Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA: U PLANU POVEćANJE BROJA BUDżETSKIH INSPEKTORA I DRUGOG NEDOSTAJUćEG KADRA


Ministarstvo finansija intenzivno radi na jačanju kapaciteta Budžetske inspekcije, kako je preporučio Savet za borbu protiv korupcije, saopšteno je iz tog Ministarstva, što znači da će ta inspekcija dobiti više inspektora i drugog nedostajućeg kadra.

Iz Ministarstva navode da se jačanjem Budžetske inspekcije uvažava preporuka Saveta, a uz takav korak, za očekivati je i da u narednom periodu rad te službe bude unapređen, što će, kako je navedeno, stvoriti bolje uslove za borbu protiv korupcije.

Okvir za realizaciju preporuka su Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), koji važi do kraja 2018. godine, i Strategija reforme državne uprave i akcioni plan koje je donela Vlada Republike Srbije, zasnovane na sprovođenju linearnog smanjivanja broja državnih službenika.

Donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u januaru, formiran je Sektor za kontrolu javnih sredstava u okviru kojeg se obavljaju poslovi budžetske inspekcije, suzbijanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU i sistema javnih nabavki.

"Ističemo i da je Programom reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, koji je donela Vlada Republike Srbije krajem 2015. godine, takođe predviđeno unapređenje finansijske kontrole, koordinacije i saradnje na suzbijanju prevara i zaštite finansijskih interesa EU kroz obezbeđenje odgovarajućeg broja zaposlenih za inspekcijske poslove do kraja 2017. godine", piše u saopštenju.

U sklopu sprovođenja Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 angažovani su konsultanti SIGMA (zajednički instrument OECD i Evropske komisije za podršku poboljšanju vladavine prava i upravljanja) da snime zatečeno stanje i daju preporuke za obezbeđivanje punog mandata Budžetske inspekcije da obavlja svoju nadležnost.

Predviđeno je da SIGMA izradi i detaljnu Mapu puta za integraciju Budžetske inspekcije sa Telom za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU (tzv. AFKOS) što predstavlja inicijalni korak za izradu strategije razvoja Budžetske inspekcije i pratećeg Akcionog plana.

Ministarstvo finansija je, kako je navedeno, uputilo odgovor Savetu za borbu protiv korupcije u kojem informiše to telo o već preduzetim aktivnostima i namerama da se ovom kontrolnom organu da odgovarajući značaj u skladu sa zakonima Srbije i standardima EU.

"Ove aktivnosti, između ostalog, uključuju vertikalnu funkcionalnu analizu Ministarstva, konkretna organizaciono-institucionalna rešenja, detaljnu sistematizaciju radnih mesta i normiranje rada pojedinih službi", piše u saopštenju.

One se planiraju i realizuju u okviru realnih budžetskih i administrativnih ograničenja uslovljenih programom fiskalne konsolidacije, strukturnih reformi i racionalizacije javnog sektora.

Ministarstvo je odgovore poslalo povodom Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o kapacitetima BI koji je izrađen na bazi dvogodišnjeg praćenja rada Odeljenja budžetske inspekcije pri Ministarstvu finansija, za period od 2010. do 2015. godine i datih preporuka Vladi Republike Srbije. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.07.2016.
Naslov: Redakcija