Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013 i 99/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja("Sl. glasnik RS", br. 18/2013, 116/2014), u članu 4. stav 1. tačka 2) reči: "5% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje, kao i za smeštaj i prevoz u visini stvarnih troškova, prema priloženim računima;" zamenjuju se rečima: "i pod uslovima utvrđenim propisom kojim se uređuje naknada troškova službenog puta u zemlji državnih službenika;".

U stavu 2. reči: "tač. 1) i 2)" zamenjuju se rečima: "tačka 1)".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 03.11.2015.