Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: POčEO SA RADOM PORTAL ZA OBUKE. PRVA OBUKA KOJU MOGU POHAđATI ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU JE OBUKA O ETICI I INTEGRITETU


Agencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja pridaje značajnu pažnju edukaciji različitih ciljnih grupa:

  • zaposlenih u javnom sektoru,
  • funkcionera,
  • političkih subjekata,
  • predstavnika medija,
  • civilnog društva,
  • mladih.

Iako je do sada različite edukacije pohađalo više hiljada polaznika, veličina i razuđenost ciljne grupe su predstavljali stalni izazov u radu.

Prateći savremene tendencije u obrazovanju i opredeljujući se za proaktivan pristup, Agencija je osmislila Portal za obuke putem kojeg će zainteresovanim učesnicima na moderan, kvalitetan i efikasan način biti prezentovani sadržaji različitih obuka.

Prva obuka koju mogu pohađati zaposleni u javnom sektoru je obuka o etici i integritetu.

Ova obuka je namenjena zaposlenima u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, odnosno svim zaposlenima u javnom sektoru Republike Srbije.

Ova obuka će omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u javnom sektoru. Ujedno, ojačaće sposobnosti i veštine zaposlenih za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 01.04.2016.
Naslov: Redakcija