Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA: OD 1. JANUARA 1979. GODINE JEDINSTVENI MATIčNI BROJ ODREđUJE SE PREMA MESTU ROđENJA. UKOLIKO GRAđANINU NIJE ODREđEN MATIčNI BROJ, NADLEžNI ORGAN MORA DA GA ODREDI PRILIKOM PRIJAVE PREBIVALIšTA I IZDAVANJA LIčNE KARTE. UKOLIKO SE UTVRDI DA NEKO IMA DVA ILI VIšE MATIčNIH BROJEVA, ONI SE PONIšTAVAJU I OSTAVLJA SE ILI DODELJUJE ISPRAVAN, A ONI KOJI SU PONIšTENI NE MOGU SE DODELITI DRUGOME


Gotovo nestvarno zvuči podatak da neko može da ima dva matična broja. Još nestvarnije da su oba bila - važeća. I to godinama i ko zna koliko bi to trajalo da građaninu Petru Z. nije ukraden pasoš.

- Kad mi je stigao poziv iz policije bio sam uveren da su mi pronašli stvari, jer su uz pasoš provalnici iz kuće odneli i druge vrednosti - kaže Petar. - Našao sam se u čudu kada su mi rekli da me zovu zbog netačnog matičnog broja.

Policija mu je objasnila kako da ispravi grešku: da prvo pogleda u matične knjige u mestu rođenja.

- To znači da bi trebalo da se uputim čak do Prijepolja, gde sam rođen, kao i u drugo mesto gde sam odrastao i dobio prvi lični dokument. Moguće da je tu napravljena greška. Objasnili su mi da mora da se utvrdi koji je stariji matični broj, da li onaj koji je u svim mojim dokumentima ili ovaj koji se prvi put pojavio u elektronskoj bazi podataka iz mog mesta rođenja. Taj izvod sa meni nepoznatim brojem, za koji nisam znao ni da postoji, uneo je zabunu, jer, ako se utvrdi da je taj broj "stariji" od onog koji oduvek koristim, usledila bi zamena svih dokumenata - navodi Petar.

U MUP kažu da su greške u vezi sa matičnim brojem uglavnom iz vremena kada su se podaci unosili ručno. Te greške se sada ispravljaju. Ukoliko se utvrdi da neko ima dva ili više matičnih brojeva, oni se poništavaju i ostavlja se ili dodeljuje ispravan, a oni koji su poništeni ne mogu se dodeliti drugome.

Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Sl. glasnik SRS", br. 53/78, 5/83, 24/85 i 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon) je stupio na snagu 1. januara 1979. i on propisuje da se jedinstveni broj deci rođenoj posle tog datuma određuje po mestu rođenja. Ukoliko građaninu nije određen matični broj, nadležni organ mora da ga odredi prilikom prijave prebivališta i izdavanja lične karte. Tako je posle stupanja na snagu ovog Zakona najvećem broju građana i određen JMBG.

Zbog sve raširenije krađe identiteta neke zemlje su od ovog broja odustale, poput Hrvatske. Za to je bio i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić.

- Takav identifikacioni broj ima dva loša svojstva. Prvo, nepotrebno mnogo govori o licu kome pripada jer sadrži dosta ličnih podataka, i drugo, baš zato što se zasniva na nepromenljivim ličnim svojstvima i sam je nepromenljiv za ceo život. A ako neko dođe u poziciju da ga zloupotrebljava, jer je često "ključ" za ulazak u baze podataka, vlasnik broja ne može da ga menja - kaže Šabić.

To znači da će onaj ko jednom dođe u posed vašeg JMBG pomoću njega moći da izrađuje lažna dokumenta, otvara firme, kupuje i prodaje robu preko interneta ili zloupotrebi vaše pravo glasa. Zbog toga je, kaže Šabić, mnogo bolje da identifikacioni broj funkcioniše kao pin-kod i ne govori nepotrebno o vlasniku, i da je u slučaju potrebe promenjiv.

- Najviše sam se zalagao za napuštanje JMBG u vreme kada smo menjali identifikaciona dokumenta, uvodeći nove, biometrijske, "pametne". A kad je ta prilika propuštena, šanse za realizaciju te ideje bitno su smanjene, budući da je za promenu dokumenata potrošen ogroman novac i da je teško zamislivo da se to u kratkom roku učini još jednom. Zato apelujem na sve da JMBG što je moguće manje koriste. On je krajnje ozbiljno kompromitovan, posebno posle kompromitacije kompletne baze ličnih podataka punoletnog stanovništva preko sajta Agencije za privatizaciju.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. M. - V. C. S., 02.09.2016.
Naslov: Redakcija