Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA IZVRšE PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRđIVANJE STAżA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, OSNOVICE OSIGURANJA, ODNOSNO UGOVORENE NAKNADE KOJE SLUżE ZA UTVRđIVANJE VISINE PRAVA I VISINE UPLAćENIH DOPRINOSA NAJKASNIJE DO 30. APRILA TEKUćE GODINE ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU. ZA PROBIJANJE NAVEDENOG ROKA PREDVIđENA JE KAZNA OD 10.000 DO 800.000 DINARA, A ZA ODGOVORNO LICE OD 2.500 DO 50.000 DINARA


U skladu sa članom 144 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) poslodavac je u obavezi da podnese M-4 prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja, odnosno ugovorene naknade koje služe za utvrđivanje visine prava i visine uplaćenih doprinosa - najdocnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a organ nadležan za poslove javnih prihoda - do 30. juna tekuće godine.

Samo od toga zavisi da li će radnici kada ispune starosni uslov moći da odu u penziju.

Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu, objašnjava da su u skladu sa Zakonom poslodavci dužni da podnesu M-4 obrazac Fondu PIO, jer u suprotnom čine prekršaj. Ona podseća da je ove godine moguće izvršiti podnošenje prijave elektronskim putem.

Zakonska obaveza poslodavaca je da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve zaposlene i da PIO fondu dostave dokaze o isplaćenim zaradama i plaćenim doprinosima.

- U slučaju da poslodavac ne preda M-4, radnici bi imali praznine u stažu dok god se prijava ne dostavi Fondu. To dovodi do problema prilikom ostvarivanja prava iz PIO, kao i do dužeg trajanja postupka, jer Fond po službenoj dužnosti mora da potražuje nedostajuće podatke - kaže Timotijević. - Dešava se i da, u međuvremenu, dođe do gašenja firme, pa svi podaci za koje nije podneta prijava M-4, odnosno koji nisu uneti u matičnu evidenciju Fonda, nikada ne budu ni utvrđeni.

Zakon je predvideo da za probijanje rokova (do 30. aprila) za predaju M-4 obrasca poslodavac treba da plati kaznu od 10.000 do 800.000 dinara, a za odgovorno lice od 2.500 do 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 29.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija