Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: ZBOG UTVRđENIH NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU ZA DEVET MESECI 2016. GODINE ZATVORENA TREćINA KONTROLISANIH OBJEKATA


Poreska uprava je za devet meseci 2016. godine, zbog utvrđenih nepravilnosti, zatvorila trećinu od 6.106 kontrolisanih objekata.

"Za devet meseci 2016. godine, inspektori Poreske uprave kontrolisali su evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa kod 6.106 obveznika. Predmet kontrola bio je i radno-pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima. Zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno su zatvorena 2.123 objekta, dok su protiv odgovornih lica podneti zahtevi za pokretanje prekršajne odgovornosti", objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Navodi se i da su prethodnih meseci pojačane vikend kontrole poslovanja ugostiteljskih objekata, posebno na turističkim odredištima, kao i za vreme održavanja posećenih manifestacija.

"Poreski inspektori obavljaju kontrole i sankcionišu poreske obveznike za koje se utvrdi da ne poštuju poreske propise, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016) i Zakonom o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012). U cilju jačanja finansijske discipline, zaštite budžeta Republike Srbije i interesa poreskih obveznika koji posluju legalno, kao i svih građana, Poreska uprava će pojačati kontrole i proširiti obuhvat kontrola u različitim privrednim granama", stoji u saopštenju PU.

Poreska uprava ocenjuje i da bi povećanje dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i kulture plaćanja poreza smanjilo potrebu za kontrolama.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 04.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija