Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNA STRATEGIJA ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE: GRAđANSKE INICIJATIVE: STRATEGIJA JE NEDOVOLJNO TRANSPARENTNO DONETA, UVESTI MONITORING PROGRAMA KOJE FINANSIRA RESORNO MINISTARSTVO I GODIšNJU PROCENU EFEKATA


Pravna baza Paragraf Lex

Povodom usvajanje Nacionalne Strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015), Građanske inicijative pozivaju Ministarstvo omladine i sporta da na početku njene primene preduzme mere kojima će se ublažiti posledice nedovoljno transparentnog i participativnog procesa njenog usvajanja.

Pristup Ministarstva omladine i sporta izradi Strategije, koji je u prvi plan stavio isključivo racionalizaciju troškova, doveo je do toga da se konsultacije sprovedu u uskom krugu aktera - kancelarijama za mlade i ograničenim brojem omladinskih organizacija, kao i da proces teče paralelno sa evaluacijom prethodne strategije doveo je do toga da zbog brzine i usko sprovedenog konsultativnog procesa nisu na adekvatan način sagledani efekti, niti su uključeni u novi strateški dokument koji pokriva period u narednih 10 godina.

Neophodno je što hitnije uvođenje sistema za monitoring i evaluaciju programa i projekata udruženja mladih i/ili udruženja za mlade koje Ministarstvo finansira u cilju implementacije mera predviđenih Strategijom. Strateški pristup finansiranju aktivnosti omladinskih organizacija koju primenjuje Ministarstvo je ključan i neophodan, ali kako bi primena Strategije imala konkretne efekte na položaj što većeg broja mladih u Srbiji, potrebna je stalna i objektivna procena aktivnosti svih subjekata omladinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ove procesne nedostatke, smatraju u Građanskim inicijativama, treba ublažiti tako što će na početku primene Strategije predvideti jasan sistem za njeno praćenje i procenu uspešnosti efekata na godišnjem nivou. Posebna važnost uključivanja ovih mera u akcione dokumente ogleda se u činjenici da se primedbe mladih najčešće odnose na politizaciju mehanizama i instrumenata omladinske politike, kao i na ograničenu dostupnost resursa i usluga mladima koji nisu povezani sa strankama koje čine političku većinu, naročito na lokalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 04.03.2015.