Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU


Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji od 01.04.2015. godine Poreskoj upravi podnose prijavu za godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskom obliku.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Poreski obveznici su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Prema članu 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01,...,68/14: u daljem tekstu: Zakon) dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

4) oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike – rezidente.

Zarade i oporezivi prihodi iz tač. 2), 3), 6) i 7) umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz tač. 4) i 5) umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici.

Dohodak iz stava 2. člana 87. Zakona se uvećava za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Prihodi iz stava 2. tačka 8) umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između ukupnog dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. člana 87. Zakona i neoporezivog iznosa iz stava 1. člana 87. Zakona.

Neoporezivi iznos dohotka za 2014. godinu iznosi 2.211.336 dinara.

Za poreskog obveznika kome je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda saglasno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru dohodak za oporezivanje se utvrđuje kao razlika ukupnog dohotka, neoporezivog iznosa i iznosa umanjenja neto prihoda.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, odnosno za 2014 godinu - 294.845 dinara;

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike po članu, odnosno za 2014. godinu 110.567 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje, a ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

- 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - za 2014. godinu na iznos do 4.422.672 dinara;

-10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Podnosilac prijave može biti poreski obveznik, poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, zakonski zastupnik (u daljem tekstu: podnosilac prijave), koji poseduje važeći digitalni sertifikat.

Podnosilac prijave se loguje na portal Poreske uprave, koristeći smart karticu sa važećim digitalnim sertifikatom, u delu e-POREZI. Ako prijavu podnosi sam poreski obveznik – na ekranu se posle logovanja pojavljuje ime, prezime i JMBG/PIB poreskog obveznika. Kada prijavu podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave nakon logovanja na ekranu se pojavljuje lista poreskih obveznika za koje je to lice ovlašćeno da podnosi poreske prijave, i podnosilac prijave bira poreskog obveznika za koga trenutno podnosi prijavu.

Na ekranu u delu "Izbor prijave" pored postojećih poreskih oblika PP-PDV, PPP-PD, PPP prikazuje se prijava PPDG-2R, a nakon akcije "Izaberi" na ekranu su omogućene sledeće aktivnosti:

- unos podataka u prijavu PPDG-2R sa dve opcije unosa i to: "Tekstualni unos" i "XML unos";

- pretraga postojećih prijava po ID broju prijave, JMBG podnosioca prijave, statusu (u pripremi, čeka na obradu, podneta, proknjižena, odbačena, stornirana, predata), periodu za koji se podnosi prijava i periodu u kojem je prijava podneta;

- lista postojećih prijava PPDG-2R koje su podnete za konkretnog poreskog obveznika, u kojoj se prikazuju sledeći podaci: ID broj prijave, JMBG podnosioca prijave, poreski period za koji se podnosi prijava, datum podnošenja, datum izmene, status prijave i štampa. U listi postojećih prijava omogućena je akcija "Otvori" i "Status" za prijave koje su u statusu "Ispravna", "Proknjižena" i "Odbačena". Za prijave koje su u statusu "U pripremi" u listi postojećih prijava omogućena je akcija "Otvori" i "Izmeni".

Izborom akcije "Otvori" na ekranu se daje prikaz izabrane prijave, a na izabranoj prijavi omogućene su akcije "Osveži status" i "Izađi". Izborom akcije "Izađi" vraća se na početni ekran.

Izborom akcije "Izmeni" na ekranu se otvara prijava u kojoj je moguće vršiti izmenu unetih podataka.

PODACI O PRIJAVI

Omogućen je izbor vrste prijave upisivanjem jedne od oznaka iz padajućeg menija. Ako se podnosi PPDG-2R upisuje se Vrsta prijave - oznaka 1, dok se polje "Identifikator izmenjene prijave" ne popunjava. Ako se podnosi izmenjena poreska prijava po članu 40. ZPPPA u polje "Identifikator izmenjene prijave" obavezno se upisuje Id broj prijave koja se menja. U slučaju da se izabere vrsta prijave oznake 2, a u polje "Identifikator izmenjene prijave" ne unese broj prijave koja se menja, prilikom čuvanja unetih podataka javlja se poruka o grešci.

