Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđA SE ROK OD TRI GODINE ZA UKLANJANJE KLIMA UREđAJA SA FASADA JAVNIH ZGRADA, ZGRADA POD ZAšTITOM DRżAVE, ODNOSNO KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA, KAO I OBAVEZA ODRżAVANJA FASADA KOJU ćE PROPISIVATI LOKALNA SAMOUPRAVA. SKUPšTINE STANARA BIćE U OBAVEZI DA IMAJU ZAKLJUčENE UGOVORE O ODRżAVANJU ZGRADA SA JKP "GRADSKO STAMBENO" ILI SA NEKOM PRIVATNOM KOMPANIJOM. UKOLIKO STANARI NE FORMIRAJU SKUPšTINE STANARA OPšTINE ćE POSTAVLJATI UPRAVITELJE


Izrada Nacrta zakona o stanovanju, kojim će u Beogradu biti rešen problem liftova, je pri kraju, izjavio je gradski menadžer Beograda, Goran Vesić.

"U Beogradu ima oko više hiljada liftova koji se veoma loše održavaju ili se uopšte ne održavaju, a dnevno prevezu više ljudi nego gradski prevoz", precizirao je Vesić.

Izmena Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011 - dalje: Zakon) će nam omogućiti da zajedno sa građanima uđemo u program njihovog održavanja i obnove, dodao je on.

Vesić je istakao da se to može realizovati i kroz javno-privatno partnerstvo, u okviru koga bi kompanija koja bi pobedila na tenderu zamenila sve takve liftove i onda bi građani, uz pomoć Grada, te liftove otplaćivali na više godina u prihvatljivim mesečnim ratama.

Izmenom Zakona Grad će dobiti osnov da može da uređuje fasade koje su pod zaštitom države.

"Uvešćemo obavezu da na zgradama u javnoj upotrebi, odnosno tamo gde su pravna lica recimo državni organi, lokalna samouprava, banke, osiguravajuća društva ili kompanije, svoje fasade moraju sami da urede u roku od tri godine", rekao je Vesić.

On je naveo da će tako u širem centru Beograda urediti bar dvadesetak odsto fasada ako ne i više i dodao da će na tim zgradama, koje su u javnoj upotrebi biti uređeno da se u roku od tri godine klime povuku sa centralnih fasada.

Izmenama Zakonom će biti uvedena obaveza da stanari formiraju skupštine stanara, a ukoliko to ne učine opštine će postavljati upravitelje. Sve skupštine stanara moraće da imaju zaključene ugovore o održavanju zgrada ili sa JKP "Gradsko stambeno" ili sa nekom privatnom kompanijom.

Vesić je rekao da će izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn. i 125/2014 - usklađeni din. izn.) biti uvedena i taksa za splavove, koja je kako je precizirao, u Beogradu postojala do 2010. godine.

"Od tada Beograd ne naplaćuje između 150 i 180 miliona godišnje prihoda od splavova. Čim se promeni taj Zakon i uvede taksa uvešćemo zone i splavovi će plaćati po kvadraturi, kao što se plaća poslovni prostor", rekao je Vesić.

Vesić je naveo da će biti donet i odgovarajući Pravilnik koji će regulisati šta sve splav mora da ima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 05.11.2015.
Naslov: Redakcija