Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o strancima (“Službeni glasnik RS”, br. 24/18 i 31/19), član 3. stav (1), tačka 13) menja se i glasi:

“13) lična karta za stranca je isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu i predstavlja dozvolu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji;”

Posle tačke 13) dodaju se tač. 13a), 13b) i 13v) koje glase:

“13a) jedinstvena dozvola je dozvola za privremeni boravak i rad stranca u Republici Srbiji;

13b) dozvola za privremeni boravak je odobrenje privremenog boravka stranca u Republici Srbiji;

13v) jedinstveni veb portal (u daljem tekstu: jedinstveni portal) je javno dostupan portal na internetu putem kog se podnose zahtevi koje strani državljani, u skladu sa ovim zakonom, mogu podneti elektronskim putem, a koji tehnički održava organ nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje elektronske uprave;”

Član 2.

 U članu 5. posle stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

“(3) Ako stranac prilikom boravka u Republici Srbiji promeni ime ili prezime pribavlja novu putnu ispravu sa promenjenim ličnim podacima u roku od šest meseci od promene ličnih podataka.”

Član 3.

U članu 7. stav (4) posle reči: “ovim zakonom” dodaju se reči: “ uzimanje i”.

Član 4.

 U članu 10. posle stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

“(2) U upravnim stvarima propisanim ovim zakonom rešava se u postupku neposrednog odlučivanja.”

Član 5.

 U nazivu člana 13. posle reči: “prevoznika”, dodaje se zapeta i reči: “organizatora turističkog ili poslovnog putovanja i pozivara”.

 Posle stava (4) dodaje se stav (5), koji glasi:

“(5) Obavezu iz stava (4) ovog člana ima i fizičko ili pravno lice na osnovu čijeg pozivnog pisma je strancu izdata viza, ako je nakon ulaska u Republiku Srbiju stranac zatečen da nezakonito boravi i ako je do njegovog nezakonitog boravka došlo zbog propusta pozivara.”

Član 6.

Posle člana 13. dodaju se naziv člana i član 13a, koji glasi:

Posebne obaveze - zakonitost boravka

“Član 13a

(1) Organizator turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno pozivar dužni su da osiguraju da stranac koji u njihovoj organizaciji, odnosno po osnovu pozivnog pisma dođe u Republiku Srbiju, boravi u zemlji u skladu sa odredbama ovog zakona i da preduzme mere kojima predupređuje nezakonit boravak stranca nakon ulaska u Republiku Srbiju.

(2) U cilju smanjenja rizika od nezakonitog boravka stranca, organizator turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno pozivar dužni su da preduzimaju mere i radnje koje se odnose na obezbeđivanje uslova za njegov zakonit boravak na teritoriji Republike Srbije, a naročito da:

1)         stranac boravi na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbama ovog zakona;

2)         strancu, nakon završetka turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno u roku važenja vize koja je izdata na osnovu pozivnog pisma pozivara, obezbedi putnu kartu u cilju njegovog zakonitog napuštanja teritorije Republike Srbije.

(3) Ako je stranac ušao u Republiku Srbiju sa vizom za duži boravak po osnovu zaposlenja, pozivar, na osnovu čijeg pozivnog pisma je viza izdata, dužan je da preduzme mere i radnje koje se odnose na obezbeđivanje uslova za njegov zakonit boravak i rad u Republici Srbiji, a naročito da:

1) stranac radi na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se uređuje zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji;

2) izvrši urednu prijavu stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;

3) strancu, nakon završetka poslovnih aktivnosti zbog kojih je došao u Republiku Srbiju, obezbedi putnu kartu za njegov povratak u zemlju porekla u cilju njegovog zakonitog napuštanja teritorije Republike Srbije.”

Član 7.

U članu 16. posle stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

“(4) Dan ulaska u Republiku Srbiju i dan izlaska iz Republike Srbije računaju se u dane boravka na teritoriji Republike Srbije.”

Član 8.

Član 18. menja se i glasi:

“Član 18.

(1) Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit koje stranac pribavlja pre ulaska na teritoriju Republike Srbije.

 (2) Viza iz stava (1) ovog člana izdaje se u elektronskom formatu.

 (3) Viza iz stava (1) ovog člana može biti izdata i u obliku nalepnice koja se utiskuje u putnu ispravu stranca.

 (4) Izdata viza nije garancija da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

 (5) Izgled obrasca vize u elektronskom formatu i bliže uslove za izdavanje vize u elektronskom formatu propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.”

Član 9.

U članu 22. stav (4) menja se i glasi:

“(4) Odredba stava (2) ovog člana shodno se primenjuje i na stranca koji namerava da podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.”

Član 10.

U članu 25. stav (1) posle reči: “lično,” dodaju se reči: “odnosno elektronskim putem,”.

Posle stava (9) dodaje se stav (10) koji glasi:

“(10) Bliže uslove za podnošenje zahteva za izdavanje vize elektronskim putem, bliže uslove za odobravanje viza, kao i izgled i sadržaj pozivnog pisma propisuju sporazumno ministar nadležan za spoljne poslove, ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.ˮ

Član 11.

U članu 29. posle stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, diplomatsko-konzularno predstavništvo ne pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, kada je potrebno hitno izdati vizu iz razloga humanitarnog karaktera, više sile ili interesa Republike Srbije”.

Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

Posle dosadašnjeg stava (4) koji je postaje stav (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi:

 “(6) Prilikom izdavanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja nadležnom organu dostavlja procenu o ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca u Republici Srbiji.”

Dosadašnji stav (5) koji postaje stav (7) menja se i glasi:

“(7) Rok za dostavljanje prethodne saglasnosti iz ovog člana je deset dana od dana dostavljanja urednog zahteva za izdavanje vize na razmatranje.”

Dosadašnji st. (6) - (9) postaju st. (8) - (11).

Član 12.

U članu 40. stav (1) posle reči: “90 dana”, dodaju se reči: “u periodu od 180 dana, duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak,”.

Stav (2) menja se i glasi:

“(2) U slučajevima iz stava (1) tač. 2) - 4) i 6) - 14) ovog člana izdaje se dozvola za privremeni boravak, a u slučajevima iz tač. 1) i 5) jedinstvena dozvola.”

Stav (4) menja se i glasi:

“(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, a u skladu sa interesom Republike Srbije, Vlada aktom utvrđuje kategorije stranaca, kriterijume, način i bliže uslove odobravanja privremenog boravka strancima, kao što su: stranci investitori u Republici Srbiji, stranci talenti, stranci koji su uključeni u inovacione delatnosti, stranci srpskog porekla, stranci digitalni nomadi, stranci sa visokim kvalifikacijama i dr.”