DEO 1 - PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

Nakon prijavljivanja poreskog obveznika putem digitalnog sertifikata na portal Poreske uprave automatski se upisuju podaci o poreskom obvezniku i to: Poreski identifikacioni broj - JMBG/PIB, ime, ime jednog roditelja i prezime, podaci o prebivalištu – opština, mesto, naziv ulice, kućni broj i slovo, sprat, stan broj i slovo.

Ako za JMBG poreskog obveznika ne postoje podaci u evidenciji MUP, odnosno za JMBG/PIB ne postoje podaci u JRPO, nema mogućnosti ni prijavljivanja na portal Poreske uprave, niti podnošenja elektronske poreske prijave. U tom slučaju obavezno je kontaktirati sa Poreskom upravom radi provere razloga iz koji se podaci o određenom licu ne nalaze u JRPO.

Obavezan je unos numeričkih podataka i to: telefon pozivni broj, telefon broj, kao i tekstualnih/numeričkih podataka: elektronska pošta i zanimanje poreskog obveznika.

Ako se bilo koji od ovih podataka ne unese, kod pokušaja da se sačuvaju uneti podaci, izborom akcije "Sačuvaj" na ekranu se pojavljuje poruka o grešci (npr. Polje 1.3.7 – Elektronska pošta je obavezno, polje 1.4 – Zanimanje je obavezno).

DEO 2 - PODACI O IZDRŽAVANIM ČLANOVIMA PORODICE

Omogućen je unos do 20 izdržavanih članova porodice. Unos izdržavanih članova porodice omogućen je izborom akcije "Dodaj", nakon čega se na ekranu pojavljuje prozor u koji se upisuju podaci o srodstvu (iz padajućeg menija bira se jedna od ponuđenih opcija srodstva: deca, odnosno usvojenici, bračni drug, roditelji, odnosno usvojenici, unuci koje ne izdržavaju roditelji, a žive u domaćinstvu s obveznikom), JMBG. Nakon upisa JMBG automatski se pojavljuju podaci: ime, ime jednog roditelja, prezime člana porodice kome je dodeljen upisani JMBG.

Ukoliko se nakon unosa JMBG automatski ne pojave podaci: ime, ime jednog roditelja i prezime člana porodice omogućen je ručni unos ovih podataka.

Unos novih članova omogućen je izborom akcije "Dodaj".

Onemogućeno je:

Da se isti član porodice (JMBG) unese dva puta. U slučaju ponovnog unosa istog člana porodice izborom akcije "Dodaj" na ekranu se javlja upozorenje da "JMBG izdržavanih članova moraju biti jedinstveni".

Da se u prijavi unesu dva bračna druga kao izdržavani članovi porodice. U slučaju takvog unosa, izborom akcije "Dodaj" na ekranu se javlja obaveštenje "Lista izdržavanih članova može sadržati samo jednog člana tipa – bračni drug".

Da se u prijavi unesu više od dva roditelja. Uslučaju takvog unosa, izborom akcije "Dodaj" na ekranu se javlja obaveštenje "Lista izdržavanih članova može sadržati najviše dva člana tipa – roditelji, odnosno usvojenici".

Da se kao izdržavani član porodice unese poreski obveznik.

DEO 3 - PODACI O PRIHODIMA KOJI SE OPOREZUJU

U Obrazac PPDG-2R iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala, bez tačke, zapete ili praznog polja između brojeva. Ako na nekom polju nisu uneti podaci o iznosu, u ta polja se obavezno unosi 0 (nula),

Kod unosa podataka u polju ne može da bude negativan broj (npr: ako se unese da je iznos zarade 50.000 dinara, a porezi i doprinosi na teret zaposlenog 80.000 dinara u poziciji "Svega" automatski se upisuje iznos 0 (nula).

Onemogućeno je podnošenje prijave PPDG-2R u kojoj su u svim pozicijama (izuzev polja 3.13 – u kojem je automatski upisan neoporezivi iznos (2.211.336 za 2014. godinu) i polja 3.15.1 – u kojem je automatski upisan lični odbitak za poreskog obveznika (294.845 za 2014.) upisani iznosi 0 (nula) dinara. Izborom akcije "Sačuvaj" dobija se poruka da "Prijava ne može biti sačuvana ukoliko su sva polja za unos unutar dela 3 jednaka 0".

Ukoliko nisu uneti izdržavani članovi porodice, u polje 3.15.2 - Iznos ličnih odbitaka za izdržavane članove porodice može se upisati samo iznos 0 (nula).

3.1. - Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa):

3.1.1. – Zarada iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a i 14b Zakona. Ukoliko nije ostvaren prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula).

3.1.2.- Porez i doprinosi na teret zaposlenog (za 3.1.1.) – ukoliko je pod rednim brojem 3.1.1. upisano 0, i u ovo polje se, takođe upisuje 0 (nula).

3.1.3. - Oporezivi prihodi ostvareni van radnog odnosa (prihodi iz čl. 55, 60, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) - ukoliko nije ostvaren prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula).

3.1.4. - Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.1.3.) – ukoliko pod rednim brojem 3.1.3. nije iskazan oporezivi prihod, u ovo polje se, takođe, upisuje 0 (nula).

3.2. - Svega (3.1.1. + 3.1.3. – 3.1.2. –.3.1.4.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. i 3.1.4 sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.2.

3.3. – Oporezivi prihod od samostalne delatnosti

3.3.1. - Oporezivi prihod od samostalne delatnosti (iz čl. 33. i 40. Zakona) - Ukoliko nije ostvaren oporezivi prihod iz ove tačke upisuje se iznos 0 (nula).

3.3.2. - Porez (za 3.3.1. po članu 33. Zakona) - ukoliko nije iskazan prihod u polju 3.3.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.3.3. - Porez i doprinosi na teret preduzetnika (za 3.3.1. po članu 40. Zakona) - ukoliko nije iskazan prihod u polju 3.3.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.3.4. - Lična zarada preduzetnika (iz člana 33a Zakona) – ukoliko nema iznosa, unosi se 0 (nula).

3.3.5. - Porez i doprinosi na teret preduzetnika (za 3.3.4.) - ukoliko nije iskazan prihod u polju 3.3.4. upisuje se iznos 0 (nula).

3.4. – Svega (3.3.1 – 3.3.2. – 3.3.3. + 3.3.4. – 3.3.5.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. i 3.3.5. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.4.

3.5. – Ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave

3.5.1. Oporezivi prihodi (iz čl. 60, 82. st. 3. i 4. i 85. Zakona) - ukoliko nije ostvaren oporezivi prihod upisuje se iznos 0 (nula).

3.5.2. Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.5.1.) – ako je u polju 3.5.1. uneto 0, onda se i u ovo polje upisuje 0 (nula).

3.6. – Svega (3.5.1. – 3.5.2.) - na osnovu unetih podataka u polja 3.5.1. i 3.5.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.6.

3.7. – Oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan da sam obračuna i plati porez i doprinose (član 100a stav 2. Zakona)

3.7.1. - Oporezivi prihodi (iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a, 14b, 55, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) –kada nije ostvaren oporezivi prihod upisuje se 0 (nula).

3.7.2. – Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.7.1.) – Ukoliko nije iskazan prihod na rednom broju 3.7.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.8. – Svega (3.7.1. – 3.7.2.) - Na osnovu unetih podataka u polja 3.7.1. i 3.7.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.8.

3.9. - Oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi (prema potvrdi nadležnog državnog organa te druge države)

3.9.1. - Oporezivi prihodi (iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a, 14b, 33, 40, 55, 60, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona) - ukoliko nema iznosa, treba uneti 0 (nula).

3.9.2. - Porez na teret primaoca prihoda (za 3.9.1.) – ukoliko nije iskazan prihod na rednom broju 3.9.1. upisuje se iznos 0 (nula).

