Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 28. APRILA 2016. GODINE ODRżANA SEDNICA SKUPšTINE GRADA - DONETA ODLUKA O ODREđIVANJU BLIżIH TEHNIčKIH I DRUGIH USLOVA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE KOJI SE NE KATEGORIZUJU, A KOJI SE NALAZE U STAMBENIM ZGRADAMA, USVOJENO VIšE PLANOVA GENERALNE I DETALJNE REGULACIJE


Skupština grada Beograda je sednici održanoj 28. aprila 2016. godine usvojila 25 planova generalne ili detaljne regulacije i donela odluke o izradi još četiri nova plana.

Šest planova se odnosi na infrastrukturne mreže i objekte, od čega se jedan od važnijih tiče spoljne magistralne tangente, a drugi generalne regulacije objekata i vodova sistema daljinskog grejanja.

Preostalih sedamnaest planova odnosi se na čitava naselja ili delove i pojedine blokove u njima. Za 14 njih sredstva je obezbedila Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a ostale su finansirala zainteresovana javna preduzeća ili investitori.

Trinaest planova je uradio Urbanistički zavod Beograda. Za sve njih sprovedena je zakonska i podzakonska procedura, stručne kontrole i javni uvid.

Gradska skupština donela je plan generalne regulacije za naselje Ugrinovci, te planove detaljne regulacije za kompleks autobuske i železničke stanice u Bloku 42, regulacije Bloka 51, kao i za delove opština Novi Beograd, Zemun, Palilula, Stari grad, Savski venac, Vračar, Zvezdara, Voždovac, Rakovica, Čukarica, Grocka, Lazarevac i Obrenovac.

Donet je i plan detaljne regulacije fekalnog kolektora od sela Rakovica do postojećeg kolektora u Resniku, kao i regulacija Rakovičkog i Miloševog potoka.

Takođe su, između ostalog, usvojeni i planovi za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema, prva faza, i regulacije sportsko-rekreativne zone Očaga u Lazarevcu.

Odlukom Skupštine Beograda pojedini stanovi kojima raspolaže Grad Beograd davaće se u zakup neposrednom pogodbom ako je reč o korisnicima koji iz socijalnih, ekonomskih ili drugih razloga ne mogu da obezbede stambenu jedinicu po tržišnim uslovima.

Takve osobe ispunjavaju uslove za stambenu podršku u smislu propisa o socijalnom stanovanju. Sa njima će se zaključivati ugovor o zakupu na određeno vreme. Na taj način stvaraće se i pravni okvir za korišćenje stanova, naplatu zakupnine, izmirivanje komunalnih troškova i urednu prijavu prebivališta. Važno je napomenuti i da nova odluka ne podrazumeva otuđenje stanova iz javne svojine Grada.

Odbornici su se složili i oko rešenja o davanju na korišćenje ulaza u Tašmajdansku pećinu u Aberdarevoj ulici JP "Beogradska tvrđava". U januaru je ovo kulturno dobro prešlo iz nadležnosti Republike Srbije na Grad Beograd, a novom Odlukom o njemu će brinuti "Beogradska tvrđava", jer ovo preduzeće ima iskustva u upravljanju sličnim objektima. Namera Grada Beograda jeste da se Tašmajdanske pećine stave u funkciju turizma.

Skupština Beograda donela je Odluku o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada.

Razlog za donošenje ove Odluke jeste rasterećenje saobraćaja, očuvanje životne sredine i promovisanje zelene hijerarhije među učesnicima u saobraćaju. Odluka je značajna i sa turističkog aspekta jer na ovaj način Beograd staje u ravan sa evropskim gradovima koji imaju tu vrstu prevoza. U skladu je i sa projektom IME, kojim je predviđeno stvaranje mreže biciklističkih prava i staza.

Mesta na kojima će se postavljati stanice biće utvrđena planom koji će doneti Skupština grada na period od sedam godina. Stanice će biti postavljene pod istim uslovima svuda u gradu, a korisnik mesta za postavljanje biraće se na osnovu javnog konkursa. Radi ekonomičnosti i bolje kontrole, biraće se jedan korisnik.

