za ispitivača,

8)         organizuje i sprovodi stručni ispit za sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS) i organizuje obuku za sticanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača (SRS),

9)         organizuje i sprovodi stručni ispit i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozača turističkog voza,

10)       organizuje i sprovodi stručni ispit i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozača tramvaja,

11)       organizuje i sprovodi ispit iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog upravljanja,

12)       organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi obuku za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za kontrolora tehničkog pregleda,

13)       izdaje dozvole (licence), uverenja i druga dokumenta u skladu sa ovim zakonom,

14)       sarađuje sa međunarodnim i regionalnim telima i institucijama za bezbednost saobraćaja,

15)       koordinira rad tela za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama i daje saglasnost na program za rad tela za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama, u skladu sa odredbama ovog zakona,

16)       izdaje periodične analize i publikacije sa podacima o saobraćaju i saobraćajnim nezgodama, odnosno izveštava na nacionalnom nivou o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima,

17)       objavljuje, odnosno daje stručno mišljenje na stručnu literaturu značajnu za bezbednost saobraćaja,

18)       organizuje i obezbeđuje objavljivanje stručne literature iz oblasti osposobljavanja vozača,

19)       obavlja poslove u vezi sa primenom tahografa i graničnika brzine,

20)       obavlja poslove u vezi sa ispitivanjem, homologacijom i kontrolom saobraznosti vozila, opreme i delova,

21)       inicira, organizuje i realizuje stručne obuke, odnosno podržava naučne i stručne projekte i istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja,

22)       organizuje i sprovodi stručni ispit i proveru znanja i organizuje, odnosno sprovodi pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita i seminare unapređenja znanja za revizore, odnosno proveravače,

23)       organizuje, odnosno sprovodi stručna usavršavanja u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno sertifikuje lica koja sprovode obuke, odnosno seminare unapređenja znanja,

24)       analizira i inicira unapređenje propisa značajnih za bezbednost saobraćaja,

25)       obavlja i druge zadatke vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja, utvrđene ovim zakonom i drugim propisima,

26)       obezbeđuje Centralni informacioni sistem, sa programom koji omogućava prikupljanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednog društva, iz objekata u kojima se vrši tehnički pregled vozila, kao i centralizovanu obradu podataka.".

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Agencija proverava ispunjenost uslova koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 4. ovog člana.".

Član 7.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: "i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija" brišu se.

U stavu 2. reči: "i naknada" brišu se, a reči: "ministarstva nadležnog za saobraćaj i za trgovinu i usluge" zamenjuju se rečima: "ministarstava nadležnih za saobraćaj i trgovinu".

Stav 5. briše se.

Član 8.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

"Nacionalna strategija sadrži najznačajnija obeležja postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja, viziju, dugoročne i kratkoročne ciljeve, ključne oblasti rada i rokove za donošenje odgovarajućeg akcionog plana.".

Član 9.

U članu 12. stav 1. reč: "Nacionalni" zamenjuje se rečju: "Akcioni".

Stav 2. menja se i glasi:

"Akcioni plan sadrži naročito: mere i aktivnosti u okviru ključnih oblasti rada, odgovorne subjekte, rokove i finansijska sredstva u ključnim oblastima rada.".

Član 10.

U članu 13. reč: "Nacionalnim" zamenjuje se rečju: "Akcionim".

Član 11.

U članu 14. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Vlada, odnosno nadležni izvršni organ iz stava 2. ovog člana dužni su da izveštaje iz st. 1. i 2. ovog člana učine dostupnim javnosti.".

Član 12.

U članu 17. stav 2. tačka 2) posle reči: "prekršaje" dodaju se reči: "i privredne prestupe".

Član 13.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa:

1)         značenjem znaka, odnosno naredbe koje daje ovlašćeno lice koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja,

2)         značenjem svetlosnog saobraćajnog znaka,

3)         značenjem saobraćajnog znaka,

4)         značenjem oznake na kolovozu i trotoaru,

5)         pravilima saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem znaka, odnosno naredbe koje daje ovlašćeno lice koje vrši neposredno regulisanje saobraćaja i kada time odstupaju od značenja svetlosnog saobraćajnog znaka ili značenja drugog saobraćajnog znaka ili značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem svetlosnog saobraćajnog znaka i kada time odstupaju od značenja drugog saobraćajnog znaka ili značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju u skladu sa značenjem saobraćajnog znaka i kada time odstupaju od značenja oznake na kolovozu i trotoaru ili pravila saobraćaja.

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa značenjem oznake na kolovozu i trotoaru i kada time odstupaju od pravila saobraćaja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, kada se ograničenje brzine utvrđeno saobraćajnim znakom razlikuje od pravila ograničenja brzine propisanog posebnim pravilom saobraćaja iz člana 44, člana 45, člana 75. stav 2, člana 119. stav 4, člana 161. stav 2, člana 162. stav 1, člana 163. stav 2. ili člana 182. stav 5, primenjuje se restriktivnije ograničenje brzine.

Ukoliko se opšte ili posebno pravilo saobraćaja o ograničenju brzine kretanja vozila razlikuje od opšteg ili posebnog pravila saobraćaja o ograničenju brzine kretanja na putu po kome se kreću, učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa restriktivnijim pravilom saobraćaja.".

Član 14.

U članu 26. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Propise koji bliže uređuju način obavljanja organizovanog prevoza dece donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.".

Član 15.

Član 31. menja se i glasi:

"Član 31.

U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Lice niže od 135 cm prevozi se vezano u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača bezbednosnog sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu koje je okrenuto suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, lice starije od četiri godine može se prevoziti vezano sigurnosnim pojasom vozila uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača, ukoliko visina lica omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde lice sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Izuzetno, odredbe iz st. 2. i 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju prevoza lica nižeg od 135 cm na sedištu u vozilu za koje po važećim propisima ne mora postojati sigurnosni pojas, odnosno priključak za vezivanje sigurnosnog pojasa.

Propise koji bliže uređuju način prevoženja dece i uslove koje mora da ispunjava bezbednosno sedište donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.".

Član 16.

Član 32. menja se i glasi:

"Član 32.

Vozač mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne gubi upravljivost, pri čemu svi točkovi vozila, u normalnim uslovima eksploatacije, moraju biti u kontaktu sa podlogom.

Vozač ne sme naglo da menja način vožnje, osim u slučaju izbegavanja neposredne opasnosti.

Vozač ne sme da započne bilo koju radnju vozilom u saobraćaju na putu (uključivanje u saobraćaj, promenu saobraćajne trake, prestrojavanje, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, preticanje, vožnja unazad, isključenje iz saobraćaja, zaustavljanje, parkiranje i dr.) pre nego što se uveri da radnju može da izvrši na bezbedan i propisan način.

Vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavesti o nameri da izvrši radnju iz stava 3. ovog člana dajući propisani znak pokazivačima pravca, a ako oni ne postoje, odgovarajući znak rukom. Vozač mora davati propisani znak za sve vreme vršenja radnje vozilom, a po izvršenoj radnji mora prestati sa davanjem tog znaka.".

Član 17.

U članu 33. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 18.

U članu 37. stav 2. reč: "Kretanje" zamenjuje se rečima: "Izuzetno od stava 1. ovog člana, kretanje".

U stavu 3. posle reči: "tunelima" zapeta i reči: "na delu puta gde je zabranjeno zaustavljanje" brišu se.

Član 19.

U članu 39. posle reči: "pratnjom" dodaju se zapeta i reči: "kao i saobraćaj vozila kojima se vrši održavanje puta ili radovi na putu, za vreme vršenja tih radova".

Član 20.

Član 40. menja se i glasi:

"Član 40.

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.

Za kretanje bicikla po pešačko-biciklističkoj stazi shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o kretanju po biciklističkoj stazi, pri čemu vozač bicikla ne sme da se kreće brzinom većom od 10 km/h i dužan je da postupa sa naročitom opreznošću prema pešacima, tako da ne ometa kretanje, odnosno ne ugrožava bezbednost pešaka.".

Član 21.

U članu 41. stav 2. tačka 2) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 3) i 4) koje glase:

"3)        kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/h veća od dozvoljene,

4)         upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (više od 2,00 mg/ml).".

Član 22.

U članu 46. stav 2. reči: "saobraćajnim znakom" zamenjuju se rečima: "saobraćajnom signalizacijom".

Član 23.

Član 47. menja se i glasi:

"Član 47.

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem sa savremenim kolovoznim zastorom kada se vozilom uključuje sa zemljanog puta ili sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj.

Vozač koji pri skretanju preseca biciklističku stazu, odnosno traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću stazom, odnosno trakom.

Vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, odnosno pri susretu sa drugim vozilom (pravilo "desne strane").

Pri skretanju ulevo, vozač je dužan da na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način propusti vozilo koje dolazeći iz suprotnog smera zadržava pravac kretanja ili skreće udesno (pravilo "levog skretanja").

Na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, tramvaj ima prvenstvo prolaza u svim slučajevima, osim u slučaju kada preseca biciklističku stazu ili traku. Međusobno prvenstvo prolaza tramvaja reguliše se pravilom "desne strane" i pravilom "levog skretanja", ako prvenstvo prolaza tramvaja nije regulisano na drugi način.

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima, odnosno oznakama na kolovozu i trotoaru, međusobno prvenstvo prolaza vozila na putu sa prvenstvom prolaza, kao i međusobno prvenstvo prolaza vozila na putu koji se ukršta sa putem sa prvenstvom prolaza, reguliše se pravilom "desne strane" i pravilom "levog skretanja".

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima, međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici svetlosnim saobraćajnim znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilom "desne strane" i pravilom "levog skretanja".

Na raskrsnici na kojoj je saobraćaj regulisan znacima, odnosno naredbama, koja daju ovlašćena lica koja vrše neposredno regulisanje saobraćaja, međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na ovim raskrsnicama istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se pravilom "desne strane" i pravilom "levog skretanja".".

Član 24.

U članu 55. stav 3. tačka 10) reč: "i" zamenjuje se rečju: "ili".

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.".

Član 25.

U članu 62. stav 2. menja se i glasi:

"Odredbe ovog zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na:

1)         policijske službenike u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredaba o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

2)         pripadnike komunalne policije u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

3)         vozače vozila pod pratnjom i vozače vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

4)         radnike komunalnih službi za vreme dok vrše komunalne delatnosti, ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje komunalne delatnosti.".

Član 26.

U članu 66. stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a) na pešačko-biciklističkoj stazi,".

Stav 2. zamenjuje se st. 2  4. koji glase:

"Izuzetno od stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, u slučaju raskrsnica, pešačkih prelaza, odnosno prelaza biciklističke staze preko kolovoza, koji se nalaze u jednosmernoj ulici, dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje vozila i na odstojanju manjem od pet metara nakon tih raskrsnica, odnosno prelaza, posmatrano u dozvoljenom smeru kretanja u toj ulici.

Izuzetno od stava 1. ovog člana dozvoljeno je zaustavljanje vozila na mestima iz stava 1. tač. 6), 11), 12), 16), 17) i 18), ukoliko tako zaustavljeno vozilo ne predstavlja opasnost ili smetnju u saobraćaju ili kretanju pešaka, odnosno obavljanju komunalnih delatnosti.

Osim na mestima iz stava 2. ovog člana, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo i na mestima iz stava 1. tač. 9), 10) i 13) ovog člana, kao i u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.".

Član 27.

U članu 67. stav 5. menja se i glasi:

"Ako se vozač, odnosno druga lica iz vozila iz stava 1. ovog člana nalaze na kolovozu, dužni su da nose svetloodbojni prsluk, osim drugih lica iz vozila javnog prevoza putnika.".

Član 28.

U članu 70. stav 2. reč: "Ukoliko" zamenjuje se rečima: "Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko".

Član 29.

U članu 72. stav 4. reči: "lice koje" zamenjuju se rečima: "vozač koji".

Član 30.

U članu 78. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Priključak za izvođenje radova, kada je priključen na vozilo koje učestvuje u saobraćaju na putu, mora da bude označen na propisan način.".

Član 31.

U članu 80. stav 2. menja se i glasi:

"Vozilo iz stava 1. ovog člana u naselju mora imati najmanje poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je bliža sredini puta.".

Član 32.

U članu 89. stav 4. zapeta i reči: "tricikala i motocikala" zamenjuju se rečima: "i tricikala".

Član 33.

U članu 90. uvodna rečenica menja se i glasi:

"Vozač bicikla, mopeda, lakog i teškog tricikla, lakog i teškog četvorocikla i motocikla, pri upravljanju vozilom na način propisan odredbom člana 32. stav 1. ovog zakona, naročito, ne sme da:".

Tačka 2) menja se i glasi:

"2)        sklanja noge sa pedala, odnosno oslonca za noge, osim u slučaju oslanjanja kada vozilo nije u pokretu,".

Tačka 4) menja se i glasi:

"4)        vodi, vuče ili potiskuje druga vozila, odnosno životinje, osim da vuče priključno vozilo koje je proizvedeno kao priključno vozilo namenjeno za vuču od strane vrste vozila koja isto vuče,".

Član 34.

U članu 91. stav 1. posle reči: "kacige" dodaju se zapeta i reči: "osim ukoliko na vozilu postoji ugrađena kabina".

Član 35.

U članu 93. stav 7. reči: "bicikl sa motorom" zamenjuju se rečju: "moped".

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

"Odredbe ovog zakona o kretanju pešaka po kolovozu ne primenjuju se na:

1)         policijske službenike u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

2)         pripadnike komunalne policije u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

3)         na lica iz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju službene dužnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje službene dužnosti,

4)         radnike komunalnih službi za vreme dok vrše komunalne delatnosti, ako bi obaveza poštovanja tih odredaba omela uspešno obavljanje komunalne delatnosti.".

Član 36.

U članu 98. stav 2. tačka 1) briše se.

Na kraju tačke 7) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 8) koja glasi:

"8)        inspektora za drumski saobraćaj tokom obavljanja službene dužnosti.".

Član 37.

U članu 99. stav 3. reči: "zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i" brišu se.

Član 38.

U članu 104. stav 3. posle reči: "vozilima" dodaje se zapeta i reči: "a vozila za održavanje puta i vršenja radova na putu mogu se kretati zaustavnom trakom za vreme obavljanja tih radova".

Član 39.

U članu 105. stav 1. reči: "zaustavlja i" zamenjuju se rečima: "zaustavi ili".

Stav 3. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prinuđen da zaustavi vozilo na autoputu ili motoputu, dužan je da ga zaustavi na zaustavnoj traci i da preduzme potrebne mere da vozilo što pre ukloni sa puta.".

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Vozač je dužan da motorno, odnosno priključno vozilo, koje je zaustavljeno u slučaju iz stava 3. ovog člana, obeleži sigurnosnim trouglom na udaljenosti od najmanje 100 m od vozila i da uključi sve pokazivače pravca.

Ako se vozač, odnosno druga lica iz vozila u slučaju iz stava 3. ovog člana nalaze van vozila na putu, dužni su da nose svetloodbojni prsluk.".

Član 40.

U članu 111. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        traktor noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti,".

Član 41.

U članu 112. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        tako da ukupna masa vozila prelazi najveću dozvoljenu masu vozila, odnosno tako da osovinsko opterećenje prelazi najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila,".

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 42.

U članu 134. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Izuzetno, uz saglasnost upravljača puta, na nosač saobraćajne signalizacije može se postaviti sredstvo za snimanje saobraćaja, pod uslovom da ne zaklanja ili umanjuje uočljivost postojeće saobraćajne signalizacije.".

Član 43.

U članu 160. stav 1. reči: "po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj pešaka" zamenjuje se rečima: "koji je prvenstveno namenjen saobraćaju pešaka.".

Član 44.

U članu 163. stav 3. reči: "primenu posebnih tehničkih sredstava" zamenjuju se rečima: "preduzimanje odgovarajućih mera".

U stavu 4. reči: "primeni posebna tehnička sredstva" zamenjuju se rečima: "preduzme naložene mere za zaštitu bezbednosti dece".

U stavu 5. reči: "na predlog" zamenjuju se rečima: "uz saglasnost".

Član 45.

U članu 165. stav 4. posle reči: "putevima" dodaju se reči: "i ulicama".

U stavu 6. reči: "posebnih tehničkih sredstava" zamenjuju se rečima: "odgovarajućim merama".

Član 46.

U članu 174. stav 2. posle reči: "poginulih" zapeta i reči: "odnosno povređenih" brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"Prilikom vršenja uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj nema poginulih lica, ovlašćeno lice koje vrši uviđaj će neposredne učesnike saobraćajne nezgode obavezno podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ako se ispitivanjem iz stava 3. ovog člana utvrdi prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu kod neposrednog učesnika saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica, odnosno ukoliko se ispitivanje iz stava 3. ne može izvršiti kod nekog od učesnika, ovlašćeno lice koje vrši uviđaj odrediće da se takvom učesniku saobraćajne nezgode uzme uzorak krvi ili uzorak krvi i urina radi utvrđivanja količine alkohola u krvi, odnosno prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.".

Član 47.

U članu 175. stav 1. reči: "očigledno neispravni sklopovi" zamenjuju se rečima: "znatno oštećeni ili neispravni sistemi, sklopovi i".

Član 48.

Član 178. menja se i glasi:

"Član 178.

Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

Izuzetno od st. 1  3. ovog člana, vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

1)         kada mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,

2)         kada je isključen iz saobraćaja.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vodi registar o vozačima kojima su izdate vozačke dozvole, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.".

Član 49.

U članu 179. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, licu kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom, osim traktorom, radnom mašinom (kategorija F) i motokultivatorom (kategorija M), kao i u slučaju izdavanja vozačke dozvole za upravljanje traktorom i radnom mašinom i motokultivatorom, vozačka dozvola će se izdati i bez prilaganja dokaza iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Strancu kome je odobren boravak od najmanje šest meseci ili kome je izdata dozvola za stalno nastanjenje, osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, kao i državljaninu Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi će se izdati srpska vozačka dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (osim privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja, pod uslovima iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana. Od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, pod uslovima reciprociteta, neće se zahtevati dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole. Na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.".

Član 50.

U članu 180. stav 1. u uvodnoj rečenici, posle reči: "dozvolu" dodaju se zapeta i reči: "odnosno, u propisanim slučajevima, probnu vozačku dozvolu".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

"3a)      17 godina za kategoriju B,".

U tački 5) reči: "V," i "i BE" brišu se.

U tački 7) posle reči: "kategorije" dodaju se reč: "BE" i zapeta.

U stavu 2. reč: "zanimanje" zamenjuje se rečima: "obrazovni profil".

Član 51.

Član 182. menja se i glasi:

"Član 182.

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

1)         dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2)         do navršene 21. godine života  licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1)         upravlja vozilom brzinom većom od:

-           na autoputu 110 km/h,

-           na motoputu 90 km/h,

-           na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2)         otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3)         upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4)         za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5)         upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.".

Član 52.

U članu 183. stav 1. reči: "duži od tri meseca" zamenjuju se rečima: "od najmanje šest meseci".

Stav 2. menja se i glasi:

"Niko ne može u isto vreme koristiti dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države. Ukoliko vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene za srpsku vozačku dozvolu, dužan je da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije."

U stavu 4. posle reči: "poslova" dodaju se zapeta i reči: "u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova,".

U stavu 5. posle reči: "prebivalište" u određenom padežu, dodaju se zapeta i reči: "odnosno boravište" u odgovarajućem padežu.

Član 53.

U članu 184. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Kada upravlja turističkim vozom, odnosno tramvajem, vozač mora imati kod sebe posebnu dozvolu za upravljanje turističkim vozom, odnosno tramvajem i dužan je da na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.".

Član 54.

U članu 185. stav 1. posle prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

"Vozačka dozvola kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E izdaje se na rok od pet godina.".

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5  7. postaju st. 4  6.

Član 55.

U članu 186. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3  6. postaju st. 2  5.

U stavu 5. broj: "4" zamenjuje se brojem "3".

Član 56.

U članu 187. stav 3. reči: "0,30 mg/ml" zamenjuju se rečima: "0,20 mg/ml".

U stavu 4. tačka 5) posle reči: "vožnje" dodaju se reči: "kada obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače".

U tački 6) reči: "dela vozačkog" brišu se.

U tački 9) reči: "delu vozačkog ispita" zamenjuju se rečju: "ispitu".

U stavu 5. tač. 1)  6) zamenjuju se tač. 1) 7) koje glase:

"1)        do 0,20 mg/ml – blaga alkoholisanost,

2)         više od 0,20 mg/ml do 0,50 mg/ml – umerena alkoholisanost,

3)         više od 0,50 mg/ml do 0,80 mg/ml – srednja alkoholisanost,

4)         više od 0,80 mg/ml do 1,20 mg/ml – visoka alkoholisanost,

5)         više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml – teška alkoholisanost,

6)         više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml – veoma teška alkoholisanost,

7)         više od 2,00 mg/ml – potpuna alkoholisanost."

Član 57.

U članu 195. stav 8. posle reči: "A1" dodaju se reči: "i kategorije AM, a vozač vozila kategorije A1 može da upravlja vozilom kategorije AM.".

Posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

"U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja prema odredbama ovoga člana.".

Član 58.

U članu 197. stav 7. menja se i glasi:

"Prekršajni sud, donosilac pravnosnažne presude kojom se izriču kazneni poeni, obavezan je da istu dostavi podnosiocu zahteva odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.".

Član 59.

U članu 198. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Kazneni poeni koji su izrečeni vozaču sa probnom vozačkom dozvolom preneće se u evidenciju kaznenih poena vozača nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole, ako nije istekao rok iz stava 3. ovog člana.".

Dosadašnji st. 4 − 7. postaju st. 5 − 8.

Član 60.

U glavi XI naslov odeljka 9. reč: "Izvršenje" zamenjuje se rečima: "Izricanje i izvršenje".

Član 61.

U članu 201. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Za prekršaje za koje je ovim zakonom propisano izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ista će se izreći licu koje se nalazi u evidenciji vozača Republike Srbije, odnosno licu koje poseduje stranu vozačku dozvolu, za kategoriju vozila kojim je upravljao prilikom izvršenja prekršaja.".

U dosadašnjem stavu 1. koji postaje stav 2. posle reči: "evidenciji" zapeta i reči: "odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača" brišu se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 62.

U članu 202. stav 3. menja se i glasi:

"Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom smatra se izvršenom kada to teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu pravnosnažne odluke suda koji je meru izrekao, vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača, odnosno registar stranih vozača kojima je izrečena zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti. Dostavljanje saopštenja vrši se u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.".

Stav 7. menja se i glasi:

"O izvršenim merama iz ovog člana koje su izrečene licima koja imaju stranu vozačku dozvolu zbog težih prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja ili drugih prekršaja propisanih ovim zakonom, u trajanju od šest meseci ili duže, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, će, bez odlaganja, obavestiti državu čiji je organ izdao stranu vozačku dozvolu.".

Član 63.

Član 203. menja se i glasi:

"Član 203.

Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (certificate of professional competence – CPC, u daljem tekstu: CPC), osim ukoliko upravlja:

1)         vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,

2)         vozilima namenjenim za medicinsku pomoć,

3)         vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,

4)         vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spasavanja,

5)         vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,

6)         vozilima koja se koriste za obuku lica u cilju sticanja vozačke dozvole (kandidat za vozača) ili CPC (kandidat za profesionalnog vozača),

7)         vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozače imaju više od osam, a najviše 16 sedišta, i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, čiji je vlasnik, odnosno primalac lizinga, odnosno zakupac fizičko lice, kad vrši prevoz za sopstvene potrebe,

8)         vozilima koja prevoze materijal ili opremu za upotrebu od strane vozača u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, ako mu osnovno zanimanje nije profesionalni vozač.

SRS može biti CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija (u daljem tekstu: početni CPC) ili CPC kojim se potvrđuje periodična obuka (u daljem tekstu: periodični CPC).

Tokom obavljanja prevoza, vozač iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati kvalifikacionu karticu vozača ili upisan kôd zajednice "95" u vozačku dozvolu.

Izdavanje kvalifikacione kartice vozača ili upisivanje kôda zajednice "95" u vozačku dozvolu, vrši se na osnovu stečenog i važećeg CPC. CPC i kvalifikaciona kartica imaju rok važenja od pet godina.

CPC i kvalifikacionu karticu izdaje i oduzima Agencija i vodi registar vozača u elektronskom obliku. SRS se izdaje na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja, broj/serijski SRS. Kvalifikaciona kartica izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja kartice, rok važenja kartice, izdavalac kartice, broj/serijski broj kartice, svojeručni potpis, prebivalište, kategorija vozila, fotografija. Rok čuvanja evidencija o izdatim SRS i kvalifikacionim karticama je sedam godina.

Vozač koji stiče početni CPC, mora da ispunjava sledeće uslove:

1)         da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,

2)         da je završio propisanu obuku,

3)         da je položio stručni ispit.

Izuzetno od uslova propisanih u stavu 6. ovog člana, početni CPC će biti izdat vozačima koji najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana, steknu pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana ili vozači koji već imaju pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana pre dana stupanja na snagu propisa iz stava 11. ovog člana.

Periodični CPC će biti izdat vozaču koji je prisustvovao periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od pet godina pre dobijanja narednog SRS. Periodičnoj obuci na seminarima unapređenja znanja vozač prisustvuje svake godine najmanje sedam časova.

Izuzetno, Agencija može omogućiti vozaču da ne prisustvuje svake godine obaveznim seminarima, pri čemu pre dobijanja narednog SRS vozač mora prisustvati obaveznim seminarima unapređenja znanja ukupno 35 sati.

Privredno društvo i drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana koji upravljaju vozilima kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana, obavljaju vozači koji poseduju CPC i kvalifikacionu karticu ili poseduju CPC i upisan kôd zajednice "95" u vozačku dozvolu.

Bliže uslove o načinu sticanja početnog CPC i periodičnog SRS iz stava 2. ovog člana, utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje početnog CPC u slučajevima iz stava 7. ovog člana, program obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, izgled obrasca CPC i kvalifikacione kartice, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Registar vozača u elektronskom obliku sadrži evidencije o stručnom ispitu, izdatim i obnovljenim SRS i kvalifikacionim karticama.

Registar vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto polaganja stručnog ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj SRS i kvalifikacione kartice, datum izdavanja SRS i kvalifikacione kartice, rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Agencija obavlja poslove iz stava 5. ovog člana kao poverene.".

Član 64.

Član 204. menja se i glasi:

"Član 204.

Obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS u skladu sa godišnjim nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana, dužno je da obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS sprovodi na propisan način i vodi registar obuke vozača u elektronskom obliku. Rok čuvanja evidencije je sedam godina.

Agencija oduzima dozvolu iz stava 1. ovog člana pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od propisanih uslova ili ne obavlja obuku za sticanje početnog CPC i periodičnu obuku na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS na propisan način.

Ukoliko je pravnom licu do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih deset godina, dozvola se neće izdati.

Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog SRS pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka.

Stručni ispit za sticanje početnog CPC sprovodi Agencija.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke i obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita i izgled Potvrde o završenoj obuci za sticanje CPC kojim se potvrđuje početna kvalifikacija ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje SRS kojim se potvrđuje periodična obuka, način vođenja obuke i način vođenja evidencija o obukama, propisaće ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije. Potvrde iz ovog stava sadrže sledeće podatke: ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, adresa i mesto stanovanja, prebivalište, broj potvrde, datum i mesto izdavanja potvrde i potpis izdavaoca potvrde.

Srednje stručne škole koje obrazuju lica za obrazovni profil vozač motornog vozila moraju da ispunjavaju uslove iz stava 8. ovog člana i dužne su da u nastavne planove i programe i završni ispit za obrazovni profil vozač motornog vozila ugrade najmanje sadržaj iz stava 8. ovog člana.

Licu koje stekne diplomu vozača motornih vozila i u toku školovanja odsluša sadržaje iz nastavnih planova i programa i položi završni ispit u skladu sa prethodnim stavom, početni SRS biće izdat na osnovu školske diplome.

Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Registar obuka vozača sadrži evidencije o obaveznoj obuci i obaveznim seminarima unapređenja znanja na periodičnoj obuci.

Registar obuke vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, vrsta obuke, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obaveznoj obuci, broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona vozača, ime izvođača sadržaja obuke, (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.".

Član 65.

U članu 205. stav 2. posle reči: "ispit za upravljanje tramvajem" dodaju se zapeta i reči: "ima srednju stručnu spremu najmanje trećeg stepena, ".

Posle stava 8. dodaju se novi st. 9  13. koji glase:

"Dozvola za upravljanje tramvajem ima rok važenja pet godina.

Dozvola za upravljanje tramvajem izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja dozvole, rok važenja dozvole, izdavalac dozvole, broj/serijski broj dozvole, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija.

Agencija vodi registar vozača tramvaja, u elektronskom obliku, koji sadrži: redni broj, JMBG vozača tramvaja, ime (ime jednog roditelja) prezime i prebivalište vozača tramvaja, datum i mesto rođenja vozača tramvaja, podatke o prvom izdavanju dozvole za upravljanje tramvajem (vrsta/izdavalac javne isprave, broj i datum izdavanja, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obuci, datum i mesto polaganja ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj dozvole za upravljanje tramvajem i datum izdavanja), podatke o produženju važnosti dozvole za upravljanje tramvajem (redni broj, datum podnošenja zahteva, datum produženja važnosti, serijski broj dozvole i broj vozačke dozvole), podatke o zameni dozvole za upravljanje tramvajem (redni broj, razlog zamene, datum zamene, rok važenja, serijski broj dozvole i napomena) i rubriku za napomenu.

Obuku za vozača tramvaja vrši pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronsku adresu (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.".

Član 66.

Član 207. menja se i glasi:

"Član 207.

Osposobljavanje kandidata za vozače može da obavlja samo privredno društvo ili srednja stručna škola koja se bavi obrazovanjem učenika za obrazovni profil vozač motornih vozila, kada ispuni propisane uslove i kada za to dobije dozvolu.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana može se odrediti da se u pravnom licu iz stava 1. ovog člana može obavljati obuka kandidata za vozače samo pojedinih kategorija vozila.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ako pravno lice iz stava 1. ovog člana osposobljavanje kandidata za vozače obavlja van teritorije organizacione jedinice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (policijske uprave) na kojoj se nalazi sedište pravnog lica, mora osnovati ogranak, odnosno drugu propisanu organizacionu celinu i za isti dobiti dozvolu iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od odredaba stava 4. ovog člana:

1)         ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može dozvoliti da pravno lice praktični ispit sprovodi na teritoriji naseljenog mesta koje nije na teritoriji policijske uprave na kojoj se nalazi sedište pravnog lica, pri čemu pravno lice ne mora osnivati ogranak, odnosno drugu propisanu organizacionu celinu, i za isti dobiti dozvolu, ako naseljeno mesto koje je sedište privrednog društva ne ispunjava propisane ulove za sprovođenje praktičnog ispita;

2)         pravno lice praktičnu obuku kandidata za vozače može sprovoditi na svim putevima na teritoriji Republike Srbije.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana ne može dobiti pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Obrazovanje lica za obrazovni profil vozač motornog vozila, kao i učenika koji se za vozače obučavaju u okviru redovnog nastavnog plana i programa, vrše srednje stručne škole po propisima koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Program obrazovanja ovih lica mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom.

Program osposobljavanja pripadnika ministarstva nadležnog za poslove odbrane za vozače motornih vozila koje se obavlja u Vojsci Srbije mora obuhvatiti najmanje sadržaj programa utvrđenog u skladu sa ovim zakonom. Bliže propise o vaspitanju i obrazovanju vojnih lica za vozače motornih vozila donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, vodi registar pravnih lica, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo dozvolu.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 10. ovog člana.".

Član 67.

U članu 208. stav 1. tačka 1) reči: "privrednog društva, odnosno srednje stručne škole ili uzetu u zakup" zamenjuju se rečima: "ili u zakupu privrednog društva, odnosno koju koristi srednja stručna škola".

Tačka 5) zamenjuje se sa tač. 5)  7) koje glase:

"5)        uređeni poligon za početnu praktičnu obuku vozača, koji omogućava izvođenje radnji sa vozilom propisanih programom praktične obuke, u vlasništvu pravnog lica, uzet u zakup ili dat na korišćenje rešenjem lokalne samouprave,

6)         informacionu opremu koja omogućava efikasno povezivanje pravnog lica, odnosno njegovog ogranka, sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove radi dostavljanja propisanih podataka,

7)         sistem za snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem), postavljen u učionici čije karakteristike obezbeđuju sačinjavanje audio-video zapisa koji, saglasno karakteristikama prostora u kojem je postavljen, omogućava identifikaciju svih kandidata i ispitivača, odnosno lica koja vrše nadzor, celim tokom teorijskog ispita i registrovanje njihove međusobne komunikacije.".

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, obezbeđuje Informacioni sistem osposobljavanja kandidata za vozače (u daljem tekstu: Informacioni sistem) koji omogućava dostavu propisanih podataka od strane pravnog lica iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranka iz člana 207. stav 4. ovog zakona, u centralnu informacionu bazu podataka koju vodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: centralna baza podataka). Informacioni sistem mora obezbediti i povezivanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove sa drugim državnim organima, odnosno imaocima javnih ovlašćenja, odnosno pravosudnim organima, odnosno zdravstvenim ustanovama, u cilju obezbeđenja propisanih podataka na osnovu kojih ovaj sistem automatski utvrđuje da li pravno lice, odnosno instruktori vožnje, predavači i ispitivači, koji su u radnom odnosu u pravnom licu, odnosno u njegovom ogranku, odnosno kandidati za vozača, ispunjavaju propisane uslove.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona je dužno da održava deo Informacionog sistema i audio-video sistem, koji je u pravnom licu, odnosno njegovom ogranku, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.".

Član 68.

U članu 209. stav 1. na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje tačka 4) koja glasi:

"4)        najmanje jedno lice za evidentiranje podataka (administrator), koje putem Informacionog sistema u centralnu bazu podataka dostavlja podatke na propisani način i ima uvid u sve podatke iz centralne baze podataka koji se odnose na pravno lice kod kojeg je u radnom odnosu."

Posle stava 1. dodaju se st. 2  5. koji glase:

"Instruktori vožnje, ispitivači, predavači i administrator moraju imati odgovarajuću prijavu na obavezno socijalno osiguranje u tom pravnom licu, u skladu sa odgovarajućim propisima.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, predavač teorijske obuke može biti angažovan i van radnog odnosa, po osnovu ugovora o dopunskom radu.

Pravno lice, odnosno njegov ogranak mora angažovati pravno ili fizičko lice koje će biti zaduženo za održavanje Informacionog sistema i audio-video sistema, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.

U cilju automatskog utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi iz st. 1  3. ovog člana, pravno lice, putem Informacionog sistema iz člana 208. stav 3. ovog zakona, mora dostaviti u centralnu bazu podataka podatak o JMBG predavača teorijske obuke, instruktora vožnje, ispitivača i administratora, na osnovu čega se iz jedinstvene informacione baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja utvrđuje datum početka osiguranja, osnov osiguranja, datum prestanka osiguranja, radno vreme (puno, nepuno, skraćeno) i podatak da li je lice zaposleno kod više poslodavaca.".

Član 69.

Član 210. menja se i glasi:

"Član 210.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obuku kandidata za vozače.

Pravno lice će privremeno prestati sa teorijskom obukom kandidata za vozače kada prestane da ispunjava uslove:

1)         iz člana 208. stav 1. tačka 1) ili,

2)         iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

3)         iz člana 209. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa praktičnom obukom kandidata za vozače određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1)         iz člana 208. stav 1. tačka 4) ili,

2)         iz člana 208. stav 1. tačka 5) ili,

3)         iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

4)         iz člana 209. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem teorijskog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1)         iz člana 208. stav 1. tačka 1) ili,

2)         iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

3)         iz člana 208. stav 1. tačka 7) ili,

4)         iz člana 209. stav 1. tačka 3) ovog zakona, u pogledu ispitivača koji ispunjava uslove za sprovođenje teorijskog ispita.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem praktičnog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1)         iz člana 208. stav 1. tačka 4) ili,

2)         iz člana 208. stav 1. tačka 5) ili,

3)         iz člana 208. stav 1. tačka 6) ili,

4)         iz člana 209. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

O privremenom prestanku sa radom pravno lice će najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom pravno lice ne sme vršiti osposobljavanje kandidata u skladu sa odredbama ovog člana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, pravno lice je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

Izuzetno od odredaba stava 4. tač. 1) i 4) i stava 6. tačka 1) ovog člana pravno lice koje ima najmanje jedno vozilo, odnosno jednog instruktora vožnje, kategorije "V", najduže u roku od 30 dana od dana kada je prestalo da ispunjava propisane uslove iz člana 208. stav 1. tačka 4), odnosno iz člana 209. stav 1. tačka 1), može da nastavi osposobljavanje kandidata za vozače kategorije "V". Ako do isteka navedenog roka pravno lice, odnosno njegov ogranak, ne obezbedi propisani broj vozila, odnosno instruktora vožnje kategorije "V", privremeno će prestati sa radom i taj privremeni prestanak traje najduže dva meseca.".

Član 70.

Član 211. menja se i glasi:

"Član 211.

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona, mora da vodi na propisan način, tačno i uredno propisane evidencije koje vodi u pisanoj formi, odnosno da u centralnu bazu podataka putem Informacionog sistema iz člana 208. stav 2. ovog zakona dostavlja na propisani način tačne podatke.

Pravno lice putem audio-video sistema sačinjava odgovarajući audio-video zapis teorijskog ispita, koji je deo propisanih evidencija i koji omogućava identifikaciju svih kandidata i ispitivača, odnosno lica koja vrše nadzor, celim tokom teorijskog ispita i registrovanje njihove međusobne komunikacije. Audio-video zapis mora posedovati odgovarajuću zaštitu putem koje se utvrđuje da li su vršene promene u originalnom sadržaju tog zapisa. Audio-video zapis se čuva u prostorijama pravnog lica na način koji onemogućava pristup njegovom sadržaju, osim odgovornom licu u pravnom licu, licima koje on ovlasti i licima koja vrše nadzor.

Pravno lice u pisanoj formi vodi:

1)         Knjigu aktivnosti instruktora vožnje u koju instruktor vožnje evidentira podatke o časovima praktične obuke koje je sproveo (datum i vreme, kod časa, ime i prezime kandidata, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa, pređeni put), odnosno časovima teorijske obuke, kada je instruktor vožnje i predavač teorijske obuke (datum i vreme, kod obrađenih tema), odnosno teorijskim i praktičnim ispitima, kada je instruktor vožnje i ispitivač (datum i vreme);

2)         Bodovne liste u koje ispitivač evidentira podatke o sprovedenom praktičnom ispitu svakog kandidata (datum i vreme, ime i prezime kandidata, identifikacioni broj kandidata, ime i prezime ispitivača, broj negativnih bodova po radnjama, postupanjima i tehnici vožnje, oznake nedozvoljenih greški, odnosno ugrožavanja bezbednosti, za koje je kandidat na praktičnom ispitu dobio ocenu "nije položio", ukupan broj negativnih bodova, ukupan broj konstatacija "nije položio", kod završetka, odnosno prekida ispita, kada ispitni zadatak nije sproveden u celosti, ocena na ispitu).

U cilju omogućavanja pristupa Informacionom sistemu, odnosno podacima iz centralne baze podataka i automatskog utvrđivanja, putem Informacionog sistema, da li pravno lice ispunjava propisane uslove za sprovođenje osposobljavanja, da li kandidat za vozača ispunjava uslove za početak osposobljavanja, odnosno uslove za sprovođenje pojedinih delova osposobljavanja, da li stručni kadar pravnog lica ispunjava propisane uslove, odnosno da li osposobljavanje sprovodi na propisani način, odnosno u cilju automatskog sačinjavanja propisanih potvrda, uverenja o položenom vozačkom ispitu, odgovarajućih statističkih izveštaja na osnovu kojih se preduzimaju mere za otklanjanje nedostataka i unapređenje osposobljavanja, pravno lice za centralnu bazu podataka putem Informacionog sistema obezbeđuje:

1)         podatak o JMBG kandidata za vozača na osnovu čega se putem Informacionog sistema, iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, obezbeđuju podaci: ime i prezime kandidata, pol, adresa prebivališta, odnosno boravišta, datum rođenja (za utvrđivanje ispunjenosti starosnog uslova iz člana 180. ovog zakona), kategorije vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu (za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu posedovanja odgovarajuće vozačke dozvole iz člana 181. ovog zakona, odnosno uslova iz člana 212. stav 3. ovog zakona), nakon čega Informacioni sistem automatski generiše identifikacioni broj kandidata i datum upisa, ako kandidat ispunjava uslove za početak osposobljavanja;

2)         broj telefona i e-mail kandidata putem kojih se kandidatu dostavljaju potrebne informacije, odnosno omogućava pristup Informacionom sistemu;

3)         podatke iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za kategoriju vozila za koju se kandidat obučava (broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih se putem Informacionog sistema utvrđuje da li kandidat ispunjava uslov za započinjanje praktične obuke iz člana 216. stav 2. ovog Zakona;

4)         podatak o datumu sklapanja ugovora o osposobljavanju na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema utvrđuje da je kandidat ispunio uslov iz člana 219. stav 1. ovog zakona;

5)         podatke o sprovedenom osposobljavanju: časovima teorijske obuke (datum i vreme, kod obrađenih tema, ime i prezime kandidata, ime i prezime predavača teorijske obuke), teorijskim ispitima (datum i vreme, ime i prezime kandidata, ime i prezime ispitivača, brojevi ispitnih pitanja koja čine test za polaganje teorijskog ispita, brojevi ispitnih pitanja na koje kandidat nije dao tačan odgovor, broj poena, ocena na ispitu), časovima praktične obuke (datum i vreme, kod časa, ime i prezime kandidata, ime i prezime instruktora vožnje, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa, pređeni put), praktičnim ispitima (podatke iz bodovnih lista ispitivača, u skladu sa odredbom stava 3. tačka 2) ovog člana, konačna ocena na ispitu, registarska oznaka vozila, odnosno skupa vozila, sa kojim je sproveden ispit), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski sačinjava odgovarajuće potvrde o završenim delovima osposobljavanja, odnosno Uverenje o položenom vozačkom ispitu;

6)         podatke o zaduženim knjigama aktivnosti instruktora vožnje (broj knjige, ime i prezime instruktora vožnje koji je knjigu zadužio, datum zaduženja, odnosno razduženja knjige, ime i prezime lica koje je instruktora vožnje zadužilo, odnosno razdužilo knjigom);

7)         podatak o JMBG predavača teorijske obuke, instruktora vožnje i ispitivača, na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (kategorije vozila za koje navedeni stručni kadar pravnog lica poseduje vozačku dozvolu, datum od kada i do kada važi izdata vozačka dozvola za određenu kategoriju, datum prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, da li su u poslednje četiri godine izrečene pravnosnažne presude za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno pravosudnih organa (podaci o pokrenutim istragama za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno Agencije (podaci: broj odgovarajuće licence i datum važenja), odnosno zdravstvenih ustanova (podaci iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača motornih vozila: broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li navedeni stručni kadar pravnog lica ispunjava propisane uslove iz čl. 189, 221, 224. i 238. ovog zakona;

8)         podatak o JMBG administratora, odgovornog lica u pravnom licu i lica zaduženog za održavanje Informacionog sistema u cilju omogućavanja pristupa Informacionom sistemu, odnosno odgovarajućim podacima iz centralne baze podataka, u skladu sa propisanim ovlašćenjima za pristup;

9)         broj telefona i e-mail administratora, odgovornog lica u pravnom licu, predavača teorijske obuke, instruktora vožnje, ispitivača i lica zaduženog za održavanje Informacionog sistema putem kojih se istim dostavljaju potrebne informacije;

10)       podatke o vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače (broj šasije i registarska oznaka) na osnovu kojih se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (matični broj vlasnika, odnosno JMBG, u slučaju vozila za osposobljavanje koje je vlasništvo osobe sa invaliditetom), a na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li pravno lice ispunjava propisane uslove u pogledu vozila iz člana 208. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Izuzetno od odredaba stava 3. ovog člana, pravno lice ne mora voditi u pisanoj formi knjige aktivnosti instruktora vožnje i bodovne liste, ako instruktor vožnje, odnosno ispitivač, podatke o spovedenim aktivnostima, odnosno praktičnom ispitu, unosi u realnom vremenu u centralnu bazu podataka.

Podacima iz centralne baze podataka mogu pristupiti ovlašćena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove koja vrše nadzor nad poštovanjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače, odnosno ispitivači ovog ministarstva, koja su evidentirana u Informacionom sistemu.

U cilju obezbeđenja pristupa ovlašćenim licima Informacionom sistemu, odnosno utvrđivanja da li ispitivači ispunjavaju propisane uslove, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove putem Informacionog sistema obezbeđuje:

1)         JMBG ovlašćenih lica koja vrše nadzor;

2)         JMBG ispitivača, na osnovu kojeg se putem Informacionog sistema obezbeđuju odgovarajući podaci iz evidencija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (kategorije vozila za koje ispitivači poseduju vozačku dozvolu, datum od kada i do kada važi izdata vozačka dozvola za određenu kategoriju, datum prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, da li su u poslednje četiri godine izrečene pravnosnažne presude za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno pravosudnih organa (podaci o pokrenutim istragama za krivična dela − teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti), odnosno Agencije (podaci: broj odgovarajuće licence i datum važenja), odnosno zdravstvenih ustanova (podaci iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača motornih vozila: broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), na osnovu kojih Informacioni sistem automatski utvrđuje da li ispitivači ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ispunjavaju propisane uslove iz čl. 189, 209, 221, 224. i 238. ovog zakona;

3)         broj telefona i e-mail ovlašćenih lica koja vrše nadzor, odnosno ispitivača.

Pri sprovođenju praktičnog ispita ispitivači ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vode u pisanoj formi bodovne liste u koje evidentiraju podatke o praktičnom ispitu u skladu sa odredbom stava 3. tačka 2) ovog člana.

Podaci o osposobljavanju kandidata za vozače čuvaju se trajno u centralnoj bazi podataka.

Sigurnosna kopija audio-video zapisa čuva se na medijumu nezavisnom od radne memorije uređaja za snimanje, za period od jedne godine od dana kada je audio-video zapis sačinjen.

Podaci iz evidencija koje pravno lice, odnosno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, vode u pisanoj formi, čuvaju se najmanje dve godine od dana od kada je u te evidencije unet poslednji podatak.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vrši analizu podataka iz centralne baze podataka i sačinjava odgovarajuće izveštaje, u cilju preduzimanja mera za unapređenje osposobljavanja kandidata za vozače i propisanih mera u slučaju kada se osposobljavanje ne sprovodi na propisan način.

Pravo na uvid u podatke iz evidencija propisanih ovim članom se ostvaruje u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Bliže propise o načinu vođenja i čuvanja evidencija propisanih ovim članom donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.".

Član 71.

Član 212. menja se i glasi:

"Član 212.

Osposobljavanje kandidata za vozače pravno lice iz člana 207. stav 1. može započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz člana 180. ovog zakona.

Kandidat za vozača ne može započeti, odnosno nastaviti osposobljavanje u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

Pravno lice ne može započeti osposobljavanje kandidata za vozača za upravljanje vozilima određene kategorije, ako ne ispunjava uslove u pogledu posedovanja vozačke dozvole propisane odredbama člana 181. ovog zakona.".

Član 72.

U članu 214. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pre početka sprovođenja teorijske obuke pravno lice obezbeđuje svakom kandidatu, na trajno korišćenje, stručnu literaturu za osposobljavanje kandidata za vozače.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 73.

U članu 216. stav 1. menja se i glasi:

"Sa praktičnom obukom kandidata za vozače može se otpočeti tek nakon što kandidat za vozača položi teorijski ispit."

Član 74.

U članu 217. stav 1. reči: "praktični deo obuke" zamenjuju se rečima: "praktičnu obuku".

Stav 2. menja se i glasi:

"Instruktor vožnje u toku jednog časa praktične obuke, može obučavati samo jednog kandidata za vozača.".

Član 75.

Član 218. menja se i glasi:

"Član 218.

Vlada određuje najvišu cenu teorijske i praktične obuke, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.

U ukupnu cenu teorijske i praktične obuke uključeno je i izdavanje svih potvrda u vezi sa navedenim obukama i stručna literatura iz člana 214. stav 2. ovog zakona.".

Član 76.

U članu 219. stav 2. menja se i glasi:

"Ovim ugovorom se mora posebno utvrditi da je kandidat za vozača upoznat da će se tokom teorijskog ispita vršiti audio-video snimanje, kao i propisati međusobni odnosi u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu. Kada je kandidat maloletan, ugovor sa pravnim licem sklapa jedan od roditelja ili staratelj.".

Član 77.

U članu 220. stav 1. posle reči: "zakona" dodaju se zapeta i reči: "na zahtev kandidata,"

U stavu 2. reči: "Potvrde se moraju" zamenjuju se rečima: "Potvrde iz stava 1. ovog člana moraju se".

Član 78.

Član 221. menja se i glasi:

"Član 221.

Predavač teorijske obuke mora da ispunjava propisane uslove i da ima dozvolu (licencu) za predavača teorijske obuke.

Predavač teorijske obuke mora ispunjavati sledeće uslove:

1)         da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – smer drumski saobraćaj ili visoku stručnu spremu druge struke i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja,

2)         da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije,

3)         da ima završenu obaveznu pripremnu nastavu i položen stručni ispit za predavača,

4)         da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,

5)         da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje, obnavlja i oduzima Agencija.

Dozvola (licenca) za predavača teorijske obuke ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti predavaču teorijske obuke ako je:

1)         prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja,

2)         položio ispit provere znanja.

Ukoliko je predavaču teorijske obuke, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za predavača teorijske obuke, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Dozvola (licenca) za predavača teorijske obuke izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija.

Poslove navedene u stavu 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.".

Član 79.

U članu 222. st. 2 i 3. zamenjuju se st. 2  5. koji glase:

"Program za pripremnu nastavu i polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, program obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i polaganja provere znanja, rokove za održavanje seminara i izgled obrasca dozvole (licence) bliže će propisati ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Agencija organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita, sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja, sprovodi ispit provere znanja, propisuje i vodi registar predavača teorijske obuke u elektronskom obliku. Registar predavača teorijske obuke sadrži evidencije o pripremnoj nastavi, stručnom ispitu, ispitu provere znanja, seminarima unapređenja znanja i izdatim, obnovljenim i oduzetim dozvolama (licencama) za predavača teorijske obuke.

Registar predavača teorijske obuke sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto okončanja pripremne nastave, datum i mesto polaganja stručnog ispita, datum i mesto polaganja ispita provere znanja, broj/serijski broj dozvole (licence), datum izdavanja dozvole (licence), rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene."

Član 80.

U članu 224. stav 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a)      da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,".

U stavu 3. posle reči: "izdaje" dodaju se zapeta i reči: "obnavlja i oduzima".

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Dozvola (licenca) za instruktora vožnje izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija, kategorije vozila za koje je dozvola (licenca) izdata, datum prvog izdavanja dozvole (licence) za svaku kategoriju, datum do koga važi dozvola (licenca) za svaku kategoriju, napomena."

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 81.

U članu 226. st. 2. i 3. reči: "praktičnog dela osposobljavanja" zamenjuju se rečima: "praktične obuke".

Član 82.

U članu 227. stav 1. reč: "sati" zamenjuje se rečju: "časova".

Član 83.

U članu 228. stav 1. menja se i glasi:

"Za vreme obavljanja praktične obuke u vozilu kojim se sprovodi praktična obuka, osim instruktora vožnje i kandidata za vozača, mogu se nalaziti i:

1)         ovlašćena lica organa nadležnog za vršenje nadzora,

2)         odgovorno lice, odnosno lica koje je ono ovlastilo, kada vrše kontrolu sprovođenja praktične obuke,

3)         drugi instruktor vožnje iz pravnog lica, koji tom prilikom ne sprovodi praktičnu obuku,

4)         najviše dva kandidata za vozača koji se osposobljavaju u tom pravnom licu za upravljanje vozilom te kategorije.".

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, za vreme obavljanja praktične obuke kandidata za vozače motornih vozila kategorija A, A1, A2, AM, F, M i V1, u vozilu kojim se sprovodi praktična obuka nalazi se samo kandidat, a nadzor nad sprovođenjem obuke instruktor vožnje vrši iz drugog vozila.

Nadzor nad sprovođenjem obuke iz stava 4. ovog člana vrši se iz drugog vozila, koje se pri tom ne koristi za obučavanje drugog kandidata, neposrednim praćenjem kandidata koji se obučava, uz korišćenje odgovarajuće komunikacione opreme koja omogućava održavanje veze bez angažovanja ruku.".

Član 84.

U glavi XII naziv odeljka 7. menja se i glasi:

"7.        Vozila za osposobljavanje kandidata za vozače".

Član 85.

U članu 229. st 1. i 2. reč: "obuku" zamenjuje se rečju: "osposobljavanje".

Stav 3. briše se.

Član 86.

Član 230. menja se i glasi:

"Član 230.

Motorno i priključno vozilo za osposobljavanje kandidata za vozače, kada učestvuje u saobraćaju i kada se na njemu osposobljava kandidat za vozača, mora biti označeno na propisan način.

Bliže propise o uslovima koje moraju ispunjavati vozila za osposobljavanje kandidata za vozača donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.".

Član 87.

Član 231. menja se i glasi:

"Član 231.

Osposobljavanje kandidata za vozača koji je osoba sa invaliditetom, može se obavljati na vozilu proizvedenom ili prepravljenom u skladu sa njegovim potrebama iako nije registrovano na pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno nije obezbeđeno po osnovu lizinga, odnosno ne ispunjava uslove iz člana 229. ovog zakona.".

Član 88.

U članu 232. st. 5-7. menjaju se i glase:

"O položenom teorijskom ispitu pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Bliže uslove o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju evidencija i rokovima njihovog čuvanja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.".

Član 89.

U članu 234. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače iz člana 214. stav 2. ovog zakona, za koju je izdato pozitivno mišljenje u smislu člana 9. stav 1. tačke 18) ovog zakona.".

Član 90.

U članu 235. stav 1. reči: "kojem je izdata potvrda o završenoj teorijskoj obuci" zamenjuje se rečima: "koji je završio propisanu teorijsku obuku".

U stavu 2. tač. 3) - 5) zamenjuju se tač. 3) i 4) koje glase:

"3)        koji je položio teorijski ispit pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od osamnaest meseci,

4)         koji je završio praktičnu obuku odgovarajuće kategorije."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 91.

U članu 236. stav 4. menja se i glasi:

"O polaganju vozačkog ispita ispitna komisija sačinjava zapisnik koji se izdaje kandidatu na njegov zahtev.".

Stav 6. zamenjuje se st. 6 - 9. koji glase:

"Kandidat je položio teorijski ispit kada ispitivači utvrde da je postigao propisan broj poena za pozitivnu ocenu.

Kandidat je položio praktični ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu. Pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu ispitivač će dati kandidatu koji prilikom sprovođenja ispitnog zadatka nije ugrozio sebe ni druge učesnike u saobraćaju, nije učinio nijednu grešku propisanu kao nedozvoljenu i nema više od propisanog broja negativnih bodova.

Celokupan proces polaganja teorijskog ispita pravno lice mora snimati audio-video sistemom.

Teorijski ispit ispitivači ne mogu započeti, odnosno nastaviti, u slučaju prestanka rada audio-video sistema.".

Član 92.

U članu 237. st. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 3. i 4.

Član 93.

Član 238. menja se i glasi:

"Član 238.

Ispitivač mora da ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za ispitivača.

Ispitivač mora ispunjavati sledeće uslove:

1)         da ima najmanje pet godina vozačku dozvolu za vozila kategorije B i vozačku dozvolu one kategorije za koju podnosi zahtev za izdavanje dozvole (licence) za ispitivača,

2)         da je navršio najmanje 23 godine života,

3)         da ima najmanje završene strukovne studije prvog stepena - usmerenja drumski saobraćaj, odnosno osnovne akademske studije drugog stepena drugog usmerenja i najmanje jednu godinu radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno za lica koja obavljaju ove poslove na dan stupanja na snagu ovog zakona da imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima instruktora vožnje ili ispitivača,

4)         da ima završenu obaveznu pripremnu nastavu i da ima položen stručni ispit za ispitivača,

5)         da je od prestanka važenja poslednje mere zabrane upravljanja vozilom, koja mu je izrečena, proteklo više od dve godine,

6)         da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Na teorijskom ispitu ispitivač mora imati licencu za ispitivača B kategorije, a na praktičnom ispitu za onu kategoriju vozila za koju kandidat za vozača polaže ispit.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje, obnavlja i oduzima Agencija.

Dozvola (licenca) za ispitivača ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti ispitivaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja i položio ispit provere znanja.

Dozvola (licenca) za ispitivača određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova vozačka dozvola te kategorije.

Pripremnu nastavu iz stava 2. tačka 4) ovog člana vrši Agencija.

Ukoliko je ispitivaču, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za ispitivača, oduzimana dozvola (licenca) za instruktora vožnje ili dozvola (licenca) za ispitivača više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola za ispitivača se neće izdati.

Izuzetno, uslov iz stava 4. tačka 3) ovog člana ne moraju ispunjavati lica kojima je do 1. januara 2017. godine Agencija izdala dozvolu (licencu) za ispitivača.

Dozvola (licenca) za ispitivača izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja licence, rok važenja licence, izdavalac licence, broj/serijski broj licence, svojeručni potpis, prebivalište, fotografija, kategorije vozila za koje je dozvola (licenca) izdata, datum prvog izdavanja dozvole (licence) za svaku kategoriju, datum do koga važi dozvola (licenca) za svaku kategoriju, napomena.

Poslove iz stava 4. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.".

Član 94.

U glavi XII u nazivu odeljka 10. reč: "dela" briše se.

Član 95.

U članu 240. posle stava 3. dodaje je novi stav 4. koji glasi:

"Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove će, kad utvrdi da je naseljeno mesto prestalo da ispunjava propisane uslove za polaganje praktičnog ispita, doneti rešenje kojim se utvrđuje da to naseljeno mesto ne ispunjava propisane uslove.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 96.

U članu 241. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Pre izdavanja vozačke dozvole, osim vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima kategorije F i M, vozač mora završiti obuku iz prve pomoći i položiti ispit iz prve pomoći."

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Dozvolu (ovlašćenje) iz stava 2. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, o čemu vodi javni registar koji objavljuje na svojoj internet stranici, a koji sadrži sledeće podatke: naziv, sedište zdravstvene ustanove (odnosno ogranka) koja je dobila dozvolu i broj i datum izdavanja dozvole.".

Član 97.

U članu 246. posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Izuzetno od stava 6. ovog člana, ministar nadležan za unutrašnje poslove, uz saglasnost ministra za poslove saobraćaja, donosi bliže propise o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila koja koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, službe bezbednosti Republike Srbije, kao i vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i vatrogasnih jedinica u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.".

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 98.

Član 247. menja se i glasi:

"Član 247.

Vlasnik odnosno korisnik vozila obavezan je da, na zahtev policijskog službenika, da potpune i tačne podatke o identitetu lica, na osnovu kojih se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik vozila ne sme dati vozilo na upravljanje licu koje je pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili je u tolikoj meri umorno, bolesno ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposobno da bezbedno upravlja vozilom ili nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila neće odgovarati ukoliko dokaže neovlašćenu upotrebu vozila.".

Član 99.

Član 249. menja se i glasi:

"Član 249.

Motorna i priključna vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, odnosno uređaji, sklopovi i oprema na vozilima, moraju biti usaglašeni sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Pre puštanja u saobraćaj vozila iz stava 1. ovog člana, kao i vozila koja se prepravljaju, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju propisane uslove u skladu sa ovim zakonom.

Uverenje (potvrdu) o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana izdaje Agencija.

Jedan primerak uverenja iz stava 3. ovog člana za pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno vozilo mora se nalaziti u vozilu, kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, a vozač je dužan da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

Ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila, vozila koja se prepravljaju i vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

Bliže uslove o postupku i načinu ispitivanja pojedinačno proizvedenih, odnosno prepravljenih vozila, odnosno vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, periodičnog pregleda vozila, uređaja za pogon vozila na alternativna goriva, uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja, izdavanje potvrda o ispravnosti uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, kao i kontrolu saobraznosti proizvodnje vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima sprovodi Agencija. Agencija može ovlastiti pravno lice koje ispunjava propisane uslove da vrši homologaciona ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima i kontrolu saobraznosti novoproizvedenih vozila, uređaja, sklopova i opreme na vozilima.

Bliže uslove o postupku i načinu homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti i uslovima koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i načinu provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Agencija naredbom određuje koji se od pravilnika, koji su sastavni deo Sporazuma iz stava 1. ovog člana, primenjuje u Republici Srbiji.

Bliže uslove za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila, vozila sa dva i tri točka i četvorocikle i poljoprivrednih i šumskih vozila, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Ukoliko se prilikom vršenja provere ispunjenosti uslova prema st. 6. i 8. ovog člana utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava propisane uslove, da su uređaji i oprema pomoću kojih se vrše ispitivanje vozila i homologaciona ispitivanja neispravni ili ne ispunjavaju druge propisane uslove, ili da se ispitivanje vozila, homologaciona ispitivanja i kontrola saobraznosti ne vrše savesno i na propisan način, Agencija može oduzeti ovlašćenje, odnosno dozvolu tom pravnom licu.

Bliže uslove o merama protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju donosi ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

Poslove iz st. 3. i 9. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.".

Član 100.

Član 250. menja se i glasi:

"Član 250.

Prepravka vozila, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, ugradnje, odnosno izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača i prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova.

Pojedinačna proizvodnja ili prepravka vozila vrši se na osnovu tehničke dokumentacije koju sačinjava i potpisuje lice koje ima završene najmanje studije drugog stepena (master akademske studije) – usmerenja motorna vozila i koje je upisano u Registar koji vodi Agencija, a odobrava i potvrđuje da je u skladu sa pravilima struke i uslovima iz stava 1. ovog člana pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije za ispitivanje vozila. Registar lica koja sačinjavaju tehničku dokumentaciju o prepravci sadrži: ime i prezime, JMBG, mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, stepen obrazovanja i stručna sprema, podaci o stručnim usavršavanjima i specijalizacijama, podaci o naučno-obrazovnim ustanovama kod kojih je stečena stručna sprema, odnosno specijalizacija, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona lica.

Prepravku, odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila može da izvrši samo privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u Registar, koji vodi Agencija. Izgled, način vođenja, uslove za upis i brisanje iz Registra privrednih društava i preduzetnika, kao i lica iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije. Registar privrednih društava ili preduzetnika koji mogu da izvrše prepravku odnosno pojedinačnu proizvodnju vozila sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Agencija može odobriti da prepravku vozila na osnovu odobrene tehničke dokumentacije, izvrši privredno društvo ili preduzetnik, koji nije upisan u Registar, ili građanin, samo ako to čine za sopstvene potrebe i kada se takvim prepravkama unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura ili pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi.

Pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije, za ispitivanje vozila na zahtev privrednog društva ili preduzetnika, koji je upisan u Registar, može odobriti tehničku dokumentaciju za prepravku vozila određenih marki i tipova. U tom slučaju nije potrebna overa tehničke dokumentacije za pojedinačno vozilo iste marke i tipa pod uslovom da je ugradnju izvršilo lice kome je odobrena ta tehnička dokumentacija, odnosno lice kojem je odobreno korišćenje odobrene tehničke dokumentacije.

U postupku utvrđivanja da li motorno i priključno vozilo koje se pojedinačno proizvodi ili prepravlja, ispunjava propisane uslove iz člana 249. stav 2. ovog zakona, a nakon odobravanja tehničke dokumentacije, ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu, može izvršiti pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno i ovlašćeno od strane Agencije da to ispitivanje vrši.

Pravno lice iz stava 6. ovog člana dužno je da ispitivanje vozila, odnosno uređaja na vozilu vrši propisno i na savestan način.

Uverenje iz člana 249. stav 3. ovog zakona za vozila koja su pojedinačno proizvedena ili prepravljena može se izdati samo kada se tokom ispitivanja utvrdi da su tehnički ispravna.

Poslove iz st. 3 - 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.".

Član 101.

U članu 251. stav 1.    menja se i glasi:

"Kada se na tehničkom pregledu ili na drugi način, za vozila koja su registrovana u Republici Srbiji ili se uvoze u Republiku Srbiju, posumnja u tačnost podataka upisanih u saobraćajnu dozvolu i ti podaci ne postoje u Bazi podataka o motornim i priključnim vozilima (koju obezbeđuje Agencija), odnosno, kada se utvrdi neslaganje podataka za vozilo koji su upisani u saobraćajnu dozvolu, sa podacima iz Baze podataka o motornim i priključnim vozilima, sprovešće se, pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice, postupak utvrđivanja da li vozilo ispunjava propisane uslove iz ovog zakona i tom prilikom utvrditi stvarno stanje u pogledu spornih tehničkih karakteristika.".

Član 102.

U članu 254. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu, vrši se uvid u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno vrše se odgovarajuća merenja, odnosno vizuelni pregled bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja vozila.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 103.

Član 255. menja se i glasi:

"Član 255.

Tehnički pregled vozila je delatnost od opšteg interesa, koju može da obavlja javno preduzeće, odnosno privredno društvo (u daljem tekstu: privredno društvo) koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije ovlašćenje. Javno preduzeće može vršiti isključivo tehnički pregled autobusa i trolejbusa.

Privredno društvo može tehnički pregled vozila vršiti u više građevinskih objekata, pri čemu se za svaki objekat osniva poseban ogranak i za svaki se mora dobiti ovlašćenje.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana se u zavisnosti od ispunjenosti propisanih uslova može dati za vršenje tehničkih pregleda samo pojedinih vrsta vozila, odnosno vozila određene najveće dozvoljene mase.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana ne može dobiti privredno društvo nad kojim je otvoren postupak stečaja.

Ukoliko je privrednom društvu, koje vrši tehnički pregled vozila u određenom objektu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja, zbog nesavesnog i nepropisnog rada oduzimano ovlašćenje više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje za vršenje tehničkog pregleda u tom objektu se neće izdati.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi registar privrednih društava, odnosno njihovih ogranaka, za koje je izdalo ovlašćenje, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Registar sadrži: broj upisa u registar – identifikaciona oznaka, poslovno ime privrednog društva, odnosno ogranka, sedište privrednog društva, odnosno ogranka, vrste vozila čiji tehnički pregled vrši, datum izdavanja ovlašćenja i datum oduzimanja ovlašćenja.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi bliže propise o načinu vođenja registra iz stava 7. ovog člana.".

Član 104.

U članu 256. stav 1. posle reči: "vozila" dodaju se reči: "i evidencijama koje su ta privredna društva dužna da vode.".

Stav 3. menja se i glasi:

"Privredno društvo će privremeno prestati sa vršenjem tehničkog pregleda vozila, u određenom objektu, kada prestane da ispunjava propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila u tom objektu i o tome najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom privredno društvo ne sme vršiti tehnički pregled vozila u objektu u kojem je prestalo da ispunjava propisane uslove.".

Član 105.

U članu 257. stav 1. na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se tač. 4) i 5) koje glase:

"4)        informacione opreme koja omogućava efikasno povezivanje privrednog društva za vršenje tehničkog pregleda vozila, odnosno njegovog ogranka, sa centralnim informacionim sistemom i ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove, radi dostavljanja propisanih podataka,

5)         sistema za video snimanje vršenja tehničkog pregleda vozila pomoću kojeg se sačinjava odgovarajući zapis, koji je deo propisanih evidencija.".

Posle stava 2. dodaju se st. 3 - 7. koji glase:

"Građevinski objekat može biti zakupljen samo za potrebe jednog privrednog društva, odnosno ogranka, koje vrši tehnički pregled vozila. Van radnog vremena iz člana 261. ovog zakona, građevinski objekat može se koristiti za obavljanje drugih delatnosti.

Centralni informacioni sistem sa programom koji omogućava prikupljanje i dostavu propisanih podataka od strane privrednog društva, iz objekata u kojima vrši tehnički pregled vozila, i centralizovanu obradu podataka, obezbeđuje Agencija. Navedeni program mora obezbediti i povezivanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove sa drugim državnim organima, odnosno imaocima javnih ovlašćenja, u cilju obezbeđenja odgovarajućih podataka kojim se utvrđuje da kontrolori tehničkog pregleda, koji su u radnom odnosu u privrednom društvu, odnosno vozila čiji tehnički pregled se vrši, ispunjavaju propisane uslove.

Agencija objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz privrednih društava za vršenje tehničkih pregleda vozila u informatičkom obliku i čuva ih najmanje deset godina.

Bliže uslove o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.          

Ako privredno društvo obaveze u pogledu troškova održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema, koji su nastali u jednom mesecu, ne izmiri najkasnije u roku od dva meseca od dana završetka meseca u kojem su troškovi nastali, tom privrednom društvu biće onemogućen pristup programu iz stava 4. ovog člana.".

Član 106.

U članu 258. stav 1. menja se i glasi:

"Privredno društvo, u objektima u kojima je ovlašćeno da vrši tehnički pregled vozila, dužno je da obezbedi da uređaji i oprema pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila budu uvek u ispravnom stanju i da održava deo informacionog sistema i sistem za video snimanje, koji se nalaze u privrednom društvu, na način koji će omogućiti njihove propisane funkcionalnosti.".

Stav 3. menja se i glasi:

"Privredno društvo dužno je da odmah prestane sa radom, u određenom objektu, u slučaju neispravnosti uređaja i opreme pomoću kojih se vrši tehnički pregled vozila ili ukoliko prestane da ispunjava druge propisane uslove u pogledu uređaja i opreme ili neispravnosti dela informacionog sistema i sistema za video snimanje u tom objektu i najkasnije prvog narednog radnog dana obavesti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom privredno društvo ne sme vršiti tehnički pregled vozila u objektu u kojem je prestalo da ispunjava propisane uslove.".

Član 107.

Član 259. menja se i glasi:

"Član 259.

Privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u određenom objektu mora imati najmanje dva kontrolora tehničkog pregleda koji su raspoređeni za vršenje tehničkog pregleda u tom objektu i koji ispunjavaju propisane uslove za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Kontrolori tehničkog pregleda moraju biti u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u privrednom društvu iz stava 1. ovog člana. Kontrolori tehničkog pregleda moraju imati odgovarajuću prijavu na obavezno socijalno osiguranje u privrednom društvu, u skladu sa odgovarajućim propisima.".

Član 108.

Član 260. menja se i glasi:

"Član 260.

U prostoru u kojem se obavlja tehnički pregled vozila, u toku radnog vremena iz člana 261. ovog zakona, privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila u tom prostoru, može vršiti i poslove vezane za utvrđivanje tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu i poslove kontrole i pregleda tahografa.".

Član 109.

U članu 261. stav 4. menja se i glasi:

"Privredno društvo mora izvršiti tehnički pregled svih vozila za koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda.".

Član 110.

Član 263. menja se i glasi:

"Član 263.

Tehnički pregled vozila može obavljati samo kontrolor koji ispunjava propisane uslove i ima važeću dozvolu (licencu).

Dozvolu (licencu) za kontrolora tehničkog pregleda izdaje Agencija. Dozvola (licenca) ima rok važenja tri godine. Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda se izdaje na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja, broj/serijski broj, svojeručni potpis, prebivalište, kategorija vozila, fotografija.

Kontrolor tehničkog pregleda mora ispunjavati sledeće uslove:

1)         da ima najmanje završenu srednju stručnu školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, struke mašinske, obrazovnog profila vezanog za motore i vozila ili struke saobraćajne, obrazovnog profila iz oblasti drumskog saobraćaja,

2)         da ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima one kategorije vozila čiji pregled obavlja,

3)         da ima završenu obuku za kontrolora tehničkog pregleda,

4)         da ima položen stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda vozila,

5)         da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela iz grupe protiv života i tela, krivična dela protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Bliže propise o nastavnom programu obuke kontrolora tehničkog pregleda, načinu organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za kontrolora tehničkog pregleda, programu unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda i načinu organizovanja i sprovođenja provere znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, uslovima koje mora da ispunjava pravno lice da sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, uslovima koje mora da ispuni izvođač sadržaja obuke i seminara za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, načinu izvođenja obuke i seminara unapređenja znanja i veština, načinu vođenja evidencija o izvedenim obukama i seminarima unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda, izgledu dozvole (licence) za kontrolora tehničkog pregleda i načinu vođenja evidencija o izdatim dozvolama (licencama) za kontrolora tehničkog pregleda donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove na predlog Agencije. Evidencija o izvedenim obukama i seminarima unapređenja znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda u elektronskom obliku sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, datum i mesto pohađanja seminara unapređenja znanja, broj i datum dozvole (licence), broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona kontrolora tehničkog pregleda, ime izvođača sadržaja obuke, (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.

Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda će se obnoviti ako je kontrolor:

1)         prisustvovao seminarima za unapređenje znanja i veština,

2)         položio ispit provere znanja.

Agencija organizuje obuku za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje i sprovodi stručni ispit za kontrolora tehničkog pregleda, organizuje seminare za unapređenje znanja i veština i obavlja provere znanja za kontrolora tehničkog pregleda i vodi evidenciju o izdatim dozvolama (licencama) u elektronskom obliku. Evidencija o izdatim dozvolama (licencama) za kontrolora tehničkog pregleda u elektronskom obliku sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto polaganja stručnog ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj dozvole (licence), datum izdavanja dozvole (licence), rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

Kontrolor tehničkog pregleda ne može u toku radnog vremena da obavlja poslove u vezi sa održavanjem, popravkom, osiguranjem i registracijom vozila.

Izuzetno kontrolor tehničkog pregleda, ako na dan stupanja na snagu podzakonskih akata koji regulišu tehnički pregled vozila, u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, vrši tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana, odnosno ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tačka 1) ovog člana, ako ima završenu srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja.

Ukoliko je kontroloru tehničkog pregleda, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz st. 2. i 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda sprovodi pravno lice koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu Agencije.

Pravno lice iz stava 11. ovog člana sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda u skladu sa nastavnim planovima na koje saglasnost daje Agencija.

Pravno lice iz stava 11. ovog člana, dužno je da obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda sprovodi na propisan način i o tome vodi evidenciju.

Agencija će oduzeti dozvolu iz stava 11. ovog člana pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od propisanih uslova ili ne sprovodi obuku i seminare za unapređenje znanja i veština kontrolora tehničkog pregleda na propisan način.

Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 11. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Izuzetno od odredaba stava 3. tačka 2) ovog člana, kontrolor tehničkog pregleda ne mora imati vozačku dozvolu za upravljanje vozilom čiji tehnički pregled vrši, ako najmanje jedan kontrolor tehničkog pregleda sa kojim vrši tehnički pregled vozila ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom čiji tehnički pregled vrše.".

Član 111.

U članu 264. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre upisa u jedinstveni registar vozila, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za upis u jedinstveni registar vozila, odnosno zahteva za izdavanje registracione nalepnice.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, vozilo proizvedeno u godini pre, odnosno u godini kada se registruje, podvrgava se sledećem redovnom godišnjem tehničkom pregledu najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije u Republici Srbiji, a priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova ne podležu redovnom godišnjem tehničkom pregledu."

St. 7. i 8. zamenjuju se st. 7 - 10. koji glase:

"Vlada određuje najvišu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana redovnom godišnjem tehničkom pregledu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori se podvrgavaju u roku koji ne može biti duži od jedne godine od dana vršenja prethodnog tehničkog pregleda.

Izuzetno od stava 5. ovog člana redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu ne podležu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori.

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 8. ovog člana ako je od dana izvršenog redovnog tehničkog pregleda, na kojem je utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, prošlo više od jedne godine.".

Član 112.

U članu 265. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Vlada određuje najvišu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. Najviša cena vanrednog tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Privredno društvo ne može odrediti višu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najviše cene određene u smislu stava 3. ovog člana.".

Član 113.

U članu 267. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

"Vlada određuje najvišu cenu kontrolnog tehničkog pregleda vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. Najviša cena kontrolnog tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Privredno društvo ne može odrediti višu cenu za vršenje kontrolnog tehničkog pregleda vozila od najviše cene određene u smislu stava 4. ovog člana.".

Član 114.

U članu 268. stav 2. na kraju tačke 4) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 5) koja glasi:

"5)        priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova.".

U stavu 3. posle broja: "2." dodaju se reči: "tač. 1)−4)"

U stavu 7. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: "Pravnom licu ovlašćenom da izdaje registracione nalepnice ovlašćenje prestaje ako iz bilo kog razloga prestane da obavlja poslove vršenja tehničkog pregleda vozila, odnosno prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih mu je ovlašćenje dato, o čemu se donosi rešenje."

U stavu 10. na kraju tačke 1) briše se reč: "i" i stavlja se zapeta.

U tački 2), posle reči: "saobraćaju", dodaju se reči: "(pčelarska vozila i sl.) i".

Dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3)        moped, laki tricikl, motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i otvoreni teški četvorockl."

U stavu 11. posle reči: "traktore," dodaju se zapeta i reči: "radne mašine,".

U stavu 12. posle reči: "traktora," dodaju se zapeta i reči: "radnih mašina,", a reči: "nalepnica o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora koja služi kao dokaz da je tehnički pregled traktora izvršen" zamenjuju se rečima: "potvrda o tehničkoj ispravnosti".

Stav 13. menja se i glasi:

"Ministar nadležan za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.".

U stavu 14. posle reči: "dozvolu," dodaju se reči: "odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina i motokultivatora".

Član 115.

U član 273. stav 1. reč: "stalno" briše se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

1)         ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

2)         ukoliko upravljaju "rent-a-car" vozilima,

3)         ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

4)         ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

5)         ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.".

Član 116.

U članu 274. stav 1. broj: "30" zamenjuje se brojem: "60".

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vozila za koje je registraciona nalepnica izdata u skladu sa odredbama člana 268. stav 10. ovog zakona, dužan je da vrati registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice.

Odredbe stava 3. ovog člana ne odnose se na "rent-a-car" vozila.".

Član 117.

U članu 275. stav 1. na kraju tačke 13) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 14) koja glasi:

"14)      registarske tablice za putnička vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.".

Član 118.

U članu 276. posle st. 4. dodaju se st. 5 - 7. koji glase:

"Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, ako je organ grada, odnosno lokalne samouprave, nadležan prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, izdao odobrenje za obavljanje auto-taksi prevoza, važeće u vreme podnošenja zahteva za izdavanje registarskih tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.

Ako pravno lice, kome je odobreno obavljanje auto-taksi prevoza, promeni sedište, odnosno, ako preduzetnik, kome je odobreno obavljanje auto taksi prevoza, promeni prebivalište izvan sedišta preduzetničke radnje, dužni su da, u roku od sedam dana nakon promene sedišta, odnosno prebivališta, vrate registarske tablice organu koji je tablice izdao.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 6. ovog člana ne postupi na način opisan u tom stavu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove poništiće upis vozila u jedinstveni registar i registracionu nalepnicu i oduzeti registarske tablice za obavljanje auto-taksi prevoza.".

Član 119.

U članu 278. stav 3. reči: "nalažu i preduzimaju" zamenjuju se rečima: "nalaže i preduzima".

Stav 4. zamenjuje se st. 4 - 6. koji glase:

"Mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana, nalaže i preduzima i komunalni policajac, prilikom ostvarivanja nadzora i kontrole parkiranja, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i propisima jedinice lokalne samouprave.

U slučaju iz stava 4. jedinica lokalne samouprave obavljanje poslova uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, može poveriti ovlašćenom pravnom licu koje je aktom jedinice lokalne samouprave osnovano za delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta, odnosno pravnom licu ili preduzetniku kojem je poverena ova delatnost.

Jedinica lokalne samouprave propisuje uslove i način obavljanja poslova nadzora i kontrole parkiranja, uslove za obavljanje poslova uklanjanja odnosno premeštanja vozila kao i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, kada te poslove preduzima komunalna policija, u skladu sa propisima koji uređuju ova pitanja za postupanje policijskog službenika.".

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. reči: "delu vozačkog ispita" zamenjuju se rečju: "ispitu".

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 120.

U članu 279. stav 1. na kraju tačke 12) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 13) koja glasi:

"13)      ako za vreme vožnje, suprotno članu 91. ovog zakona, ne nosi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige, odnosno vozilom prevozi lice koje ne nosi na glavi zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu, na način propisan deklaracijom proizvođača kacige.".

U stavu 2. broj: "6)" briše se, a broj: "7)" zamenjuje se brojem: "13)".

Član 121.

U članu 280. stav 1. posle reči: "vozača" dodaju se zapeta i reči: "instruktora vožnje, kandidata za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, ispitivača na vozačkom ispitu i lice koje se prevozi na biciklu, mopedu, triciklu, odnosno motociklu".

U stavu 4. reč: "odgovarajuću" zamenjuje se rečima: "najbližu ovlašćenu".

U stavu 5. reč: "odgovarajućoj" zamenjuje se rečima: "ovlašćenoj zdravstvenoj".

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. i menja se i glasi:

"Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti zdravstvena ustanova koja za to dobije rešenje od ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, odnosno akreditovana laboratorija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja vodi javni registar zdravstvenih ustanova ovlašćenih za vršenje analiza iz ovog stava, koji objavljuje na svojoj internet stranici, a koji sadrži sledeće podatke: naziv, sedište zdravstvene ustanove (odnosno ogranka) i broj i datum rešenja o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.".

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 8. i menja se i glasi:

"Bliže propise u vezi sa naplatom troškova iz stava 6. ovog člana donosi Vlada:

1)         za zdravstvene ustanove, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja,

2)         za akreditovane laboratorije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.".

Stav 9. menja se i glasi:

"Zdravstvena ustanova, odnosno akreditovana laboratorija ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove iz stava 6. ovog člana dužna je da analize krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija vrši zakonito u skladu sa pravilima struke i na savestan način.".

Član 122.

U članu 281. stav 3. posle reči: "odnosno" dodaje se reč: "akreditovana".

Stav 5. menja se i glasi:

"Ako zdravstvena ustanova, odnosno akreditovana laboratorija, nije u mogućnosti da u potpunosti izvrši analizu, uzeti uzorci će se dostaviti u skladu sa pravilima struke najbližoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno akreditovanoj laboratoriji, gde se može izvršiti dalja analiza.".

Član 123.

U glavi XVIII naziv odeljka 6. menja se i glasi:

"6.        Privođenje, odnosno zadržavanje vozača kod koga postoji opasnost da će neposredno nastaviti sa činjenjem prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj".

Član 124.

U članu 284. stav 1. reči: "dovešće se nadležnom organu za prekršaje" zamenjuju se rečima: "privešće se prekršajnom sudu".

U stavu 2. reč: "dovođenje" zamenjuje se rečju: "privođenje".

U stavu 4. posle reči: "razloga" zapeta se briše, a reči: "a najduže pet dana" zamenjuju se rečima: "zbog kojih je oduzeta".

Član 125.

U članu 285. st. 1. i 2. zamenjuju se stavom 1. koji glasi:

"Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji koristi vozačku dozvolu suprotno članu 183. stav 2. ovog zakona policijski službenik će na licu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu, odnosno inostranu vozačku dozvolu koja je kasnije izdata.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 126.

U članu 286. stav 1. menja se i glasi:

"Organ nadležan za poslove policije i organ nadležan za poslove saobraćaja imaju ovlašćenje za snimanje saobraćaja, u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, ponašanja učesnika u saobraćaju, praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja, u okviru svojih nadležnosti. Evidencija i obrada podataka prikupljenih snimanjem saobraćaja urediće se posebnim zakonom.".

Član 127.

U članu 289. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        čija ukupna masa prelazi najveću dozvoljenu masu vozila za više od 5%,".

Član 128.

U članu 292. stav 6. reči: "dovesti nadležnom organu za prekršaje" zamenjuju se rečima: "privesti nadležnom prekršajnom sudu".

U stavu 7. reč: "dovođenje" zamenjuje se rečju: "privođenje".

Član 129.

U članu 296. st. 1, 4. i 5. reči: "policijski službenik" zamenjuju se rečima: "ovlašćeno lice iz člana 278. st. 3. i 4. ovog zakona".

Stav 2. menja se i glasi:

"Ukoliko vozač nije prisutan u slučaju iz stava 1. ovog člana, ovlašćeno lice iz člana 278. st. 3. i 4. ovog zakona će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.".

U stavu 3. reč: "tri" zamenjuje se rečju: "jednog".

Stav 11. menja se i glasi:

"Vlada određuje najvišu cenu za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu."

U st. 12. i 13. reč: "naknade" zamenjuje se rečju: "cene".

Posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

"Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2, odnosno na rešenje iz stava 3. ovog člana, ne odlaže njegovo izvršenje.".

Član 130.

U članu 300. reči: "dozvola za obavljanje" zamenjuju se rečju: "obavljanja".

Član 131.

U članu 301. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        isključi iz saobraćaja vozača koji tokom obavljanja drumskog prevoza na javnim putevima kod sebe nema važeću Karticu ili upisan međunarodni kôd "95" u vozačku dozvolu."

U stavu 2. reči: "privrednom društvu koje" zamenjuju se rečima: "domaćem prevozniku koji".

Član 132.

Član 304. menja se i glasi:

"Član 304.

Ministarstvo nadležno za trgovinu vrši nadzor u sprovođenju ovog zakona u pogledu odredbi koje se odnose na cenu usluga koje naplaćuje Agencija i drugih taksi u vezi sa ovim zakonom."

Član 133.

U članu 307. stav 2. reči: "st. 3, 4. i 5" zamenjuju se rečima: "st. 3 - 6".

U stavu 7. reči: "privremenog prestanka sa radom" zamenjuju se rečima: "propisanog roka privremenog prestanka sa radom iz člana 210. st. 8. i 10. ovog zakona".

Stav 9. menja se i glasi:

"Organ iz stava 1. ovog člana može poništiti:

1)         teorijsku obuku, ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova, nisu sprovedeni,

2)         praktičnu obuku, ako utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno započinjanje, odnosno ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova, nisu sprovedeni,

3)         teorijski, odnosno praktični ispit, ako se prilikom nadzora utvrdi da teorijski, odnosno praktični ispit, nisu sprovedeni savesno i na propisan način u meri da to bitno utiče na odluku ispitne komisije, odnosno na mogućnost da ispitna komisija utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.".

Stav 12. menja se i glasi:

"Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nadzorom utvrdi da predavač teorijske obuke, instruktor vožnje ili ispitivač obavljaju svoju delatnost na nepropisan, odnosno nesavestan način, dostaviće predlog Agenciji za oduzimanje licence, koja može oduzeti licencu tom predavaču teorijske obuke, instruktoru ili ispitivaču.".

Posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:

"Rešenje o nalaganju mera i privremenoj zabrani osposobljavanja kandidata za vozače, rešenje o utvrđivanju otklanjanja nedostataka, odnosno rešenje o oduzimanju dozvole, potpisano elektronskim potpisom od strane nadležnog lica, pravnom licu, odnosno njegovom ogranku, koje se bavi osposobljavanjem kandidata za vozače, može biti dostavljeno u elektronskom obliku putem informacionog sistema iz člana 208. stav 2. ovog zakona".

Član 134.

U članu 308. stav 3. reč: "dozvolu" zamenjuje se rečju: "ovlašćenje".

U stavu 4. reči: "privremenog prestanka sa radom iz čl. 256. i 258. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "propisanog roka privremenog prestanka sa radom iz člana 256. stav 4. i člana 258. stav 4. ovog zakona".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Rešenje o oduzimanju ovlašćenja u elektronskom obliku, potpisano elektronskim potpisom od strane nadležnog lica, privrednom društvu, odnosno njegovom ogranku, koje vrši tehnički pregled vozila, može biti dostavljeno u elektronskom obliku putem informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 135.

U članu 311. stav 1. reči: "kod kojih je izvršen pregled" zamenjuje se rečima: "nad čijim poštovanjem propisa o bezbednosti saobraćaja je izvršen nadzor."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Zapisnik o nadzoru nad poštovanjem propisa od strane pravnog lica, odnosno njegovog ogranka, koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače i privrednog društva, odnosno njegovog ogranka, koje vrši tehnički pregled vozila, potpisan elektronskim potpisom lica koja su vršila nadzor, može biti dostavljen navedenim pravnim licima u elektronskom obliku, putem informacionog sistema iz člana 208. stav 2, odnosno iz člana 257. stav 4. ovog zakona.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 136.

U članu 314. stav 2. broj: "313" zamenjuje se rečima "336a".

Član 137.

U članu 314a reči: "podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom organu" zamenjuju se rečima: "procesuiranja prekršaja".

Član 138.

Član 319. menja se i glasi:

"Član 319.

Instruktoru vožnje pod čijim se nadzorom kandidat za vozača obučava u upravljanju motornim vozilom u saobraćaju na putu, odnosno licu koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, izreći će se sankcija za prekršaj koji učini kandidat za vozača, odnosno vozač koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, osim ako nije bio u stanju da spreči prekršaj.".

Član 139.

Član 320. menja se i glasi:

"Član 320.

Ukoliko subjekat iz člana 297. stav 1. ovog zakona, izvršavajući poslove bezbednosti saobraćaja u skladu sa navedenom odredbom, utvrdi prekršaj koji je neposredno učinio zaposleni u tom subjektu i o tome obavesti nadležni organ državne uprave, protiv tog subjekta, odnosno odgovornog lica u tom subjektu neće se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja ne više od jednom u periodu od šest meseci.".

Član 140.

U članu 321. u stavu 1. reč: "Organ" zamenjuje se rečima: "Prekršajni sud".

U stavu 4. reči: "organi koji vode prekršajni postupak," brišu se.

Član 141.

Član 322. menja se i glasi:

"Član 322.

Verodostojna isprava u smislu ovog zakona jeste:

1)         video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarski broj tog vozila i bitna obeležja prekršaja,

2)         tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja,

3)         ispis rezultata merenja prilikom izvršenog pregleda vozila,

4)         izveštaj o analizi krvi i/ili drugih telesnih materija na sadržaj alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci u njima.".

Član 142.

Član 324. menja se i glasi:

"Član 324.

U slučaju sticaja prekršaja, kazneni poeni se utvrđuju za svaki prekršaj pojedinačno i izriču jedinstveni kazneni poeni koji odgovaraju zbiru pojedinačno utvrđenih kaznenih poena.".

Član 143.

U članu 325. stav 1. tačka 1) briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila ili najveća dozvoljena ukupna masa, za više od 5,0% i tačke 3),";

Tač. 10), 12), 15) i 19) brišu se.

U tački 11) reči: "i stav 6" brišu se.

Posle tačke 11) dodaje se tačka 11a) koja glasi:

"11a)    člana 232. stav 6, ukoliko uverenje izda licu koje nije položilo vozački ispit,".

Tačka 14) menja se i glasi:

"14)      člana 249. stav 2, ukoliko vozilo pušta u saobraćaj,".

U tački 18) reči: "3. i 5" zamenjuju se rečima: "2. i 4".

U tački 22) broj: "6" zamenjuje se brojem: "7".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u organu lokalne samouprave.".

Član 144.

U članu 326. stav 1. broj "100.000" zamenjuje se brojem "60.000".

Tačka 2) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

"6)        člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,".

Tačka 7) briše se.

U tački 28) broj: "5" zamenjuje se brojem: "4".

Tačka 29) menja se i glasi:

"29)      člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,";

Tačka 31) menja se i glasi:

"31)      člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,".

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a) koja glasi:

"31a)    člana 190. st. 1. i 3, ako dozvoli da instruktor vožnje sprovodi praktičnu obuku, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1. ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za instruktora vožnje određene kategorije ili obavlja praktičnu obuku nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,".

U tački 32) broj: "9" zamenjuje se brojem: "10".

Posle tačke 34) dodaje se tačka 34a) koja glasi:

"34a)    člana 208. st. 3. i 4,".

Tačka 36) menja se i glasi:

"36)      člana 211. stav 1, ukoliko propisane evidencije ili jedan njihov deo ne postoje, odnosno da se ne vode na propisan način i tačno,".

U tački 38) broj: "3" zamenjuje se brojem: "4".

U tački 42) reči: "stav 3" brišu se.

U tački 51) broj: "5" zamenjuje se brojem: "4".

U tački 53) reči: "5. i 6" zamenjuju se rečima: "3. i 4".

U tačka 54) reči: "delu ispita" zamenjuju se rečju: "ispitu".

Tačka 57) menja se i glasi:

"57)      člana 246. stav 1, ukoliko dozvoli da se vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, uključi u saobraćaj,".

Tačka 60) menja se i glasi:

"60)      člana 247. st. 1. i 2,".

Posle tačke 61) dodaje se tačka 61a) koja glasi:

"61a)    člana 250. st 1. i 4,".

U tački 71) broj: "14" zamenjuje se brojem: "17".

U tački 76) broj: "8" zamenjuje se brojem: "6".

U tački 79) broj: "2" zamenjuje se brojem: "3.".

Posle tačke 79) dodaje se tačka 80) koja glasi:

"80)      člana 15. stav 2.".

Član 145.

U članu 327. stav 1. broj: "60.000" zamenjuje se brojem: "50.000".

Tač. 4), 25), 29), 37) i 51) brišu se.

U tački 6) reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2".

U tački 12) reči: "5. i 6." zamenjuju se rečima: "4. i 5.".

U tački 13) reči: "i stav 4" brišu se.

U tačka 17) reči: "st. 5. i 7" zamenjuju se rečima: "stav 5".

U tački 35) posle reči: "dozvoli" dodaju se reči: "više od 30 dana".

U tački 43) reči: "6. i 8." zamenjuju se rečima: "7. i 9.".

U tački 44) reči: "na propisan način i" brišu se.

Posle tačke 44) dodaje se tačka 44a) koja glasi:

"44a)    člana 214. stav 2,".

Posle tačke 45) dodaje se tačka 45a) koja glasi:

"45a)    člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,".

U tački 48) reči: "st. 1. i 3" zamenjuju se rečima: "st. 1, 3, 4. i 5".

Tačka 50) menja se i glasi:

"50)      člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu ne izda u propisanom roku,".

Posle tačke 50) dodaje se tačka 50a) koja glasi:

"50a)    člana 232. stav 6, ukoliko uverenje ne izda u propisanom roku,".

U tački 52) reči: "teorijskom delu ispita" zamenjuju se rečima: "teorijskom ispitu".

U tačka 61) reči: "stav 2." brišu se.

Tačka 62) menja se i glasi:

"62)      člana 260, ako u prostoru za vršenje tehničkog pregleda obavlja druge poslove osim propisanih".

Tačka 67) menja se i glasi:

"67)      člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,".

U st. 2. i 3. broj: "3.000" zamenjuje se brojem: "5.000".

Član 146.

U članu 328. stav 1. broj: "100.000" zamenjuje se brojem: "50.000".

Tač. 1) i 5) brišu se.

U tački 6) reči: "stavlja u promet" zamenjuju se rečima: "pušta u saobraćaj".

U tački 7) broj: "6" zamenjuje se brojem: "3".

U stavu 2. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "30.000".

Tačka 2) briše se.

Tačka 6) menja se i glasi:

"6)        člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,".

Tačka 23) menja se i glasi:

"23)      člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,".

