Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: POJAšNJENJE U VEZI SA IZMENAMA USLOVA ZA STICANJE PRAVA NA JAVNO SNABDEVANJE ELEKTRIčNOM ENERGIJOM I PRIRODNIM GASOM


Pravna baza Paragraf Lex

Novim Zakonom o energetici izmenjeni su uslovi za sticanje prava na javno snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom.

U skladu sa tim, od 1. januara 2015. pravo na javno snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku, imaju samo domaćinstva i mali kupci, s tim što su:

 - mali kupci električne energije - krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000kWh;

 - mali kupci prirodnog gasa - krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa do 100.000 m3 i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem prirodnog gasa.

Domaćinstva i mali kupci mogu ostati na javnom snabdevanju i snabdevati se u skladu sa postojećim ugovorima, ali imaju i pravo i mogućnost (ali ne i obavezu) da na tržištu ugovore snabdevanje sa bilo kojim snabdevačem električnom energijom i prirodnim gasom.

Ukoliko domaćinstvo ili mali kupac izabere snabdevača na slobodnom tržištu, a zatim iz bilo kog razloga ostane bez izabranog snabdevača, uvek se može vratiti na regulisano javno snabdevanje.

Svi ostali kupci moraju imati ugovor o snabdevanju po tržišnim uslovima, a ako ga nema, kupac može koristiti rezervno snabdevanje, ali samo u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i najduže 60 dana.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 05.01.2015.