Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o glavnom gradu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon) u članu 5. stav 2. menja se i glasi:

"Radi obezbeđivanja uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, grad Beograd osniva javno preduzeće.ˮ

Stav 4. menja se i glasi:

"Imovinom grada Beograda samostalno raspolažu organi grada Beograda, u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim aktima grada Beograda.ˮ

Posle stava 4. dodaju se st. 5 - 8. koji glase:

"U javnoj svojini grada Beograda su:

- dobra u opštoj upotrebi na teritoriji grada Beograda (opštinski putevi, nekategorisani putevi, ulice koje nisu deo autoputa ili državnog puta I i II reda, trgovi i javni parkovi i dr.);

- komunalna mreža na teritoriji grada Beograda;

- nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava koje koriste organi i organizacije grada Beograda;

- stvari u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja imaju gradske opštine, mesne zajednice na teritoriji grada Beograda, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač grad Beograd;

- kulturna dobra, ukoliko je to u funkciji ostvarivanja nadležnosti grada Beograda ili kojima upravljaju pravna lica čiji je osnivač grad Beograd, organi ili organizacije grada Beograda;

- druge nepokretnosti evidentirane u registru nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upis prava javne svojine na nepokretnostima, kao i pokretne stvari i imovinska prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Komunalne mreže na teritoriji grada Beograda mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti, čiji je osnivač grad Beograd, odnosno kome je grad Beograd poverio obavljanje te delatnosti, a grad Beograd po osnovu ulaganja stiče udele ili akcije u javnim preduzećima i društvima kapitala i prava po osnovu tih akcija, odnosno udela.

Statutom grada može se predvideti da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine.

Javna preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, imovinom grada Beograda upravljaju i raspolažu u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i drugim aktom nadležnog organa.ˮ

Član 2.

U članu 6. stav 3. posle reči: "pravnog licaˮ dodaju se reči: "i ima svoj pečatˮ.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin mogu osnovati javno komunalno preduzeće, uz prethodnu saglasnost Skupštine grada Beograda, u skladu sa Statutom grada kojim će se utvrditi organ gradske opštine koji vrši prava osnivača."

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

"Član 8.

Grad Beograd vrši nadležnosti opštine i grada, utvrđene Ustavom i zakonom.

Pored nadležnosti iz stava 1. ovog člana grad Beograd, na svojoj teritoriji, vrši i sledeće nadležnosti:

1)         uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda, osim državnih puteva i auto-puteva kojima upravlja javno preduzeće osnovano od strane Republike Srbije i osniva javno preduzeće za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putevima koji su u nadležnosti grada Beograda;

2)         obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna policija;

3)         stara se o zaštiti od požara i obezbeđuje uslove za sprovođenje zaštite od požara, propisuje mere zaštite od požara specifične za područje grada Beograda u cilju unapređenja stanja zaštite od požara i donosi akcione i sanacione planove zaštite od požara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje protivpožarna zaštita;

4)         utvrđuje Statutom grada Beograda prava i obaveze gradskih opština na teritoriji grada Beograda u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama;

5)         odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svom području, u skladu sa Statutom grada Beograda i drugim propisima, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

6)         uređuje uslove, postupak i način pribavljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem i drugim nepokretnostima u javnoj svojini grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

7)         uređuje opšte uslove zaštite, način podizanja i održavanja, obnove uništenih javnih zelenih površina i vođenje podataka o javnim zelenim površinama;

8)         imenuje i razrešava direktore ustanova u oblasti dečije zaštite čiji je osnivač;

9)         utvrđuje manifestacije od značaja za grad Beograd, uređuje način njihovog sprovođenja i realizacije i obezbeđuje uslove za njihovo održavanje;

10)       sprovodi mere i finansira projekte u cilju podsticanja nataliteta na teritoriji grada Beograda;

11)       vrši kontrolu realizacije i namenskog korišćenja sredstava koja se, iz budžeta grada Beograda prenose reprezentativnim udruženjima u kulturi kod kojih su stekli status samostalni umetnici za koje grad Beograd obezbeđuje sredstva iz budžeta grada Beograda za učešće u plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kultura;

12)       određuje vrstu robe koja se može prodavati, odnosno vrstu ugostiteljske usluge koja se može pružati u privremenim objektima koji se postavljaju na teritoriji grada Beograda;

13)       određuje vreme, način i mesta na kojima se može obavljati trgovina na malo sa pokretnih sredstava ili opreme i izdaje odobrenje za obavljanje trgovine na tim mestima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina;

14)       uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja, propisuje uslove i ograničenja držanja životinja, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine na teritoriji grada Beograda;

15)       propisuje uslove za upravljanje komunalnim otpadom, kao i za njegovo odlaganje na teritoriji grada Beograda;

16)       donosi Program mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje;

