Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: NOVIM ZAKONOM BIćE REGULISAN VIDEO-NADZOR, A PREDVIđENA JE I ODšTETA ZA ONE čIJI SU PODACI ZLOUPOTREBLJENI ILI UGROżENI


Srbija će uskoro dobiti novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Radna grupa je pri kraju izrade Nacrta zakona, koji će tokom jeseni biti upućen Ministarstvu pravde, i posle pravno-tehničke redakcije, stavljen na javnu raspravu. Pored mnogih novina, Nacrt zakona predviđa i odštetu onima čije su lični podaci na bilo koji način bili zloupotrebljeni ili ugroženi.

Radna grupa se, po rečima državnog sekretara Radomira Ilića, rukovodila preporukama Eurodžasta, a kao polaznu osnovu koristila je model koji je dostavio Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić.

U zakonu će preciznije biti regulisano brisanje podataka, njihova anonimizacija, prikupljanje biometrijskih podataka, video-nadzor (koji do sada uopšte nije bio rešen) i povreda bezbednosti podataka. Biće definisani i pojmovi rukovaoca ličnim podacima, obrađivača, korisnika...

- Precizirane su i odredbe koje se odnose na osnovne principe obrade podataka, pre svega na svrhu, zakonitost i dopuštenost obrade - kaže Ilić. - Uređene su i neke specifične situacije, kao što je obrada podataka o deci, umrlom licu i nestaloj osobi koja je proglašena za umrlu. Posebne odredbe odnosiće se na onoga ko obrađuje podatke o ličnosti i propisivanje mera bezbednosti.

Detaljno je uređeno poglavlje koje reguliše način ostvarivanja zaštite lica na koje se podaci odnose, a jedno od ključnih pitanja je iznošenje ličnih podataka iz Srbije.

- Ovde treba imati u vidu s jedne strane potrebu međunarodne saradnje, a s druge obezbeđenje odgovarajuće zaštite lica čiji su podaci. Precizirane su i odredbe koje se odnose na nadležnosti Poverenika kao nadzornog organa, nezavisnog u vršenju dužnosti.

- Kada radna grupa bude izmenila Zakon u skladu sa preporukama Eurodžasta, moći ćemo da postanemo član ove organizacije. To podrazumeva napredni i brz način razmene podataka između pravosudnih organa, članica Eurodžasta - konstatuje Ilić.

Zaštita podataka je jedna od tema u poglavljima 23 i 24, za koja su održani skrininzi, ispunjene su neke od preporuka, a kako Ilić navodi, ostalo je donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Novosti, 05.09.2015.