Tačka 24) menja se i glasi:

"24)      člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1, ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,".

U tački 25) broj: "9" zamenjuje se brojem: "10".

U tački 33) reči: "stav 1." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2".

Posle tačke 34) dodaje se tačka 34a) koja glasi:

"34a)    člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,".

U tački 39) broj: "8" zamenjuje se brojem: "6".

U tački 42) broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

U stavu 3. reči: "10.000 do 50.000" zamenjuju se brojem: "20.000".

Tač. 4), 25) i 30) brišu se.

U tački 6) reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12)      člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, u rasponu od 5,0% do 20,0%,".

U tački 13) reči: "i stav 4" brišu se.

U tački 17) reči: "st. 5. i 7." zamenjuju se rečima: "stav 5".

U tački 28) posle reči: "dozvoli" dodaju se reči: "više od 30 dana".

Tačka 37) menja se i glasi:

"37)      člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,".

Član 147.

U članu 329. stav 1. menja se i glasi:

"Kaznom zatvora od 30 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati kazniće se vozač za nasilničku vožnju.".

Stav 2. menja se i glasi:

"Ukoliko je vozač, prilikom nasilničke vožnje, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu, u trajanju od 300 do 360 sati.".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se od 14 do 16 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana od 15 do 17 kaznenih poena.".

Član 148.

U članu 330. stav 1. reči: "i 14 kaznenih poena" brišu se.

Tačka 1) menja se i glasi:

"1)        upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom,".

Tačka 4) menja se i glasi:

"4)        upravlja vozilom pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako je pod dejstvom alkohola više od 1,20 mg/ml do 2,00 mg/ml,".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5)        odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona, kao i lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, instruktor vožnje tokom praktične obuke, kandidat za vozača tokom praktične obuke ili polaganja ispita za vozača, odnosno ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita, ako odbije da se podvrgne utvrđivanju prisustva u organizmu alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr), odnosno stručnom pregledu iz člana 280. stav 4. ovog zakona,".

U tački 9) reči: "preko 70 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 70 km/h do 90 km/h".

Tačka 10) menja se i glasi:

"10)      se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 80 km/h do 100 km/h veća od dozvoljene, kao i vozač iz člana 45. stav 1. tačka 4) ovog zakona, koji se na putu van naselja kreće brzinom koja je za više od 70 km/h veća od dozvoljene,".

U tač. 11) i 12) reč: "preko" zamenjuje se rečima: "za više od".

Tačka 18) menja se i glasi:

"18)      na mestu vozača prevozi dete mlađe od 12 godina,".

Posle tačke 18) dodaju se tač. 19) - 23) koje glase:

"19)      pretiče, odnosno obilazi vozilo koje se zaustavilo, odnosno koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,

20)       pretiče kolonu vozila pod pratnjom,

21)       postupa suprotno odredbama člana 107. stav 1,

22)       prevozi dete mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, suprotno pravilima ovog zakona za prevoz lica vozilima,

23)       postupi suprotno članu 247. st. 1. i 2.".

U stavu 2. zapeta i reči: "i 16 kaznenih poena" brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. - 7. koji glase:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačka 23) ovog člana neće se izreći zaštitna mera.

Vozaču iz stava 1. ovog člana izreći će se od 13 do 15 kaznenih poena, a u slučaju iz stava 2. ovog člana od 15 do 17 kaznenih poena.

Izuzetno od stava 5. ovog člana za prekršaj iz stava 1. tačke 23) neće se izreći kazneni poeni.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za prekršaj iz stava 1. tačka 4) u slučaju teške alkoholisanosti izreći će se od 8 do 10 kaznenih poena, a ukoliko je prilikom izvršenja ovog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, izreći će se od 10 do 12 kaznenih poena.".

Član 149.

U članu 331. stav 1. reči: "od 15.000 do 30.000" zamenjuju se rečima: "od 20.000 do 40.000".

U tački 3) reči "vozač ili" brišu se.

U tački 6) reči: "od 51km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 50km/h".

U tačka 7) reči: "od 61km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 60km/h".

U tački 8) reči: "od 51km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 50km/h".

Tačka 10) menja se i glasi:

"10)      člana 55. stav 1. i stav 3. tač. 4), 5), 6), 7), 8), 14) i 15),".

U tački 11) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučenog vozila,".

U tački 12) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučnog i vučenog vozila,".

Tačka 14) menja se i glasi:

"14)      člana 78. st. 2. i 4,".

Posle tačke 24) dodaje se tačka 24a) koja glasi:

 "24a)   člana 104. stav 2,".

Tač. 28), 36), 50), 57) i 75) brišu se.

Tačka 32) menja se i glasi:

"32)      člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,".

U tački 33) posle reči: "vozila" reč: "i" zamenjuju se rečju: "ili".

U tački 41) posle reči "vodi" dodaju se zapeta i reči: "odnosno na vozilu prevozi".

U tačka 44) reči: "od 31 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 30 km/h".

U tač. 45) i 46) reči: "od 51 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 50 km/h".

U tački 51) broj: "3" zamenjuje se brojem: "6".

U tački 55) reči: "teške i veoma teške" zamenjuju se rečju: "visoke".

Tačka 59) menja se i glasi:

"59)      člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje, predavač i ispitivač koji evidencije ne vode na propisan način i tačno,".

U tački 60) posle reči: "se" dodaju se reči: "predavač, odnosno".

Posle tačke 61) dodaje se tačka 61a) koja glasi:

"61a)    člana 214. stav 4, kazniće se predavač,".

U tački 65) posle zapete dodaju se reči: "kazniće se predavač,".

U tački 74) broj: "7" zamenjuje se brojem: "8".

U tački 77) broj: "6" zamenjuje se brojem: "3".

Tačka 81) menja se i glasi:

"81)      člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,".

U tački 85) posle zapete dodaju se reči: "lice koje se prevozi na biciklu, mopedu, triciklu, odnosno motociklu,".

Posle tačke 90) dodaju se tačke 90a) – 90v) koje glase:

"90a)    člana 178. stav 1, ukoliko upravlja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja a položio je vozački ispit za neku drugu kategoriju,

90b)     člana 182. stav 5. tačka 5),

90v)     člana 32. stav 1,".

Tač. 91) i 92) brišu se.

U stavu 2. reči: "od 30.000 do 50.000" zamenjuju se rečima: "od 40.000 do 60.000".

Član 150.

U članu 332. stav 1. broj: "6.000" zamenjuje se brojem: "10.000".

Tač. 1), 5), 13), 26), 60), 72), 73), 76), 80), 81), 82), 97), 100), 103) i 105) brišu se.

U tački 8) reči: "od 21 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 30 km/h".

U tački 9) reči: "od 41 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 40 km/h".

U tački 10) reči: "od 21 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 20 km/h".

Tačka 16) menja se i glasi:

"16)      člana 55. stav 3. tač. 1) i 2),".

U tač. 24) i 25) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučenog vozila,".

Tačka 53) menja se i glasi:

"53)      člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 % do 20,0 %,".

U tački 65) reči: "od 11 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 10 km/h".

U tač. 66) i 67) reči: "od 31 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 30 km/h".

Tačka 74) menja se i glasi:

"74)      člana 182. stav 5. tačka 3)".

U tački 75) broj: "6", zamenjuju se brojem: "8".

Tačka 83) menja se i glasi:

"83)      člana 214. stav 2, kazniće se predavač,".

Posle tačke 87) dodaje se tačka 87a) koja glasi:

"87a)    člana 228. st. 4. i 5,".

U tački 98) broj: "8", zamenjuju se brojem: "7".

Tačka 99) menja se i glasi:

"99)      člana 264. stav 6, ukoliko u saobraćaju na putu upravlja vozilom nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,".

Tačka 106) menja se i glasi:

"106)    člana 105. st. 3. i 4.".

U stavu 2. broj: "10.000" zamenjuju se brojem: "20.000".

Član 151.

Nakon člana 332. dodaje se novi član 332a koji glasi:

"332a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1)         člana 22. st. 2. i 5,

2)         člana 28. stav 1,

3)         člana 30. stav 1,

4)         člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1) - 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

5)         člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1) - 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,

6)         člana 51. stav 5,

7)         člana 75. stav 2, za vozača vučnog vozila,

8)         člana 77. stav 2, vozač koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla,

9)         člana 91. stav 1,

10)       člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

11)       člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

12)       člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

13)       člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

14)       člana 178. st. 2. i 3,

15)       člana 182. stav 5, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

16)       člana 183. stav 5,

17)       člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

18)       člana 187. stav 4, kazniće se vozač u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

19)       člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

20)       člana 205. stav 6,

21)       člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana,

22)       člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

23)       člana 276,

24)       člana 291. stav 2,

25)       člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje, predavač i ispitivač ako evidencije ne vode uredno.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.".

Član 152.

U članu 333. stav 1. tač. 6), 7), 18), 48), 58a), 61), 62), 88), 90) i 91) brišu se.

U tački 8) posle broja: "31" dodaju se tačka i reči: "st. 1 - 4".

U tački 9) reči: "1, 2. i 3" zamenjuju se rečima: "2 - 4".

U tač. 15) i 17) reči: "od 11 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 10 km/h".

U tački 16) reči: "od 21 km/h do 40 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 20 km/h do 30 km/h".

U tački 29) posle reči: "8)" dodaju se reči: "8a)" i zapeta.

U tački 33) reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2, za vozača vučnog vozila".

U tač. 34) i 35) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučnog i vučenog vozila,".

U tački 36) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučnog vozila,".

U tački 49) posle reči "bicikla" dodaju se reči: "odnosno tricikla,".

U tački 68) reči: "i stav 4" brišu se.

U tački 77) posle reči: "ne" dodaju se reči: "poseduje, odnosno ne".

U tač. 84) i 85) reči: "od 11 km/h do 30 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 10 km/h do 20 km/h".

U tački 99) tačka na kraju se zamenjuje zapetom.

Posle tač. 99) dodaju se tač. 100)-105) koje glase:

"100)    člana 78. stav 4, danju,

101)     člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

102)     člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola u narednih šest meseci,

103)     člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

104)     člana 264. stav 10,

105)     člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice ne više od 30 dana.".

Član 153.

U članu 334. stav 1. tačka 6) broj: "2" zamenjuje se brojem "1".

U tački 19) posle zapete dodaju se reči: "za vozača vučnog i vučenog vozila,".

Tač. 36), 39) i 48) brišu se.

U tački 44) reči: "stav 7," zamenjuju se rečima: "st. 7. i 9.".

U tački 45) reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "st. 1. i 3".

Tačka 49) menja se i glasi:

"49)      člana 268. stav 14,".

Posle tačke 49) dodaje se tačka 50) koja glasi:

"50)      člana 105. stav 5.".

Član 154.

U članu 335. stav 1. tač. 1), 2), 8), 16), 22), 24), 25), 26), 27), 33), 34), 54), 56), 64), 67), 83), 88), 92) i 93) broj: "2" zamenjuje se rečima: "od 1 do 3".

U tač. 3), 23), 38), 45), 47), 49) i 55) broj: "3" zamenjuje se rečima: "od 2 do 4".

U tač. 4), 6), 7), 17), 29), 30, 31), 35), 37), 43), 44), 46), 48), 51), 57), 62), 66), 74), 85), 94), 99), 100), 101) i 103) broj: "6" zamenjuje se rečima: "od 5 do 7".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5)        člana 31. – od 5 do 7 kaznenih poena licu koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,".

Tačka 9) menja se i glasi:

"9)        člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 20 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 10) menja se i glasi:

"10)      člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 6 do 8 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 11) menja se i glasi:

"11)      člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 2 do 4 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 40 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12)      člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 60 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13)      člana 45. stav 1. tačka 4) – od 6 do 8 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 14) menja se i glasi:

"14)      člana 45. stav 1. tačka 4) – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se u, odnosno van naselja, kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,".

U tački 15) reči: "3 kaznena" zamenjuju se rečima: "od 5 do 7 kaznenih".

U tački 18) broj: "5" zamenjuje se rečima: "od 4 do 6".

U tač. 19), 28), 40), 41, 42), 53) i 58) reči: "4 kaznena" zamenjuju se rečima: "od 3 do 5 kaznenih".

Tačka 20) menja se i glasi:

"20)      člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 6), 7), 8), 14) i 15) - od 5 do 7 kaznenih poena,".

Tačka 21) menja se i glasi:

"21)      člana 55. st. 2. i 3. tač. 1) i 2) i stav 4. – od 1 do 3 kaznena poena".

U tački 32) reči: "4 kaznena poena", zamenjuju se rečima: "od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta".

U tač. 36), 59), 63), 75), 76) i 91) posle povlake broj: "2" zamenjuje se rečima: "od 1 do 3".

U tač. 39) i 82) posle povlake broj: "3" zamenjuje se rečima: "od 2 do 4".

Posle tačke 46) dodaje se tačka 46a) koja glasi:

"46a)    člana 104. stav 2. – od 5 do 7 kaznenih poena,".

Tač. 50), 60), 61), 78), 79), 81), 86), 87), 89), 90), 95), 96), 97), 98) i 102) brišu se.

U tač. 52) i 84) broj: "8" zamenjuje se rečima: "od 7 do 9".

U tački 65) broj: "7" zamenjuje se rečima: "od 6 do 8".

Tačka 68) menja se i glasi:

"68)      člana 161. stav 2. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 69) menja se i glasi:

"69)      člana 161. stav 2. – od 1 do 3 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 70) menja se i glasi:

"70)      člana 162. stav 1. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 71) menja se i glasi:

"71)      člana 162. stav 1. – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 72) menja se i glasi:

"72)      člana 163. stav 2. – od 3 do 5 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,".

Tačka 73) menja se i glasi:

"73)      člana 163. stav 2. – od 5 do 7 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,".

U tački 77) broj: "10" zamenjuje se rečima: "od 9 do 11".

Tačka 80) menja se i glasi:

"80)      člana 182. stav 5. tačka. 3) i stav 6. – od 5 do 7 kaznenih poena,".

Tačka 104) menja se i glasi:

"104)    člana 306. stav 4. – od 4 do 6 kaznenih poena,".

Posle tačke 104) dodaju se tač. 105)-107) koje glase:

"105)    člana 32. stav 1. – od 5 do 7 kaznenih poena,

106)     člana 105. st. 3 i 4. – od 1 do 3 kaznena poena,

107)     člana 187. st. 2. i 4. - od 7 do 9 kaznenih poena licu u stanju visoke alkoholisanosti.".

Član 155.

Član 336. menja se i glasi:

"Član 336.

Ukoliko je za prekršaj iz člana 331, odnosno člana 332. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je njegovim izvršenjem prouzrokovana saobraćajna nezgoda, broj izrečenih kaznenih poena ne može biti manji od gornje granice raspona kaznenih poena propisanih za izvršenje osnovnog oblika tog prekršaja.

Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena.".

Član 156.

Posle člana 336. dodaje se član 336a koji glasi:

"Član 336a

Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog, u skladu sa zakonom koji reguliše izdavanje prekršajnog naloga.".

Član 157.

U članu 338. stav 1. tačka 2) briše se.

U tač. 5) i 10) reči: "od 21 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 20 km/h".

U tač. 6) i 9) reči: "od 51 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 50 km/h".

U tački 7) reči: "od 41 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 40 km/h".

U tački 8) reči: "od 61 km/h" zamenjuju se rečima: "za više od 60 km/h".

U tački 13) zapeta i reči: "10)" brišu se.

U tački 27) posle reči "1." dodaju se reči "i člana 104. stav 2.".

Tač. 30), 36), 50), 52), 56), 57) i 58) brišu se.

U tač. 42), 43) i 45) reči: "31 km/h" zamenjuju se rečima: "više od 30 km/h".

U tač. 44) i 46) reči: "51 km/h" zamenjuju se rečima: "više od 50 km/h".

Tačka 51) menja se i glasi:

"51)      člana 182. stav 5. tačka. 3) i stav 6. – u trajanju od najmanje tri meseca,".

Posle tačke 55) dodaje se tačka 55a) koja glasi:

"55a)    člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje četiri meseca kazniće se lice u stanju visoke alkoholisanosti,".

U tački 63) tačka na kraju se zamenjuje zapetom.

Posle tačke 63) dodaje se tačka 64) koja glasi:

"64)      člana 32. stav 1. – u trajanju od najmanje 3 meseca.".

U stavu 4. reči: "u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom" zamenjuju se rečima: "za koji je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, u vozilu, odnosno na vozilu kojim upravlja učinilac prekršaja".

U stavu 5. posle reči: "stanju" dodaje se reč: "visoke," a posle reči: "srednje" dodaje se zapeta.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Ako su ispunjeni uslovi za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, prilikom zaključenja sporazuma moguće je u zavisnosti od zakonom propisane dužine trajanja zaštitne mere, sporazumeti se da zaštitna mera (zabrana upravljanja motornim vozilom) ne bude izrečena, odnosno bude izrečena učiniocu prekršaja u trajanju kraćem od propisanog u stavu 1. ovog člana.".

Član 158.

Posle člana 338. dodaje se član 338a koji glasi:

"Član 338a

Teži prekršaji iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja jesu prekršaji kažnjivi po čl. 329. i 330. ovog zakona.".

Član 159.

U članu 340. stav 2. tačka 8) reči: "dela vozačkog" brišu se.

Član 160.

U članu 342. stav 1. tačka 4) posle reči: "sedište" brišu se reči: "- korpa".

U tački 24) reči: "načinu upotrebe" zamenjuju se sa rečju: "upotrebi", a reči: "i njihovim tehničkim karakteristikama" brišu se.

U tački 25) tačka na kraju zamenjuje se zapetom.

Posle tačke 25) dodaju se tač. 26) i 27) koje glase:

"26)      na osnovu člana 249. ovog zakona, o homologaciji motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, sastavnih delova i zasebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila, vozila sa dva i tri točka i četvorocikle i poljoprivrednih i šumskih vozila, na predlog Agencije,

"27)      na osnovu člana 249. ovog zakona, o merama protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju, na predlog Agencije.".

Član 161.

U članu 346. stav 1. tačka 2) reči: "posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija, kao i", brišu se, a reč: "naknada" zamenjuje se rečju: "taksi".

U tački 7) reč: "naknada" zamenjuju se reču: "taksi".

U tač. 8) i 9) reč: "naknade" zamenjuje se rečju: "cene".

Član 162.

U članu 350. stav 1. reč: "nastave" zamenjuje se rečju: "obuke".

Član 163.

U članu 351. stav 1. reč: "jedne" zamenjuje se rečju: "tri", a reči: "stupanja na snagu" zamenjuju se rečima: "početka primene".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Privredna društva koja su podnela zahtev za dobijanje rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkog pregleda vozila do isteka roka iz stava 1. ovog člana, mogu da nastave vršenje tehničkog pregleda na osnovu rešenja kojim su ovlašćeni da vrše tehnički pregled do roka iz stava 1. ovog člana, do okončanja upravnog postupka za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda, a najkasnije šest meseci od isteka roka iz stava 1. ovog člana.".

Dosadašnji st. 2−11. postaju st. 3−12.

U dosadašnjem stavu 8. reči: "podzakonskog akta kojim će biti uređeno pitanje vršenja tehničkih pregleda na osnovu" brišu se.

Član 164.

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16 - US) ostaju na snazi dok se ne donesu novi, koji regulišu istu materiju, na osnovu ovog zakona, osim ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Odredba člana 51. ovog zakona, koja se odnosi na član 182. stav 5. tačka 5) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16 - US) primenjuje se na vozača kojem je probna vozačka dozvola izdata nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 51. ovog zakona, koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju nakon isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16 - US), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od odredbi člana 249. ovog zakona izuzeta su sva vozila registrovana do 1. juna 2018. godine, njihovi uređaji, sklopovi i oprema, koja koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, službe bezbednosti Republike Srbije, državni organ nadležan za zaštitu i spasavanje i vatrogasne jedinice u saobraćaju na putu, kao i sva vozila posebne namene, njihovi uređaji, sklopovi i oprema, koja koriste navedeni organi.

Član 165.

Svi postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 166.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

1. Određivanje problema koje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima treba da reši

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, iz Globalnog plana dekade akcije za bezbednost saobraćaja na putevima 2011 – 2020. godine, u saobraćajnim nezgodama smrtno strada oko 1.300.000 ljudi godišnje (3.000 smrtnih slučajeva dnevno), a oko 50.000.000 ljudi biva povređeno, odnosno stradanje u saobraćajnim nezgodama je globalni problem koji se neprestano povećava. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije u saobraćajnim nezgodama najviše stradaju mladi i siromašni.

Povrede u saobraćaju su jedan od tri vodeća uzroka smrti u starosnoj grupi od 5. do 44. godine. Ukoliko ne budu preduzete neke efikasnije mere, posledice saobraćajnih nezgoda postaće peti vodeći uzrok smrti u svetu i rezultiraće brojem od oko 2.400.000 smrtnih slučajeva godišnje. Ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motorna vozila iznose 1-3% bruto nacionalnog proizvoda na globalnom nivou i dostižu vrednost od 500 milijardi dolara.

Najrazvijenije države su sedamdesetih godina dvadesetog veka realizovale ideju da se može upravljati bezbednošću saobraćaja, odnosno izgradile su organizovan zaštitni sistem i uspešno sprovode upravljanje bezbednošću saobraćaja. Zahvaljujući ovoj činjenici ove države neprestano smanjuju broj nastradalih u saobraćajnim nezgodama (posebno broj poginulih), uz permanentan razvoj društva koji za posledicu ima i stalni porast broja registrovanih vozila, izgradnju novih puteva, odnosno stalno povećanje broja putovanja i pređenog puta.

Republika Srbija spada u grupu država koje su načelno prihvatile ideju o upravljanju bezbednošću saobraćaja, ali još uvek nisu izgradile snažan zaštitni sistem, što za posledicu ima veoma nizak nivo upravljanja bezbednošću saobraćaja. Stvaranje odgovarajućeg pravnog osnova, odnosno prilagođavanje postojećih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US i 55/14, 96/15 – dr. zakon i 09/16 – US – u daljem tekstu: Zakon) jedna je od neophodnih mera za uspostavljanje odgovarajućeg sistema koji će omogućiti upravljanje bezbednošću saobraćaja. Tokom primene Zakona, učinjen je značajan napredak u ovoj oblasti, ali su uočeni i značajni nedostaci koji otežavaju ostvarivanje ovog cilja.

Najbezbednija godina od kada se statistički prate saobraćajne nezgode na putevima u Republici Srbiji bila je 2014. godina. U njoj je evidentirano 536 poginulih lica ili za 17,5% manje u odnosu na 2013. godinu, kada je poginulo 650 lica.

U periodu od 2011. do 2016. godine, na putevima u Republici Srbiji dogodilo se ukupno 222.406 saobraćajnih nezgoda, u proseku oko 37.068 saobraćajnih nezgoda godišnje. Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, 82.142 je sa nastradalim licima, a 140.264 su sa materijalnom štetom. Posmatrano po godinama, počev od 2011. godine, pa do kraja 2016. godine, uočen je trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. U 2016. godini, dogodile su se 35.974 saobraćajne nezgode, što je za 15% manje u odonosu na 2011. godinu kada su se dogodile 42.453 saobraćajne nezgode.   

Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile za šest godina posmatranog perioda, 37% (82.142) čine saobraćajne nezgode sa nastradalim licima, dok 63% čine saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom.

U posmatranom šestogodišnjem periodu, u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 3.811 lica, što je u proseku 635 lica godišnje. Posmatrano po godinama, najviše poginulih bilo je 2011. godine - 731 lice, dok je 2014. godine broj poginulih bio – 536 lica što je za 27% manje u odnosu na 2011. godinu.

I broj povređenih lica beleži slične trendove kretanja kao i broj poginulih lica. U periodu od 2011. do 2016. godine, telesne povrede je zadobilo 114.242 lica, što je u proseku 19.041 lice godišnje.