17)       može učestvovati u finansiranju protivgradne zaštite na teritoriji grada Beograda i osnivati poljočuvarsku službu;

18)       izdaje građevinske dozvole za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

19)       obavlja poslove poljoprivredne inspekcije u delu kontrole nad primenom mera koje propisuje grad Beograd za vlasnike, odnosno korisnike poljoprivrednog zemljišta, kao i kontrole korišćenja poljoprivrednog zemljišta prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi grad Beograd, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u postupku i pod uslovima predviđenim tim zakonom;

20)       sprovodi postupak eksproprijacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije;

21)       određuje delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrotehnički objekti, postavljati plutajući objekti i privezišta za čamce, odnosno mesta za raspremu brodova, uslove i način postavljanja plutajućih objekata i privezišta za čamce, uključujući izdavanje odobrenja za njihovo postavljanje i vrši nadzor u oblasti vodoprivrede kao i nad korišćenjem mesta za postavljanje plutajućih objekata i privezišta za čamce, u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje voda i vodni saobraćaj;

22)       uređuje i obezbeđuje, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika u svim vidovima saobraćaja, koji se obavlja na teritoriji grada Beograda, u skladu sa zakonom;

23)       stara se o održivom razvoju stanovanja na teritoriji grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

Statutom grada će se utvrditi podela poslova između grada i gradskih opština u izvršavanju nadležnosti navedenih u stavu 2. tač. 18 - 20) ovog člana.

Ukoliko se Statutom grada Beograda utvrdi ovlašćenje gradske opštine da donosi rešenje za poslove iz stava 2. tačka 18) ovog člana, po žalbi na ovo rešenje odlučuje grad Beograd.

Grad Beograd vrši i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni.ˮ

Član 4.

U članu 12. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        donosi prostorni i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;ˮ

U tački 15) reči: "i regionalnomˮ, brišu se.

Član 5.

U članu 16. stav 3. reči "Statutom gradaˮ zamenjuju se rečima: "Poslovnikom o radu Skupštine grada Beogradaˮ.

Član 6.

U članu 20. stav 3. reči: "sa završenim pravnim fakultetom,ˮ zamenjuju se rečima: "koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, saˮ.

Član 7.

Posle člana 20. dodaje se član 20a koji glasi:

"Član 20a

Skupština grada obrazuje Komisiju za planove, u skladu sa zakonom kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.

U slučajevima kada je Statutom grada utvrđeno da pojedine urbanističke planove donosi gradska opština za svoje područje, gradska opština obrazuje komisiju za planove, s tim da se jedna trećina članova komisije imenuje na predlog Skupštine grada.

Na sva planska dokumenta iz stava 2. ovog člana, posle javnog uvida, pribavlja se saglasnost Komisije za planove Skupštine grada Beograda, o usklađenosti plana detaljne regulacije sa planom višeg reda, odnosno sa zakonom kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.ˮ

Član 8.

U članu 26. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Beograda, izuzev organizacija u oblasti sporta, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno, kao i o žalbama podnetim na rešenja koja donosi komunalna policija.ˮ

Posle tačke 6) dodaje se tačka koja glasi: "7) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.ˮ

Član 9.

U članu 28. reči: ",a najmanje dva puta godišnjeˮ, brišu se.

Član 10.

Član 34. stav 2. menja se i glasi:

"Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.ˮ

Stav 5. menja se i glasi: "Za načelnika uprave za pojedine oblasti može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug uprave, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave.ˮ

Član 11.

U članu 35. stav 1. reč: "oglasaˮ, zamenjuje se rečju: "konkursaˮ.

Posle stava 3. dodaju se novi stav 4. i stav 5. koji glase:

"U gradu Beogradu, ukoliko je Gradska uprava organizovana kao jedinstveni organ, postavljaju se zamenici načelnika Gradske uprave – sekretari sekretarijata, u skladu sa zakonom kao i aktom o organizaciji Gradske uprave.

U slučaju iz stava 4. ovog člana ukoliko je načelnik Gradske uprave odsutan i sprečen da obavlja svoju dužnost zamenjuje ga jedan od zamenika načelnika Gradske uprave, za određenu oblast kojeg on odredi i koji ispunjava posebne uslove za postavljenje na položaj načelnika Gradske uprave.ˮ.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 12.

U članu 36. reči: "rad upraveˮ zamenjuju se rečima: "rad Gradske upraveˮ, a reči: "Skupštini grada iˮ, brišu se.

Član 13.

Član 37. menja se i glasi:

"Za obavljanje poslova pomoćnika gradonačelnika u oblasti ekonomskog razvoja u gradu Beogradu se postavlja gradski menadžer.

Statutom grada može se predvideti da se pomoćnici gradonačelnika postavljaju i za druge oblasti (urbanizam, primarna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, poljoprivreda i dr.).

Pomoćnike gradonačelnika postavlja i razrešava gradonačelnik.

Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove po nalogu gradonačelnika.

U gradu Beogradu može biti postavljeno najviše pet pomoćnika gradonačelnika, uključujući i gradskog menadžera.ˮ.

Član 14.

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:

"Organizacija i sistematizacija radnih mesta u Gradskoj upravi uređuje se objedinjenim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa zakonom.ˮ.

Član 15.

U članu 39. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        izdati prekršajni nalog;ˮ.

Član 16.

U članu 50. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave, mogu podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na području na koje se predlog odnosi, najmanje jedna trećina odbornika skupštine gradske opštine na čijem području se obrazuje, odnosno ukida mesna zajednica ili drugi oblik mesne samouprave.

U gradu Beogradu mesne zajednice ili druge oblike mesne samouprave mogu obrazovati, odnosno ukinuti gradske opštine na čijem području se obrazuju, odnosno ukidaju, uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje, promeni područja i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.ˮ.

Član 17.

Posle člana 50. dodaje se član 50a koji glasi:

"Član 50a

Aktom o osnivanju mesne zajednice, u skladu sa Statutom grada, utvrđuju se poslovi koje vrši mesna zajednica, organi i organizacija rada organa, način odlučivanja kao i postupak izbora saveta i drugih organa mesne zajednice i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne zajednice.

Savet mesne zajednice bira Skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave.

Nadležni organ iz stava 3. ovog člana bira članove saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave.

Zbor građana može predložiti najviše dvostruko veći broj članova saveta mesne zajednice od broja članova saveta koji je utvrđen aktom o osnivanju mesne zajednice.

Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda svojih članova, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.ˮ.

Član 18.

Posle člana 51. naziv glave VII. menja se i glasi:

"VII. LOKALNI OMBUDSMANˮ.

Član 19.

Član 52. menja se i glasi:

"U gradu Beogradu se može ustanoviti lokalni ombudsman kao poseban organ grada Beograda, koji je ovlašćen da nezavisno i samostalno kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada Beograda.

Lokalni ombudsman u gradu Beogradu može imati najviše četiri zamenika.

Nadležnost i ovlašćenja, način postupanja i izbora i prestanka dužnosti lokalnog ombudsmana, kao i zamenika lokalnog ombudsmana, uređuju se Statutom grada i drugim opštim aktom.ˮ.

Član 20.

Do uspostavljanja poljoprivredne inspekcije čiji je delokrug utvrđen ovim zakonom, inspekcijski nadzor u ovoj oblasti će vršiti poljoprivredna inspekcija ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 139. stav 3. u delu koji se odnosi na kvadraturu bruto razvijene građevinske površine, odredbe člana 172. stav 5, kao i člana 184. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RSˮ br. 72/ 09, 81/09 – ispravka, 64/10 –US, 24/11, 121/12, 42/13 –US, 50/13 –US. 98/13 –US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19).

Stupanjem na snagu ovog zakona, na teritoriji grada Beograda prestaje primena odredbe člana 60. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RSˮ, broj 41/18) u pogledu primene roka koji ističe najkasnije do 31. decembra 2023. godine, a primenjuju se rokovi predviđeni stavom 4. navedenog člana tog zakona.

Član 22.

Grad Beograd će uskladiti statut sa ovim zakonom i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 47/18) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Skupština grada će dostaviti predlog statuta ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu radi pribavljanja mišljenja, najkasnije 45 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Mišljenje o usklađenosti predloga statuta sa zakonima iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu će dati u roku od 15 dana od prijema predloga statuta.

Ukoliko se ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu ne izjasni u roku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da je dato pozitivno mišljenje.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je donet 2007. godine, nalaze se u potrebi usklađivanja odredaba ovog zakona sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, i to: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 47/18), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), Zakonom o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18.), Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/16), Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 88/17, 27/18 - dr. zakon i 73/18) i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 95/18 i 113/17 - dr. zakon).

Pored toga, Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 18/16 i 47/18), prepoznaju grad Beograd kao posebnu jedinicu lokalne samouprave i posebnu teritorijalnu jedinicu, međutim važećim Zakonom o glavnom gradu ta posebnost nije dosledno sprovedena. Naime, osim par nadležnosti koje su ovim zakonom utvrđene kao nadležnosti grada Beograda pored onih koje vrše i druge jedinice lokalne samouprave, drugih suštinskih razlika između grada Beograda i ostalih jedinica lokalne samouprave gotovo i da nema. Stoga bi, pre svega, ovim zakonom trebalo tu posebnost grada Beograda izraziti i to utvrđivanjem većeg broja nadležnosti, kao i preciziranjem određenih poslova.

Cilj ovog zakona je da obezbedi efikasnije i kvalitetnie obavljanje poslova grada Beograda na bazi njegovog posebnog ustavno-pravnog položaja i u skladu sa razvijenim kapacitetima (stručnim, organizacionim i kadrovskim) koji postoje u gradu Beogradu.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINIH REŠENjA

            Uz čl. 1. i 2.