Stav (5) briše se.

Član 13.

U članu 41. stav (6) reči: “30 dana pre” zamenjuju se rečju: “do”.

 U stavu (9) broj: “7” zamenjuje se brojem: “8”.

Član 14.

Član 41a briše se.

Član 15.

U članu 43. stav (1) posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

“1a) važeću ličnu kartu države čiji je državljanin, ako u skladu sa važećim propisima, može da ulazi u Republiku Srbiju sa ličnom kartom;”

Stav (2) menja se i glasi:

 “(2) Lični dokument koji se prilaže uz zahtev mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka.”

Posle stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

 “(3) Bliže uslove za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgled obrasca dozvole za privremeni boravak propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”

Član 16.

Posle člana 43. dodaje se član 43a koji glasi:

“Član 43a

Dokaze iz člana 43. stav (1) tač. 2) i 4) ovog zakona ne prilaže stranac koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije i stranac koji se zapošljava, kao i članovi uže porodice stranca koji se zapošljava.”

Član 17.

U članu 44. stav (1) menja se i glasi:

“(1) Privremeni boravak može se odobriti u trajanju do tri godine i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.”

St. (2) - (5) brišu se.

Dosadašnji stav (6) postaje stav (2).                         

Član 18.

U članu 45. stav (1) tačka 1) menja se i glasi:

“1) je rok važenja ličnog dokumenta koji je priložen uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka kraći od roka propisanog u članu 43. ovog zakona;”

 U tački 2) tačka i zapeta zamenjuju se zapetom posle koje se dodaju reči: “osim u slučaju iz člana 43a ovog zakona;ˮ

 Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

 “5a) nadležni organ, u postupku po zahtevu za produženje privremenog boravka, utvrdi da stranac prethodno odobren privremeni boravak nije koristio u skladu sa osnovom po kom je privremeni boravak odobren;”

 Stav (2) briše se.

 Dosadašnji st. (3) - (7) postaju st. (2) - (6).

Član 19.

Član 46. menja se i glasi:

“Član 46.

 (1) Stranac koji namerava da boravi i radi u Republici Srbiji, odnosno da obavlja stručnu specijalizaciju, obuku i praksu, dužan je da, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojima se uređuje zapošljavanje stranaca, u periodu zakonitog boravka podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.

(2) Stranac koji u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca ima pravo na rad bez jedinstvene dozvole, a koji namerava da u Republici Srbiji boravi duže od 90 dana u periodu od 180 dana, duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak, dužan je da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka u skladu sa odredbama ovog zakona.”

Član 20.

Posle člana 46. dodaju se čl. 46a - 46ž koji glase:

“Dozvola za privremeni boravak i rad stranca (Jedinstvena dozvola)

Član 46a

(1) U slučaju iz člana 40. stav (1) tač. 1) i 5) ovog zakona, izdaje se jedinstvena dozvola.

(2) Na osnovu jedinstvene dozvole stranac ima pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

(3) Stranac kome je odobren privremeni boravak, odnosno stalno nastanjenje ima pravo na rad u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji, bez jedinstvene dozvole.

(4) Stranac kome je izdata jedinstvena dozvola, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu sa osnovom za koju mu je izdata.

Podnošenje zahteva za jedinstvenu dozvolu

Član 46b

(1) Zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole stranac, poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste, podnosi elektronski, putem jedinstvenog portala.

(2) Za stranca kome je u skladu sa viznim režimom potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, zahtev iz stava (1) ovog člana podnosi se nakon ulaska u Republiku Srbiju, za vreme važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

(3) Izuzetno, stranac koji poseduje vizu za kraći boravak, zahtev iz stava (1) ovog člana može podneti u periodu zakonitog boravka u Republici Srbiji, ako za to postoji interes Republike Srbije ili razlog više sile, uz dostavljanje dokaza o postojanju interesa.

(4) Za stranca kome u skladu sa viznim režimom nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju zahtev iz stava (1) ovog člana podnosi se u periodu zakonitog boravka stranca, a može se podneti i iz inostranstva.

 (5) Zahtev za produženje jedinstvene dozvole podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije do isteka roka važenja jedinstvene dozvole.

(6) Stranac koji blagovremeno podnese zahtev iz stava (1) ovog člana, može boraviti i raditi u Republici Srbiji do okončanja upravnog postupka.

(7) Ako je to u interesu Republike Srbije ili zbog postojanja više sile, nadležni organ može razmatrati zahtev za produženje jedinstvene dozvole koji je podnet i nakon isteka važenja jedinstvene dozvole, ukoliko je vremenski period između isteka prethodno važeće jedinstvene dozvole i podnošenja zahteva za produženje jedinstvene dozvole kraći od tri meseca.

(8) Ako nadležni organ odobri izdavanje jedinstvene dozvole iz stava (7) ovog člana, period između isteka važeće jedinstvene dozvole i podnošenja zahteva za produženje jedinstvene dozvole smatra se zakonitim i neprekidnim boravkom.

(9) U postupku izdavanja jedinstvene dozvole plaća se propisana taksa, u skladu sa zakonom.

(10) Bliže uslove za podnošenje i obradu zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole elektronskim putem, bliže uslove za izdavanje jedinstvene dozvole, kao i izgled obrasca jedinstvene dozvole propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Uslovi za izdavanje jedinstvene dozvole

Član 46v

(1) Uz zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole podnosilac zahteva prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš, odnosno važeću ličnu kartu države čiji državljani, u skladu sa važećim propisima, mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa ličnom kartom;

2) dokaz o opravdanosti zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;

3) adresu boravišta, adresu stanovanja, odnosno izjavu o nameravanoj adresi stanovanja za stranca koji zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole podnosi iz inostranstva.

(2) Lični dokument iz stava (1) tačka 1) ovog člana mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži izdavanje jedinstvene dozvole.

(3) Dokazi iz stava (1) ovog člana prilažu se u elektronskoj formi, i to u formi elektronskog dokumenta u originalu ili u formi digitalizovanog dokumenta.

Postupak odlučivanja

Član 46g

(1) O zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole odlučuje nadležni organ u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva.

(2) Prilikom rešavanja o zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole, nadležni organ pribavlja:

1) procenu državnog organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije da li boravak stranca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik;

2) procenu organizacije nadležne za poslove zapošljavanja o ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca, u skladu sa propisima kojima je uređeno zapošljavanje stranaca.