 

Broj saobraćajnih nezgoda

Broj lica

UKUPNO-saobraćajnih nezgoda

saobraćajne nezgode sa nastradalim licima

saobraćajne nezgode sa poginulim licima

saobraćajne nezgode sa povređenim licima

saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom

poginuli

teške telesne povrede

lake telesne povrede

2011

42.453

14.123

662

13.461

28.330

731

3.777

15.539

2012

37.616

13.363

619

12.744

24.253

688

3.545

14.891

2013

37.166

13.529

594

12.935

23.637

650

3.424

15.054

2014

35.026

13.067

485

12.582

21.959

536

3.277

14.746

2015

34.171

13.656

548

13.108

20.515

599

3.448

15.902

2016

35.974

14.404

551

13.853

21.570

607

3.364

17.280

Ukupno

222.406

82.142

3.459

78.683

140.264

3.811

20.835

93.412

Posmatrajući uzroke odnosno uticajne faktore nastanka saobraćajnih nezgoda, kao najprisutniji u periodu 2011 ‒ 2016. godina, izdvajaju se nepropisna brzina kretanja vozila na putu, pogrešno izvođenje radnji u saobraćaju, neustupanje prvenstva prolaza i psiho-fizičko stanje vozača.

Prema podacima koji su dati u Strategiji bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 64/15), najznačajnije činjenice u pogledu bezbednosti saobraćaja za period od 2010. do 2013. godine su:

1)         prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima pokazuje da najveći broj lica pogine na lokalnim putevima i ulicama u naselju (40% od ukupnog broja poginulih);

2)         saobraćajne nezgode sa poginulim licima na prolascima državnih puteva kroz naselje su veoma izražene, odnosno broj poginulih u ovim nezgodama iznosi 34% od ukupnog broja poginulih;

3)         učešće mladih vozača (19‒25 godina) u saobraćajnim nezgodama sa smrtnim ishodom posebno je izraženo, odnosno procenat poginulih mladih vozača u ukupnom broju poginulih vozača iznosi oko 15%;

4)         najveći broj poginulih lica strada u putničkim vozilima, odnosno ovaj broj iznosi oko 43% od ukupnog broja poginulih;

5)         učešće pešaka u ukupnom broju poginulih lica je oko 25%, što ih čini jednom od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju;

6)         u saobraćajnim nezgodama, u navedenom periodu, broj poginule dece je 72, a broj povređene 6.316, pri čemu je oko 50% poginule dece pripadalo kategoriji putnika u putničkim vozilima;

7)         lica starija od 65 godina su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, odnosno svaki četvrti poginuli učesnik u saobraćaju (25%) je stariji od 65 godina (50% poginulih pešaka pripada starosnoj kategoriji "65+");

8)         oko 11% od ukupnog broja poginulih učesnika u saobraćaju su vozači mopeda i motocikala;

9)         oko 9% od ukupnog broja poginulih učesnika u saobraćaju su vozači bicikala;

10)       u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala teretna vozila preko 3,5t najveće dozvoljene mase i autobusi, poginulo je oko 23% od ukupnog broja poginulih lica, pri čemu navedena vozila čine samo oko 10% voznog parka Republike Srbije;

11)       oko 6% od ukupnog broja poginulih učesnika u saobraćaju su vozači i putnici na traktorima;

12)       nepropisna i neprilagođena brzina je vodeći uticajni faktor koji doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom (oko 50% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima);

13)       oko 7% od ukupnog broja poginulih učesnika u saobraćaju je stradalo u saobraćajnim nezgodama čiji je vodeći uticajni faktor bio upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola.

U Strategiji bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine ističe se da se visina štete nastale u saobraćajnim nezgodama ne može precizno izmeriti, proceniti i izračunati, pa se u svetu primenjuju različiti modeli za procenu visine štete nastale u saobraćajnim nezgodama. U Republici Srbiji još uvek nije zvanično prihvaćen (usvojen) model za procenu visine štete u saobraćajnoj nezgodi, ali primenjujući modele koji se koriste u drugim državama procenjeno je da troškovi jedne saobraćajne nezgode sa poginulim iznose 317.317€, jedne saobraćajne nezgode sa teško povređenim 34.094€, a jedne saobraćajne nezgode sa lako povređenim 3.181€.

Primenom ovog modela izračunato je da visina štete od svih saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji, u 2012. godini, iznosi 321.300.000€, odnosno 467.000€ po jednom poginulom licu.

Merenje indikatora performansi bezbednosti saobraćaja, koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja u toku 2016. godine, ukazuje da sigurnosne pojaseve koristi oko 75% vozača i putnika na prednjem sedištu, oko 10% putnika na zadnjem sedištu, da se bezbednosna sedišta za decu koriste u oko 40% vozila kojima se prevoze deca ispod tri godine starosti, a zaštitne kacige koristi oko 86% vozača motocikala i mopeda.

Iako je načinjen značajan pomak u pogledu povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja, rizik stradanja u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji je višestruko veći u odnosu na države sa razvijenim i stabilnim sistemom bezbednosti saobraćaja i u tom smislu neophodno je što pre uspostaviti postojan i delotvoran sistem bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pri sačinjavanju ovog predloga, posebno se vodilo računa o ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju: deci i biciklistima, odnosno predloženim odredbama su na jasan i nedvosmislen način propisane mere koji će doprineti većoj bezbednosti ovih kategorija učesnika u saobraćaju.

Naime, u predloženim izmenama i dopunama precizirane su obaveze organa i organizacija nadležnih za poslove obrazovanja i vaspitanja u pogledu odgovornosti za saobraćajno vaspitanje i obrazovanje dece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, odnosno precizirane su odredbe u pogledu korišćenja bezbednosnih dečjih sedišta i bezbednosnih podmetača, radi povećanja bezbednosti dece kao putnika u vozilima.

Imajući u vidu činjenicu da se i u najrazvijenijim državama preduzimaju značajne podsticajne mere u cilju afirmacije korišćenja bicikla kao prevoznog sredstva, odnosno sredstva za rekreaciju, predloženim izmenama i dopunama težilo se preciziranju prava i obaveza biciklista, kao jedne od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, u cilju podizanja nivoa njihove bezbednosti.

Takođe, i vozači motocikala, u odnosu na ostale kategorije vozača motornih vozila, ističu se po pitanju rizika stradanja u saobraćajnim nezgodama. Izmenama i dopunama odredaba koje se odnose na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju težilo se postizanju uslova koji će obezbediti njihovu veću bezbednost u saobraćaju na putevima.

U skoro trećini saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači motocikala, povreda glave je jedina povreda zbog čega je predviđena primena posebnih mera prema vozačima motocikala (isključenje iz saobraćaja), odnosno povećanje novčanih kazni koje se izriču ovim vozačima kada ne nose zaštitnu kacigu ili je ne nose na propisan način, odnosno kada prevoze lice koje na isti način koristi zaštitnu kacigu.

Rešavanje problema ugroženosti mladih i neiskusnih vozača jedan je od osnovnih ciljeva predloženih izmena i dopuna Zakona. Neiskustvo ove kategorije vozača najčešći je nosilac rizika njihovog stradanja, ali i stradanja ostalih učesnika u saobraćajnim nezgodama u kojima oni učestvuju. U tom smislu, predloženo je pooštravanje uslova za upravljanje motornim vozilom od strane vozača sa probnom vozačkom dozvolom. Naime, predloženo je produženje roka važenja probne vozačke dozvole, produženje perioda zabrane upravljanja motornim vozilom od strane vozača sa probnom vozačkom dozvolom (od 23,00 do 06,00 časova). Pored toga, precizirano je ograničenje brzine kretanja motornog vozila kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom, proširena je lista probnih vozačkih dozvola i na kategorije vozila A1, A2, A i V1, odnosno ovim vozačima ograničeno je pravo na upravljanje vozilima čija snaga motora ne prelazi 80 kW.

Upravljanje vozilom od strane vozača u stanju alkoholisanosti prepoznato je kao jedan od ključnih problema bezbednosti saobraćaja. U tom smislu, predloženo je smanjenje dozvoljene granice alkoholisanosti sa 0,30 mg/ml na 0,20 mg/ml, kao i uvođenje nove kategorije ‒ visoke alkoholisanosti.

U oblasti osposobljavanja kandidata za vozače predložene izmene i dopune Zakona imaju za cilj eliminisanje uočenih problema u primeni važećih odredaba, odnosno odredaba podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast. Osnovu izmena i dopuna u ovoj oblasti predstavljaju određene odredbe podzakonskih akata o osposobljavanju kandidata za vozače. Osnovni razlog zbog čega su odredbe podzakonskih akata propisane i odredbama Zakona je isticanje njihovog značaja i predupređenje pojava sukoba odredbi podzakonskog akta sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Naime, prilikom vršenja nadzora nad radom pravnih lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače, utvrđene su brojne nepravilnosti, od kojih su najizraženije neodržavanje teorijske obuke i nepropisno sprovođenje teorijskog ispita. Takođe, značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u pogledu neodržavanja praktične obuke u propisanom fondu časova i nepropisnog sprovođenja praktičnog ispita. U cilju obezbeđenja sprovođenja osposobljavanja kandidata za vozače na propisani način, predloženo je uvođenje informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače, koji čine sistem za dostavu podataka o osposobljavanju u centralnu bazu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i audio video sistem nadzora sprovođenja teorijskog ispita.

Predloženi informacioni sistem će omogućiti i rešavanje problema nedovoljnog broja policijskih službenika neophodnih za vršenje nadzora nad pravnim licima koja sprovode osposobljavanje kandidata za vozače, odnosno isti će obezbediti efikasno i racionalno vršenje nadzora.

Odredbe Zakona kojima se uređuje oblast tehničkih pregleda vozila nisu do sada primenjivane s obzirom da nije usvojen podzakonski akt kojim se bliže uređuje ova oblast. Zbog problema koji postoje u primeni važećih propisa o tehničkim pregledima vozila i primenjujući analogiju sa problemima koji postoje u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače, predloženo je uvođenje informacionog sistema tehničkih pregleda vozila. Navedeni sistem podrazumeva sistem za dostavu podataka i sistem za video nadzor. Tri udruženja koja okupljaju privredna društva za vršenje tehničkih pregleda podržala su predložene mere, a meru uvođenja video nadzora ocenila su kao jedini način za obezbeđenje potrebnog nivoa zakonitosti rada u ovoj oblasti.

Neusaglašenost pojedinih odredaba Zakona sa odredbama Zakona o prekršajima je postojeći problem koji će biti rešen ovim izmenama i dopunama, a čime će se postići usaglašenost odredaba navedenih zakona, koja će rezultirati većom efikasnošću u vođenju prekršajnog postupka.

Kroz postupak izmena i dopuna vodilo se računa da iste budu usklađene sa odgovarajućim propisima Evropske unije u ovoj oblasti, u cilju eliminisanja potencijalnih problema koji bi se mogli pojaviti u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Osnovni cilj koji se želi postići donošenjem ovog zakona je ostvarivanje većeg nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima kroz:

1)         izgradnju i promenu svesti, stavova, znanja i veština učesnika u saobraćaju putem adekvatnog obrazovanja, vaspitanja i informisanja;

2)         promenu ponašanja učesnika u saobraćaju putem adekvatne kontrole i sankcionisanja;

3)         uklanjanje iz sistema (trajno ili privremeno) učesnika u saobraćaju koji nisu podobni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

Osnovni cilj koji se želi postići predloženim izmenama i dopunama u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače je obezbeđenje takvog nivoa sistema koji će omogućiti da kandidati za vozača steknu neophodna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.

Pored osnovnog cilja, pozitivni efekti koji se očekuju predloženim izmenama u ovoj oblasti su i obezbeđenje:

1)         racionalne i efikasne kontrole osposobljavanja kandidata za vozače od strane nadležnog ministarstva;

2)         suštinskog umanjenja troškova sprovođenja teorijskog ispita;

3)         odgovarajućeg izbora auto škole od strane kandidata na osnovu validnih pokazatelja o njihovom radu, odnosno afirmacija auto škola koje imaju najbolji kvalitet osposobljavanja;

4)         daljeg unapređenja sistema osposobljavanja i propisa koje uređuju ovu oblast kroz sveobuhvatnu analizu podataka o osposobljavanju kandidata za vozače;

5)         kontrole finansijskih tokova u ovoj oblasti (što je do sada bilo veoma otežano);

6)         kontrole propisa o radu;

7)         pouzdanosti i ubrzavanja procesa izdavanja vozačkih dozvola;

8)         ekoloških efekata, kroz ukidanje najvećeg broja evidencija u pisanom obliku.

Osnovni cilj koji se želi postići izmenom i dopunom Zakona u oblasti tehničkih pregleda vozila je obezbeđenje sistema koji će omogućiti da se tehnički pregled vrši na savestan i propisan način, odnosno da se onemogući učešće u saobraćaju na putu vozila za koja je pri vršenju tehničkog pregleda utvrđeno da su tehnički neispravna.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta

U toku analize razmatrano je nekoliko relevantnih mogućnosti:

1)         status quo – ne menjanje Zakona;

2)         donošenje novog zakona čijim odredbama bi se drugačije uredila ova oblast;

3)         donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim bi se izvršile korekcije postojećih odredaba u željenom pravcu.

Prva opcija je nemoguća, s obzirom da odredbama Zakona nije stvoren pravni okvir za efikasno ostvarivanje prethodno navedenih ciljeva.

Druga opcija je moguća, ali se ostalo pri stanovištu da se transponovanje propisa EU u ovoj oblasti izvrši u dva koraka. Pored toga, kako se iz analize, kao i nakon javne rasprave zaključilo, obim izmena i dopuna ne prelazi više od polovine materije regulisane Zakonom, u kom slučaju bi bilo opravdano iniciranje donošenja novog Zakona koji uređuje društvene odnose u ovoj oblasti.

4. Zašto je donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima najbolji način za rešavanje problema

U cilju otklanjanja nedostataka uočenih u toku primene Zakona, pokazalo se kao neophodno da se kroz izmene i dopune njegovih odredbi, zakonski definiše obaveza učešća većeg broja subjekata u sistemu bezbednosti saobraćaja na putevima, preciziraju obaveze kako učesnika u saobraćaju, a sve u cilju podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima. Takođe, postizanje veće efikasnosti u njegovoj primeni zahteva usaglašavanje odredbi ovog zakona sa ostalom zakonskom regulativom, pre svega sa odredbama Zakona o prekršajima.

Pored toga, izmene i dopune pojedinih odredbi Zakona predložene su u cilju usaglašavanja sa važećim pravnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti, u skladu sa obavezama Republike Srbije u procesu pridruživanja.

S obzirom da ostvarivanje veće zaštite ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju predstavlja jedan od osnovnih društvenih imperativa, predloženim izmenama i dopunama Zakona, kroz propisivanje dodatnih obaveza i strožijih sankcija u slučaju nepoštovanja istih, kako za navedene kategorije, tako i za ostale učesnike u saobraćaju, stvaraju se neophodni uslovi za postizanje navedenog cilja.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

            U članu 1. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 1. stav 1. Zakona u smislu uvođenja termina "sistem", kao namera da se ukaže na potrebu postojanja sistemske zaštite bezbednosti saobraćaja na putevima, i da se podigne na viši nivo upravljanje bezbednošću saobraćaja. Izbrisan je termin "pravo na upravljanje".

            U članu 2. Predloga zakona predloženo je brisanje stava 3. iz člana 4. Zakona, jer je uočeno da u praksi ova odredba nije zaživela (dobijanje dozvole za delatnost od ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge).

            U članu 3. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 6. Zakona, sa namerom da se proširi delokrug aktivnosti subjekata i njihovo delovanje na najmlađu populaciju učesnika u saobraćaju, i uvođenje bezbednosti saobraćaja u nastavne planove i programe srednjih i osnovnih škola.

            U članu 4. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 7. Zakona. Izvršeno je upodobljenje sa evropskim pravom iz oblasti drumskog saobraćaja (konvencije i preporuke) u vezi masa vozila. Ostale izmene odnose se na obaveze pojedinih učesnika u saobraćaju i definisanje pojedinih vozila. Pored navedenog, definisani su termini vezani za nove površine za kretanje bicikala i pešaka, manje materijalne štete, kao i vučno i priključno vozilo i turistički voz. Redefinisani su termini vezani za definicije saobraćajne trake, predavača teorijske obuke, instruktora vožnje, ispitivača, registracione nalepnice, dozvole za instruktora, predavača i ispitivača.

            U članu 5. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 8. Zakona. Predviđeno je da Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Vlada obrazuje na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, imajući u vidu organizacionu strukturu Ministarstva unutrašnjih poslova, a pre svega postojanje Uprave saobraćajne policije, koja je linijski nadležna za poslove bezbednosti saobraćaja za područje cele Republike Srbije, ali i organizacionih jedinica područnih policijskih uprava, sa velikim brojem stručno osposobljenih lica za ove poslove, smatramo da bi nosilac aktivnosti ovog tela trebalo da bude upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U stavu 2, umesto termina "može" dodaje se termin "osniva", što znači da je u pravnoj normi dat imperativ da se mora osnovati telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima. Daje se veći značaj Agenciji za bezbednost saobraćaja u vezi delokruga rada navedenih tela i direktor Agencije se uvodi u krug lica čije je prisustvo obavezno u Telu za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, a sve na osnovu odluka Vlade.

            U članu 6. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 9. Zakona, u smislu proširenja ovlašćenja i nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja.

            U članu 7. Predloga zakona predloženo je brisanje naknada u članu 10. Zakona, kao izvora finasiranja Agencije, kao i stava 5, sa ciljem da se uvede viši nivo finansijske discipline u radu Agencije.

            U članu 8. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 11. Zakona, u cilju upodobljavanja terminologije koja je u vezi sa Nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima. Sprovođenje strategije vrši se kroz akcione planove, a pre donošenja strategije definišu se vizije (stanje bezbednosti saobraćaja kojem se teži).

            U čl. 9. i 10. Predloga zakona predlaže se izmena čl. 12. i 13. Zakona, a u vezi akcionih planova i sprovođenja strategije, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

            U članu 11. Predloga zakona predložena je dopuna člana 14. Zakona, u cilju da se poveća transparentnost podataka iz oblasti bezbednosti saobraćaja za javnost.

            U članu 12. Predloga zakona predložene su dopune člana 17. Zakona, i tom prilikom su pored postojećih izvora sredstava za finansiranje bezbednosti saobraćaja dodati i novi (novčane kazne za privredne prestupe), jer je uočeno da su ova sredstva u prethodnom periodu bila van domašaja finansiranja.

            U članu 13. Predloga zakona predložena je izmena člana 20. Zakona. Izmene ovog člana su prouzrokovane potrebom da se na precizniji način uredi postupanje učesnika u saobraćaju i međusobni odnosi različitih pravila po kojima učesnici u saobraćaju postupaju (svetlosni saobraćajni zanak, saobraćajni zanak, oznake na kolovozu, oznake na trotoaru i pravila saobraćaja). Takođe, prvi put su izvršena i preciziranja o brzinama kojima se mogu kretati vozači određenih vozila kada se kreću putem gde je kretanje uređeno odgovarajućim saobraćajnim znakom, a za vozače tih vozila važe posebna pravila predviđena ovim zakonom.

            U članu 14. Predloga zakona predložena je dopuna člana 26. Zakona, u cilju donošenja podzakonskog akta kojim će se bliže propisati način organizovanja i sprovođenja organizovanog prevoza dece.

            U članu 15. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 31. Zakona. Predloženo je da alkoholisanost lica koje se prevozi na prednjem sedištu motornog vozila ne bude opredeljujuća za zakonitost njihovog učešća u saobraćaju, jer je uočeno da se u operativnom postupanju vršilo i sankcionisanje putnika koji su bili alkoholisani, a da pri tom nisu ometali vozača prilikom upravljanja vozilom. U cilju podizanja nivoa bezbednosti lica nižih od 135 cm, predloženo je pooštravanje uslova prilikom njihovog prevoza u vozilima, u smislu načina prevoženja. Takođe, napravljen je izuzetak u stavu 5, uvažavajući činjenicu da u nekim vozilima nije obavezno postojanje sigurnosnih pojaseva, odnosno priključaka za sigurnosne pojaseve, za sva sedišta, zbog čega nije ni moguća upotreba tih sedišta i podmetača.

            U članu 16. Predloga zakona predložena je izmena člana 32. Zakona. Izmena ovog člana inicirana je potrebom da se uvede obaveza svih vozača, bez obzira da li upravljaju vozilima na dva ili više točkova, da u normalnim uslovima eksploatacije svi točkovi moraju biti u kontaktu sa podlogom. Bez predložene izmene ne bi bilo moguće adekvatno sankcionisati pre svega vozače motocikala koji nebezbedno upravljaju vozilom vozeći na jednom točku, kao i druge vozače koji egzibicionom vožnjom ugrožavaju sebe ili druge učesnike u saobraćaju. Ovim članom se takođe preciznije uređuje postupak davanja odgovarajućeg znaka o nameri vršenja odgovarajućih radnji u saobraćaju, za razliku od prethodnog rešenja koje je podrazumevalo da se odgovarajući znak pokazivačem pravca daje tek po uveravanju da se ta radnja može bezbedno izvršiti, što je vrlo često nemoguće. Naime, u uslovima otežanog odvijanja saobraćaja zbog gužvi vozač koji skreće, prvo mora dati pokazivač pravca radi obaveštavanja drugih učesnika, pa tek nakon uveravanja u mogućnost izvršenja radnje tu radnju i vrši.

            U članu 17. Predloga zakona predloženo je brisanje stava 1. u članu 33. Zakona, što je posledica prethodno predloženih izmena u članu 32., a kako ne bi postojale dve vrlo slične materijalne odredbe čl. 32. stav 2. i 33. stav 1. Zakona, sa različito predviđenim sankcijama u čl. 332. stav 1. tačka 5) i 333. stav 1. tačka 9).

U članu 18. Predloga zakona predložena je izmena člana 37. Zakona. Terminološki je precizirano šta su izuzeci od zabrane kretanja vozilom unazad. Pored toga, predloženo je i da kretanje vozilom unazad na mestima gde je zabranjeno zaustavljanje više ne bude prekršaj, s obzirom da je takvo postupanje vozača iz objektivnih razloga vrlo rasprostranjeno, i da već postoji propisana njihova odgovornost u slučaju da to čine na nebezbedan način.

            U članu 19. Predloga zakona predložena je izmena člana 39. Zakona, sa ciljem da se učini zakonitim korišćenje tramvajske baštice, odnosno saobraćajne trake namenjene za kretanje vozila za javni prevoz putnika, svim učesnicima koji se nužno u određenim okolnostima moraju kretati po njima.

            U članu 20. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 40. Zakona. Ovime se postiže da više ne spadaju u protivpravno ponašanje postupanja vozača bicikla kojim on vrši dozvoljene radnje (skretanje, obilaženje, preticanje). Pored toga, dato je i pravilo u vezi kretanja bicikla po pešačko-biciklističkoj stazi.

            U članu 21. Predloga zakona predložena je izmena člana 41. Zakona, na osnovu koje bi se određena brzina kretanja vozila i vožnja od strane potpuno alkoholisanog vozača smatrali nasilničkom vožnjom. Na ovaj način bi se, zbog oštrijih sankcija, postigao veći uticaj na smanjenje broja ovih prekršaja, koji spadaju u najgrublje vidove protivpravnog ponašanja u saobraćaju.

            U članu 22. Predloga zakona predložena je izmena stava 2. u članu 46. Zakona. Navedena odredba predstavlja prilagođavanje, odnosno preciznije određivanje pravila kojih se mora pridržavati vozač prilikom skretanja. Naime, postojeći termin "saobraćajnim znakom" podrazumeva samo tzv. vertikalnu signalizaciju, a s obzirom da se obeležavanje skretanja u saobraćajnim trakama najčeće vrši oznakama na kolovozu, bez predložene izmene vozači u formalnom smislu ne bi bili obavezni da postupaju u skladu sa oznakama na kolovozu. Predloženi termin "saobraćajna signalizacija" objedinjuje saobraćajne znakove i oznake na kolovozu.

