Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Nacrtom zakona je predviđeno da jedinica lokalne samouprave utvrđuje i naplaćuje taksu za komunalne usluge kod komunalnih delatnosti kod kojih se ne može utvrditi krajnji korisnik. Predviđeno je da obveznik plaćanja takse bude pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave imalac prava svojine, prava korišćenja, prava zakupa stana ili stambene zgrade u javnoj svojini, odnosno korisnik ili zakupac nepokretnosti u javnoj svojini. Pored toga, predviđeno je da u slučaju kada je na nepokretnosti uspostavljeno pravo korišćenja, odnosno zakupa, obveznik plaćanja takse bude nosilac prava korišćenja, odnosno zakupac, a ne vlasnik nepokretnosti


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima. U toku je prikupljanje mišljenja nadležnih organa.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na pojam komunalne delatnosti uređuje se koje su komunalne delatnosti od opšteg interesa, kao i koje od tih delatnosti predstavljaju delatnosti od opšteg ekonomskog interesa u smislu propisa o zaštiti potrošača. Kao nove komunalne delatnosti od opšteg i ekonomskog interesa definišu se pogrebna delatnost i upravljanje i održavanje grobalja za kućne ljubimce i sahranjivanje kućnih ljubimaca.

Kada je u pitanju određenje komunalne delatnosti,Nacrtom zakona se preciznije definišu komunalne delatnosti koje se odnose na:

1) gradski i prigradski prevoz putnika;

2) upravljanje grobljima i sahranjivanje;

3) pogrebna delatnost;

4) upravljanje javnim parkiralištima;

5) upravljanje pijacama;

6) održavanje čistoće na javnim površinama;

7) dimničarske usluge;

8) delatnost zoohigijene;

9) upravljanje i održavanje grobalja za kućne ljubimce i sahranjivanje kućnih ljubimaca;

10) obezbeđivanje uslova za obavljanje komunalnih delatnosti;

11) komunalni objekti.

Takođe, Nacrtom zakona predviđeno je ukidanje nadležnosti Vlade po pitanju uređivanja merila za obavljanje komunalnih delatnosti. Kada su u pitanju vršioci komunalnih delatnosti odredbama Nacrta zakona se propisuje da komunalnu delatnost snabdevanja vodom za piće, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, obavljanja javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo kapitala) čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, odnosno čiji je jedini vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinca lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to Društvo kapitala.

Kada su u pitanju poslovi državne uprave u vezi sa komunalnim delatnostima odredbama Nacrta zakona se propisuje:

1) da je jedinica lokalne samouprave dužna da ministarstvu nadležnom za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo) izveštaj, podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti;

2) da je vršilac komunalne delatnosti dužan da dostavi Ministarstvu izveštaj, podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti.

Odredbama Nacrta zakona kojima se reguliše ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti propisano je da Vlada bliže propisuje sadržinu, način i uslove za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, da ispunjenost propisanih uslova utvrđuje komisija (daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti i da na osnovu ispunjenja, odnosno neispunjenja propisanih uslova Komisija donosi rešenje o ispunjenosti uslova, odnosno o odbijanju zahteva.

Odredbama Nacrta zakona precizno se uređuje poveravanje obavljanja komunalne delatnosti, odnosno precizno se definiše:

1) poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti upravljanja i održavanja grobalja za kućne ljubimce i sahranjivanje kućnih ljubimaca i pogrebne delatnosti;

2) poveravanje komunalne delatnosti na područjima od posebnog značaja po pitanju zaštite prirodnih dobara i razvoja turizma i

3) delatnosti održavanja groblja koje je u svojini crkve ili verske zajednica.

Kada je u pitanju zajedničko obavljanje komunalne delatnosti odredbama Nacrta zakona je precizirano da dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumom urediti zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, osim za gradski i prigradski prevoz putnika. Takođe, precizno je utvrđena i sadržina sporazumao zajedničkom obavljanju komunalne delatnosti.

Odredbama Nacrta zakona, kada je u pitanju uređivanje međusobnih odnosa vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga predviđeno je i kontinuirano izjašnjavanje, najmanje jednom godišnje, korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga, kao i postupak koji se sprovodi prema vršiocu komunalne delatnosti u slučaju nezadovoljstva korisnika usluge. Kada je u pitanju postupanje sa prinudno uklonjenim stvarima odredbama Nacrta zakona se precizira da vozilo, stvar ili drugi predmeti, koji ne budu preuzeti u roku koji propisuje jedinica lokalne samouprave, a koji ne može biti kraći od 120 niti duži od 180 dana, imaju svojstvo napuštene stvari u smislu zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.