(3) Procene iz stava (2) ovog člana dostavljaju se nadležnom organu u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahteva na razmatranje.

(4) Nadležni organ, organizacija nadležna za zapošljavanje i organ nadležan za zaštitu bezbednosti Republike Srbije, u jedinstvenom postupku, elektronskim putem razmenjuju podatke neophodne za odlučivanje po zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole.

(5) Ako su ispunjeni uslovi za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole propisani zakonom, nadležni organ strancu izdaje jedinstvenu dozvolu.

(6) Stranac lično preuzima jedinstvenu dozvolu.

Osnov izdavanja jedinstvene dozvole

Član 46d

(1) Jedinstvena dozvola može se izdati radi:

1)         zapošljavanja;

2)         samozapošljavanja;

3) posebnih slučajeva zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca.

Odbijanje zahteva za jedinstvenu dozvolu

Član 46đ

(1) Nadležni organ rešenjem odbija zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole kada:

1) organizacija nadležna za zapošljavanje nadležnom organu dostavi obrazloženu procenu da nisu ispunjeni uslovi za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca u Republici Srbiji;

2) nije ispunjen jedan ili više uslova propisanih članom 46v;

3) je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja ili mu je izrečena zabrana ulaska;

4) to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

5) postoji opravdana sumnja da stranac neće koristiti jedinstvenu dozvolu u skladu sa osnovom po kom je podneo zahtev;

6) se utvrdi da su dokumenta, odnosno dokazi priloženi uz zahtev za jedinstvenu dozvolu falsifikovani ili pribavljeni na nezakonit način;

7) postoje razlozi da se opravdano veruje da stranac neće postupati u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije;

8) nadležni organ, u postupku po zahtevu za produženje jedinstvene dozvole, utvrdi da stranac prethodno izdatu jedinstvenu dozvolu nije koristio u skladu sa osnovom za koju mu je izdata.

(2) Protiv rešenja iz stava (1) ovog člana može se, preko nadležnog organa, izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

(3) Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

(4) O žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

(5) Žalba odlaže izvršenje rešenja.

(6) Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor.

Važenje jedinstvene dozvole

Član 46e

Jedinstvena dozvola strancu se može izdati na period važenja do tri godine, i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se izdaje jedinstvena dozvola.

Prestanak važenja jedinstvene dozvole

Član 46ž

(1) Ako se naknadno sazna da za stranca kome je izdata jedinstvena dozvola postoji jedan ili više razloga propisanih za odbijanje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole.

(2) Rešenjem iz stava (1) ovog člana može se odrediti rok u kom je stranac dužan da napusti Republiku Srbiju, koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja rešenja i može se izreći zabrana ulaska.

(3) Na izricanje zabrane ulaska shodno se primenjuje član 78. ovog zakona.

(4) O postojanju razloga za prestanak važenja jedinstvene dozvole inspekcija rada i drugi organi, koji u okviru svoje nadležnosti mogu utvrditi postojanje tih razloga, odmah obaveštavaju nadležni organ po službenoj dužnosti.

(5) U slučaju iz stava (2) ovo člana cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja prethodnih privremenih boravaka, odnosno jedinstvene dozvole stranca, njegove lične, porodične, socijalne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

(6) Protiv rešenja o prestanku važenja jedinstvene dozvole može se, preko nadležnog organa, izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

(7) Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

(8) O žalbi na rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

(9) Žalba odlaže izvršenje rešenja, izuzev u slučaju iz stava (2) ovog člana.

(10) Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor.

(11) Rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole može se doneti i na zahtev stranca.

(12) Jedinstvena dozvola prestaje da važi po sili zakona u slučaju smrti stranca, odobrenja stalnog nastanjenja stranca u Republici Srbiji, odnosno prijema stranca u državljanstvo Republike Srbije.”

Član 21.

U članu 48. stav (2) briše se.

U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (2) reči: “od godinu dana”, zamenjuju se rečima: “od tri godine,”

Stav (4) briše se.

Član 22.

Član 50. briše se.

Član 23.

U članu 51. stav (2) briše se.

U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (2) reči: “godinu dana”, zamenjuju se rečima: “tri godine,”.

Stav (4) briše se.

Član 24.

U članu 57. stav (1) briše se.

Dosadašnji stav (2) postaje stav (1).

Posle dosadašnjeg stava (2) koji postaje stav (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Strancu kome se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola, privremeni boravak odobrava se do isteka roka važenja jedinstvene dozvole stranca sa kojim se traži spajanje porodice.”

Član 25.

U članu 58. stav (2) reči: “od jedne” zamenjuju se rečima: “do tri”.

Član 26.

U članu 59. stav (4) briše se.

Član 27.

U članu 66. stav (1) menja se i glasi:

“(1) Ako se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoji jedan ili više razloga propisanih za odbijanje zahteva za privremeni boravak, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku prava na privremeni boravak.”

Posle stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Rešenjem iz stava (1) ovog člana može se odrediti rok u kom je stranac dužan da napusti Republiku Srbiju, koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja reššenja i može se izreći zabrana ulaska.”

Dosadašnji st. (2) - (8) postaju st. (3) - (9).

U dosadašnjem stavu (7) koji postaje stav (8) tačka se zamenjuje zapetom, posle koje se dodaju reči: “izuzev u slučaju iz stava (2) ovog člana”.

Posle dosadašnjeg stava (8) koji postaje stav (9) dodaju se st. (10) i (11) koji glase:

“(10) Privremeni boravak može prestati i po zahtevu stranca.

 (11) Privremeni boravak prestaje da važi po sili zakona u slučaju smrti stranca, odobrenja stalnog nastanjenja stranca u Republici Srbiji, odnosno prijema stranca u državljanstvo Republike Srbije.”

Član 28.

U članu 67. stav (1) reči: “dozvola za dugotrajni boravak” zamenjuje se rečima: “odobrenje dugotrajnog boravka.”

Stav (2) menja se i glasi:

“(2) Stalno nastanjenje odobriće se strancu koji ispunjava uslove iz člana 70. ovog zakona i koji u Republici Srbiji boravi neprekidno tri godine na osnovu odobrenja privremenog boravka.”

U stavu (5) reči: “pet godina” zamenjuju se rečima: “tri godine.”

U stavu (6) tačka se zamenjuje zapetom, posle koje se dodaju reči: “a blagovremeno podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja omogućava strancu da zakonito boravi u Republici Srbiji do okončanja upravnog postupka.”

