Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 10/15), član 4. tačka 9) menja se i glasi:

"9) odbrambeni interesi su: zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije; zaštita bezbednosti države i njenih građana; očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu; vojna neutralnost i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane;".

Član 2.

U članu 9. stav 2. tačka 7), briše se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu razmatra se na sednici nadležnog odbora Narodne skupštine."

Član 3.

U članu 14. stav 2. posle tačke 25) dodaje se tačka 25a), koja glasi:

"25a) uređivanje načina, postupka, racionalizacije i unapređenja saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane;".

U tački 27) posle reči: "vojnih kompleksa" briše se zapeta, a reči: "vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture" zamenjuju se rečima: "i vojnih objekata".

Tačka 35) menja se i glasi:

"35) donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;".

Tačka 39) menja se i glasi:

"39) bliže uređivanje načina i postupka izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;".

Posle tačke 58) dodaje se tačka 58a), koja glasi:

"58a) uređuje planiranje razvoja sistema odbrane;".

Član 4.

U članu 15. stav 2. tačka 5) posle reči: "pripremu" dodaje se reč: "predloga".

Član 5.

U članu 21. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i za razvoj sposobnosti Vojske Srbije za učešće u sistemu traganja i spasavanja za potrebe civilnog vazduhoplovstva može se osnovati budžetski fond."

Član 6.

U članu 22. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 7.

U članu 23a stav 1. menja se i glasi:

"U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije za period od 23. marta 1998. godine do 26. juna 1999. godine i za period od 23. marta 2001. godine do 30. juna 2001. godine, radi izdavanja isprava fizičkim licima i organima državne uprave koji rešavaju o pravima po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima, u skladu sa propisima kojima se reguliše upravni postupak i zaštita podataka o ličnosti."

Član 8.

U članu 24. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) organizuju i prate stanje priprema za odbranu subjekata iz delokruga svojih nadležnosti i odgovaraju za njihovo sprovođenje;"

Član 9.

U članu 29. stav 2. tačka 1) reči: "koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije" brišu se.

Član 10.

U članu 39. stav 1. posle reči: "Republike Srbije" zapeta i reči: "granični pojas", brišu se.

Član 11.

Naziv člana 44. i član 44. menjaju se i glase:

"Materijalno i finansijsko poslovanje

Član 44.

Ministar odbrane uređuje materijalno i finansijsko poslovanje Vojske Srbije i kontrolu troškova Vojske Srbije, u skladu sa propisima kojima se reguliše materijalno i finansijsko poslovanje i kontrola za budžetske korisnike."

Član 12.

Posle člana 44. dodaje se naziv člana, koji glasi:

"Logistička podrška Vojske Srbije".

Član 13.

U članu 45. stav 2. menja se i glasi:

"Logističku podršku iz stava 1. ovog člana obavljaju ustanove i jedinice Vojske Srbije, kao i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije, koje nemaju status pravnog lica."

St. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 14.

Posle člana 46. dodaju se naziv člana i član 46a, koji glase:

"Vojne ustanove koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti

Član 46a

Logističku podršku iz člana 45. ovog zakona, kao i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, delatnost izgradnje i održavanja objekata infrastrukture, fizičko - tehničko obezbeđenje i druge delatnosti i posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, koje upisom u odgovarajući registar stiču status pravnog lica.

Pored vojnih ustanova iz stava 1. ovog člana, logističku podršku i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati i:

1) jednočlana privredna društva obrazovana od postojećih vojnih ustanova;

2) privredna društva i preduzetnici koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

3) javna preduzeća i ustanove koje su osnovane i posluju u skladu sa propisima o javnim preduzećima i ustanovama.

Vojne ustanove iz stava 1. ovog člana i jednočlana privredna društva iz stava 2. tačka 1) ovog člana osniva Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 15.

U članu 47. stav 2. briše se.

Član 16.

U članu 51. stav 1. menja se i glasi:

"Radnoj obavezi podležu svi za rad sposobni punoletni građani do navršene godine života u kojoj su, u skladu sa važećim propisima, ostvarili uslove za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a nemaju ratni raspored u Vojsci Srbije."

Član 17.

