Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: PORESKI AKT SMATRA SEDOSTAVLJENIM PO ISTEKU 15 DANA OD DANA PREDAJE PORESKOG AKTA POšTI. ROK ZA PLAćANJE PORESKE OBAVEZE JE 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REšENJA. U TOKU JE DOSTAVLJANJE REšENJA ZA POREZ NA REGISTROVANO ORUżJE ZA 2016. GODINU


Dostavljanje rešenja vrši se u skladu sa odredbom člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016), kojom je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti. Rok za plaćanje poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi oružni list, kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje mu dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao oružni list za držanje, kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja.

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom izdavanja oružnog lista, kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja.

Porez na automatsku pušku iznosi 12.700,00 dinara, porez na poluautomatsku pušku - 5.090,00 dinara, porez na oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola – 3.440,00 dinara, dok je porez na oružje za ličnu bezbednost za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja 17.160,00 dinara.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016)

Dostavljanje

Član 36. stav 4.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti. 

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 30.06.2016.
Naslov: Redakcija