Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: ROK ZA PODNOšENJE FINANSIJSKOG IZVEšTAJA ZA 2015. GODINU, AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ZA POLITIčKE SUBJEKTE KOJI IMAJU PREDSTAVNIKE U PREDSTAVNIčKIM TELIMA I REGISTROVANE POLITIčKE STRANKE, 15. APRIL 2016. GODINE


U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) svi politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, dužni su da podnesu Agenciji za borbu protiv korupcije godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu do 15. aprila 2016. godine, podsećaju iz Agencije.

Agencija podseća i da je donet novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016), koji je stupio na snagu 6. februara 2016. godine i time prestao da važi Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 25/2012 i 31/2013).

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 06.04.2016.
Naslov: Redakcija