Član 60a menja se i glasi:

"Član 60a

Način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 18.

U članu 62. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Ostala privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da iz svog delokruga, na zahtev Ministarstva odbrane, dostavljaju podatke od značaja za odbranu."

Član 19.

U članu 68. stav 5. briše se.

Član 20.

U članu 76. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Udruženje koje deluje na teritoriji Republike Srbije, a svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu i svojim programom i praktičnim delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinosi jačanju sistema odbrane može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Kriterijume i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu iz stava 2. ovog člana i dodelu sredstava iz stava 3. ovog člana propisuje ministar odbrane."

Član 21.

U članu 81. stav 7. posle reči: "podležu bezbednosnoj proveri" dodaju se reči: "i izdaje im se odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka."

Član 22.

Član 102. menja se i glasi:

"Član 102.

Tajni podaci koji se odnose na sistem odbrane označeni kao podaci od interesa za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, kao i tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima nastala šteta, štite se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podatka i ne mogu se učiniti dostupnim javnosti.

Tajnim podacima značajnim za sistem odbrane smatraju se:

1) podaci i dokumenta od značaja za sistem nacionalne bezbednosti, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po interese i ciljeve u oblasti odbrane;

2) podaci o planovima upotrebe Vojske Srbije, ratnoj organizaciji i formaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, podaci o borbenim i drugim materijalnim sredstvima, odnosno vrstama pokretnih stvari namenjenih potrebama odbrane, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po operativnu i funkcionalnu sposobnost Vojske Srbije;

3) podaci o patentima značajnim za odbranu zemlje i sredstvima i uređajima namenjenim odbrani koji su u procesu usvajanja i ispitivanja;

4) podaci o vojnim objektima i drugim nepokretnostima značajnim za odbranu zemlje, izuzev podataka koji su prema propisima o zaštiti životne sredine neophodni za procenu uticaja na životnu sredinu;

5) podaci o preduzetim merama, radnjama i postupcima sadržani u odlukama, naređenjima, saopštenjima i drugim aktima u oblasti odbrane zemlje, čije bi otkrivanje nanelo štetu interesima snaga odbrane.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane bliže uređuje podatke značajne za sistem odbrane koji se moraju čuvati i štititi u skladu sa zakonom, poslove od posebnog značaja za sistem odbrane koje u državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti, kao i kriterijume za popunu radnih mesta na kojima se ovi zadaci i poslovi obavljaju."

Član 23.

U članu 105. stav 3. menja se i glasi:

"Način pribavljanja, raspolaganja, korišćenja, upravljanja i održavanja nepokretnih stvari iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Način vođenja posebne evidencije o nepokretnostima iz stava 1. ovog člana i vrednosno praćenje pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar, kao i način i postupak popisa nepokretnosti, propisuje ministar odbrane."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 24.

Posle člana 105. dodaje se novi član 105a, koji glasi:

"Član 105a

Stabilnu specifičnu opremu koja se koristi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije čine sve nepokretne stvari koje u toku eksploatacije rade u uslovima posebnog rizika, kao što su: kotlovi, oprema pod pritiskom, uređaji na gas, uređaji koji se koriste u eksplozivnoj sredini, instalacije i druga specifična oprema u oblasti odbrane.

Stabilna specifična oprema iz stava 1. ovog člana podleže tehničkom nadzoru koji vrše odgovorna stručna lica u Ministarststvu odbrane.

Način i uslove za obavljanje poslova tehničkog nadzora nad stabilnom specifičnom opremom propisuje ministar odbrane."

Član 25.

U članu 107a stav 1. reč: "posebna" briše se.

Član 26.

U članu 107b posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Vojno pravobranilaštvo može po potrebi angažovati sudske veštake odgovarajuće struke sa liste sudskih veštaka."

Član 27.

Član 107d stav 1. menja se i glasi:

"Zaposleni u Vojnom pravobranilaštvu su: sekretar Vojnog pravobranilaštva, pravobranilački pomoćnici, pravobranilački pripravnici i drugi profesionalni pripadnici Vojske Srbije zaposleni na administrativno tehničkim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad Vojnog pravobranilaštva."

Član 28.