Predloženim izmenama članova 5. i 6. Zakona, u najvećoj meri odražava se specifičan položaj grada Beograda u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave, kako zbog veličine svoje teritorije, tako i zbog broja stanovnika. Predlog za promenu člana 5. Zakona izražava potrebu da se, u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave, napravi izuzetak u pogledu mogućnosti da komunalne mreže na teritoriji Grada mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti. Naime, Zakonom o javnoj svojini, u članu 11. u stavu 3. utvrđeno je da su u javnoj svojini mreže kojima se obavlja privredna delatnost pružanja usluga od strane pravnih lica osnovanih od nosilaca javne svojine (dakle Republika, AP i JLS), a u stavu 4. istog člana utvrđen je izuzetak u odnosu na pravna lica koje je osnovala RS kojim je predviđeno da posebnim zakonom može biti utvrđeno da mreže mogu biti i u svojini tog pravnog lica. Mreže, u smislu istog zakona podrazumevaju i komunalnu mrežu (vodovod, kanalizacija, toplovod...). Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju komunalne mreže može da vrši isključivo subjekt u čijoj su svojini te mreže, što izaziva probleme u praksi. Naime, vršilac komunalne delatnosti, prema Zakonu o komunalnim delatnostima dužan je da obezbedi razvoj, zaštitu i održavanje komunalnih objekata (što kod pojedinih komunalnih delatnosti podrazumeva mrežu), kao i da obezbedi trajno i nesmetano obavljanje te delatnosti. To dalje znači da se sredstva dobijena od pružene komunalne usluge (cena) ne mogu planirati za te namene, već bi Grad morao da obezbedi sredstva (iz budžeta Grada) koja bi u svakom pojedinačnom slučaju dalje kroz zajedničko sprovođenje nabavke (komunalna preduzeća imaju isključivo pravo obavljanja te delatnosti) bila opredeljena za navedene aktivnosti. Iz tog razloga je neophodno da stvori mogućnost da mreža bude u svojini vršioca komunalne delatnosti, kako bi iz svojih sredstava samostalno sprovodio aktivnosti u cilju finansiranja obavljanja te delatnosti.

Usvajanjem ovakvog predloga, omogućilo bi se u pogledu svojine na mrežama isti položaj vršioca komunalne delatnosti čiji je osnivač Grad i pravnih lica čiji je osnivač Republika, imajući u vidu poseban status Grada Beograda u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. Upravo iz tog razloga je i predložena ovakva promena kroz izmene Zakona o glavnom gradu.

U odnosu na član 6, takođe se radi o izuzetku u pogledu osnivanja javnih preduzeća od strane pojedinih gradskih opština na teritoriji grada Beograda. Ovde se radi o javnim komunalnim preduzećima, s obzirom da je uređivanje i obezbeđivanje komunalnih delatnosti jedna od izvornih nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Tako su pojedine od tih delatnosti, odnosno obezbeđivanje uslova za njihovo obavljanje raspodeljene između Grada i gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin. Obavljanje navedenih poslova predviđeno je za gradske opštine koje su na svom području, decenijama ulagale u komunalne sisteme, koje su van sistema kojima upravljaju JKP koje je osnovao Grad. Iz tog razloga, neophodno je na području tih gradskih opština predvideti mogućnost za osnivanje javnih preduzeća od strane gradskih opština koje mogu na celishodan način pratiti i u određenim slučajevima finansirati njihov rad. Ovo pogotovo, ako se ima u vidu da se prvenstveno ne radi o svim gradskim opštinama, već uglavnom o tzv. "rubnim" gradskim opštinama, koje su nekada imale zakonsku mogućnost da osnivaju javna preduzeća i koje su upravo obavljanje određenih komunalnih delatnosti i organizovale na taj način što su osnivale svoja javna preduzeća.

            Uz član 3.

Predloženim izmenama i dopunama člana 8. bliže se utvrđuju nadležnosti grada Beograda, koje u važećem zakonu nisu bile navedene u dovoljnom obimu ili su bile nepotpune, odnosno nedovoljno jasne.

            Tačka 1)

S obzirom na to da grad Beograd ima najveću mrežu saobraćajnica i puteva, a da u pojedinim slučajevima postoje javni putevi koji nisu predati na upravljanje preduzeću osnovanom od strane Republike, u primeni Zakona o putevima se često javljaju nedoumice po pitanju nadležnosti za upravljanje određenim putevima. Predloženim izmenama navedene tačke se na nesumnjiv način opredeljuje nadležnost grada Beograda da uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i upravljanje tim javnim putevima imajući u vidu da grad Beograd raspolaže neophodnim sredstvima i kapacitetima za upravljanje tim putevima na svojoj teritoriji.

            Tačka 4)

Budući da je novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama prepoznao gradsku opštinu na teritoriji grada Beograda kao nosioca svih prava i obaveza koje su tim zakonom predviđene za jedinice lokalne samouprave, ovim predlogom se predviđa mogućnost da se Statutom grada Beograda preciznije urede odnosi između grada Beograda kao jedinice lokalne samouprave i gradskih opština obrazovanih na teritoriji Grada u navedenoj oblasti.

            Tačka 5)

Zakonom o lokalnoj samoupravi, u delu koji se odnosi na simbole i nazive delova naseljenih mesta u jedinici lokalne samouprave, u članu 93. stav 1. utvrđena je nadležnost Skupštine jedinice lokalne samouprave između ostalog, i o odlučivanju o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave. Opredeljivanjem nadležnosti organa, tim zakonom je isključena mogućnost da grad Beograd ovaj posao "prenese" na gradske opštine (odnosno pojedine). Utvrđivanjem nadležnosti glavnog grada kroz predloženo rešenje stvara se mogućnost da grad Beograd, kroz odredbe Statuta, ovaj posao poveri gradskim opštinama.

            Tačke 6) i 7)

Zbog značaja obavljanja ovih nadležnosti smatramo celishodnim da se navedu i u ovom zakonu.

            Tačka 8)

Kako se radi o ustanovama dečije zaštite čiji je osnivač Grad koji utvrđuje i mrežu tih ustanova, predloženo rešenje odražava potrebu da Grad, kao i kod drugih ustanova čiji je osnivač, ima nadležnost da imenuje i razrešava direktore tih ustanova.

            Tačka 9)

Predloženo rešenje je izraz potrebe da grad Beograd na jedinstven način da utvrdi i uredi održavanje javnih manifestacija od značaja za grad, s obzirom na brojnost istih i nedovoljnu regulativu u toj oblasti. Prilikom uređivanja ove oblasti polazilo bi se od pojedinih sektorskih zakona (Zakon o kulturi, Zakon o sportu, Zakon o putevima i sl.), a predstavljalo bi uređivanje u ovoj oblasti i načina finansiranja troškova prilikom održavanja tih manifestacija, što značajno doprinosi transparentnosti ulaganja sredstava prilikom održavanja istih.

            Tačka 10)

U skladu sa Strategijom podsticanja rađanja koja je usvojena 2018. godine, predlaže se da grad Beograd sprovodi mere i finansira projekte u cilju podsticanja nataliteta (rađanja) na svojoj teritoriji, a sve ovo imajući u vidu mogućnost Grada da za te mere (utvrđene Strategijom) obezbedi sredstva i da ih sprovodi.

            Tačka 11)

Predloženo rešenje predstavlja dodatno preciziranje nadležnosti koja je već utvrđena Zakonom o kulturi.

            Tačka 12) i 13)

Takođe, predložena rešenja predstavljaju preciziranje nadležnosti predviđene Zakonom o trgovini i Zakonom o turizmu. Treba imati u vidu da grad Beograd ima veliku potrebu za dodatnim uređivanjem u ovoj oblasti, s obzirom na broj privremenih objekata i pokretnih sredstava sa kojih se obavlja trgovina na malo, kao i mesta gde se nalaze ovi objekti (u blizini predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih centara i sl.).

            Tačka 14)

S obzirom na "mešovit" karakter područja koja se nalaze na teritoriji grada Beograda (od urbanih do seoskih, neka područja imaju "čisto" urbani karakter), potrebno je urediti i nadležnost grada Beograda u oblasti držanja i zaštite domaćih i egzotičnih životinja.

            Tačka 15)

Imajući u vidu kapacitete kojima grad Beograd raspolaže, predlaže se učešće grada Beograda i u oblasti odlaganja komunalnog otpada, a sve u cilju doprinosa zaštiti životne sredine, što je od velike važnosti na teritoriji glavnog grada.

            Tačka 16)

            Takođe, u cilju doprinosa zaštiti životne sredine propisuje se i nadležnost grada da donosi Program mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje.

            Tačka 17)

Predložene dopune predviđaju finansiranje protivgradne zaštite na teritoriji grada kao i osnivanje poljočuvarske službe, a proistekle iz mogućnosti grada Beograda da finansira ove poslove kao i potrebe za njihovim obavljanjem.

            Tačka 18)

Predloženom dopunom predviđa se preciziranje nadležnosti Grada za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

            Tačka 19) predložene dopune se vrše u cilju utvrđivanja nadležnosti grada Beograda u delu kontrole nad primenom mera koje propisuje Grad, saglasno zakonu kojim se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Tačka 20)

Predloženom dopunom utvrđuje se nadležnost Grada u sprovođenju postupka eksproprijacije na teritoriji grada Beograda.

U tač. 21) – 23) vrši se usklađivanje i preciziranje nadležnosti grada u skladu sa zakonima kojima se uređuju vode, kao i lučka područja, saobraćaj i stanovanje.