3.10. - Svega (3.9.1. – 3.9.2.) - na osnovu unetih podataka u polja 3.9.1. i 3.9.2. sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.10.

3.11. - Iznos po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (iz člana 87. stav 4. Zakona) - ukoliko nema iznosa, potrebno je uneti iznos 0 (nula).

3.12. - UKUPNO (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. + 3.11.) – sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.12.

Ako je u polju 3.12. iskazani iznos manji od neoporezivog iznosa koji je automatski upisan u polju 3.13. – u poljima 3.14. - Dohodak za oporezivanje, 3.16. - Oporezivi dohodak i 3.19. - Godišnji porez automatski se upisuje iznos 0 (nula) dinara.

3.13. - Neoporezivi iznos (član 87. stav 1. Zakona) – automatski je upisan neoporezivi iznos (za 2014. godinu – 2.211.336 dinara).

3.13.1. - Iznos umanjenja neto prihoda (Napomena: popunjava obveznik kome je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda saglasno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru - "Službeni glasnik RS", broj 108/13)- ukoliko nema iznosa, potrebno je uneti iznos 0 (nula).

3.14. - Dohodak za oporezivanje (3.12. – 3.13. – 3.13.1.) – sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.14.

3.15. - Lični odbici (3.15.1.+3.15.2, a najviše 50% od 3.14.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.15.

3.15.1. - Za poreskog obveznika (član 88. stav 1. tačka 1) Zakona) – automatski je upisan iznos koji se priznaje na ime ličnog odbitka za poreskog obveznika – (za 2014. godinu je to iznos od 294.845 dinara).

3.15.2. - Za izdržavane članove porodice – (član 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. tog člana Zakona) upisuje se iznos koji se priznaje na ime odbitka za izdržavane članove porodice (za 2014. godinu je to iznos od 110.567 dinara). Ako u delu 2 - Izdržavani članovi porodice nema podataka, u polju 3.15.2. automatski se upisuje 0 (nula).

Ako su u delu 2 – Izdržavani članovi porodice navedeni podaci o članovima, u polju 3.15.2. – najviše se može upisati iznos jednak iznosu od 110.567 x broj izdržavanih članova porodice unetih u deo 2. Za jednog člana porodice dozvoljen je unos iznosa ličnih odbitaka u rasponu od 0 do 110.567, za dva člana od 0 do 220.134 i tako dalje za svakog sledećeg unetog člana, iz razloga što se u toku godine može steći ili izgubiti status izdržavanog člana porodice, pa se koristi srazmeran iznos na ime ličnog odbitka za izdržavanog člana porodice.

3.16. - Oporezivi dohodak – osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana (3.14. – 3.15.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.

3.16.1. - Oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade

- sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.1. Upisani iznos ne može biti preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade (za 2014. godinu to je iznos od 4.422.972 dinara).

3.16.2. – Oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade (3.16. - 3.16.1.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.16.2.

Dakle, ako iznos u polju 3.16. – oporezivi dohodak prelazi iznos šestostruke prosečne godišnje zarade, sistem automatski u polje 3.16.1. upisuje iznos šestostruke prosečne godišnje zarade (za 2014. godinu to je iznos od 4.422.972 dinara), a u polje 3.16.2. – upisuje razliku iznosa u polju 3.16. i iznosa u polju 3.16.1.

3.17. – Porez po stopi od 10% (10% na iznos iz 3.16.1.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.17.

3.18. - Porez po stopi od 15% (15% na iznos iz 3.16.2.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.18.

3.19. – Godišnji porez (3.17. + 3.18.) - sistem automatski vrši izračunavanje i upis podatka u polje 3.19.