U članu 107đ posle reči "ministar odbrane", zapeta i reči "uz saglasnost Vlade", brišu se.

Član 29.

U članu 108. stav 1. reči: "profesionalna vojna lica, koja su raspoređena" zamenjuju se rečima: "profesionalni pripadnici Vojske Srbije, koji su raspoređeni".

Član 30.

Posle člana 108. dodaje se član 108a, koji glasi:

"Član 108a

Odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako se odnose na žene i muškarce."

Član 31.

U članu 109. reči: "su prilozi koji sadrže sistematizovana radna mesta" zamenjuju se rečima: "je pregled broja sistematizovanih radnih i formacijskih mesta".

Član 32.

U članu 112. stav 1. tačka 2), menja se i glasi:

"2) ako Ministarstvu odbrane ne dostavi podatke od značaja za odbranu iz svog delokruga (član 27. stav 1. i član 62. stav 3);".

Član 33.

U članu 113. stav 1. tačka 1), briše se.

Tačke 6) i 7) menjaju se i glase:

"6) ako svoje pripreme i izvršavanje drugih zadataka i poslova ne uskladi s Planom odbrane Republike Srbije i odlukama i zahtevima nadležnih organa (član 24. stav 2. tačka 3) i član 82. stav 1);

7) ako ne izrade svoje planove odbrane i ako ne izrađuju svoje planove razvoja (član 24. stav 2. tačka 4), član 28. tačka 2), član 29. stav 2. tačka 1) i član 84. stav 1);".

Član 34.

Propisi doneti za izvršenje Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 10/15) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koja se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu ("Službeni glasnik RS", br. 100/08, 3/14 i 37/15) primenjuje se do stupanja na snagu pravilnika kojim će biti uređeni kriterijumi i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodela sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu iz člana 20. ovog zakona.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena izvršenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 10/15). Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o odbrani, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona

Kao jedan od posebnih razloga za donošenje zakona je potreba da se precizira koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova VS koje je neophodno okvirno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane i kao takve ih posebno zaštititi jer bi njihova dostupnost javnosti proizvela ozbiljne pravne i/ili druge posledice po interese zaštićene zakonom, što bi moglo dovesti do ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, kao i operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je efikasnije rukovođenje i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.

Materija čije se uređivanje predlaže ovim zakonom je zakonodavna materija pa ne postoji mogućnost da se uočeni problemi reše bez donošenja zakona.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Članom 1. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 4. tačka 9) radi usklađivanja definicije pojma "odbrambeni interesi" sa njegovom definicijom u Strategiji odbrane Republike Srbije.

Uz član 2

Članom 2. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 9. stav 2. brisanjem tačke 7) Zakona i dodavanjem novog stava kojim se propisuje da nadležni skupštinski odbor razmatra godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu, umesto da se ovaj izveštaj usvaja na plenarnoj sednici, a imajući u vidu da se radi o strogo poverljivom dokumentu.

Uz član 3.

Članom 3. Nacrta zakona u članu 14. stav 2. predlažu se izmene i dopuna kojima se ustanovljavaju ovlašćenja Ministarstva odbrane u oblasti saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane. Istovremeno se precizira pojam zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata i konkretnije uređuju poslovi koji se odnose na donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Takođe, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu koji propisuje da Ministarstvo odbrane (kao direktan budžetski korisnik) može urediti način i postupak izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana i precizira da je Ministarstvo odbrane nadležno da uređuje planiranje razvoja sistema odbrane.

Uz član 4.

Članom 4. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 15. stav 2. tačke 5) kojom se precizira vrsta akata koje Generalštab Vojske Srbije priprema, odnosno da priprema predloge akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Uz član 5.

Članom 5. Nacrta zakona predlaže se dopuna člana 21. novim stavom 2. kojim se propisuje mogućnost osnovanja budžetskog fonda za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i razvoj sposobnosti Vojske Srbije po ovom pitanju.

Uz član 6.

Članom 6. Nacrta zakona predlaže se u članu 22. brisanje stava 2. i usaglašavanje obaveze vođenje evidencije potvrđenih međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje sa odredbama zakona koji uređuje zaključivanje i izvršenje međunarodnih ugovora, kojim je propisano da se originalni primerci potpisanih svih međunarodnih ugovora i drugih međunarodno-pravnih akata (uključujući i one iz oblasti odbrane) evidentiraju i čuvaju u ministarstvu nadležnom za spoljne poslove

Uz član 7.

Članom 7. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 23a stav 1. radi preciznijeg uređivanja koje se evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima vode u Ministarstvu odbrane.

Uz član 8.

Članom 8. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 24. stav 2. tačka 3) kojom se precizira da su, u oblasti odbrane, ministarstva nadležna da organizuju i prate stanje priprema za odbranu subjekata iz delokruga nadležnosti koja su im propisana Zakonom o ministarstvima.

Uz član 9.

Članom 9. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 29. stav 2. tačka 1), jer imajući u vidu da planovi odbrane autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograd ne predstavljaju sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije potrebno je brisati reči: "koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije",.

Uz član 10.

Članom 10. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 39. stav 1. bisanjem reči: "granični pojas", radi usaglašavanja sa zakonom koji uređuje zaštitu državne granice čijim odredbama pojam graničnog pojasa nije predviđen.

Uz član 11.

Članom 11. Nacrta zakona predlaže se izmena člana člana 44. stav 1. koji propisuje da se upravljanje resursima neophodnim za logističku podršku realizuje u okviru sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja finansiranja odbrane radi usklađivanja sa propisima kojima je uređen budžetski sistem. Kako je članom 45. stav 2. Zakona o odbrani već dato ovlašćenje ministru odbrane da uredi upravljanje logističkom podrškom koja obuhvata planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu iste, to član 44. stav 1. postaje nepotreban nakon usklađivanja člana 14. stav 2. tačka 39). S stim u vezi, menja se i naziv ovog ovog člana.

Uz čl. 12. i 13..

Članom 12. zakona predlaže se dodavanje naziva ispred člana 45. Istovremeno se predlažu izmene člana 45. stav 2. kako bi se preciziralo da, osim ustanova i jedinica Vojske Srbije, logističku podršku vrše i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije i nemaju status pravnog lica. Brisani su stavovi 3. i 4. koji su određivali pravna lica ovlašćena da obavljaju delatnosti vezane za logističku podršku.

Uz član 14.

Članom 14. Nacrta zakona predlaže se naziv člana i novi član 46a kojim se određuju vojne ustanove i privredna društva koja, pored logističke podrške iz člana 45. ovog zakona, mogu obavljati i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Istovremeno se propisuje da logističku podršku i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane mogu obavljati i druga pravna lica određena u stavu 2. ovog člana.

Uz član 15.

Članom 15. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 47. brisanjem stava 2, jer je iz važećeg rešenja u zakonu proizilazilo da građani mogu istovremeno imati više rasporeda za izvrašavanje vojne, radne i materijalne obaveze, iako je u praksi teško moguće odazivanje, odnosno izvršavanje obaveza lica na dva ili više mesta na koje raspoređeno u ratnom i vanrednom stranju.

Uz član 16.

Članom 16. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 51. stav 1. radi usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno omogućava se da se žene mogu raspoređivati po osnovu radne obaveze dok su u radnom odnosu.

Uz član 17.

Članom 17. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 60a i precira se da način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe zemlje obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada na predlog ministra odbrane.

Uz član 18.

Članom 18. Nacrta zakona predlaže se dopuna člana 62. novim stavom 3. kojim se uvodi obaveza pravnih lica da Ministarstvu odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu. Sadašnjim zakonskim rešenjem pravnim licima nije propisana ova obaveza, koja je neophodna radi prikupljanja podataka veoma značajnih, između ostalog, za bilansiranje potreba i mogućnosti i davanje zadatka subjektima sistema odbrane.

Uz član 19.

Članom 19. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 68. brisanjem stava 5. imajući u vidu da je Vlada odlukom o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu propisala zahteve i mere u postupku planiranja i izgradnje investicionih objekata od značaja za odbranu u pogledu potreba odbrane zemlje, zbog čega je nepotrebno istu oblast ponovo uređivati.

Uz član 20.

