Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: RASPISAN OGLAS ZA IZBOR SUDIJA U VIšEM SUDU U BEOGRADU, TE VEćEM BROJU OSNOVNIH I PREKRšAJNIH SUDOVA U SRBIJI. ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA JE 15 DANA


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US - dalje: Zakon), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016 i 73/2016), oglašava izbor sudija za:

Redni broj Naziv suda Broj sudija
1 Viši sud u Beogradu 2
     
1 Prvi osnovni sud u Beogradu 7
2 Drugi osnovni sud u Beogradu 3
3 Treći osnovni sud u Beogradu 3
4 Osnovni sud u Despotovcu 2
5 Osnovni sud u Knjaževcu 1
6 Osnovni sud u Novom Sadu 3
     
1 Prekršajni sud u Beogradu 3
2 Prekršajni sud u Vranju 1
3 Prekršajni sud u Vršcu 1
4 Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu 1
5 Prekršajni sud u Jagodini 2
6 Prekršajni sud u Kragujevcu 1
7 Prekršajni sud u Kraljevu 1
8 Prekršajni sud u Kruševcu 2
9 Prekršajni sud u Lazarevcu 1
10 Prekršajni sud u Leskovcu 1
11 Prekršajni sud u Nišu 1
12 Prekršajni sud u Novom Sadu 2
13 Prekršajni sud u Rumi 1
14 Prekršajni sud u Užicu 1

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 1, 2, 3. i člana 45. Zakona da podnesu prijavu.

U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv suda za koji kandidat konkuriše, kao i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Uz prijavu na oglas, potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju.

Kandidat koji podnosi prijavu za prvi izbor na sudijsku funkciju dostavlja:

  • overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu,
  • overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu,
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
  • dokaz o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita i
  • uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave Visoki savet sudstva će zaključkom odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija".

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 05.09.2016.
Naslov: Redakcija