Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POLICIJI: PREDVIđENA JE REOGRANIZACIJA MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA, RAZDVAJANJE POSLOVA NA UNUTRAšNJE I POLICIJSKE, KAO I PODELA SLUżBENIKA NA POLICIJSKE I DRżAVNE, PRI čEMU POLICIJSKE POSLOVE OBAVLJAJU POLICIJSKI SLUżBENICI, A UNUTRAšNJE POSLOVE POLICIJSKI I DRżAVNI SLUżBENICI. ONEMOGUćENO JE NAPREDOVANJE ISKLJUčIVO PO ODLUCI NEPOSREDNO VIšEG RUKOVODIOCA I ISPUNJAVANJEM ZAKONSKIH USLOVA U POGLEDU GODINA STAżA, VEć NAPREDOVANJE PODRAZUMEVA I NAPREDAK U ZNANJU I VEšTINAMA, POčIVA NA PRINCIPIMA PROFESIONALNOG PLANIRANJA, ODABIRA, SELEKCIJE I EDUKACIJE I NA KONTINUIRANOM UčENJU


Predlogom zakona o policiji, koji je Vlada Republike Srbije uputila u skupštinsku proceduru, predviđena je reogranizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, razdvajanje poslova na unutrašnje i policijske, kao i podela službenika na policijske i državne.

Predloženim zakonom predviđeno je razdvajanje poslova na unutrašnje i policijske poslove, pri čemu je Direkcija policije nadležna za obavljanje policijskih i drugih poslova, dok ostale poslove iz delokruga ministarstva obavljaju sektori.

Predložena je i podela službenika na policijske i državne službenike, a prepoznavanje ovih kategorija po organizacionim jedinicama biće znatno olakšano, budući da policijske poslove obavljaju policijski službenici, a unutrašnje poslove policijski i državni službenici.

"Donošenjem novog Zakona o policiji u pravni sistem uvodi se niz novina za koje se očekuje da će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u MUP-u", navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Dodaje se da Predlog zakona o policiji nastaje u vreme sprovođenja mera racionalizacije državne uprave i da se proteklih meseci intenzivno radilo na pronalaženju mehanizma čijom primenom je moguće da se unutar zadatog sistema ostvare izvesne uštede.

"Naročita pažnja posvećena je očuvanju funkcionalnog bezbednosnog sistema, sa svim njegovim aspektima", navodi se u Predlogu zakona.

Kako je predviđeno, Direkcijom policije rukovodi direktor policije, koga postavlja Vlada Republike Srbije na pet godina, na predlog ministra, a on može biti izabran u najviše dva mandata.

Direktora policije može razrešiti Vlada Republike Srbije, na obrazloženi predlog ministra, ako ne ostvari rezultate.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu - uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije, i van sedišta - Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave i policijske stanice.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica, a posebne jedinice policije su Žandarmerija, Helikopterska jedinica i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada.

Predlog zakon stavlja akcenat na karijerno napredovanje, tako da će stručna obuka, obrazovanje i usavršavanje, kao i ocenjivanje službenika biti osnovni parametar prilikom odlučivanja o odabiru kadrova i personalnim rešenjima za određena radna mesta.

Onemogućeno je napredovanje isključivo po odluci neposredno višeg rukovodioca i ispunjavanjem zakonskih uslova u pogledu godina staža, već napredovanje podrazumeva i napredak u znanju i veštinama, počiva na principima profesionalnog planiranja, odabira, selekcije i edukacije i na kontinuiranom učenju.

U praksu policije uvode se nova sredstva prinude, među kojima su i elektrošokovi, kako bi, navodi se u obrazloženju, policijski službenici mogli postići isti cilj bez upotrebe vatrenog oružja i nanošenja teških telesnih povreda.

"U svim državama članicama EU odavno se ova sredstva nalaze u primeni, tako da je odredba proistekla iz potrebe za usaglašavanjem u standardima i osavremenjivanjem policijske opreme", navodi se u obrazloženju.

Sektor unutrašnje kontrole dobiće značajno veća ovlašćenja i predviđa se obavljanje "testova integriteta" i deponovanje imovinskih karti rukovodilaca u Ministarstvu, sa mogućnošću provere i ostalih zaposlenih, čime se značajno podiže nivo kontrole i stepen uvida u podatke o imovinskom stanju zaposlenog u svrhu borbe protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt RTS, 02.01.2016.
Naslov: Redakcija