Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: PRIREđIVAčI IMAJU OBAVEZU DA IGRAčIMA OBEZBEDE LAK I OčIGLEDAN MEHANIZAM SAMOOGRANIčENJA


Ministarstvo finansija izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (dalje: Nacrt zakona), i u toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Nacrt zakona, pre svega, uređuje pojam igara na sreću i bliže definiše pojedine izraze upotrebljene u važećem Zakonu o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon), uključujući i:

-       igre na sreću preko sredstava elekronske komunikacije,

-       tiket i

-       nagradne igre u robi i uslugama.

Jedan od ciljeva izmena i dopuna ovog zakona jeste da pojača društvenu odgovornost priređivača na taj način što propisuje da priređivači imaju obavezu da igračima obezbede lak i očigledan mehanizam samoograničenja, koji uključuje:

-       depozite i/ili visinu uloga, i/ili visinu gubitka, kao i

-       trajanje igre pojedinačnog igrača u skladu sa međunarodno prihvaćenom praksom u oblasti igara na sreću.

Precizirane su i  sledeće zabrane u pogledu priređivanja igara na sreću i to:

  • zabrana omogućavanja da se izvrši plaćanje uloga preko banke u Republici Srbiji korišćenjem platnih kartica čiji izdavaoci imaju sedište u Republici Srbiji, ili omogućavanje na drugi način uplate uloga u Republici Srbiji, radi učestvovanja u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu.
  • zabrana omogućavanja da se izvrši plaćanje uloga preko strane institucije elektronskog novca radi učestvovanja u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, oglašavanja i reklamiranja igara na sreću bez dozvole, odobrenja ili saglasnosti za priređivanje, kao i reklamiranja priređivača i igara na sreću bez obaveštenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica.
  • zabrana omogućavanja ulaska maloletnih lica u objekte u kojima se priređuju igre na sreću i njihovo učestvovanje ili omogućavanje učestvovanja u igrama na sreću, zatim priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama u kojima se nagrada isplaćuje u novcu, ili drugim sredstvima plaćanja (platna kartica, ček i sl.) ili je novčana nagrada, ili drugo sredstvo plaćanja sastavni deo nagrade.
  • zabrana priređivanja posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću kao što je klađenje duže od 18 sati dnevno u automat klubovima i kladionicama,
  • zabrana priređivanja posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću kao što je klađenje u prostorima koji nisu uređeni za priređivanje posebnih igara na sreću ili u kojima se obavljaju druge delatnosti.
  • zabranjeno je i omogućavanje pristupa web sajtovima od strane domaćih operatora usluga na elektronskim komunikacionim mrežama, pravnim ili fizičkim licima koja organizuju igre na sreću bez odobrenja ili saglasnosti Uprave za igre na sreću (dalje: Uprava).

Nacrtom zakona precizirano je i da se u klasičnim igrama na sreću, kada se izvlačenje dobitaka organizuje u direktnom TV prenosu, izvlačenje i utvrđivanje dobitaka mora obavljati u komisijskom postupku, pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Predviđeno je i da lica podnosioci prijave na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i posebnih igara na sreću kakvo je klađenje, pored već predviđenih informacija i dokumentacije, moraju da dostave:

-       podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica sa dokazima, i

-       elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja igara na sreću na učesnike u igrama na sreću.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg podatka, priređivač je dužan da obavesti Upravu u roku od tri dana od dana nastale izmene.

Nacrt zakona definiše stvarnog vlasnika i predviđa da je pravno lice koje podnosi zahtev za priređivanje igara na sreću dužno da dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica, na način i u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Svaka promena podataka za vreme trajanja dozvole mora se prijaviti Upravi u roku od tri dana od nastanka.

U pogledu isticanja natpisa, Nacrt zakona predviđa da:

-       se na objektu u kojem se priređuju posebne igre na sreću u igračnicama priređivač, može istaći poseban natpis i to casino/a ili kazino/a, kao i

-       priređivač koji priređuje posebne igre na sreću u igračnicama može koristiti reči casino/a ili kazino/a u nazivu pravnog lica.

Takođe, predviđena je i obaveza priređivača da prijavi nadležnoj upravi svaki kvar stola, automata i/ili informacionog sistema, te da nakon izvršene popravke pokrene postupak vanredne kontrole kod ovlašćene laboratorije od strane ministra nadležnog za poslove finansija.

Nacrt zakona predviđa pooštravanje odredaba koje se odnose na:

-       osnovni kapital pravnih lica koja traže odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, za klađenje i

-       odobrenje za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Naime, priređivač je dužan da upravi u roku od 10 dana od isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja, dostavi:

-       bilans stanja,

-       bilans uspeha,

-       izveštaj o tokovima gotovine,

-       izveštaj o promenama na kapitalu,

-       napomenu uz finansijske izveštaje i

-       statistički aneks.

Ako, na osnovu pomenutih izveštaja, Uprava utvrdi da su nastupile činjenice zbog kojih priređivač ne ispunjava uslove za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, doneće rešenje o oduzimanju odobrenja.

