Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR: UPUTSTVO I PROCEDURE ZA OTVARANJE PODRAčUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR, ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUšTVA KOJIMA SE VRšI PRENOS BUDżETSKIH SREDSTAVA


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava organizacije civilnog društva o detaljnim procedurama vezanim za otvaranje namenskog računa (podračuna) kod Uprave za trezor. Odgovore je kao zvanično mišljenje prosledilo Ministarstvo finansija, Uprava za trezor, Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku

1. Koliko košta cela procedura otvaranja podračuna kod Uprave za trezor i da li postoji mesečno održavanje računa?

Prilikom upisa u Evidenciju korisnika javnih sredstava i otvaranja podračuna kod Uprave za trezor, Uprava za trezor ne naplaćuje naknadu za upis i za otvaranje podračuna. (Troškovi koje snosi subjekt prilikom overe dokumenata su individualni i zavise od potrebnog broja overenih dokumenata, kao i od visine takse nadležnog organa koji vrši njihovo izdavanje ili overu).

Uprava za trezor naplaćuje naknadu za izvršene usluge javnih plaćanja preko podračuna korisnika javnih sredstava, kao i za obavljanje drugih poslova u skladu sa ugovorom, po tarifi koja čini sastavni deo Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 80/2014, 12/2015 i 12/2016 - usklađeni din. izn.).

2. Koji je osnov, a šta je obrazloženje za stupanje na snagu Pravilnika?

Pravni osnov za donošenje Pravilnika o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016 - dalje: Pravilnik), sadržan je u odredbama člana 8. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015 - dalje: Zakon), kojima je, između ostalog, propisano da ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava u spisku korisnika javnih sredstava i propisuje uslove i način za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora.

Razlozi za donošenje ovog Pravilnika su sledeći:

  • Usklađivanje definicije ostalih – posebnih korisnika javnih sredstava sa odredbama člana 9. stav 4. Zakona;
  • Preciznije definisanje tog tipa korisnika javnih sredstava, odnosno bliže preciziraju subjekti, koji pripadaju ovom tipu korisnika javnih sredstava (društva kapitala, privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke i dr.).

3. Koliko vremena (dana) je potrebno da bi se otvorio račun?

Nakon dostavljanja ispravne i kompletne propisane dokumentacije, organizacionoj jedinici Uprave za trezor - filijali, za unos korisnika u Evidenciju korisnika javnih sredstava i za otvaranje podračuna, Uprava za trezor će u roku od 3 radna dana izvršiti upis korisnika i otvaranje podračuna, u skladu sa Direktivom o načinu utvrđivanja, evidentiranja i vođenja korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor.

4. Koji su sve dokumenti potrebni da organizacija civilnog društva pripremi i dostavi Upravi za trezor?

Upis u Evidenciju korisnika javnih sredstava vrši se na osnovu zahteva za upis, u skladu sa članom 4. stav 2. Pravilnika, koji se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor - filijali na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Pravilnika.

Uz zahtev za upis (Obrazac ZU-3), korisnik javnih sredstava dostavlja i propisanu dokumentaciju navedenu u članu 7. stav 1. Pravilnika, u originalu ili overenoj kopiji, ne stariju od šest meseci (akt nadležnog organa o osnivanju (ugovor o osnivanju), rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre, akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, overeni potpis lica ovlašćenog za zastupanje dat na propisanom obrascu).

Otvaranje podračuna korisniku javnih sredstava vrši se, takođe, kod nadležne organizacione jedinice Uprave za trezor - filijale na osnovu naloga za otvaranje podračuna korisnika javnih sredstava (Obrazac NO-3), u skladu sa članom 12. stav 1. Pravilnika, na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Pravilnika.

Uz nalog za otvaranje podračuna, korisnik javnih sredstava dostavlja i propisanu dokumentaciju navedenu u članu 14. stav 3. Pravilnika, u originalu ili overenoj kopiji, ne stariju od šest meseci (karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna, dokument, odnosno akt nadležnog organa kojim je predviđeno da se sredstva vode na posebnom podračunu – Ugovor/Rešenje/Odluka ili drugi akt organa koji vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta).

5. Gde treba otići i predati dokumentaciju? Da li se ide u gradsku/ opštinsku upravu i tamo predaje Odeljenju za budžet i da li sve opštine, pre svega u ruralnim predelima imaju u okviru svojih uprava mesto gde bi organizacije civilnog društva predale dokumentaciju? Koje su alternative ukoliko u opštini ne postoji Odeljenju za budžet?