Članom 20. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 72. kako bi se udruženjima koja svoje delovanje težišno zasnivaju na oblastima od značaja za odbranu i svojim programima, delovanjem, masovnosšću i organizovanošću doprinose jačanju sistema odbrane omogućilo sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu.

Uz član 21.

Članom 21. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 87. kako bi lica koja obavljaju poslove planiranja odbrane i rukovaoci planova odbrane u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima od značaja za odbranu, pored toga što podležu bezbednosnoj proveri, imala obavezu da poseduju odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Uz član 22.

Članom 22. Nacrta zakona predlažu se izmene i dopune člana 102. kako bi se okvirno odredilo koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova VS koje je neophodno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane, odnosno čija bi dostupnost javnosti proizvela ozbiljne pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom, što bi za posledicu imalo ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, kao i operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije. Istovremeno se stvaraju uslovi da se onemogući da takvi tajni podaci budu dostupni neovlašćenim licima i javnosti, pri čemu predložena izmena ne predstavlja smetnju da se oni dostave nadležnim organima, u skladu sa zakonom i u zakonskom postupku.

Uz član 23.

Članom 23. Nacrta zakona predlažu se izmene člana 105. tako da se novim stavom 4. utvrđuje da način pribavljanja, raspolaganja, korišćenja, upravljanja i održavanja nepokretnih stvari za posebne namene propisuje mibistar odbrane, čime se stvara pravni osnov za donošenje posebnog propisa kojim bi se navedena pitanja uredila

Uz član 24.

Članom 24. Nacrta zakona predlaže se novi član 105a koji reguliše stabilnu specifičnu opremu i tehnički nadzor nad ovom opremom i stvara se zakonski osnov za izradu posebnog propisa koji bi uredio predmetnu oblast u Ministarstvu odbrane u skladu sa zakonom koji reguliše energetiku u Republici Srbiji.

Uz čl. 25, 26, 27. i 28.

Članom 25. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 107a stav 1. kojom se stvaraju uslovi da Vojno pravobranilaštvo bude u sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane, koji je posebna organizaciona jedinica, čime se omogućava njegova bolja organizacija, funkcionisanje i efikasniji rad. Članom 26. Nacrta zakona stvaraju se uslovi da Vojno pravobranilaštvo može, po potrebi, angažovati sudske veštake sa liste sudskih veštaka, a član 27. Nacrta zakona utvrđuje da krug zaposlenih lica u Vojnom pravobranilaštvu obuhvata i druge profesionalne pripadnike Vojske Srbije zaposlene na administrativno tehničkim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad ovog organa. Članom 28. vrši se usaglašavanje sa izmenom iz člana 25. Nacrta zakona.

Uz član 29.

Članom 29. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 108. stav 1. kojom se vrši preciziranje kategorije lica koja vrše poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane, obzirom da te poslove pored državnih službenika i nameštenika i profesionalnih vojnih lica obavljaju i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Uz član 30.

Članom 30. Nacrta zakona predlaže se novi član 108a, kojim se utvrđuje da odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako se odnose na žene i muškarce.

Uz član 31.

Članom 31. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 109. kako bi se prevazišao problem koji se javlja prilikom dostavljanja na saglasnost Vladi Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane, imajući u vidu da ima preko 200 knjiga formacije sa preko 20.000 strana, što takođe stvara praktičan problem u kasnijem rukovanju ovim aktima, njihovom čuvanju i arhiviranju.

Uz. čl, 32. i 33.

Članom 32. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 112. stav 1. tačka 1), a članom 33. Nacrta zakona predlažu se izmene u članu 113, čime se vrši usaglašavanje sa izmenama u članu 18, odnosno čl. 8,9. i15.ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/16), sa izvršenim izmenama sa presekom na dan 31. oktobra 2017. godine, na Razdelu 18 - Ministarstvo odbrane u okviru 16 programskih aktivnosti i projekata u programu "Operacije i funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije", po funkcijama 210 - Vojna odbrana, 220 - Civilna odbrana i 250 - Odbrana neklasifikovana na drugom mestu.

Za 2018. i 2019. godinu sredstva će biti planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija odredi za razdeo 18 - Ministarstvo odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 03.11.2017.