Stav (9) menja se i glasi:

“(9) Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na stranca kome je izdata jedinstvena dozvola.”

Posle stava (9) dodaje se stav (10) koji glasi:

“(10) Bliže uslove za odobravanje stalnog nastanjenja i izgled zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”

Član 29.

Član 68. menja se i glasi:

“Član 68.

(1) Nezavisno od člana 67. ovog zakona stalno nastanjenje će se odobriti i strancu koji ispunjava uslove iz člana 70. ovog zakona i to:

1) maloletniku, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;

2) koji je poreklom iz Republike Srbije;

3) koji je srpskog porekla;

4) drugom strancu, ako to predstavlja interes Republike Srbije.”

Član 30.

Posle člana 68. dodaje se član 68a koji glasi:

“Član 68a

(1) Stalno nastanjenje će se odobriti strancu koji je u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od tri godine po osnovu odobrenog prava na azil.

(2) Za odobrenje stalnog nastanjenja stranca iz stava (1) ovog člana, kao i za člana njegove uže porodice, koji ispunjava uslove za odobrenje stalnog nastanjenja iz člana 67. ovog zakona, nije potrebno da se ispune svi uslovi propisani članom 70. ovog zakona, uzimajući u obzir specifične i lične okolnosti stranca kome je odobren azil i člana njegove uže porodice.”

Član 31.

U članu 69. stav (1) posle reči: “organu” reči: “prema mestu gde mu je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji” brišu se.

U stavu (3) posle broja: “68” dodaje se broj: “68a”.

Posle stava (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase:

 “(5) Zahtev za stalno nastanjenje se može podneti i elektronskim putem.

 (6) Bliže uslove za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja elektronskim putem propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”

Član 32.

Član 70. menja se i glasi:

“Član 70.

(1) Uz zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš ili važeću ličnu kartu države čiji državljani, u skladu sa važećim propisima mogu da uđu u Republiku Srbiju sa ličnom kartom;

2) dokaz da poseduje sredstva za izdržavanje;

3) dokaz o zdravstvenom osiguranju;

4) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja;

5) dokaz o uplati propisane takse.

(2) Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje se lična karta za stranca.

(3) Stranac lično preuzima ličnu kartu za stranca.”

Član 33.

 U članu 71. stav (1) tačka 1) posle broja: “68” dodaju se zapeta i broj: “68a”.

 Stav (2) menja se i glasi:

 “(2) Prilikom donošenja odluke iz stava (1) tač. 1), 2) i 3) ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, uzimajući u obzir dužinu trajanja prethodnih privremenih boravaka, njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom, odnosno ozbiljnost učinjenog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, kao i pretnju koju podnosilac zahteva predstavlja po bezbednost Republike Srbije i njenih građana.”

Član 34.

U članu 74. stav (1) tačka 2) posle reči: “180 dana” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: “odnosno duže od perioda boravka stranca određenog međunarodnim ugovorom;”

U tački 4) broj “(7)” zamenjuje se brojem: “(8)”.

Član 35.

U članu 87. stav (2) posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

“3) njegov boravak na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik za Republiku Srbiju i njene građane, u skladu sa članom 9. ovog zakona.”

Član 36.

Naziv iznad člana i član 94. menjaju se i glase:

“Troškovi prinudnog udaljenja

Član 94.

(1) Troškove smeštaja i boravka u prihvatilištu i druge troškove koji nastanu prilikom prinudnog udaljenja snosi stranac.

(2) Radi naplate troškova iz stava (1) ovog člana od stranca će se oduzeti novčana sredstva, o čemu se izdaje potvrda.

(3) Novčana sredstva koja su oduzeta od stranca koriste se za podmirenje troškova prinudnog udaljenja, izdavanjem potvrde o troškovima prinudnog udaljenja.

(4) Ako stranac nema sredstva za naplatu troškova iz stava (1) ovog člana, troškove snosi:

1) fizičko ili pravno lice koje se obavezalo da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca iz člana 27. stav (2) ovog zakona;

2) prevoznik koji nije odvezao stranca u skladu sa članom 13. st. (2) i (3) ovog zakona;

3) organizator turističkih ili poslovnih putovanja iz člana 13. stav (4) ovog zakona;

4) poslodavac koji je zaposlio stranca suprotno odredbama ovog zakona ili propisa kojim je uređeno zapošljavanje stranaca.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana Ministarstvo unutrašnjih poslova rešenjem utvrđuje visinu troškova prinudnog udaljenja stranca, uzimajući u obzir stvarne troškove.

(6) Protiv rešenja iz stava (5) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Naplata troškova prinudnog udaljenja iz stava (4) ovog člana zastareva nakon pet godina, računajući od dana izvršnosti rešenja iz stava (5) ovog člana.

(8) Troškovi koje nije moguće naplatiti na način iz st. (1) - (4) ovog člana, padaju na teret budžeta Republike Srbije.

(9) U troškove prinudnog udaljenja stranca spadaju troškovi nabavke putne isprave zemlje porekla stranca, putne karte za povratak u zemlju porekla stranca, troškovi smeštaja stranca u prihvatilištu za strance, troškovi smeštaja i putovanja policijske pratnje u inostranstvo, kao i drugi troškovi koji mogu nastati u vezi prinudnog udaljenja stranca.

(10) Obrazac potvrde o oduzetim novčanim sredstvima, obrazac potvrde o troškovima prinudnog udaljenja i način izračunavanja troškova prinudnog udaljenja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”

Član 37.

U članu 100. posle stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:

“(2) Identitet u Republici Srbiji stranac dokazuje i dozvolom za privremeni boravak i jedinstvenom dozvolom.”

Član 38.

Posle člana 101. dodaju se čl. 101a i 101b koji glase:

“Sadržaj obrasca dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole

Član 101a

(1) Dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola izdaje se, u obliku kartice, na obrascu na kom su personalizovani podaci o vrsti dozvole.

(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži sledeće podatke: prezime, ime, dan, mesec i godinu rođenja, pol, evidencijski broj stranca, državu rođenja, državljanstvo, osnov boravka i napomenu.

(3) U obrazac iz stava (1) ovog člana se unose i slike biometrijskih podataka stranca i to: fotografija i potpis, kao i registarski i serijski broj dozvole, datum izdavanja, rok važenja i organ izdavanja.

