Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014, 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2000 i 19/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2014)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2013, 8/2014 i 9/2014 - ispr.)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014 i 9/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA USLUGA JKP "ČISTOĆA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2014 - prečišćen tekst i 9/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 8/2014 i 9/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2013 i 2/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POČETNOG IZNOSA ZAKUPNINE KOD DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2009 i 2/2014)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA POPIS NEPOKRETNE IMOVINE U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA I FORMIRANJU TIMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2013 i 2/2014)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Zaječara", br. 4/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2014)
 • PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I KOMUNALNE IZGRADNJE GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2014)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGE SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTE ZA ODRASLA I STARA LICA U KRIZNIM SITUACIJAMA, BESKUĆNIKE I PROSJAKE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGE STANOVANJA UZ PODRŠKU ZA MLADE KOJI SE OSAMOSTALJUJU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTE UDRUŽENJA, SAVEZA I DRUGIH ASOCIJACIJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2010, 3/2010, 22/2011, 8/2013 i 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 11/2010, 4/2011, 27/2012, 7/2013, 8/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA POVRŠINE JAVNE NAMENE RADI POSTAVLJANJA KIOSKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RASPODELE SREDSTAVA OD DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO, POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RASPODELE SREDSTAVA ZA DELATNOST PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2014. GODINI SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2014)
Izvor: Paragraf Lex