Stanica za iznajmljivanje bicikla je montažno-demontažni objekat privremenog karaktera i moći će da se postavi na javnim saobraćajnim površinama, trgovima, javnim zelenim površinama i javnim površinama blokova. Funkcija iznajmljivanja bicikala namenjena je prevozu građana.

Doneta je i Odluka o finansiranju ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u gradu, koje realizuju udruženja.

Odbornici su doneli i dopunjenu Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite koja se tiče ličnih pratilaca. Trenutno ovu uslugu koristi 250 dece, a specifičnost je u tome što broj korisnika zavisi od kapaciteta pružalaca koji su obučeni za to. Otuda se sredstva iz gradskog budžeta obezbeđuju za svaku godinu u skladu sa potrebama.

Gradska skupština donela je i Odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2016/17. godinu, prema kojoj će Grad plaćati 80 odsto od ekonomske cene koja iznosi 27.136 dinara, odnosno 21.709 dinara. Roditelji koji su ostvarili ovo pravo, a koje prestaje zaključno sa 31. avgustom 2016. godine, neće morati ponovo da dostavljaju dokumentaciju koju su ranije već priložili. Dovoljan će biti ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom. Trenutno ovo pravo ostvaruje 4.920 dece u 82 privatne predškolske ustanove sa stotinu objekata.

Na sednici Skupštine grada doneta je Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama, kao i Odluka koja se tiče programa i projekata u turizmu koji se finansiraju iz budžeta.

Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se ne kategorizuju, a koji se nalaze u stambenim zgradama odluka precizira pod kojim uslovima mogu da se otvaraju hosteli. Uslov za to je da ugovor bude potpisan sa organima uprave zgrada, a rok je do kraja 2016. godine.

Preciziraju se i sve konkretne stvari koje hosteli moraju da imaju kako bi im usluga bila kvalitetna, ali nikako nauštrb ljudi koji žive u tim stambenim objektima. Ova oblast biće konačno uređena po jasno definisanim pravilima, a jedan od ciljeva je i da se unapredi turizam.

Odlučeno je i da će posredstvom Sekretarijata za privredu grad sufinansira programe iz oblasti turizma, sa maksimalnim iznosom do 80 odsto ukupnih troškova, a ne više od 700.000 dinara sa PDV-om. Pravo na dodelu sredstava imaju učesnici konkursa koji su realizovali svoje programe od početka 2016. godine, kao i podnosioci prijava koji će najkasnije do 20. oktobra realizovati svoj program.

Skupština Beograda usvojila je i informaciju o potrebi zaduživanja JKP "Beogradske elektrane" uzimanjem kredita kod Nemačke razvojne banke KFW. Kredit je namenjen za realizaciju dve investicije – izgradnju kogenerativnog postrojenja na toplani Voždovac i rekonstrukciju magistralnog toplovoda preko mosta "Gazela".

Donet je i rebalans programa poslovanja za 2016. godinu "Beogradvoda", pokriće gubitka ovog preduzeća za 2015, kao i raspodela dobiti preduzeća "Javno osvetljenje" i "Gradsko stambeno".

Odluka o modelu i metodu za sprovođenje postupka privatizacije PKB-a prestala je da važi.

Na sednici su godišnje izveštaje podneli likvidacioni upravnici "Jugokoncerta" i Belef centra, kao i gradski pravobranilac i zaštitnik građana. Izmenjen je i statut Doma zdravlja "Mladenovac", a data je i saglasnost na informacije o sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i pozivu Pariza na akciju, kao i saglasnost gradonačelniku da u ime grada pristupi sporazumu o tome. "Veliko blato", na levoj obali Dunava, proglašeno je za zaštićeno stanište. Reč je o površini od oko 293 hektara, gde se nalazi jezero i uski pojas zemljišta oko njega. Na ovoj lokaciji nalazi se oko 190 vrsta biljaka i 120 vrsta ptica.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 28.04.2016.
Naslov: Redakcija