            U članu 23. Predloga zakona predložena je izmena člana 47. Zakona. Navedena izmena izvršena je u cilju: prilagođavanja izmenama izvršenim u članu 20. Zakona, izbegavanja različitih tumačenja odredbi navedenog člana i uvođenja u zakonsku terminologiju pojmova koji se koriste u svakodnevnom govoru za određena pravila.

            U članu 24. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 55. Zakona. Najpre, predložena je ispravka upotrebe veznika u stavu 3, koja se smatra logičnijom od postojeće. Osim toga, predloženo je i dodavanje novog stava 7. kojim bi opisana preticanja i obilaženja (koja se i inače iz logičnih razloga često primenjuju) postala zakonita, uz uslov da su preduzeta na bezbedan način i bez ometanja ostalih učesnika u saobraćaju. Na ovaj način bi se uticalo na protočnost saobraćaja.

            U članu 25. Predloga zakona predložena je izmena člana 62. stava 2. Zakona, kojom je proširena grupa učesnika u saobraćaju koji su u određenim okolnostima izuzeti od poštovanja odredaba o zabrani zaustavljanja i parkiranja.

            U članu 26. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 66. Zakona. Zabranjuje se zaustavljanje ili parkiranje i na pešačko-biciklističkoj stazi. Predloženo je proširenje izuzetaka od zabrane zaustavljanja vozila, uz uslov da se ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju (na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, na prolazima u blokovima naselja, na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama). Na ovaj način se više ne bi smatrala deliktom bezbedna postupanja vozača, koja su i inače opravdana i vrlo rasprostranjena.

            U članu 27. Predloga zakona predložena je izmena člana 67. stav 5. Zakona. Do sada je postojala samo obaveza vozača da nosi svetloodbojni prsluk ako se nalazi van vozila na kolovozu. Ovim predlogom, ta obaveza bi postojala i za druga lica iz vozila, osim drugih lica iz vozila javnog prevoza, čime bi se nesumnjivo uticalo na njihovu bezbednost.

            U članu 28. Predloga zakona predložena je izmena člana 70. stav 2. Zakona, iz razloga terminološke usklađenosti sa tekstom odredaba kada se daju izuzeci od određenih pravila saobraćaja.

            U članu 29. Predloga zakona predložena je izmena člana 72. stav 4. Zakona, na osnovu koje bi se lice koje upravlja vučenim vozilom odredilo kao vozač. Na ovaj način bilo bi pojašnjeno da za njega važe sva pravila i ograničenja kao i za druge vozače, a osim toga to bi predstavljalo i terminološko usklađivanje s obzirom da se u članu 73. Zakona ovo lice već naziva vozačem.

            U članu 30. Predloga zakona predložena je dopuna člana 78. Zakona dodavanjem stava 4. Navedena dopuna predložena je u cilju eliminisanja nebezbednih situacija izazvanih neoznačenim priključcima za izvođenje radova, koje su veoma izražene na putevima za vreme prolećnih i jesenjih radova poljoprivrednika, pri čemu je poslednjim izmenama i dopunama podzakonskog akta iz člana 246. stav 4. Zakona propisan način označavanja priključaka za izvođenje radova.

            U članu 31. Predloga zakona predložena je izmena člana 80. stava 2. Zakona, u cilju pojašnjenja već postojeće odredbe.

            U članu 32. Predloga zakona predložena je izmena člana 89. stava 4. Zakona, na osnovu koje bi se propisani način grupnog kretanja tricikala i motocikala upodobio sa realnim stanjem, i potrebama višeg nivoa bezbednosti njihovog učestvovanja u saobraćaju.

            U članu 33. Predloga zakona predložena je izmena člana 90. Zakona, kojom su precizirana i dodatno pojašnjena nepropisna ponašanja vozača bicikla, mopeda, tricikla i motocikla.

            U članu 34. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 91. Zakona. Na osnovu naučno-tehničkih saznanja o ergonomiji vozila, predloženo je da vozači i putnici u/na vozilima sa ugrađenim kabinama ne moraju da nose zaštitnu kacigu.

            U članu 35. Predloga zakona predložena je izmena člana 93. stava 7. Zakona, u cilju terminološke usklađenosti sa propisanom definicijom vrste vozila. Pored toga, određeni su i učesnici u saobraćaju koji su izuzeti od obaveze poštovanja propisa o kretanju pešaka, u zakonom određenim slučajevima.

            U članu 36. Predloga zakona predložena je izmena člana 98. Zakona, s obzirom da je za policijske službenike već predloženo izuzeće od obaveze poštovanja odredaba o kretanju pešaka, uključujući i kretanje po autoputu, odnosno motoputu i dodat je inspektor za drumski saobraćaj, prilikom obavljanja službene dužnosti.

            U članu 37. Predloga zakona predložena je izmena člana 99. stav 3. Zakona. Predlaže se brisanje nepotrebnog određenja načina propuštanja pešaka, s obzirom da je to već određeno drugim pravilima saobraćaja.

            U članu 38. Predloga zakona predložena je izmena člana 104. Zakona, kojom se vozila za održavanje puta i vršenje radova na putu izuzimaju od zabrane kretanja zaustavnom trakom autoputa, odnosno motoputa. Ova izmena je neophodna kako bi neizbežna kretanja ovih vozila postala zakonita.

            U članu 39. Predloga zakona predložena je izmena člana 105. Zakona. Predloženo je proširenje obaveza vozača i putnika prilikom zaustavljanja i parkiranja vozila na zaustavnoj traci autoputa ili motoputa. Do sada su se navedene obaveze odnosile samo na zaustavljanje i parkiranje na kolovozu, a zaustavna traka po definiciji nije deo kolovoza.

            U članu 40. Predloga zakona predložena je izmena člana 111. Zakona. Precizirani su uslovi primene žutog rotacionog svetla na traktoru.

            U članu 41. Predloga zakona predložena je izmena člana 112. Zakona. Pretovar je određen kao prekoračenje ukupne mase vozila u odnosu na najveću dozvoljenu masu vozila, umesto dosadašnje odredbe koja se odnosila na odnos mase tereta i nosivosti vozila. Ovo je predloženo u cilju efikasnije kontrole, s obzirom na neposredniju dostupnost podataka o ukupnoj masi i najvećoj dozvoljenoj masi vozila. Pored toga, predloženo je i brisanje odredbe o prekrivanju rasutog tereta, s obzirom da već postoji kaznena odredba za rasipanje tog tereta po putu.

            U članu 42. Predloga zakona predložena je dopuna člana 134. Zakona, kojom se uređuje postavljanje sredstva za snimanje saobraćaja na nosač saobraćajne signalizacije. Ovim se želi izbeći eventualno osporavanje zakonitosti postavljanja, jer po dosadašnjim propisima ovo nije bilo dozvoljeno.

            U članu 43. Predloga zakona predložena je izmena člana 160. stav 1. Zakona, kojom je preciznije dato određenje pešačke zone.

            U članu 44. Predloga zakona predložena je izmena člana 163. Zakona, u cilju terminološke usklađenosti.

            U članu 45. Predloga zakona predložena je izmena člana 165. Zakona, u cilju terminološke usklađenosti.

            U članu 46. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 174. Zakona, koja se tiče dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode. Svrha predloga je da se izbegne nepotrebna procedura i troškovi uzimanja i analize krvi ili krvi i urina. Ovim predlogom se jasno propisuje u kojim slučajevima je to neophodno, a u kojim slučajevima bi kao validni bili uzimani rezultati ispitivanja.

            U članu 47. Predloga zakona predložena je izmena člana 175. stav 1. Zakona. Navedenom izmenom na precizniji način uređuju se uslovi zbog kojih će ovlašćeno službeno lice isključiti vozilo iz saobraćaja nakon oštećenja u saobraćajnoj nezgodi.

            U članu 48. Predloga zakona predložena je izmena člana 178. Zakona, kojom se bliže uređuju uslovi pod kojima stranac, odnosno lice sa stranom vozačkom dozvolom, može upravljati vozilom na teritoriji Republike Srbije. Ovim predlogom reguliše se zamena stranih vozačkih dozvola i produžava rok za njihovu zamenu sa šest na 12 meseci. Dodata je i odredba u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

            U članu 49. Predloga zakona predložena je izmena st. 2. i 3. člana 179. Zakona. Precizirani su uslovi za izdavanje vozačke dozvole, odnosno propisani su slučajevi kada položeni ispit iz prve pomoći ne predstavlja neophodan uslov za izdavanje. U stavu 3. precizirani su uslovi za zamenu inostrane vozačke dozvole srpskom vozačkom dozvolom.

            U članu 50. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 180. Zakona. Izmena ovog člana je inicirana potrebom usklađivanja starosnih uslova nastalih zbog predloženih izmena u članu 182. Zakona.

            U članu 51. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 182. Zakona. Predloženo je pooštravanje ograničenja u pogledu uslova za upravljanje sa probnom vozačkom dozvolom: produžen je rok njenog važenja, proširena je lista vozačkih kategorija za koje se ona izdaje, predlaže se ograničenje u vezi snage motora, produžava se vremenski period zabrane upravljanja vozilom sa probnom vozačkom dozvolom i precizirana su ograničenja brzine kretanja za ove vozače. Predložene mere imaju za cilj poboljšanje bezbednosti mladih i neiskusnih vozača.

            U članu 52. Predloga zakona predložena je izmena člana 183. Zakona. Predloženo je pooštravanje uslova za izdavanje vozačke dozvole strancu, u pogledu dužine odobrenog boravka. Precizira se i da ukoliko vozač poseduje srpsku vozačku dozvolu i stranu vozačku dozvolu, na teritoriji Srbije mora koristiti srpsku vozačku dozvolu. Dodaje se termin "boravište" zbog preciznije evidencije vozača.

            U članu 53. Predloga zakona predložena je dopuna člana 184. Zakona. Analogno sa obavezom lica koje poseduje vozačku dozvolu da je ima kod sebe i da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica, predložena je ista obaveza i za vozača turističkog voza, odnosno tramvaja.

            U članu 54. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 185. Zakona. Rok važenja vozačke dozvole određenih kategorija je skraćen, zbog upodobljavanja sa praksom i preporukama EU. Obrisana je i obaveza dostavljanja fotografije u svrhu izdavanja vozačke dozvole, jer je nepotrebna za biometrijsku dokumentaciju.

            U članu 55. Predloga zakona predloženo je brisanje stava 2. u članu 186. Zakona. Navedena izmena inicirana je potrebom da se ujednače uslovi pod kojima građani Republike Srbije koriste međunarodnu vozačku dozvolu u inostranstvu. Postojeći stav 2. obavezuje građane da prilikom pribavljanja međunarodne vozačke dozvole pribave uverenje o činjenici da li im je u tom trenutku izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u Republici Srbiji, pri čemu ta zabrana ne važi za puteve koji nisu u Republici Srbiji, a sama dozvola se izdaje za korišćenje van Republike Srbije. Shodno tome nepotrebno je u javnu ispravu koja se namenski koristi u inostranstvu upisivati ograničenja predviđena za Republiku Srbiju.

            U članu 56. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 187. Zakona. S obzirom na alkoholisanost, kao jedan od ključnih problema bezbednosti saobraćaja, predloženo je pooštravanje njene dozvoljene granice, kao i uvođenje nove kategorije - tzv. visoke alkoholisanosti.

            U članu 57. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 195. Zakona. Određeno je kojim sve vozilima može upravljati vozač sa vozačkim kategorijama A2 i A1, što inače nedostaje u Zakonu. Precizirana je obaveza upisivanja u vozačku dozvolu svih kategorija vozila kojima vozač ima pravo da upravlja.

            U članu 58. Predloga zakona predložena je izmena člana 197. stava 7. Zakona. Anahroni termini su izmenjeni u skladu sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 59. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 198. Zakona. Predložena promena je posledica usklađivanja sa normama predviđenim u izmenama koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole.

            U članu 60. Predloga zakona predložena je izmena naziva odeljka 9. Zakona. Navedena izmena je proizvod želje da se na precizniji način uredi postupak izricanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Naime, novopredloženo rešenje predviđa da se zaštitna mera neće izricati licima koja nemaju položen vozački ispit za određenu kategoriju, jer ta lica već shodno članu 178. ne smeju upravljati vozilima bez položenog vozačkog ispita za određenu kategoriju.

            U članu 61. Predloga zakona predložena je izmena člana 201. Zakona. S obzirom da po Zakonu o prekršajima organi više ne izriču zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti, odredba je izmenjena u tom smislu.

            U članu 62. Predloga zakona predložena je izmena člana 202. Zakona. Određen je način uručenja saoštenja o zaštitnoj meri. Kada su u pitanju lica koja imaju stranu vozačku dozvolu, predviđeno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova više nema obavezu obaveštavanja države čiji je organ izdao vozačku dozvolu o svakoj zaštitnoj meri, već samo o merama zabrane upravljanja od 6 meseci i duže.

U članu 63. Predloga zakona predložena je izmena člana 203. Zakona. Celokupan sadržaj člana menja se i usklađuje sa postojećim direktivama EU kojima se uređuje oblast profesionalnih vozača i izdavanja CPC sertifikata. Član 203. koji je sada na snazi je u znatnoj meri neprimenjiv i u suprotnosti sa direktivom EU (2003/59) koja reguliše ovu oblast. Ukoliko se ne izvrše izmene, može se postaviti pitanje priznavanja CPC sertifikata stečenog u Republici Srbiji od strane država članica EU, s obzirom da uslovi za sticanje sertifikata nisu identični. U ovom članu ugrađene su i sugestije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pogledu evidencija koje vodi Agencija i sadržine CPC obrasca i kvalifikacione kartice.

            U članu 64. Predloga zakona predložena je izmena člana 204. Zakona. Celokupan član je promenjen i usklađen sa direktivama EU kojima se uređuje oblast profesionalnih vozača, izdavanja CPC sertifikata i uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja će vršiti edukaciju vozača. Član 204. koji je sada na snazi je u znatnoj meri neprimenjiv i u suprotnosti sa direktivom EU (2003/59) koja reguliše ovu oblast. Ukoliko se ne izvrše izmene može se postaviti pitanje priznavanja CPC sertifikata stečenog u Republici Srbiji od strane država članica EU, s obzirom da uslovi za sticanje sertifikata nisu identični. U ovom članu ugrađene su i sugestije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pogledu evidencija koje vodi Agencija.

            U članu 65. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 205. Zakona. Precizirani su uslovi za sticanje dozvole za upravljanje tramvajem, skraćen je rok važenja te dozvole u skladu sa EU preporukama, i dato je pravnim licima da organizuju obuku za vozača tramvaja ukoliko dobiju dozvolu za to od Agencije za bezbednost saobraćaja.

            U članu 66. Predloga zakona predložena je izmena člana 207. Zakona, zbog uočenog problema pri izdavanju dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače. Naime, da bi se privredno društvo bavilo poslovima osposobljavanja van teritorije sedišta privrednog društva, mora da ispuni sve uslove koje je ispunilo da bi dobilo dozvolu za osposobljavanje u sedištu, a što je za privredna društva podrazumevalo ulaganje znatnih materijalnih sredstava bez ekonomske opravdanosti. Usled navedenog u značajnom broju naseljenih mesta nije se moglo vršiti osposobljavanje kandidata a što je uslovljavalo odlazak kandidata u druga mesta, odnosno njihove značajne dodatne troškove za osposobljavanje. Takođe, izmena ovog člana ima za cilj obezbeđenje uslova za racionalniji proces osposobljavanja sa aspekta i kandidata i auto škola, bez povećanja troškova nadležnog organa u pogledu vršenja nadzora i sprovođenja vozačkog ispita. Stav 10, koji se tiče načina vođenja evidencija, upućuje na poseban propis o evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova, čime je uvažena i sugestija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

            U članu 67. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 208. stav 1. tačke 5) Zakona, zbog terminološkog usaglašavanja sa ostalim odredbama Zakona i odredbama podzakonskih akata, u kojima se ne koristi termin "nastavni program". Dopune u istom stavu predložene su kao posledica činjenice da je podzakonskim aktima o osposobljavanju kandidata za vozače propisano postojanje informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (čija je primena počela 2015. godine) i sistema za audio-video snimanje, u cilju isticanja značaja ovih odredbi i eliminisanja njihove neusklađenosti sa odredbama propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Ovi sistemi uvedeni su radi iskorišćavanja prednosti koje pružaju savremene informacione tehnologije, a u cilju stvaranja uslova da kandidati steknu znanja i veštine neophodne za bezbedno i samostalno upravljanje vozilom. Primena ovih tehnologija će, pored bitnog uticaja na broj policijskih službenika koji je neophodan za vršenje nadzora, imati i značajan preventivni uticaj na moguće učinioce prekršaja. Takođe, ukidanjem dokumentacije u štampanom obliku, odnosno polaganjem teorijskog ispita putem računara, biće stvoreni uslovi za znatno umanjenje troškova osposobljavanja.

            U članu 68. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 209. stav 1. tačke 2) Zakona. zbog terminološkog usaglašavanja sa ostalim odredbama Zakona. Dopuna stavom 2. navedenog člana je posledica uočenih problema u praksi (auto škole fiktivno sačinjavaju ugovore o radu, bez podnošenja odgovarajućih prijava) i preporuke nadležnog organa za njihovo prevazilaženje. Dopuna određena stavom 3. je predložena na zahtev auto škola i predavača koji su stekli potrebnu dozvolu, pri čemu na osnovu važećih odredaba nisu mogli biti angažovani za predavača od strane auto škola. Dopuna stavom 4. je nastala kao posledica predloženih izmena odredaba člana 208. Zakona u pogledu uvođenja informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozača.

            U članu 69. Predloga zakona predložena je izmena člana 210. Zakona, zbog uočenih nedostataka u primeni odredaba ovog člana. Naime, auto škola je, prema važećim odredbama ovog člana, morala odmah da privremeno prestane sa osposobljavanjem kandidata za vozače V kategorije, ako ostane bez jednog od tri vozila, odnosno bez jednog od tri instruktora vožnje, za V kategoriju, što ima negativan uticaj na osposobljavanje kandidata koji su isto započeli, kao i na poslovanje privrednog društva. Predloženom izmenom auto školama je dat rok od trideset dana da obezbede propisani broj vozila, pri čemu u tom roku mogu nastaviti rad sa preostalim vozilima, odnosno instruktorima vožnje.

            U članu 70. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 211. Zakona, koja je nastala kao posledica uvođenja informacionog sistema i sistema za audio-video snimanje, u proces osposobljavanja kandidata za vozače, dok je važeća odredba bila bazirana na postojanju evidencija u pisanom obliku.

            U članu 71. Predloga zakona je predložena izmena člana 212. Zakona, a koja je posledica izmene čl. 182. i 201. Zakona.

            U članu 72. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 214. Zakona, koja je izvršena kao posledica predložene izmene odredbi člana 9. Zakona koje se odnose na poslove Agencije za bezbednost saobraćaja. Naime, predloženom izmenom brisana je odredba kojom je Agencija imala obavezu da: "organizuje i obezbeđuje objavljivanje stručne literature iz oblasti osposobljavanja vozača", što je uslovilo neophodnost utvrđivanja načina za obezbeđenje stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače, koja je neophodan uslov za kvalitetnu teorijsku obuku.

            U članu 73. Predloga zakona predložene su izmene stava 1. člana 216. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona, odnosno kao posledica uvođenja jedinstvenog informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače, usled čega prestaje potreba za izdavanjem bilo kakvih potvrda ako to kandidat ne zahteva.

            U članu 74. Predloga zakona predložene su izmene stava 1. člana 217. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja. Izmene stava 2. predložene su kao posledica zahteva stručne javnosti da praktična obuka kandidata za vozače za upravljanje vozilima kategorije AM, A1, A2, A, B1, F i M, mora biti sprovedena pod nadzorom instruktora vožnje, kao i iz potrebe da se zakonski propiše da jedan instruktor može istovremeno obučavati samo jednog kandidata za vozača.

            U članu 75. Predloga zakona predložene su izmene člana 218. Zakona, koje su proistekle kao posledica namere da svaki kandidat nakon završetka osposobljavanja zadrži stručnu literaturu o osposobljavanju kako bi mogao osvežavati stečena znanja o bezbednom upravljanju vozilom. Prema sugestiji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predviđeno je da Vlada određuje najvišu cenu teorijske i praktične obuke.

            U članu 76. Predloga zakona predložena je izmena stava 2. člana 219. Zakona, koja je posledica prilagođavanja propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

            U članu 77. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 220. stav 1. Zakona, koja je posledica činjenice da sa uvođenjem informacionog sistema prestaje potreba za izdavanje bilo kakvih potvrda, odnosno iste mogu biti izdate samo kada kandidat to zahteva.

            U članu 78. Predloga zakona predložene su izmene stava 1. člana 221. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona. Izmene st. 2. i 3. su izvršene na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja sa osnovnim ciljem izjednačavanja uslova pod kojima se izdaje i oduzima dozvola (licenca) za predavača, sa uslovima koji se primenjuju za izdavanje i oduzimanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, odnosno ispitivača. Propisan je sadržaj licence, čime je ispoštovana sugestija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

            U članu 79. Predloga zakona predložene su izmene člana 222. Zakona, koje predstavljaju predlog Agencije za bezbednost saobraćaja, u cilju eliminisanja problema u primeni važeće odredbe. Takođe, ovaj član je usklađen sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

            U članu 80. Predloga zakona predložene su izmene člana 224. Zakona, koje predstavljaju predlog Agencije za bezbednost saobraćaja, koji je donet zbog nedostataka, odnosno problema u primeni važeće odredbe. Takođe, propisan je sadržaj licence za instruktora vožnje, u skladu sa sugestijama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

            U članu 81. Predloga zakona predložene su izmene st. 2. i 3. člana 226. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

            U članu 82. Predloga zakona predložene su izmene stava 1. člana 227. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

            U članu 83. Predloga zakona predložena je izmena člana 228. Zakona, koja je posledica opravdanog zahteva stručne javnosti, čiji cilj je omogućavanje dodatnog načina osposobljavanja kandidata za vozače.

            U članu 84. Predloga zakona predložena je izmena naslova odeljka 7. glave XII Zakona, koja je posledica terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

            U članu 85. Predloga zakona predložene su izmene st. 1. i 2. člana 229. Zakona, koje su proistekle usled terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

            U članu 86. Predloga zakona predložena je izmena člana 230. Zakona, koja je posledica terminološkog usklađivanja.

            U članu 87. Predloga zakona predložena je izmena člana 231. Zakona, koja je posledica terminološkog usklađivanja i preciznosti odredbe.

            U članu 88. Predloga zakona predložene su izmene izmene st. 5. i 6. člana 232. Zakona, koje su posledica uvođenja informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače, a stava 7. usled izmene stava 2. člana 230. Zakona.

            Član 89. Predloga zakona predložena je dopuna člana 234. Zakona. Nakon objavljivanja ispitnih pitanja za teorijski ispit, sačinjenih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, usledila je veoma burna reakcija javnosti (izazvana najviše njihovim brojem), a predložena dopuna člana 234. jasno određuje osnov za sačinjavanje ovih pitanja.

            U članu 90. Predloga zakona predložene su izmene stava 1, odnosno brisanje stava 4. člana 235. Zakona, koje su posledica uvođenja informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače. Izmene stava 2. predložene su na zahtev stručne javnosti i brojnih zahteva kandidata za vozače za produženje roka od godinu dana važenja položenog teorijskog ispita zbog nemogućnosti (zbog ograničenog broja kandidata koji mogu polagati praktični ispit u toku jednog dana i malog broja ispitivača koji imaju dozvolu) da polažu praktični ispit u kraćim rokovima između dva polaganja praktičnog ispita.

            U članu 91. Predloga zakona predložena je izmena stava 4. člana 236. Zakona, koja je posledica uvođenja informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače, a izmena stava 6. i dopuna st. 7‒9. je posledica namere da se na nedvosmislen način propiše kada je kandidat položio teorijski, odnosno praktični ispit.

            U članu 92. Predloga zakona predložena je izmena člana 237. Zakona, na osnovu mišljenja nadležnih ministarstava dobijenih tokom procesa izrade ovog predloga.

