Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA AP VOJVODINE: USVOJENA INFORMACIJA O ANALIZI SPROVOđENJA PROSTORNOG PLANA PODRUčJA POSEBNE NAMENE FRUšKE GORE DO 2022. GODINE


Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 4. novembra 2015. godine razmatrala i usvojila Informaciju o analizi sprovođenja Prostornog plana područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine za potrebe izrade novog planskog dokumenta u 2016. godini.

Naime, u periodu od 2004. godine, kada je donet Prostorni plan, do danas, donet je i veliki broj novih zakona i podzakonskih akata, koji su od bitnog uticaja na planska rešenja Prostornog plana. Tako je u vreme izrade i donošenja Prostornog plana, planski osnov predstavljao Zakon o prostornom planu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 13/96), koji je 2010. godine zamenjen Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010). U međuvremenu je, pored najznačajnijeg dokumenta prostornog planiranja za Republiku Srbiju, usvojen i Regionalni prostorni plan Autonomne pokrajine Vojvodine. Svi navedeni dokumenti čine planove višeg sa kojima je neophodno usaglasiti Prostorni plan područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine.

Donet je i novi Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) kao i Zakon o nacionalnim parkovima ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015) sa izmenjenim granicama NP Fruška gora i zoniranje zaštite sa povećanjem površine nacionalnog parka na 26.672 ha.

Detaljnu analizu sprovođenja Prostornog plana, izvršilo je Javno preduzeće "Zavod za urbanizam Vojvodine", u saradnji sa Javnim preduzećem "Nacionalni park Fruška gora", Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, kao i svih 9 lokalnih samouprava, koje se nalaze u obuhvatu prostornog plana (Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Inđija, Irig, Ruma, Šid, Novi Sad i Sremska Mitrovica), i svim većim korisnicima prostora.

Analiza sprovođenja Prostornog plana područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine, sagledala je realizaciju planskih rešenja, izvršila valorizaciju nastalih promena u prostoru kao i novonastale potrebe korisnika prostora, u cilju zaštite identiteta Fruške gore i sprovođenje efikasnog upravljanje prostorom kroz kontinuirani proces prostornog planiranja. U pomenutom postupku u potpunosti je sagledan celokupan prostor obuhvaćen Prostornim planom područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine čija površina iznosi ~139430 ha.

Zaključeno je da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine preduzme odgovarajuće mere i pokrene izradu novog Prostornog plana područja posebne namene.

Izvor: Press služba Vlade AP Vojvodine, 04.11.2015.
Naslov: Redakcija