Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - RAZMOTRENI I PRIHVAćENI PREDLOZI ZAKONA I ODLUKE KOJE JE PODNEO VISOKI SAVET SUDSTVA, KAO I PREDLOG ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIćIMA, U NAčELU


45. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 3. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Pre prelaska na rad, na predlog člana Odbora, Dušice Stojković, dnevni red sednice dopunjen je tačkom Predlog za održavanje okruglog stola "Evropa u mom gradu: Šta mogu da učinim za svoj grad u procesu pristupanja EU", koji bi Odbor organizovao u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, 27. novembra 2015. godine u Kraljevu.

Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima obrazložila je Kolinda Hrehorović iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine navodeći da se ovim zakonom uređuje proizvodnja, geografska oznaka, kvalitet, opis, predstavljanje, kao i deklarisanje i promet jakih alkoholnih pića. Ona je istakla da se proizvodnja, zaštita geografske oznake, deklarisanje i kontrola proizvodnje jakih alkoholnih pića ovim zakonom uređuje na isti način na koji su ove oblasti uređene u zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju.

Članovi Odbora su prihvatili Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, u načelu.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su pozive i odredili članove delegacija za učešće na 54. sastanku KOSAK, koji će biti održan od 29. novembra do 1. decembra 2015. godine u okviru parlamentarne dimenzije luksemburškog predsedavanja Savetom Evropske unije, za učešće na regionalnoj parlamentarnoj konferenciji "Rad na jačanju regionalne saradnje na zapadnom Balkanu: dostignuća i perspektive", koja će biti održana na Jahorini 26. i 27. novembra 2015. godine i Interparlamentarnom seminaru "Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) iz 2013. godine: implikacije za zemlje proširenja", koji će biti održan u Briselu, 9. decembra 2015. godine.

Članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno prihvatili Predlog za održavanje okruglog stola "Evropa u mom gradu: Šta mogu da učinim za svoj grad u procesu pristupanja EU", 27. novembra 2015. godine u Kraljevu i za predstavnike Odbora odredili članice Odbora Dušicu Stojković i Irenu Aleksić.

143. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 3. novembra 2015. godine razmotrio dva predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa UstavomRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

35. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici održanoj 3. novembra 2015. godine, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, u načelu.

Predlog zakona obrazložila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković istakavši osnovne razloge za donošenje novog zakona, kojim se oblast jakih alkoholnih pića reguliše. Ova oblast je regulisana Zakonom o rakiji i drugim alkoholnim pićima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dalje: Zakon) iz 2009. godine koji tretira rakije i alkoholna pića, međutim njegove odredbe koče razvoj ove oblasti, istakla je Bogosavljević Bošković.

Osnovna slabost postojećeg Zakona je ta što većina proizvođača nije registrovana, tako da njihovi proizvodni viškovi nisu bili legalno u prometu. Osnovni cilj Predloga zakona je da se liberalizuje proces registracije, kao i da se omogući fizičkim licima da svoje viškove legalno plasiraju na tržište. Takođe, cilj je jačanje malih poljoprivrednih gazdinstava i njihova registracija za proizvodnju pića, kao i podsticaj proizvodnje voća, imajući u vidu da je u Srbiji pod voćem 170.000 ha od čega je oko 50 odsto zasad šljive, koja se u velikoj meri prerađuje u razne vrste rakija, čime će i ova proizvodnja biti verifikovana.

Predlog zakona je usklađen sa evropskim standardima i zakonodavstvom, predviđa uvođenje kategorizacije pića, kojih će biti 47, kao i deklaraciju u skladu sa evropskom regulativom. Novina koju ovaj Predlog zakona donosi jeste i jasna procedura zaštite oznaka geografskog porekla.

U raspravi o Predlogu zakona članove Odbora je zanimalo koji datum proizvodnje rakije proizvođač ističe na deklaraciji, da li fizička lica moraju da imaju registrovano gazdinstvo za proizvodnju za sopstvene potrebe, koje elementarne uslove moraju da ispune za proizvodnju rakije, da li mogu da prodaju rakiju na sajmovima i u rinfuzu, ko će vršiti nadzor proizvodnje s obzirom na mali broj poljoprivrednih inspektora, da li će se smanjiti troškovi proizvodnje i da li je potrebno angažovanje tehnologa u procesu proizvodnje pića, kao i da li proizvođači mogu biti poljoprivredne zadruge.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, u načelu.

20. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine održanoj 3. novembra 2015. godine, razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada.

Na sednici Odbora Predlog zakona u ime Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obrazlagala je Dragana Milovanović, koja je istakla da Sporazum predstavlja izraz saglasnosti država članica Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Slovenije, o saradnji država na uspostavljanju međunarodnog režima plovidbe, održivog upravljanja vodama, zaštite od štetnog uticaja voda, vodnog režima i vodenih ekosistema.

Aktivno učešće na sednici Odbora uzeli su i članovi nevladine organizacije "Zelena stolica". Član Zelene stolice Irena Živković, koja je i organizator ekološko protestnih skupova u Boru, obratila se Odboru za zaštitu životne sredine zbog zagađivanja vazduha koji proizvodi topionica bakra otvorena decembra 2014. godine u tom gradu, napominjući da emisija sumpor dioksida i teških metala koji odlaze u atmosferu nepovoljno utiče na zdravlje stanovništva grada. Zamenik predsednika Odbora Ivan Karić predložio je da se zakaže posebna sednica Odbora na kojoj bi se detaljnije posvetili rešavanju problema.

Milan Rogulja, član Zelene stolice i udruženja Biogen, zahvalio se Odboru za zaštitu životne sredine zbog podrške koju su dali na Prvoj regionalnoj konferenciji o nejonizujućem zračenju.

52. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 3. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su i odlučili da upute Narodnoj skupštini na usvajanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Članovi Odbora utvrdili su, u nastavku sednice, Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva i Predlog odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca. Za člana Visokog saveta sudstva predložen je redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Milan Škulić, dok je za člana Državnog veća tužilaca predložen dr Zoran Stojanović, takođe redovni profesor tog fakulteta. Odbor je, većinom glasova, odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva i Predlog odluke o izboru člana Državnog veća tužilaca i da ih, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), uvrsti na dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 03.11.2015.
Naslov: Redakcija