            U članu 93. Predloga zakona predložene su izmene člana 238. Zakona, koje je predložila Agencija za bezbednost saobraćaja zbog terminološkog usklađivanja sa propisima o visokom školstvu, odnosno ostalim odredbama Zakona, kao i zbog uočenih problema u primeni važećih odredaba. Takođe, ovaj član je usklađen sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

            U članu 94. Predloga zakona predložena je izmena naslova odeljka 10. u glavi XII Zakona, koja je posledica terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

            U članu 95. Predloga zakona predložena je dopuna člana 240. Zakona, koja je posledica utvrđenog nedostatka važećih odredaba kojima nije predviđenja mogućnost da se utvrdi da naseljeno mesto ne ispunjava propisane uslove, odnosno da se onemogući da se u naseljenom mestu koje je prestalo da ispunjava propisane uslove sprovodi polaganje praktičnog ispita.

            U članu 96. Predloga zakona predložena je izmena člana 241. Zakona koja je posledica utvrđenog nedostatka važećih odredaba člana 241. kojima nije predviđeno ko izdaje dozvolu (ovlašćenje) iz stava 1. Prema sugestijama Ministarstva zdravlja, propisani su podaci koje sadrži javni registar o izdatim dozvolama za obuku iz prve pomoći.

            U članu 97. Predloga zakona predložena je dopuna člana 246. Zakona, kojom je uvažena specifičnost tehničke eksploatacije vozila određenih službi, a samim tim i specifičnost u pogledu tehničkih uslova koje ta vozila moraju ispunjavati.

            U članu 98. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 247. Zakona. Predlog ima za cilj da obaveže vlasnika vozila da da potpune i tačne podatke o identitetu lica, na osnovu kojih se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

            U članu 99. Predloga zakona predložene su izmene člana 249. Zakona. Predviđeno je da se postupak utvrđivanja ispunjavanja propisanih uslova za vozila vrši pre puštanja u saobraćaj umesto pre stavljanja u promet, kao i da ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije pored ostalog propisuje uslove koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja vozila. Takođe, predviđeno je da ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije propisuje bliže uslove koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti novo proizvedenih vozila, čime bi se obezbedilo sledeće:

1)         način donošenja naredbi o primeni jednoobraznih tehničkih uslova za ispitivanje i sprovođenje homologacije vozila sa točkovima, opreme i delova;

2)         način kontrole saobraznosti sa homologovanim tipom;

3)         uslovi koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja i/ili kontrolu saobraznosti;

4)         kaznene odredbe.

            Izmenama se propisuje i da Agencija donošenjem naredbi određuje koji će se od pravilnika, koji su sastavni deo Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa ("Službeni glasnik RS ‒ Međunarodni ugovori", broj 11/11) primenjivati u Republici Srbiji.

Navedenim izmenama stvoriće se uslovi da se poslovi homologacije vozila obavljaju u punom obimu koji obezbeđuje mnogo veću bezbednost vozila, opreme i delova.

            Takođe, u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU, dodati su st. 8. i 9, koji se tiču homologacije i mera protiv emisije gasovitih zagađivača i čvrstih zagađujućih čestica iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju.

            U članu 100. Predloga zakona date su izmene člana 250. Zakona. Predviđeno je da postoji mogućnost odobravanja tehničke dokumentacije ukoliko ne postoji predstavnik proizvođača i Republici Srbiji, da se formira registar pravnih lica koji vrše pojedinačnu proizvodnju odnosno prepravku vozila, da se može odobriti tehnička dokumentacija za ugradnju uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila u vozila određenih marki i tipova za šta neće biti potrebno pojedinačno odobrenje tehničke dokumentacije i korišćenje već odobrene tehničke dokumentacije drugog pravnog lica, da pravno lice koje vrši ispitivanje to vrši na propisan i savestan način. Takođe, ovaj član je usklađen sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

            U članu 101. Predloga zakona date su izmene i dopune člana 251. Zakona. Predviđeno je da se već na osnovu sumnje na tehničkom pregledu vozila u podatke može sprovesti predviđeni postupak utvrđivanja istih, kao i u slučaju kad se ti podaci ne nalaze u bazi tehničkih karakteristika.

            U članu 102. Predloga zakona predložena je dopuna člana 254. Zakona, koja je predložena iz razloga što se u objektima za vršenje tehničkog pregleda vozila pojavljuju vlasnici, odnosno korisnici, vozila sa zahtevom da se utvrde pojedine tehničke karakteristike vozila (npr. promena boje vozila), a što postojećim odredbama nije bilo precizno omogućeno.

            U članu 103. Predloga zakona predložena je izmena stava 1. člana 255. Zakona, jer važeća odredba ne omogućava ovlašćivanje javnih preduzeća za vršenje tehničkih pregleda vozila jer ista nisu privredna društva, a u postojećem stanju postoji određen broj javnih preduzeća koja se bave ovim poslovima i prema proceni Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoje razlozi da se istima ne omogući da te poslove obavljaju i dalje. Brisanje stava 2. je izvršeno u skladu sa analogijom u odnosu na predloženu izmenu u člana 207. stav 4. Zakona jer se u primeni ove odredbe u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače nije mogao sagledati njen uticaj na ovu oblast. Izmene st. 5‒9. Zakona posledice su terminološkog usklađivanja sa ostalim odredbama i potrebe njihovog preciziranja radi izbegavanja različitih tumačenja. Ispoštovana je i sugestija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

            U članu 104. Predloga zakona predložena je izmena st. 1. i 3. člana 256. Zakona, zbog postojanja nedostataka u važećoj odredbi prema kojoj propisane evidencije nisu deo podzakonskog akta o tehničkom pregledu vozila, odnosno zbog potrebe njihovog preciziranja radi izbegavanja različitih tumačenja.

            U članu 105. Predloga zakona predložena je izmena člana 257. Zakona iz razloga što je prilikom izrade podzakonskog akta o tehničkom pregledu vozila procenjeno da bi najefikasnija kontrola zakonitosti vršenja tehničkih pregleda vozila bila omogućena tako što bi se u ovom postupku iskoristile prednosti koje daju savremene informatičke tehnologije. Primena ovih tehnologija bi, pored bitnog uticaja na broj policijskih službenika koji je neophodan za vršenje nadzora, imala i značajan preventivni uticaj na moguće učinioce prekršaja.

            U članu 106. Predloga zakona predložene su izmene člana 258. st. 1. i 3. Zakona, kao posledice izmene člana 257. stav 1. Zakona i potrebe njihovog preciziranja radi izbegavanja različitih tumačenja.

            U članu 107. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 259. Zakona, zbog potrebe preciziranja njegovih odredbi radi izbegavanja različitih tumačenja, nedostatka važećih odredaba koje se odnose na tehnički pregled vozila, odnosno zbog uvođenja informacionog sistema tehničkih pregleda vozila.

            U članu 108. Predloga zakona izmena člana 260. Zakona predložena je u skladu sa propisima koji se primenjuju i u drugim državama u pogledu tehničkih pregleda vozila, gde je delatnost vršenja tehničkih pregleda vozila jedna od delatnosti koje obavljaju centri za održavanje vozila i u kojima se obavljaju i poslovi vezani za kontrolu tahografa. Takođe, ova promena je zahtevana od stručne javnosti, kao i od ministarstva u čijoj nadležnosti su poslovi saobraćaja (zahtevano tokom 2012. godine).

            U članu 109. Predloga zakona predložena izmena člana 261. Zakona, koja je posledica predloženog brisanja st. 2. i 3. člana 260. Zakona.

            U članu 110. Predloga zakona predložena je izmena člana 263. Zakona iz razloga potrebe obezbeđivanja prelaznog perioda za prilagođavanje kontrolora, koji prema podzakonskom aktu koji je u primeni, ispunjavaju uslove i vrše tehnički pregled vozila, a koji prema odredbama ovog zakona ne ispunjavaju uslove za vršenje tehničkog pregleda u pogledu stručne spreme. Nepostojanje ovakve odredbe moglo bi dovesti do stvaranja težih socijalnih problema, u slučaju lica koja su najveći deo radnog veka obavljali ove poslove, koja se nalaze pri kraju radnog veka i koja bi teže našla drugi posao, odnosno izvršila zahtevanu prekvalifikaciju. Navedeni rok za ispunjavanje propisanih uslova smatramo primerenim uslovima koji se zahtevaju. Ostale izmene je predložila Agencija za bezbednost saobraćaja, zbog nedostataka uočenih u važećim odredbama. Propisan je sadržaj licence i evidencija, čime je uvažena sugestija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

            U članu 111. Predloga zakona izmene i dopune člana 264. Zakona predložene su iz razloga potrebe njihovog preciziranja radi izbegavanja različitih tumačenja, odnosno prilagođavanja odredbi koje se odnose na tehnički pregled traktora, motokultivatora i priključnih vozila za traktor, na osnovu ranije izvršenih izmena i dopuna Zakona, prema kojima se navedena vozila trajno registruju, odnosno tehnički pregled se vrši na period koji nije duži od jedne godine. Ove izmene su obuhvatile i tehnički pregled radnih mašina, s obzirom da ne postoje opravdani razlozi da se na ova vozila primene isti kriterijumi kao i na traktore, jer se radi o vozilima koja znatno manje učestvuju u saobraćaju na putu od vozila kojima je prethodnim izmenama obezbeđeno trajno registrovanje. Prema sugestiji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predviđeno je da Vlada određuje najvišu cenu redovnog tehničkog pregleda vozila.

            U članu 112. Predloga zakona izmena člana 265. st. 3. i 4. Zakona predložena je u cilju izjednačavanja nadležnosti u pogledu određivanja cena tehničkih pregleda vozila, odnosno cena u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače i u skladu je sa ranijim stavom ministarstva koje je nadležno za poslove trgovine u vezi ove problematike.

            U članu 113. Predloga predložena je izmena člana 267. stav 4. Zakona, u cilju izjednačavanja nadležnosti u pogledu određivanja cena tehničkih pregleda vozila, odnosno cena u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače i u skladu je sa ranijim stavom ministarstva koje je nadležno za poslove trgovine i usluga u vezi ove problematike.

            U članu 114. Predloga zakona predložena je izmena člana 268. Zakona. Po tom predlogu, priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova se ne moraju registrovati, već mogu učestvovati u saobraćaju sa tablicama za privremeno označavanje i potvrdom o njihovom korišćenju. Pored toga, predviđeno je da se izbace iz upotrebe nalepnice o tehničkom pregledu traktora, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, već se predlaže izdavanje potvrda o tehničkoj ispravnosti. Precizirani su i uslovi za oduzimanje ovlašćenja pravnom licu ovlašćenom da izdaje registracione nalepnice, ako iz bilo kog razloga prestane da obavlja poslove vršenja tehničkog pregleda vozila, odnosno prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih mu je ovlašćenje dato.

            U članu 115. Predloga zakona predložena je izmena člana 273. Zakona, kojom se predlaže da i lica sa prebivalištem u Republici Srbiji mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje ovim vozilima u smislu ovog člana. Istovremeno se predlaže ukidanje tog prava članovima uže porodice lica koje ima pravo na upravljanje ovim vozilima. Uočeno je da je dolazilo do zloupotrebe od strane članova porodice prilikom upravljanja vozilom stranih registarskih oznaka. Ovakvo ponašanje otežavalo je obradu i rasvetljavanje prekršaja koji su učinjeni predmetnim vozilima.

            U članu 116. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 274. Zakona. Predloženo je produženje roka za vraćanje registarskih tablica nakon isteka važenja registracione nalepnice.

            U članu 117. Predloga zakona predložena je dopuna člana 275. Zakona, u smislu uvođenja posebnih registarskih tablica za taksi vozila. Ovim predlogom se i zakonski reguliše da taksi vozilo mora biti posebno registrovano, što omogućava bolje upravljanje i kontrolu javnog prevoza.

            U članu 118. Predloga zakona predložena je dopuna člana 276. Zakona, kojom se preciziraju obaveze vlasnika vozila sa TH oznakama.

            U članu 119. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 278. Zakona. Predloženim izmenama opredeljuje se mogućnost komunalne policije da sprovodi mere i ovlašćenja povodom uklanjanja, odnosno premeštanja vozila, odnosno na precizniji način se definiše krug privrednih subjekata kojima lokalna samouprava može poveriti ovlašćenja povodom ovih aktivnosti.

            U članu 120. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 279. Zakona. U cilju podizanja nivoa bezbednosti vozača i putnika na mopedima, motociklima, triciklima i četvorociklima, predložena je kao posebna mera da se vozač koji ne nosi zaštitnu kacigu ili prevozi lice koje ne nosi zaštitnu kacigu isključi iz saobraćaja dok traju ti razlozi. Pored toga, izmenjeno je trajanje mere isključenja vozača zbog nepoštovanja ograničenja koja su mu naložena ili određena, sa 24 sata na trajanje dok traju razlozi za isključenje (npr. ograničenje obaveze nošenja sredstava za korekciju vida).

            U članu 121. Predloga zakona predložena je izmena člana 280. Zakona. Do sada su učesnici u saobraćaju, prema kojima je bilo dozvoljeno primeniti meru utvrđivanja alkoholisanosti, bili pobrojani delom u ovom Zakonu, a delom u podzakonskom aktu koji se tiče kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovim predlogom izmene i dopune, utvrđivanje alkoholisanosti postaje u celini zakonska mera i ovlašćenje. Pored toga, daje se mogućnost da analizu telesnih tečnosti, u cilju utvrđivanja prisustva alkohola ili psihoaktivnih supstanci, vrši i akreditovana laboratorija Ministarstva unutrašnjih poslova. 

U članu 122. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 281. Zakona, u cilju terminološke usklađenosti sa prethodnim tekstom Zakona. Prema sugestijama Ministarstva zdravlja, preciziran je pojam zdravstvene ustanove koja vrši analize iz ovog člana i propisan je javni registar tih zdravstvenih ustanova.

            U članu 123. Predloga zakona predložena je izmena naziva odeljka 6. u glavi XVIII, u cilju usklađivanja sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 124. Predloga zakona predložena je izmena člana 284. Zakona, u cilju usklađivanja sa Zakonom o prekršajima. Pored toga, uočeno je da je prethodno zakonsko rešenje u pogledu dužine zadržavanja privremeno oduzete putne isprave davalo mogućnost izvršiocima prekršaja da izbegnu prekršajnu odgovornost, jer se isprava morala vratiti najkasnije nakon pet dana. Ovim predlogom želi se uticati na efikasnost izvršenja prekršajnih sankcija.

            U članu 125. Predloga zakona predložena je izmena člana 285. Zakona, kojom je objedinjen tekst dva stava postojećeg člana.

             U članu 126. Predloga zakona predložena je izmena člana 286. Zakona. Precizirano je da ovlašćenje za snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju može biti preduzeto samo u okvirima nadležnosti organa nadležnih za poslove policije i organa nadležnih za poslove saobraćaja.

            U članu 127. Predloga zakona predložena je izmena člana 289. Zakona, u cilju usklađivanja sa izmenjenom materijalnom odredbom u vezi pretovara vozila.

            U članu 128. Predloga zakona predložena je izmena člana 292. Zakona, a u cilju usklađivanja sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 129. Predloga zakona predložena je izmena člana 296. Zakona, kojom se stvara mogućnost da posebnu meru i ovlašćenje – uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila, primenjuje i komunalna policija. Delimično su izmenjeni i uslovi za primenu navedene mere, u smislu skraćenja roka kojim se nalaže vozaču da ukloni nepropisno zaustavljeno, odnosno parkirano vozilo. Žalba na rešenje o uklanjanju nepropisno zaustavljenih odnosno parkiranih vozila ne odlaže ivršenje.

            U članu 130. Predloga zakona predložena je izmena člana 300. Zakona, u cilju usklađivanja sa drugim odredbama ovog Zakona.

            U članu 131. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 301. Zakona. Ovom izmenom izvršeno je precizirano ovlašćenje lica organa nadležnog za poslove saobraćaja, u vezi inspekcijskih nadzora, kao i usklađivanje sa izmenama čl. 203. i 204. koji propisuju sticanje sertifikata kojim se potvrđuje početna i periodična kvalifikacija, odnosno posedovanje kvalifikacione kartice (upisivanje kôda "95" u vozačku dozvolu).

            U članu 132. Predloga zakona predložena je izmena člana 304. Zakona, na osnovu mišljenja nadležnih ministarstava dobijenih tokom procesa izrade ovog predloga.

            U članu 133. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 307. Zakona koje su posledica izmene člana 210. Zakona, a stava 7. i nepreciznosti važeće odredbe. Izmene stava 9. su uslovili problemi uočeni u praksi, a koji nisu obuhvaćeni važećim odredbama navedenog člana. Izmena stava 12. je posledica predloga Agencije za bezbednost saobraćaja da se i predavači izjednače sa instruktorima vožnje i ispitivačima, kada se utvrdi da posao za koji imaju dozvolu ne obavljaju na nepropisan i nesavestan način. Dopuna stavom 14. predložena je kao posledica predloženog uvođenja informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače, a u cilj postizanja efikasnosti i racionalizacije u postupanju nadležnog organa.

            U članu 134. Predloga zakona predviđene su izmene st. 3. i 4. člana 308. Zakona, koje su posledica terminološkog usklađivanja, odnosno preciziranja važećih odredaba. Dopuna novim stavom 6. je predložena kao posledica predloženog uvođenja informacionog sistema tehničkog pregleda vozila, a u cilju postizanja efikasnosti i racionalizacije u postupanju nadležnog organa.

            U članu 135. Predloga zakona predložena je izmena i dopuna člana 311. Zakona. U stavu 1. izvršeno je upodobljenje termina, i umesto reči "pregled" predložen je termin "nadzor". U skladu sa savremenim tendencijama u komunikaciji, predložene su izmene koje su u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.

            U članu 136. Predloga zakona predložena je izmena člana 314. Zakona u skladu sa predloženom dopunom iz člana 142. Predloga.

            U članu 137. Predloga zakona predložena je izmena člana 314a Zakona. Cilj ove promene je da se sveobuhvatno utvrdi zakonska mogućnost u vezi neprocesuiranja lica iz ovog člana.

            U članu 138. Predloga zakona predložena je izmena člana 319. Zakona. Ovim predlogom je proširena odgovornost instruktora vožnje, odnosno lica koje nadzire vozača koji vozilom upravlja na osnovu probne vozačke dozvole, na taj način što im se mogu izreći sve sankcije predviđene za učinjeni prekršaj.

            U članu 139. Predloga zakona predložena je izmena člana 320. Zakona, kojom je omogućeno pravnim licima da izbegnu prekršajnu odgovornost u slučajevima savesnog obavljanja poslova unutrašnje kontrole saobraćaja, ukoliko sami prijave prekršaj svog zaposlenog najviše jednom u šest meseci.

U članu 140. Predloga zakona predložena je izmena člana 321. Zakona, u skladu sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 141. Predloga zakona predložena je izmena člana 322. Zakona. Na osnovu prakse, smanjen je broj isprava koje se mogu smatrati verodostojnim u smislu ovog zakona.

            U članu 142. Predloga zakona predložena je izmena člana 324. Zakona, u skladu sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 143. Predloga predložena je izmena i dopuna člana 325. Zakona, kojom su kaznene odredbe u vezi privrednih prestupa upodobljene sa već izmenjenim odredbama.

            U članu 144. Predloga predložene su izmene i dopune člana 326. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima upodobljene sa već izmenjenim odredbama. Na osnovu analize kaznene prakse, predloženo je smanjenje donje granice zaprećene novčane kazne za pravna lica, u cilju realnije gradacije njihove odgovornosti.

            U članu 145. Predloga predložene su izmene i dopune člana 327. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima upodobljene sa već izmenjenim odredbama. Na osnovu analize kaznene prakse, predloženo je smanjenje donje granice zaprećene novčane kazne za pravna lica, u cilju realnije gradacije njihove odgovornosti.

            U članu 146. Predloga predložene su izmene i dopune člana 328. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi preduzetnika upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama. Na osnovu analize kaznene prakse, predloženo je smanjenje donje granice zaprećene novčane kazne za preduzetnike, u cilju realnije gradacije njihove odgovornosti. Za određene prekršaje je predviđeno i da se novčana kazna u rasponu zameni novčanom kaznom u fiksom iznosu, što će rasteretiti sudove i povećati efikasnost naplate.

            U članu 147. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 329. Zakona, u pogledu kaznenih odredaba, pri čemu se uvodi i kazna rada u javnom interesu.

            U članu 148. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 330. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica precizirane, odnosno upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama.

            U članu 149. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 331. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama. Pored toga, predloženo je i povećanje novčanih kazni, u cilju generalne prevencije na potencijalne učinioce prekršaja.

            U članu 150. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 332. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama. Pored toga, predloženo je i povećanje novčanih kazni, u cilju generalne prevencije na potencijalne učinioce prekršaja.

            U članu 151. Predloga zakona predloženo je uvođenje novog člana 332a. Zakona. Ovaj predlog je dat na osnovu analize stanja bezbednosti saobraćaja i uticaja pojedinih prekršaja, i u cilju efikasnosti kaznene politike prema izvršiocima prekršaja.

            U članu 152. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 333. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama.

            U članu 153. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 334. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama.

            U članu 154. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 335. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi fizičkog lica upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama. Pored toga, brisane su odredbe kojima je propisano izricanje kaznenih poena za izvršenje tzv. administrativnih prekršaja. Takođe, na osnovu mišljenja nadležnih ministarstava dobijenih tokom procesa donošenja ovog zakona, predloženo je propisivanje kaznenih poena u rasponu.

            U članu 155. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 336. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi kaznenih poena upodobljenje sa prethodno izmenjenim odredbama.

U članu 156. Predloga zakona predloženo je dodavanje člana 336a. Zakona, u cilju usklađivanja sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 157. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 338. Zakona, kojima su kaznene odredbe u vezi zaštitnih mera zabrane upravljanja vozilom upodobljene sa prethodno izmenjenim odredbama. Posebno ovom prilikom treba napomenuti uvođenje stava 6. kojim se omogućava sklapanje sporazuma o priznanju prekršaja u delu zaštitnih mera, njihove visine i izricanja.

            U članu 158. Predloga zakona predloženo je uvođenje novog člana 338a Zakona, kojim se precizira šta se podrazumeva pod terminom "teži prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja". Cilj ove odredbe je prekršajno procesuiranje u skladu sa Zakonom o prekršajima.

            U članu 159. Predloga zakona predložena je izmena člana 340. Zakona, u cilju postizanja terminološke usklađenosti.

            U članu 160. Predloga zakona predložene su izmene i dopune člana 342. Zakona, kojim se propisuje ovlašćenje ministarstva nadležnost saobraćaja u pogledu donošenja podzakonskih akata.          

            U članu 161. Predloga zakona predložena je dopuna člana 346. Zakona, na osnovu mišljenja nadležnih ministarstava dobijenih tokom procesa donošenja ovog zakona.

            U članu 162. Predloga zakona predložena je izmena člana 350. Zakona, u cilju terminološkog usklađivanja.

            U čl. 163 – 166. Predloga zakona predložene su prelazne i završne odredbe.       

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, finansijska sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/16) na razdelu 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova u ukupnom iznosu od 1.000.000.000 dinara.

Sredstva u navedenom iznosu su obezbeđena na sledećim programima:

Program Bezbedno društvo (1401) na Programskoj aktivnosti Materijalno tehnički kapaciteti (1401-0001) na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal u iznosu od 316.000.000 dinara; Programskoj aktivnosti Administracija i upravljanje (1401-0002) na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje u iznosu od 84.000.000 dinara.

Program Bezbedan grad (1402) na Programskoj aktivnosti Organizovanje rada policijskih uprava (1402-0001) na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje u iznosu od 96.000.000 dinara; na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal u iznosu od 504.000.000 dinara.

Potrebna sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2018. i 2019. godini biće obezbeđena u okviru limita za 2018. i 2019. godinu koji će od strane Ministarstva finansija biti opredeljeni na razdelu 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.11.2017.