Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Tekst propisa na koji se sugestije mogu uputiti do 10. oktobra 2019. godine


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), u članu 10. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Uz zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poreski obveznik – fizičko lice podnosi i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđenom pravu na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje".

Dosadašnji st. 4-7. postaju st. 5-8.

Član 2.

U članu 20. stav 4. posle reči: "poreskog obveznika" dodaju se reči: "koji se sprovodi bankrotstvom".

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"U slučaju stečaja poreskog obveznika koji se sprovodi reorganizacijom, način namirenja poreskog potraživanja i mere realizacije plana reorganizacije ne mogu biti predviđeni suprotno odredbama ovog zakona i drugih poreskih propisa".

Član 3.

U članu 25. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) U propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi;". Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Akt kojim se uređuju postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom

poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije, odnosno prostor i prostorije iz stava 1. tačka 1) ovog člana, donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave".

Član 4.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: "čiji osnivač" dodaju se zapeta i reči: "odnosno član (u daljem tekstu: osnivač)".

U tački 4. posle reči: "obavljanjem delatnosti" dodaju se reči: "u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%".

U stavu 6. dodaje se rečenica: "Ako je preduzetnik ili fizičko lice osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, odnosno pravnog lica sa udelom manjim od 5%, kao i ako je osnivač pravnog lica istovremeno osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, odnosno pravnog lica sa udelom manjim od 5%, Poreska uprava dodeliće PIB bez utvrđivanja dospelih a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda tih lica.".

Član 5.

U članu 29. posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

"Agencija za privredne registre ne može izvršiti registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta, ako je novi osnivač istovremeno osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom, zbog nezakonitog poslovanja, odnosno neizmirene poreske obaveze".

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

Član 6.

U članu 30b posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Banka je dužna da na zahtev Poreske uprave i u razumnom roku koji ona odredi, u elektronskom obliku dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode".

Dosadašnji st 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 7.

U članu 36. stav 1. posle reči: "poreskog obveznika," dodaju se reči: "preko portala Poreske uprave,", a posle reči: "propisan ovim zakonom," dodaju se reči: "odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučuća".

Stav 3. menja se i glasi:

"Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja. Ako se poreski obveznik ne nalazi na adresi sedišta upisanoj u propisanom registru ili na posebnoj adresi za prijem pošte upisanoj u registar Agencije za privredne registe ili na adresi unetoj u poslednju poresku prijavu poreski akt se smatra dostavljenim trećeg dana od dana predaje poreskog akta pošti".

Stav 10. menja se i glasi:

"Poreskom obvezniku poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, kao i radi informisanja poreskog obveznika preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava".

Posle stava 10. dodaju se novi st. 11-13, koji glase:

"Fizičkom licu poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.

U slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.".

Dosadašnji stav 11. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 15. reči: "st. 1-9." zamenjuju se rečima: "st. 1-12."

Dosadašnji stav 13. postaje stav 16.

 

 

Član 8.

U članu 43. stav 3. reči: "čl. 116-139." zamenjuju se rečima: "čl. 117-139.".

Član 9.

U članu 66. stav 7. posle reči: "i to:" dodaju se reči: "zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,".

Član 10.

U članu 85a stav 1. posle reči: "novčanim sredstvima," dodaju se reči: "zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,".

Član 11.

Član 167a briše se.

Član 12.

U članu 176a stav 2. posle reči: "smešta doobra u" dodaju se reči: "prostorima i".

Član 13.

U članu 178. stav 2. posle reči: "poreskoj prijavi" dodaju se reči: "ili poreskom bilansu".

Član 14.

U članu 179. stav 1. tačka 1a) menja se i glasi:

"1a) ne dostavi Poreskoj upravi podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);".

U stavu 7. tačka 1) menja se i glasi:

"1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar, uključujući i podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i о prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);".

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Agencija za privredne registre ako izvrši registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta ako je novi osnivač istovremeno osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom, zbog nezakonitog poslovanja, odnosno neizmirene poreske obaveze (član 29. stav 10)".

Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 14. reči: "kalendarskog meseca (član 30b stav 1)" zamenjuju se rečima: "kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)".

Dosadašnji st. 14-17. postaju st. 15-18.

Član 15.

U članu 181. posle tačke 2d) dodaje se tačka 2đ), koja glasi:

"2đ) Agenciji za privredne registre ako izvrši registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta ako je novi osnivač istovremeno osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom, zbog nezakonitog poslovanja, odnosno neizmirene poreske obaveze (član 29. stav 10);".

U tački 3b) reči: "kalendarskog meseca (član 30b stav 1)" zamenjuju se rečima: "kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)".

Član 16.

Akt iz člana 3. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe čl. 3. i 12. i člana 14. st. 1. i 2. ovog zakona primenjivaće se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2021. godine.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 03.10.2019.