DEO 4 – POPIS PRILOŽENIH DOKAZA

Omogućeno je dodavanje priloga, tako što se uneti podaci u prijavu moraju sačuvati izborom akcije "Sačuvaj" na dnu ekrana. Zatim se vrši izbor opcije "Dodaj" u delu 4 "Popis priloženih dokaza", nakon čega se otvara prozor u kome se u padajućem meniju bira jedan od ponuđenih priloga:

1) Potvrda o ostalim prihodima;

2) Poreska prijava PPDG-1S;

3) Izvod iz matične knjige rođenih za izdržavane članove porodice;

4) Potvrda isplatioca o umanjenju neto prihoda u 2014. godini, samo ukoliko je iskazan podatak u polju 3.13.1 prijave PPDG-2R;

5) Ostalo (razne potvrde zavisno od iskazanih podataka u porijavi).

Prilozi se unose u formatu.pdf,.jpg ili.jpeg, pri čemu broj priloga nije ograničen. Omogućeno je dodavanje novog priloga ponovnim izborom opcije "Dodaj" i ponavljanjem prethodno navedenih aktivnosti.

Ukoliko je poreska prijava podneta, pa se u postupku poreske kontrole utvrdi da uz prijavu nisu dostavljeni svi neophodni dokazi, poreski obveznik dokaze koji se naknadno traže ne može dostaviti elektronski već samo u papirnom obliku i to nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave koja vodi postupak poreske kontrole i donošenja rešenja po podnetoj prijavi.

DEO 5 - NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA/PUNOMOĆNIKA/ZASTUPNIKA

Omogućen jeunos slobodnog teksta do 500 karaktera.

Nakon završenog unosa podataka u prijavu PPDG-2R omogućen je izbor akcije "Sačuvaj", nakon čegaprijava dobija status "U pripremi".

Akcijom "Proveri ispravnost" omogućena je provera ispravnosti unetih podataka u prijavu. Ukoliko je prijava formalno i matematički ispravna na samoj prijavi se prikazuje obaveštenje: "Prijava je bez grešaka i može biti potpisana i podneta". Ukoliko je prijava neispravna prikazuje se obaveštenje o nevalidnosti prijave sa listom neispravnosti u kojoj su navedeni: polje u kome je sistem utvrdio propust zbog koga validacija prijave nije moguća, kao i vrstu greške. Nakon otklanjanja nepravilnosti, odnosno unošenja izmena, prijavu je potrebno ponovo sačuvati i proveriti njenu ispravnost.

Ukoliko je prijava bez grešaka bira se akcija "Potpiši i podnesi". Na ekranu se pojavljuje potvrda izabrane akcije, odnosno pitanje "Da li ste sigurni da želite da potpišete i podnesete prijavu?" Potvrdom se dobija obaveštenje "Potpisivanje u toku" i posle toga prijava dobija status "Čeka na obradu". Odabirom opcije "Status" menja se status prijave iz "Čeka na obradu" u status "Podneta".

Tokom unosa podataka u prijavu ili izmene podataka koja se vrši nakon akcije "Sačuvaj" omogućeno je brisanje prijave akcijom "Obriši". Napomena: brisanje prijave je moguće samo dok je prijava u statusu "U pripremi", odnosno pre izbora akcije "Potpiši i podnesi".

Potpisivanje prijave se vrši korišćenjem digitalnog sertifikata, posle  podnošenja  priloga, a podnosilac prijave potom dobija sledeće informacije:

- ID broj prijave koji je sistem dodelio podnetoj prijavi PPDG-2R;

- Obaveštenje o uspešno podnetoj PPDG-2R prijavi koje je moguće odštampati. Obaveštenje sadrži podatke o poreskom obvezniku, vrsti prijave i datumu podnošenja.

Status prijave:

"Ispravna" - prijava koja je podneta. Ovakvu prijavu podnosilac prijave ne može da obriše ili izmeni pokretanjem akcije "Izmeni".

"Odbačena" – prijava koja u postupku validacije nije prošla neku od zadatih provera;

"Proknjižena" – status koji prijava dobija kada se obvezniku uruči rešenje o utvrđenoj obavezi.

Nakon prijema poreske prijave PPDG-2R Poreska uprava vodi postupak poreske kontrole u kojem utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.

Nakon otpočinjanja poreske kontrole, obveznik nema pravo podnošenja izmenjene poreske prijave PPDG-2R,shodno odredbama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014).

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 6.4.2015.