Pooštrene su i odredbe važećeg zakona koje uređuju osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda. Naime, Nacrt zakona predviđa obavezu priređivača da sredstva obezbeđenja od 300 evra dinarske protivvrednosti po automatu ili bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos, a radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, pribavi i dostavi Upravi najkasnije u roku od 30 dana od dana početka priređivanja  posebnih igara na sreću na automatima. Ukoliko priređivač ne dostavi ova sredstva obezbeđenja u propisanom roku, Uprava će doneti rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima. Ista obaveza nameće se priređivačima posebnih igara na sreću koji priređuju klađenje i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Nacrt zakona uređuje i:

informatičke karakteristike automata,

-       karakteristike informacionog sistema za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i

-       karakteristike informacionog sistema za klađenje.

Ukoliko uverenje o ispunjenosti informatičkih karakteristika automata koje izdaje ovlašćena laboratorija nije izdato, ne može se vršiti kupoprodaja automata, a to isto važi i na uvoz automata, pri čemu ovu zabranu primenjuje Uprava carina.

Prema Nacrtu zakona, priređivač može otkazati priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima, dok Uprava donosi rešenje o prestanku priređivanja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, ako su ispunjeni ovi uslovi.

Pored prijavljivanja svakog stavljanja automata u upotrebu i povlačenje istih Upravi, priređivač će biti u obavezi da prijavljuje i svako preseljenje automata. U suprotnom, odnosno bez odobrenja Uprave, priređivač neće smeti da stavi u upotrebu automat, povući isti iz upotrebe ili isti preseliti.

Prema važećem zakonu, priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini od 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu, i to na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja. Međutim, Nacrt zakona predviđa da se ova naknada plaća do petog u mesecu za prethodni mesec. Isto je predviđeno i za priređivače koji plaćaju naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje i priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Kada je u pitanju naknada za priređivanje igara na sreću na automatima, Nacrt zakona predviđa da se ista uplaćuje na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, srazmerno broju dana do kraja meseca, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja, pri čemu se ova naknada uplaćuje i za svaki naredni automat koji se uvodi u upotrebu u toku važenja odobrenja.

Nacrtom zakona predviđena je i obaveza priređivača da prijavljuju Upravi svako otvaranje i zatvaranje kladionice, pored postojeće obaveze da prijavljuju svako otvaranje i zatvaranje uplatno-isplatnog mesta. U suprotnom, priređivač ne sme priređivati igre na sreću u kladionici. Takođe, predviđeno je i da priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije snose troškove ispitivanja ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme, i vode evidenciju o ostvarenom prihodu na osnovu kojih se utvrđuje naknada za njihovo priređivanje.

Kada su u pitanju nagradne igre u robi i uslugama, priređivač podnosi zahtev za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama, najkasnije u roku od 30 dana pre dana otpočinjanja nagradne igre. Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da najkasnije 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije (umesto dosadašnjih 15 dana), te dostavi dokaz o objavljivanju Upravi u roku od tri dana od dana objavljivanja. Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda u roku od tri dana pre otpočinjanja nagradne igre, a ne kao do sada - po prijemu rešenja o davanju saglasnosti za priređivanje nagradne igre.

Nacrt zakona uređuje i utvrđivanje visine naknada za igre na sreću. Naime, priređivač je dužan da na osnovu rešenja o odobrenju Uprave obračuna i utvrdi visinu naknada za igre na sreću. Ako priređivač ima odobrenja za priređivanje više vrsta igara na sreću dužan je da obezbedi visinu osnovnog kapitala za svaku vrstu igre koju priređuje posebno, u visini koja je propisana odredbama zakona za tu vrstu igre.

Nacrt zakona pooštrava mere u vršenju nadzora u predmetnoj oblasti. Naime, predviđeno je da će, kada Poreska uprava u vršenju nadzora nad primenom odredaba ovog zakona utvrdi da se preko sredstava elektronske komunikacije organizuju igre na sreću bez odobrenja uprave, doneti rešenje kojim će domaćim operatorima usluga na elektronskim komunikacionim mrežama naložiti da onemoguće pristup mreži pravnim ili fizičkim licima koja organizuju takve igre na sreću. Nadzor nad sprovođenjem izvršenja ovog rešenja vršiće Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Nacrt zakona preciznije uređuje i aktiviranje namenskog depozita i bankarske garancije. Naime, ako priređivač ne izmiri svoje obaveze plaćanja naknada u zakonom propisanom iznosu i na zakonom propisan način,  Uprava će pokrenuti postupak za aktiviranje sredstava namenskog depozita ili bankarske garancije priređivača do kraja tekućeg meseca, za obaveze koje su dospele za prethodni mesec sredstva iz namenskog depozita  ili bankarske garancije postaju prihod budžeta Republike Srbije, na osnovu potpisanog naloga ministra nadležnog za poslove finansija za aktiviranje tih sredstava. Postupak aktiviranja sredstava iz namenskog depozita ili bankarske garancije bliže će urediti ministar nadležan za finansija.

Izvor: Redakcija, 4.12.2014.