(4) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži mikrokontroler (čip) u koji se unose vidljivi podaci na ispravi i podaci o adresi stanovanja stranca, biometrijski otisak prsta stranca, podaci o pravu na rad, kao i drugi podaci o strancu i sa njim povezanim fizičkim i pravnim licima, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju evidencije i obrada podataka u oblasti unutrašnjih poslova, kao i prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

(5) Po zahtevu stranca kome se izdaje ili je izdata dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola, u skladu sa posebnim propisima, u mikrokontroler (čip) se upisuje kvalifikovani elektronski sertifikat imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da dozvola postaje sredstvo za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

(6) Obrazac iz stava (1) ovog člana štampa se na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku, a podaci o prezimenu i imenu stranca se upisuju onako kako su upisani u putnu ispravu stranca u transkripciji na engleskom jeziku, dok se podaci o državljanstvu upisuju na način kako se međunarodno priznatim troslovnim kodom označava država čiji je stranac državljanin, a podaci o državi rođenja stranca upisuju se ćiriličnim pismom, na način kako se na srpskom jeziku naziva država čiji je stranac državljanin.

Izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole

Član 101b

(1) Strancu koji ispunjava uslove za odobrenje privremenog boravka, odnosno jedinstvene dozvole nadležni organ izdaje dozvolu za privremeni boravak, odnosno jedinstvenu dozvolu, pri čemu je potrebno lično prisustvo stranca u cilju uzimanja njegovih biometrijskih podataka.

 (2) Maloletnom strancu, do navršene dvanaeste godine života ne uzimaju se otisci prstiju i potpis, a prilikom izdavanja dozvole za privremeni boravak maloletnom strancu, neophodno je prisustvo jednog roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

 (3) Stranac kome se izdaje dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola, a koji zbog svojih verskih ili nacionalnih običaja nosi kapu ili maramu kao sastavni deo nošnje, odnosno odeće, može biti fotografisan sa kapom ili maramom.

(4) Prilikom uzimanja biometrijskih podataka strancu se izdaje potvrda koja služi kao dokaz o započetom procesu izdavanja dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole.

(5) U postupku izdavanja dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole plaća se propisana taksa, u skladu sa zakonom.

(6) Stranac kome je dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola oštećena ili ako fotografija više ne odgovara njegovom izgledu, odnosno kada iz drugih razloga ne može da služi svojoj svrsi, dužan je da u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga iz ovog stava podnese zahtev za izdavanje nove dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole.”

Član 39.

U članu 102. stav (1) zapeta i reči: “kao i strancu koji nema važeću putnu ispravu, a privremeni boravak mu je odobren rešenjem” brišu se.

Stav (2) menja se i glasi:

“(2) Privremena lična karta za stranca izdaje se strancu kome je odloženo prinudno udaljenje u skladu sa članom 84. ovog zakona, kome je određen obavezni boravak u skladu sa članom 93. ovog zakona, kao i u slučaju iz člana 44. stav (6) ovog zakona.”

Član 40.

Posle člana 103. dodaje se član 103a koji glasi:

“Izrada obrazaca

Član 103a

 Obrazac dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole, obrazac lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca, kao i obrazac putnog lista za strance izrađuje Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.”

Član 41.

Naziv iznad člana i član 104. menjaju se i glase:

“Izdavanje lične karte za stranca

Član 104.

(1) Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje nadležni organ izdaje ličnu kartu za stranca, pri čemu je potrebno lično prisustvo stranca u cilju uzimanja njegovih biometrijskih podataka.

(2) Prilikom uzimanja biometrijskih podataka strancu se izdaje potvrda koja služi kao dokaz o započetom procesu izdavanja lične karte za stranca.

(3) Stranac kome se izdaje lična karta za stranca, a koji zbog svojih verskih ili nacionalnih običaja nosi kapu ili maramu kao sastavni deo nošnje, odnosno odeće, može biti fotografisan sa kapom ili maramom.

(4) Maloletnom strancu, do navršene dvanaeste godine života ne uzimaju se otisci prstiju i potpis, a prilikom izdavanja lične karte za stranca maloletnom strancu, neophodno je prisustvo jednog roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

(5) Odredbe ovog člana se shodno primenjuju prilikom izdavanja privremene lične karte za stranca.

(6) U postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca plaća se propisana taksa, u skladu sa zakonom.

(7) Izgled obrasca i postupak izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, a izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgled obrasca posebne lične karte, kao i postupak izdavanja posebne lične karte propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.”

Član 42.

 Član 106. menja se i glasi:

“Član 106.

(1) Lična karta za stranca izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

(2) Maloletnom strancu lična karta za stranca izdaje se sa rokom važenja od dve godine.

(3) Privremena lična karta izdaje se sa rokom važenja na koji je strancu rešenjem određen obavezni boravak, odloženo prinudno udaljenje, odnosno odobren privremeni boravak.

 (4) Posebna lična karta izdaje se sa rokom važenja do četiri godine.”

Član 43.

U članu 108. stav (1) tačka 3) reči: “ili na privremeni boravak, odnosno ako mu je privremeni boravak istekao” brišu se.

U stavu (2) reči: “u “Službenom glasniku Republike Srbije” o trošku stranca” zamenjuju se rečima: “na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.”

Član 44.

Naziv iznad člana i član 109. menjaju se i glase:

“Obaveze stranca u slučaju nestanka dozvole za privremeni boravak i jedinstvene dozvole

 Član 109.

 (1) Stranac je dužan da o nestanku dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole, bez odlaganja obavesti nadležni organ, koji rešenjem proglašava dozvolu za privremeni boravak, odnosno jedinstvenu dozvolu nevažećom, i isto oglašava na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

(2) Protiv rešenja o proglašavanju nevažećom dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.”

Član 45.

U članu 117. stav (4) menja se i glasi:

 “(4) U skladu sa stavom (1) tačka 3) ovog člana organizacija nadležna za poslove zapošljavanja od Ministarstva unutrašnjih poslova preuzima podatke o odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju stranca, odnosno jedinstvenim dozvolama, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima podatke o proceni ispunjenosti uslova za izdavanje jedinstvene dozvole, u skladu sa zakonom.”

U stavu (5) broj: “2” zamenjuje se brojem: “1”.

Član 46.

Član 118. menja se i glasi:

“Član 118.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja, preko nadležne inspekcije rada, kao i ministarstvo nadležno za spoljne poslove, svako u delu propisane nadležnosti.”

Član 47.

U članu 119. stav (1) broj: “50.000”, zamenjuje se brojem: “500.000”.