Korisnik javnih sredstava dostavlja:

  • Potpisan i overen pečatom od strane korisnika javnih sredstava Zahtev za upis u Evidenciju korisnika javnih sredstava (Obrazac ZU-3);
  • Nalog za otvaranje podračuna (Obrazac NO-3), koji izdaje (potpisuje i overava pečatom) lokalni organ uprave nadležan za finansije, ili lice koje on ovlasti (član 13. stav 2. Pravilnika).

Dokumentacija se predaje nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor - filijali, prema sedištu korisnika javnih sredstava, u skladu sa članom 5. stav 1. Pravilnika.

6. Ukoliko je organizacija civilnog društva dobila novac po osnovu tri projekta npr. i od lokala, pokrajne i republike...da li je potrebno da za svaki pojedinačan projekat otvori po jedan račun (u navedenom primeru, dakle tri računa? (ne mora samo od različitih nivoa vlasti mogu i od tri različita ministarstva da dobiju tri projekta)?

U skladu sa Pravilnikom o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora ("Sl. glasnik RS", br. 42/2010 i 24/2016), članom 11a. stav 4. ostali - posebni korisnici javnih sredstava OSD (tip korisnika javnih sredstava 8) mogu da otvore, za sredstva koja im se prenose iz budžeta, najviše dva posebna namenska dinarska računa, i to samo u slučaju da je jedan od njih predviđen za sredstva koja su, saglasno zakonu, izuzeta od izvršenja prinudne naplate.

7. Koji dokument organizacija civilnog društva donosi u Upravu za trezor kako bi bio otvoren račun (dokaz da će biti uplaćena sredstva): da li je to Odluka sa konkursa, rešenje, Ugovor ili su organi (republički, pokrajinski, lokalni) u obavezi da po službenoj dužnosti dostave Upravi za trezor konkretan akt po osnovu koga bi se jasno videlo koje organizacije civilnog društva će biti finansirane?

Nakon upisa u Evidenciju korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor, za otvaranje podračuna potrebno je da korisnik javnih sredstava dostavi nadležnoj organizacione jedinice Uprave za trezor - filijali nalog za otvaranje podračuna korisnika javnih sredstava (Obrazac NO-3), u skladu sa članom 12. stav 1. Pravilnika, na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Pravilnika.

Uz nalog za otvaranje podračuna, korisnik javnih sredstava dostavlja i propisanu dokumentaciju navedenu u članu 14. stav 3. Pravilnika, u originalu ili overenoj kopiji, ne stariju od šest meseci.

Prilikom otvaranja posebnog namenskog dinarskog računa kod Uprave za trezor, pored propisane dokumentacije, neophodno je priložiti i akt kojim se potvrđuje da će se ostalom - posebnom korisniku javnih sredstava izvršiti prenos dinarskih sredstava iz budžeta (Ugovor/Rešenje/Odluka ili drugi akt organa koji vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta).

8. Ukoliko je Ugovor sa donatorom potpisan pre stupanja na snagu Pravilnika, a nije celokupan iznos isplaćen organizaciji civilnog društva (plaćanje je išlo po tranšama), da li je za preostali novac potrebno otvoriti podračun kod Uprave ili se ostatak novca uplaćuje na račune kod poslovnih banaka – na način koji je važio pre stupanje na snagu izmena Pravilnika?

U tom slučaju potrebno je doneti aneks ugovora, nakon čega bi se pristupilo otvaranju podračuna kod Uprave za trezor.

9. Da li je potrebno otvoriti račun ako su osnov plaćanja usluge, koje je obavila organizacija civilnog društva, a ne konkretan projekat finansiran kroz konkurs (plaćanje usluga bilo bi izvršeno iz budžetskih sredstava)?

Za plaćanja vezana za izmirenje obaveza za nabavku roba ili izvršene usluge, ne primenjuje se odredba člana 9. stav 4. Zakona.

10. Da li je potrebno da organizacije civilnog društva otvore podračun i u slučaju kada se projekti / usluge finansiraju iz donatorskih sredstava npr. linije 06 budžeta ili je potrebno otvoriti račun samo za sredstva koja idu za budžetske linije 01?

U skladu sa članom 9. stav 4. Zakona, korisnicima javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvara se poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora. Saglasno navedenom ne otvara se poseban namenski dinarski račun za sredstva koja se ne prenose iz budžeta.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 04.04.2016.
Naslov. Redakcija