Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBUKA ZA PRIPREMU I SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEšTAJA ZA 2014. GODINU 5. JUNA 2015. GODINE


Kompanija Paragraf, u saradnji sa licenciranim i ovlašćenim revizorima, organizuje 5. juna 2015. godine, u Beogradu, u Hotelu Prag, ul Kraljice Natalije 27.

Obuku za pripremu i sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Ciljna grupa:

Obuku za pripremu i sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja mogu da pohađaju svi koji su u obavezi da sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

Trajanje i način obuke:

Obuka je koncipirana tako da traje 6 školskih časova, te će svaki polaznik nakon uspešno završene obuke biti osposobljen da:

 • Razume koncepte konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Prepozna da li ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Primeni metode i tehnike prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja

Teme koje će se obraditi na obuci:

1. Uvod u konsolidovane finansijske izveštaje;

2. Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja;

3. Zakonska i profesionalna regulativa u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima;

 • Zakon o računovodstvu
 • MSFI 10 - Konsolidovani finansijski izveštaji
 • MSFI 11 - Zajednički aranžmani
 • MSFI 12 - Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima
 • MRS 28 - Investicije u pridružene entitete
 • MSFI za MSP - Odeljak 9 - Konsolidovani i zasebni finansijski izveštaji

4. Postupci konsolidovanja (sa primerima)

 • Preduslovi i pretpostavke za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja (jednoobrazne računovodstvene politike i datum izveštavanja)
 • Goodwill / konsolidovani prihod
 • Učešće bez prava kontrole (manjinski interes);
 • Uključivanje inostranog poslovanja (zavisnog društva) u konsolidovane finansijske izveštaje;
 • Eliminacije unutar grupnih transakcija (NPO, Investicione nekretnine, zaliha, potraživanja, obaveza, prihoda i rashoda);
 • Primena metoda udela prilikom konsolidovanja pridruženih i zajedničkih društava;
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre.

Predavači:

Predavači su ovlašćeni revizori iz Društva za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje "KLS Revizija" doo Beograd:

Dana Krsmanović, Diplomirani ekonomista; Licencirani ovlašćeni revizor, Partner u Društvu za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje "KLS REVIZIJA" d.o.o. Beograd. Poseduje bogato višegodišnje iskustvo u reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja. Uglavnom se radilo o najsloženijim konsolidacijama matičnih i zavisnih društava, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Ivan Stevović, Diplomirani ekonomista - master; Partner u Društvu za reviziju, računovodstvo i poresko savetovanje "KLS REVIZIJA" d.o.o. Beograd. Poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i sastavljanju, kao i reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja koja su uključivala primenu svih vrsta metoda i tehnika konsolidacije.

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 04.06.2015.