Tačka 2) menja se i glasi:

“2) koje ne osigura da stranac koji, u njegovoj organizaciji, odnosno po osnovu pozivnog pisma dođe u Republiku Srbiju, boravi u zemlji u skladu sa odredbama ovog zakona i ne preduzme mere kojima predupređuje nezakonit boravak stranca nakon ulaska u Republiku Srbiju (član 13a stav (1) ovog zakona);

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

“3) koje ne preduzme mere i radnje koje se odnose na obezbeđivanje uslova za zakonit boravak i rad stranca u Republici Srbiji, a na osnovu čijeg pozivnog pisma je stranac ušao u Republiku Srbiju sa vizom za duži boravak po osnovu zaposlenja (član 13a stav (3) ovog zakona).”

U stavu (2) broj: “5.000”, zamenjuje se brojem: “50.000”.

U stavu (3) broj: “10.000”, zamenjuje se brojem: “100.000”.

Posle stava (4) dodaju se st. (5) i (6) koji glase:

 “(5) Uz kaznu za prekršaj iz stava (1) tačka 3) ovog člana, pozivaru se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

(6) Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava (1) tačka 3) ovog člana.”

Član 48.

U članu 121. stav (1) broj: “5.000”, zamenjuje se brojem: “50.000”.

Član 49.

U članu 122. stav (1) broj: “5.000”, zamenjuje se brojem: “50.000”.

Posle tačke 1a) dodaje se tačka 1b) koja glasi:

“1b) boravi u Republici Srbiji suprotno razlozima zbog kojih mu je izdata jedinstvena dozvola (član 46a stav (4) ovog zakona).”

Član 50.

U članu 123. stav (1) broj: “5.000”, zamenjuje se brojem: “20.000”.

Tačka 1) menja se i glasi:

“1) nije podneo zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole (član 46. stav (1) ovog zakona);”

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

“1a) nije podneo zahtev za odobrenje privremenog boravka (član 46. stav (2) ovog zakona);”

Tačka 3) briše se.

Tačka 5) briše se.

U tački 8) reči: “stav (2)” i “stav (1)” brišu se.

            Posle tačke 10) dodaje se tačka 11) koja glasi:

“11) u propisanom roku ne ponese zahtev nadležnom organu za izdavanje nove dozvole za privremeni boravak ili jedinstvene dozvole (član 101b stav (6) ovog zakona).”

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

(1) Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti uredbu o kategorijama stranaca, kriterijumima i bližim uslovima za odobravanje privremenog boravka strancima iz člana 12. stav (3) ovog zakona.

(2) Ministar nadležan za unutrašnje poslove će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propise o:

1) bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka i izgledu obrasca dozvole za privremeni boravak iz člana 15. stav (3) ovog zakona;

2) bližim uslovima za odobravanje stalnog nastanjenja i izgledu zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja iz člana 28. stav (6) ovog zakona;

3) bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja elektronskim putem iz člana 31. stav (3) ovog zakona.

4) o obrascu potvrde o oduzetim novčanim sredstvima, obrascu potvrde o troškovima prinudnog udaljenja i načinu izračunavanja troškova prinudnog udaljenja iz člana 36. stav (10) ovog zakona.

(3) Ministar nadležan za spoljne poslove će, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti propis o izgledu obrasca vize u elektronskom formatu i bliže uslove za izdavanje vize u elektronskom formatu iz člana 8. stav (5) ovog zakona.

(4) Ministar nadležan za unutrašnje poslove, ministar nadležan za poslove zapošljavanja i ministar nadležan za spoljne poslove će, sporazumno, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti propis o bližim uslovima za podnošenje zahteva za izdavanje vize elektronskim putem, bližim uslovima za odobravanje viza, kao i izgledu i sadržaju pozivnog pisma iz člana 10. stav (2) ovog zakona.

(5) Ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja, će sporazumno, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti propis o bližim uslovima za podnošenje i obradu zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole elektronskim putem, bližim uslovima za izdavanje jedinstvene dozvole, kao i izgledu obrasca jedinstvene dozvole iz člana 46b stav (10) ovog zakona.

Okončanje započetih postupaka

Član 52.

Svi postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti, osim ako je za stranca povoljnije da se postupak okonča po odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja ranijih propisa

Član 53.

Početkom primene propisa iz člana 12. stav (3), člana 15. stav (3) i člana 28. stav (6) ovog zakona, prestaju da važe odredbe člana 43. stav (2) i 67. stav (9) i odredbe člana 40. st. (4) i (5) Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS”, br. 24/18 i 31/19) i propisi doneti na osnovu tih članova.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 54.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe člana 1. stav (2), člana 8. stav (2), člana 9, člana 11. stav (3), člana 12. stav (2), člana 14, člana 15. stav (1), člana 17. st. (2) i (3), člana 19, člana 20, člana 22, člana 23. stav (3), člana 24. stav (3), člana 28. stav (5), člana 31. stav (3), člana 37, člana 38, člana 40, člana 44, člana 45. stav (1), člana 46, člana 49. stav (2) i člana 50. st. (2), (3) i (7) ovog zakona počinju da se primenjuju od 1. februara 2024. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

U cilju daljeg usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima Evropske Unije izrađen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Kroz Predlog zakona je izvršeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2011/98/EU o jedinstvenom postupku obrade zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranim državljanima u Republici Srbiji.

Harmonizacija zakonodavstva u oblasti legalnih i iregularnih migracija je jedna od aktivnosti propisanih Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 24, potpoglavlje Migracije.

Paralelno sa izradom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, izrađen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca u cilju horizontalne povezanosti dva nacionalna propisa.

Izmenama i dopunama Zakona o strancima i izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca se omogućava da strani državljani u jedinstvenom postupku, pred jednim državnim organom, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, ostvare istovremeno pravo na privremeni boravak i rad u Republici Srbiji, na način da državni organi, u skladu sa zakonom i u okviru svoje nadležnosti vrše, kroz jedinstven postupak, potrebne provere vezane za kako odobrenje privremenog boravka, tako i radne dozvole, nakon čega se, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, izdaje jedinstvena dozvola za privremeni boravak i rad u Republici Srbiji.

Imajući u vidu jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, a koji se odnosi na razvoj i digitalizaciju, odnosno povećanje broja elektronskih usluga za građane, postupak izdavanja jedinstvene dozvole, odnosno dozvole za boravak i rad u Republici Srbiji je u potpunosti digitalizovan, odnosno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stranima propisano je da se zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može podneti isključivo elektronskim putem.

Imajući u vidu da je nekoliko postupaka koji su propisani predmetnim zakonom moguće podneti elektronskim putem i to: zahtev za izdavanje vize, zahtev za odobrenje privremenog boravka, zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole, zahtev za stalno nastanjenje, Predlogom zakona je propisan jedinstveni veb portal, koji predstavlja javno dostupan portal na interenetu koji će, na jednom mestu sadržati sve informacije vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u Republici Srbiji i putem kog će se podnositi zahtevi koji se, u skladu sa zakonom, mogu podneti elektronskim putem.

Rukovodeći se interesom Vlade Republike Srbije da je neophodno uspostaviti konkurentno tržište rada, kao i stvaranje povoljnijih uslova za privrednike, gde se bez velikih administrativnih prepreka, omogućava lakši i efikasniji način rešavanja statusnih pitanja stranaca koji dolaze na rad u našu zemlju, bez odlaska na “šalter” u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova, predloženim izmenama i dopunama Zakona o strancima omogućiće se unapređenje i podizanje pre svega poslovnog, ali i sveobuhvatnog imidža Republike Srbije u regionu i svetu.

Propisivanjem predloženih rešenja u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima omogućen je jedinstven (objedinjen) postupak, koji menja dosadašnju obavezu stranca da prvo reguliše privremeni boravak u skladu sa odredbama Zakona o strancima, a nakon toga, poslodavac ili sam stranac, podnosi zahtev za izdavanje dozvole za rad u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Podnošenjem zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, koji se rešava u roku od 15 dana od dana dostavljanja urednog zahteva, skraćen je period vremena u kome stranac, nakon ulaska u zemlju, može zakonito da počne da obavlja privrednu delatnost, čime su smanjeni troškovi poslodavca i samog stranca, vezani za njegov smeštaj i boravak u Republici Srbiji od momenta ulaska do dobijanja potrebnih dozvola za njihov boravak i rad.

Posebno je značajno istaći da će zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad moći pored stranca da podnese i poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste i to za veći broj stranih radnika koje će angažovati, čime će se dodatno podići standardi Republike Srbije kada je u pitanju konkurentnost tržišta radne snage i privlačenje stranih investicija.

Strateški gledano, zbog napora koje Vlada Republike Srbije ulaže u cilju razvoja privrednog rasta i porasta bruto društvenog proizvoda, a kroz realizaciju velikog broja pre svega infrastrukturnih projekata, u našoj zemlji u ovom trenutku, uz očekivanje da da se takav trend nastavi, postoji velika potreba za privlačenjem strane radne snage.

U tom smislu, a imajući u vidu potrebu privlačenja stranih radnika, ali i svih drugih stranaca koji planiraju da duži vremenski period provedu u Republici Srbiji, te potrebe da se za strane državljane omogući veća pravna sigurnost i smanje birokratske i administrativne prepreke, izmenama i dopunama ovog zakona omogućeno je da se privremeni boravak (umesto dosadašnje jedne godine) odobri na period do tri godine, u zavisnosti od postojanja razloga i dokaza koji se prilažu u svakom pojedinačnom slučaju. Rok važenja jedinstvene dozvole je takođe tri godine.

Uvažavajući potrebu da strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak po drugim osnovama propisanim važećim Zakonom o strancima, imaju i mogućnost da rade u našoj zemlji, čime doprinose razvoju zemlje, kroz horizontalnu povezanost normi koje se predlažu kroz izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranac, omogućeno je da veliki broj stranaca ima zakonom odobreno pravo na rad u Republici Srbiji i bez izdavanja jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad. U tu grupu stranaca spadaju pre svega stranci kojima je odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa državljaninom Republike Srbije, strancima koji imaju odobren privremeni boravak po osnovu posedovanja nepokretnosti, po osnovu studiranja (u vremenskom periodu propisanim Zakonom o zapošljavanju stranaca), strancima koji imaju odobren privremeni boravak po osnovu naučno istraživačkog rada, volonterima, stranim novinarima, stranim ekspertima koji su angažovani na projektima u državnim organima Republike Srbije, verskim službenicima, strancima na humanitarnom boravku, strancima koji su žrtve trgovine ljudima i drugim strancima u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca, kao i stalno nastanjenim strancima.

Propisivanje prava na rad koje je zakonom deklarativno propisano za veliki broj kategorija stranaca koji žive u Republici Srbiji i koji su svoje životne aktivnosti vezali za našu zemlju, ostvaruje se veća pravna sigurnost stranaca u Republici Srbiji, a stranci se, kao građani Republike Srbije, izjednačavaju sa domaćim državljanima kada je u pitanju pravo na rad i pravo na izbor posla, što je ustavno pravo svih građana Republike Srbije. Takođe, tržište rada u Republici Srbiji se dodatno jača i postaje konkurentnije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima propisano je da se privremeni boravak (po svim osnovama propisanim Zakonom), odnosno jedinstvena dozvola za privremeni boravak i rad izdaje u vidu biometrijskog dokumenta, čime je zamenjena nalepnica privremenog boravka koja se utiskuje u pasoš stranca.

Propisivanje biometrijske dozvole za privremeni boravak, odnosno biometrijske jedinstvene dozvole-dozvole za privremeni boravak i rad je još jedan korak napred u harmonizaciji domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima kada je u pitanju bezbednost dokumenata koji se izdaju stranim državljanima.

U tom smislu, propisivanjem odredbi koje se odnose na izdavanje biometrijskog dokumenta boravišne dozvole i jedinstvene dozvole, domaće zakonodavstvo je harmonizovano sa Uredbom EU broj 2017/1954 o izmeni Uredbe Saveta EZ 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dovola za državljane trećih zemalja.

 Pored navedenog, na propisani način podižu se standardi vezani za bezbednosni aspekt i kontrolu kretanja stranih državljana na teritoriji Republike Srbije, budući da će se svim strancima kojima se odobrava privremeni boravak, odnosno izdaje jedinstvena dozvola, uzimati biometrijski podaci (fotografija, otisci prstiju i potpis), u skladu sa zakonom.

Takođe, izdavanjem biometrijskog dokumenta stranim državljanima kojima je odobren privremeni boravak, odnosno izdata jedinstvena dozvola su izjednačeni sa državljanima Republike Srbije, budući da im se izdaju dokumenti koji omogućavaju korišćenje i drugih usluga koje imaju državljani Republike Srbije na portalu eUprave, kao što je pravo na korišćenje elektronskog potpisa prilikom ostvarivanja svojih prava i obaveza, što dodatno predstavlja benefit kada je u pitanju položaj stranaca u Republici Srbiji.