U delu kojim se reguliše finansiranje komunalnih delatnosti odredbama Nacrta zakona se dodatno precizira da izvori finansiranja za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti postaju i prihodi od taksi za komunalne usluge za obavljanje komunalne delatnosti i prihodi od koncesione naknade, odnosno naknade koju plaća privatni partner na osnovu javnog ugovora. Odredbama Nacrta zakona definisana je i jedinstvena metodologija za utvrđivanje cena komunalnih usluga i postupak promene cena i određuje se da jedinstvenu metodologiju za utvrđivanje cena komunalnih usluga donosi Vlada za one usluge kod kojih se može utvrditi krajnji korisnik, dok su vršioci komunalnih usluga u obavezi da odluku o promeni cena komunalnih usluga donesu u skladu sa jedinstvenom metodologijom. Takođe, ukoliko nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrdi da je obrazložena odluka vršilaca komunalnih usluga o promeni cene u skladu sa jedinstvenom metodologijom daće saglasnost na odluku o promeni cena u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana podnošenja zahteva za davanje saglasnosti.

Kada su u pitanju elementi za određivanje cene komunalnih usluga odredbama Nacrta zakona je predviđeno da jedinica lokalne samouprave utvrđuje i naplaćuje taksu za komunalne usluge kod komunalnih delatnosti kod koji se ne može utvrditi krajnji korisnik (u daljem tekstu: Taksa). Predviđeno je da obveznik plaćanja Takse bude pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave imalac prava svojine, prava korišćenja, prava zakupa stana ili stambene zgrade u javnoj svojini, odnosno korisnik ili zakupac nepokretnosti u javnoj svojini. Pored toga, predviđeno je da u slučaju kada je na nepokretnosti uspostavljeno pravo korišćenja, odnosno zakupa, obveznik plaćanja Takse bude nosilac prava korišćenja, odnosno zakupac, a ne vlasnik nepokretnosti.

Takođe, odredbama Nacrta zakona precizirano je da Vlada propisuje metodologiju i način utvrđivanja visine Takse, a da skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku kojom utvrđuje Taksu, visinu, rokove i način njenog plaćanja u skladu sa metodologijom Vlade. Po pitanju subvencionisanja određenih kategorija korisnika komunalnih usluga precizirano je da jedinica lokalne samouprave vršiocu komunalne delatnosti dostavlja spisak korisnika sa ukupno iskazanim iznosom subvencije do septembra tekuće godine za narednu godinu, kao i obaveza jedinice lokalne samouprave da da subvencionisani deo cene nadoknadi vršiocu komunalne delatnosti u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da nadzor nad izvršavanjem odredaba Nacrta zakona i republičkih propisa donetih na osnovu odredaba Nacrta zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove komunalne delatnosti, preko republičkih komunalnih inspektora.

Takođe, precizirano je da nadzor mad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona i republičkih propisa donetih na osnovu odredaba Nacrta zakona, kao i propisa jedinice lokalne samouprave donetih na osnovu odredaba Nacrta zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko opštinskih, odnosno gradskih komunalnih inspektora.

Nacrtom zakona precizno su definisani uslovi koje moraju ispunjavati republički, opštinski, odnosno gradski komunalni inspektor.

Takođe, odredbama Nacrta zakona preciznije su definisana:

1) ovlašćenja republičkog komunalnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i

2) prava i dužnosti opštinskog i gradskog komunalnog inspektora.

Za prekršaje načinjene suprotno odredbama Nacrta zakona predviđene su kaznene odredbe.

Konačno, u samostalnim odredbama predviđeno je da će:

1) podzakonski akti koji se donose u skladu sa odredbama Nacrta zakona biti doneti u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

2) jedinice lokalne samouprave svoja opšta akta uskladiti u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

3) lokalna samouprava u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Nacrta zakona doneti plan o usaglašavanju cena u slučaju postojanja većeg odstupanja od načela za određivanje cena;

4) vršioci komunalnih usluga u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu Nacrta zakona od stupanja na snagu akta o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih delatnosti uskladiti svoje poslovanje sa uslovima koji su propisani;

5) odredbe Nacrta zakona stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 06.11.2016.