Predloženim st. 3. i 4. predviđa se da će se Statutom grada utvrditi podela poslova između grada i gradskih opština u izvršavanju nadležnosti navedenih u stavu 2. tač. 18) - 20) ovog člana, u cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja tih poslova, kao i da Grad Beograd vrši i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni.

Uz član 4.

Predložena dopuna člana 12. tačka 4) i tačka 15) predstavlja terminološko usklađivanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Uz član 5., član 9., član 10. i član 12.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje člana 16. stav 3., člana 28., člana 34. stav 2. i člana 36. važećeg Zakona o glavnom gradu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Uz član 6.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje člana 20. stav 3. važećeg Zakona o glavnom gradu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

            Uz član 7.

Predložena dopuna Zakona članom 20a, proistekla je iz potrebe da se u oblasti donošenja prostornih i urbanističkih planova na teritoriji grada Beograda utvrde ti poslovi između Grada i gradskih opština u odnosu na donošenje pojedinih urbanističkih planova. Naime, Zakon o planiranju i izgradnji je utvrđivanjem nadležnog organa (Skupština jedinice lokalne samouprave) za donošenje pojedinih planova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, na posredan način isključio mogućnost podele ovih poslova između grada Beograda i gradskih opština obrazovanih na teritoriji grada Beograda. Iz tog razloga se predloženom dopunom uspostavlja mogućnost da se pojedini urbanistički planovi mogu donositi i od strane gradskih opština. Ovakvo rešenje doprinosi racionalnijem i efikasnijem obavljanju tih poslova na teritoriji Grada.

            Uz član 8.

Predloženom izmenom se vrši usklađivanje člana 26. tačka 4) i tačka 6) važećeg zakona sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sportu, u delu nadležnosti za odlučivanje u drugom stepenu.

            Uz član 11. i član 14.

U navedenim članovima Nacrta zakona predložena su rešenja koja vrše usklađivanje člana 35. i člana 38. stav 2. sa odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

            Uz član 13.

Predložena su rešenja koja preciznije uređuju pitanje pomoćnika gradonačelnika u odnosu na njihov broj, položaj i na oblasti za koje mogu biti postavljeni u odnosu na član 37. važećeg zakona.

            Uz član 15.

Predloženom izmenom se vrši usklađivanje člana 39. stav 1. tačka 2) važećeg zakona sa odredbama Zakon o prekršajima.

            Uz čl. 16. i 17.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, predložen je postupak predlaganja i izbora članova saveta mesne zajednice obrazovane na teritoriji grada Beograda kojim se vrši dopuna člana 50. važećeg zakona i dodaje se novi član 50a.

            Uz čl. 18. i 19.

Predloženim izmenama se vrši usklađivanje naziva glave VII i člana 52. važećeg zakona sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i uređuju pitanja organizacije lokalnog ombudsmana u gradu Beogradu.

            Uz član 20.

Ovim članom se uređuje pitanje prelaznog režima do uspostavljanja poljoprivredne inspekcije grada Beograda.

            Uz član 21.

Ovim članom se uređuje prestanak važenja odredaba člana 139. stav 3., člana 172. stav 5. i člana 184. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RSˮ br. 72/ 09, 81/09 – ispravka, 64/10 –US, 24/11, 121/12, 42/13 –US, 50/13 –US, 98/13 –US, 132/14, 145/14 i 83/18) kako bi se omogućilo uspostavljanje nadležnosti grada Beograda koje su predložene u Nacrtu zakona, kao i prestanak primene odredbe člana 60. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RSˮ, broj 41/18) u delu koji se odnosi na utvrđeni rok 31. decembar 2023. godine, za grad Beograd.

            Uz član 22.

Ovim članom se utvrđuje postupak i rok za usklađivanje Statuta grada Beograda sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 47/18).

            Uz član 23.

  Ovim članom se utvrđuje stupanje na snagu zakona.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. PROBLEMI KOJE ZAKON TREBA DA REŠI I CILjEVI KOJI SE DONOŠENjEM ZAKONA POSTIŽU

Zakonom o glavnom gradu uređuje se položaj, nadležnosti i organi grada Beograda kao glavnog grada Republike Srbije te, s tim u vezi, i nadležnosti organa grada Beograda, dok se na pitanja koja nisu uređena Zakonom o glavnom gradu, a odnose se na grad Beograd kao jedinicu lokalne samouprave, primenjuju odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ustav, Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 18/16 i 47/18), a posredno i Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), prepoznaju grad Beograd kao posebnu teritorijalnu jedinicu, i to kao jedinicu lokalne samouprave izdvojenu u odnosu na ostale opštine i gradove. Međutim, postojećim rešenjima u Zakonu o glavnom gradu ta posebnost nije u potpunosti sprovedena.

