Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Izmene u postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta


Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), koji je u primeni od 1. jula tekuće godine, zainteresovana javnost svoje zahteve za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta treba kao i do sada da podnose isključivo gradskim/opštinskim službama dečije zaštite.

Članom 38. ovog Zakona propisano je da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da se troškovi njenog rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

S obzirom na navedeno, komisije pri domovima zdravlja koje su do sada cenile psihofizičko stanje deteta prestaju sa radom, a službe dečije zaštite su nadležne za dostavljanje zahteva komisijama, i sprovođenje dalje procedure.

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018)

III POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Član 38

Ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove i način ostvarivanja prava na: naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta; ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta; roditeljski dodatak; dečiji dodatak; naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom i naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći. 

Ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega. 

O stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a troškovi njenog rada finansiraju se iz budžeta Republike Srbije. 

Sastav, nadležnost i način rada komisije iz stava 3. ovog člana utvrđuje ministar nadležan za socijalna pitanja, u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada, 04.07.2018.
Naslov: Redakcija