Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN UVODNI SASTANAK ZA IZRADU NOVOG PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI: ERP JE DOKUMENT KOJI SRBIJA, KAO DRżAVA KANDIDAT ZA PRIJEM U čLANSTVO EU, IZRAđUJE NA GODIšNJEM NIVOU U CILJU USPOSTAVLJANJA PLATFORME ZA EFIKASNIJE FISKALNO PLANIRANJE I KOORDINACIJU EKONOMSKIH POLITIKA


Cilj "Programa ekonomskih reformi (ERP)" za period 2017-2019. godine je da poboljša planiranje i realizaciju velikih projekata, izjavio je ministar finansija, Dušan Vujović, otvarajući uvodni sastanak za izradu novog ERP-a.

"Cilj ovog programa, kao i ostalih procesa evrointegracija, jeste da poboljšamo sopstveni način planiranja i realizacije krupnih projekata i unapredimo način sagledavanja potrebnih resursa i planiranih i očekivanih rezultata", istakao je Vujović.

On je naglasio da se "definisanjem prioriteta omogućava jasna slika šta su naše želje i koji je najbolji način da ih svedemo u okvire koji su nam raspoloživi sa stanovišta budžeta za narednu godinu i sredstava koje možemo da privučemo iz inostranstva, kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta".

Ministarstvo finansija, predstavnici Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, održali su uvodni sastanak za izradu novog ERP-a.

Na skupu su predstavljene nove smernice EK za izradu dokumenta ERP, detaljan plan i dinamika pripreme ERP-a i njegovo usvajanje, raspoloživa stručna pomoć EK i OECD-a, kao i preporuke i stečena iskustva iz prethodne godine.

Učesnici skupa definisali su niz konstruktivnih predloga o tome šta sve treba da se uključi u ERP, od podsticanja boljeg rada naučno -istraživačkih organizacija, osmišljavanja programa za zadržavanje kvalitetnijh kadrova u zemlji, obezbeđivanje podrške poslovne zajednice, podrške malim i srednjim preduzećima i inovacionim delatnostima do energetske efikasnosti i korišćenja IPARD programa kao instrumenta za razvoj domaće poljoprivrede.

Metodologija pripreme tog programa je unapređena u odnosu na prošlu godinu i zahteva bolju povezanost makro - fiskalnog okvira i sektorskih mera kojima se sprovode prioritetne strukturne reforme u Srbiji.

Osim toga, ERP će u celosti uvažavati ključne elemente Fiskalne strategije za period 2017-2019. godine, kako u pogledu projektovane dinamike privrednog rasta, tako i u domenu raspoloživih finansijskih i drugih resursa.

ERP je dokument koji Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika.

ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme.

Tim reformama se neposredno podržava makrofiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Za svaku prioritetnu strukturnu reformu definiše se precizan vremenski okvir sprovođenja i efekti koje će imati na budžet.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.07.2016.
Naslov: Redakcija