Izmene i dopune Zakona o glavnom gradu (u daljem tekstu: Predlog zakona) imaju za cilj:

1) Regulisanje položaja grada Beograda, polazeći od toga da se radi o posebnoj teritorijalnoj jedinici u sistemu lokalne samouprave, koja je specifična zbog svoje veličine, broja stanovnika, kao i činjenice da je privredni, finansijski, saobraćajni i kulturni centar Republike Srbije, sa položajem glavnog grada Republike Srbije.

2) Stvaranje mogućnosti da grad Beograd prenese na gradske opštine u svom sastavu veći broj poslova nego što to postojeća regulativa omogućuje.

3) Usaglašavanje sa zakonima koji su u međuvremenu doneti, a odnose se na jedinice lokalne samouprave.

Polazeći od navedenog, Predlog zakona predviđa pojedine izuzetke u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. Tako se predviđa i mogućnost da komunalne mreže na teritoriji grada Beograda mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti. Naime, saglasno odredbama člana 11. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18), mreža je dobro od opšteg interesa i kada se njome obavlja delatnost pružanja usluga od strane pravnih lica osnovanih od nosilaca javne svojine, u javnoj je svojini. Javno preduzeće u obavljanju navedenih komunalnih delatnosti koristi mrežu i njome upravlja, a Grad kao titular prava javne svojine na mreži u obavezi je da obezbedi sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje mreže, adekvatno planira potrebe i prioritete na nivou budžetske godine, sprovodi postupke javnih nabavki i preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi mreža bila u upotrebljivom stanju za kvalitetno i kontinuirano pružanje komunalne usluge od strane javnog preduzeća. Pored toga, prema članu 24. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18), one komunalne delatnosti kod kojih se krajnji korisnik može utvrditi prevashodno se finansiraju iz cena komunalnih usluga, a prema stavu 1. tačka 1) istog člana sredstva za razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti obezbeđuju se iz prihoda od prodaje komunalnih usluga, iz čega proizlazi da se za razvoj i obavljanje tih komunalnih delatnosti koriste sredstva koja preduzeće naplati od krajnjeg korisnika usluge. Davanjem komunalne mreže u svojinu vršiocu komunalne delatnosti ostvaruje se efikasnost i poboljšava kvalitet u pružanju komunalne usluge. Do donošenja Zakona o javnoj svojini, javna komunalna preduzeća upravljala su mrežom na način da su ulagala sredstva u njeno održavanje. Uspostavljanjem prava javne svojine na mreži u skladu sa zakonom, ovaj posao je preuzeo Grad. S tim u vezi, predloženo rešenje neće zahtevati značajne organizacione i kadrovske kapacitete, imajući u vidu da su javna komunalna preduzeća već obavljala ovaj posao, a da su se sredstva obezbeđivala iz cene komunalne usluge.

Usled navedenih specifičnosti grada Beograda, neophodno je odgovarajućom regulativom stvoriti i mogućnosti za prenošenje većeg broja poslova Grada na gradske opštine koje, u skladu sa zakonom, grad Beograd obrazuje, i koje su u neposrednijem kontaktu sa građanima sa svog područja. S druge strane, na ovaj način postigla bi se i unutrašnja decentralizacija grada Beograda što bi omogućilo kvalitetnije i efikasnije obavljanje poslova iz nadležnosti grada Beograda, a što i jeste cilj obrazovanja gradskih opština. Polazeći od toga, Predlogom zakona, pored ostalog, predviđa se mogućnost da gradske opštine mogu osnivati javna preduzeća, uz prethodnu saglasnost Skupštine grada Beograda, u skladu sa Statutom grada Beograda kojim će se utvrditi organ gradske opštine koji vrši prava osnivača. Očekuje se da će se ovim rešenjem, a imajući u vidu razuđenost teritorije grada, kao i činjenicu da određene gradske opštine predstavljaju urbane celine i svojevrsne administrativne centre za određeno područje, stvoriti uslovi za efikasnije i kvalitetnije obavljanje delatnosti iz nadležnosti grada, a posebno za obavljanje komunalnih delatnosti na području gradskih opština. S obzirom na to da javna preduzeća osnovana od strane grada Beograda usled postojećih tehničko-tehnoloških kapaciteta obavljaju delatnost na delu teritorije grada Beograda, ovo rešenje neće uticati na rad tih javnih preduzeća.

Predlogom zakona predviđa se da pojedine urbanističke planove donose gradske opštine za svoje područje, kada je to Statutom grada predviđeno. Očekuje se da ovo rešenje stvori uslove za efikasnije i kvalitetnije urbano planiranje na području određenih gradskih opština, s obzirom na to da bi same gradske opštine sprovodile proceduru za izradu i donošenje tih planova na svom području, a imajući u vidu da gradske opštine imaju celovitiji uvid u urbane probleme i potrebe građana na svom području. Ovim rešenjem stvorili bi se uslovi za brže i sveobuhvatnije pokrivanje teritorije grada urbanističkim planovima.

