Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJAMA UNIVERZITETA U BEOGRADU: USLOV DA KANDIDAT ZA DOKTORA NAUKA MOżE DA PODNESE DISERTACIJU NA OCENU JE NAJMANJE JEDAN RAD OBJAVLJEN U STRUčNOM čASOPISU, NA KOME JE POTPISAN KAO PRVI AUTOR. PREDVIđENO JE DA MENTOR NE MOżE BITI čLAN KOMISIJE PRI ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE, ALI JE NJEGOVO PRISUSTVO NA ODBRANI OBAVEZNO I IMA PRAVO DA UčESTVUJE U RASPRAVI


Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je novi Pravilnik o doktorskim studijama Univerziteta u Beogradu, koji će važiti od školske 2016/17. godine. Najvažnija novina jeste da mentor ubuduće neće moći da bude član komisije za odbranu doktorske disertacije, ali je njegovo prisustvo na odbrani obavezno i ima pravo da učestvuje u raspravi.

Komisiju za ocenu doktorske disertacije čine najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na tom fakultetu ili univerzitetu. Članovi komisije mogu da budu nastavnici Univerziteta ili lice izabrano u naučno zvanje, iz zemlje ili inostranstva, sa naučnim referencama iz oblasti kojom se bavi doktorska disertacija, pod uslovom da ispunjava standarde za mentora. On takođe mora da poznaje jezik na kojem je napisana disertacija.

Komentarišući rešenje po kome mentor ne može biti član komisije, prorektorka BU prof. dr Ivanka Popović ističe da je to opravdano, budući da su doktorand i mentor disertacije partneri na zajedničkom poslu, a logično je da rad bude nezavisno ocenjen.

Pravilnikom je precizirano da mentor može biti član komisije samo u izuzetnim slučajevima, na predlog veća naučne oblasti koji mora da odobri Senat Univerziteta.

Prvenstveno se misli na uže naučne oblasti u kojima nema dovoljan broj domaćih nastavnika koji ispunjavaju kriterijume iz standarda. Takođe, često fakulteti nemaju materijalne mogućnosti da obezbede prisustvo stranog kompetentnog nastavnika na odbrani – objašnjava te "izuzetne slučajeve" prorektorka Popović.

Kako ističe, novim Pravilnikom dopunjene su i procedure u nekim aspektima koji nisu bili administrativno jedinstveni za čitav Univerzitet.

Tako će ubuduće uslov da kandidat za doktora nauka može da podnese disertaciju na ocenu biti najmanje jedan rad objavljen u stručnom časopisu, na kome je potpisan kao prvi autor. Takva obaveza do sada je postojala samo na pojedinim fakultetima.

Pre nego što se krene sa ocenjivanjem doktorske disertacije, njena originalnost se proverava uz pomoć softvera za otkrivanje plagijata. Ukoliko se utvrdi da postoje činjenice koje ukazuju na plagijat, obaveštava se dekan, a predmet prosleđuje mentoru. Mentor zatim radi procenu originalnosti teze i njegovo mišljenje, zajedno sa rezultatima softverske analize, dostavlja se dekanu. Kandidatu se daje mogućnost da ispravi uočene propuste, a ukoliko to ne uradi, disertacija ne ide u dalju proceduru.

Nakon što primi izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije, dekan je dužan da tezu i ovaj izveštaj učini dostupnim javnosti. Ako bude primedbi, Komisija mora da odgovori u roku od mesec dana i celokupnu dokumentaciju dostavi nastavno-naučnom veću fakulteta, čija je odluka konačna.

Rukovodstvo BU pripremilo je još dva dokumenta, koji će do početka naredne akademske godine zaokružiti zakonsku regulativu koja do sada nije postojala na Univerzitetu.

Pravilnik o plagijatima i Etički kodeks biće na dnevnom redu naredne sednice Senata, 18. maja 2016. godine. Mi bismo voleli da budu usvojeni do godišnjih odmora, ali sigurno će biti mnogo diskusije na ovu temu. Verujem da članovi tog tela shvataju značaj ovog problema i da je neophodno da se i ova dva dokumenta donesu što pre – kaže prof. dr Ivanka Popović, prorektorka Univerziteta u Beogradu.

Kodeks i Pravilnik o plagijatima propisaće odgovornost mentora i komisije ukoliko se utvrdi da je doktorski rad plagijat, a fakultet je najodgovornija instanca za utvrđivanje validnosti doktorske disertacije.

Nakon utvrđivanja da je narušena originalnost disertacije, Odbor za profesionalnu etiku može da preduzme zakonske mere za sankcionisanje posledica neadekvatnog preuzimanja tuđih rezultata – objašnjava dr Popović.

Izvor: Vebsajt Politika, Sandra Gucijan, 28.04.2016.
Naslov: Redakcija