Osim navedenog, Predlogom zakona predviđa se da gradske opštine mogu obrazovati, odnosno ukinuti mesne zajednice i druge oblike mesne samouprave na svom području, kao i da će se aktom o osnivanju mesne zajednice, u skladu sa Statutom grada Beograda, utvrditi poslovi koje vrši mesna zajednica, organi i organizacija rada organa, način odlučivanja kao i postupak izbora saveta i drugih organa mesne zajednice kao i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave. Navedeno rešenje predviđeno je polazeći od toga da gradske opštine imaju neposredniji kontakt sa građanima sa svog područja, da su upoznate sa njihovim potrebama i problemima, samim tim i sa potrebom obrazovanja, odnosno ukidanja mesnih zajednica na svom području. Ovo rešenje je celishodnije i treba da doprinese efikasnijem i neposrednijem zadovoljavanju potreba i interesa lokalnog stanovništva u gradskim naseljima, kao i selima na području gradskih opština.

Zakon o glavnom gradu, donet 2007. godine, neophodno je usaglasiti i sa zakonima koji su u međuvremenu doneti, odnosno sa zakonima koji su pretrpeli izmene i dopune, a uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, i to: Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 47/18), Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), Zakonom o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18), Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/16), Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 88/17, 27/18 - dr. zakon i 73/18) i Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 95/18 i 113/17 - dr. zakon).

2. NA KOGA ĆE I KAKO NAJVEROVATNIJE UTICATI REŠENjA U ZAKONU

Predložena zakonska rešenja neće uticati na poslovanje postojećih javnih preduzeća na teritoriji grada Beograda, dok se određeni uticaj može očekivati samo na pojedine gradske opštine i njihovu organizaciju i to na one gradske opštine kojima se Statutom grada prenesu određeni poslovi u skladu sa predloženim rešenjima. Kako su se ovi poslovi i do sada obavljali na niovu grada, a finansiranje rada gradskih opština vrši se sa nivoa grada, njihovo prenošenje će biti izvršeno u okvirima postojećih finansijskih kapaciteta.

Odredbe člana 21. Predloga zakona koje se odnose na inspekcijske poslove, neće imati druge ili dodatne efekte do onih koje je već proizveo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 83/18), kada je izmenom člana 172. Zakona, propisano da grad Beograd vrši inspekcijski nadzor i nad objektima do 800m2 (što je do stupanja na snagu tog zakona bilo u nadležnosti građevinske inspekcije gradske opštine), te se saglasno tim odredbama predlaže prestanak važenja odredaba člana 139. stav 3., člana 172. stav 5. i člana 184. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19), kao i prestanak primene odredbe člana 60. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik PC", broj 41/18) u pogledu primene roka.

            Takođe, predložena rešenja ne stvaraju nove ili dodatne obaveze za građane ili privredu jer se radi ili o promeni ograna koji obavlja određene postojeće poslove, u slučaju preuzimanja poslova sa nivoa Republike, ili o unutrašnjoj preraspodeli postojećih poslova, u slučaju prenošenja na gradske opštine.

3. DA LI SU POZITIVNE POSLEDICE DONOŠENjA ZAKONA TAKVE DA OPRAVDAVAJU TROŠKOVE KOJE ĆE ON STVORITI

Predložena zakonska rešenja učinila bi rad organa Grada i gradskih opština znatno efikasnijim i dovela do ravnomernijeg zadovoljenja potreba svih građana na teritoriji grada Beograda, što opravdava eventualne dodatne troškove.

Eventualni dodatni troškovi bi se realizovali u okvirima postojećeg finansijskog kapaciteta grada Beograda.

4. DA LI SU ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA SE IZJASNE O ZAKONU

Ministar državne uprave i lokalne samouprave je Rešenjem br. 011-00-00450/2018-24 od 17. decembra 2018. godine obrazovao Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu u kojoj su članovi predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, grada Beograda i Stalne konferencije gradova i opština.

Takođe, u postupku pripreme Nacrta zakona, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uputilo tekst Nacrta zakona Ministarstvu finansija, Ministarstvu privrede, Ministarstvu pravde, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu kulture, Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Iz navedenog proizlazi da su se u postupku pripreme Nacrta zakona izjasnile sve zainteresovane strane.

5. KOJE ĆE SE MERE TOKOM PRIMENE ZAKONA PREDUZETI DA BI SE POSTIGLO ONO ŠTO SE ZAKONOM PREDVIĐA

Za sprovođenje novopredloženih rešenja nije potrebno menjati organizacionu strukturu postojećih gradskih organa. Takođe, nije potrebno osnivati nova niti ukidati postojeća tela u okviru gradske uprave. Predviđeno proširenje nadležnosti grada dovešće do potrebe za povećanjem broja izvršilaca na pojedinim poslovima.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.05.2019.