Imajući u vidu potrebu da se stranim državljanima omogući da lakše ostvare pravo na privremeni boravak u zemlji, olakšana je procedura za određene kategorije stranaca koji podnose zahtev za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji. U tom smislu propisano je da dokaz o sredstvima za izdržavanje i dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka u Republici Srbiji ne podnosi stranac koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije i stranac koji podnosi zahtev po osnovu zapošljavanja.

Pored navedenog izmenjena je obaveza stranca da zahtev za produženje privremenog boravka podnosi 30 dana pre isteka važećeg privremenog boravka, i u tom smislu je propisano da se zahtev za produženje privremenog boravka može podneti do dana isteka prethodno važećeg privremenog boravka. Istovetna norma je propisana i za produženje jedinstvene dozvole.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o strancima, izvršene su izmene i u okviru postupka za odobravanje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji, i to u delu koji se odnosi na vremenski period koji stranac treba da provede na teritoriji Republike Srbije na odobrenom privremenom boravku. Izmenama i dopunama Zakona predloženo je da se stalno nastanjenje može odobriti nakon tri godine neprekidnog boravka na teritoriji Republike Srbije, umesto dosadašnjih pet. Kao što je već napomenuto, stalno nastanjeni stranac, u skladu sa odredbama koje su propisane izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ima pravo na rad u skladu sa tim zakonom, bez posebnih formalnosti koje je odnose na dosadašnju obavezu pribavljanja lične radne dozvole, u skladu sa odredbama Zakona o strancima.

U oblasti stalnog nastanjenja, izmenama i dopunama Zakona je propisano da lična karta za stranca koja se izdaje stalno nastanjenim strancima, postaje isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu, i da predstavlja dozvolu za stalno nastanjenje stranca u Republici Srbiji.

Izmenama i dopunama je propisano da se strancu na stalnom nastanjenju ne izdaje više nalepnica o odobrenom stalnom nastanjenju koja se utikuje u putnu ispravu stranca, već se nakon postupka po zahtevu za odobrenje stalnog nastanjenja koji je završen rešenjem kojim se odobrava stalno nastanjenje u Republici Srbiji, bez posebnih administrativnih zahteva,strancu izdaje lična karta za stranca koja je dozvola za stalni boravak u Republici Srbiji i koja se izdaje na period od 5 godina. Lična karta za stranca se obnavlja bez ponovnog razmatranja da li stranac ispunjava uslove za odobrenje stalnog boravka u Repubici Srbiji.

Imajući u vidu interes Republike Srbije da stranim državljanima koji imaju srpsko poreklo olakša pravni položaj u Republici Srbiji i da im se omogući da, ukoliko žele da žive i rade u zemlji svojih predaka lakše integrišu u društveni i ekonomski život zemlje, propisan je novi osnov za sticanje stalnog nastanjenja u posebnim slučajevima, odnosno srpsko poreklo se propisuje kao osnov za podnošenje zahteva i odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji.

Posebno je važno istaći da je predloženim izmenama i dopunama propisano da zahtev za stalno nastanjenje mogu podneti stranci koji su na teritoriji Republike Srbije neprekidno proveli tri godine po osnovu odobrenog prava na azil u Republici Srbiji. Na predloženi način, u nacionalnom zakonodavstvu, po prvi put se uvode odredbe vezane za postupak naturalizacije stranca kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji. Pored navedenog, norme vezane za naturalizaciju stranaca kojima je odobren azil u Republici Srbiji doprinose uklađenosti pravnog okvira Republike Srbije sa Konvencijom o statusu izbeglica, kvalifikacionom Direktivom (2011/95/EU), ali i horizontalim povezivanjem odredbi Zakona o strancima i Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Imajući u vidu specifične i lične okolnosti stranca kome je odobren azil, kao i članova njegove porodice, predloženo je da prilikom podnošenja zaheva za stalno nastanjenje stranac kome je odoreno pravo na azil u Republici Srbiji, kao i članovi njihove uže porodice nisu u obavezi da prilikom podnošenja zahteva za stalno nastanjenje dostave sve propisane dokaze neophodne za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje, a pre svega pasoš ili drugi identifikaiconi dokument svoje zemlje porekla. Propisano je da takođe, da se postupak podnošenja zahteva za stalno nastanjenje omogućava i elektronskim putem, kao još jedna od digitalizovanih usluga za građane.  Važna novina koju prate izmene i dopune ovog zakona je i omogućavanje da se strancu umesto nalepnice vize izda viza u elektronskom formatu, a propisan je pravni osnov da ministar nadležan za spoljne poslove donese propis o bližim uslovima i načinu izdavanja vize u elektronskom formatu. Omogućavanje navedenog predstavlja značajan napredak Republike Srbije u oblasti koja reguliše način ulaska u zemlju stranih državljana kojima je u skladu sa viznim režimom potrebna viza za ulazak i boravak na teritoriji naše zemlje, koji se ogleda u digitalizaciji postupka izdavanja viza strancima. U tom smislu, i u oblasti izdavanja viza imao se u vidu strateški cilj Vlade Republike Srbije, usmeren ka povećanju broja digitalizovaih usluga za sve građane, pa i za strane državljane.

Imajući u vidu potrebu da strani državljani kojima je za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza, a koji podnesu zahtev za izdavanje vize za duži boravak (vize D), omogući da odmah po dolasku mogu zakonito da rade u našoj zemlji, horizontalnim povezivanjem odredbi kojima se menja ovaj zakon i Zakon o zapošljavanju stranaca, propisano je da je viza za duži boravak (viza D) izdata po osnovu zaposlenja, istovremeno i boravišna i radna dozvola u periodu važenja izdate vize (a najduže do 180 dana). Predloženo zakonsko rešenje dodatno ima efekat na privredni i ekonomski razvoj zemlje, skraćenje administrativnih procedura kako za stranca, tako i poslodavca po ulasku stranca u zemlju, a državni organi uključeni u postupak odobravanja vize za duži boravak, dok je stranac još u zemlji porekla, vrše potrebne provere i u efikasnom i objedinjenom postupku razmenjuju podatke od značaja za donošenje odluke po podnetom zahtevu za vizu i utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za izdavanje vize za duži boravak (vize D).

 Pored činjenice da su izmenama i dopunama Zakona o strancima, kao što je već navedeno, skraćeni administrativni postupci i u velikoj meri liberalizovan dolazak stranih državljana u Republiku Srbiju, te da su propisane povoljnije norme, posebno je posvećena pažnja normiranju određenih zakonskih odredbi u cilju kontrole ulaska u zemlju stranih državljana iz migraciono visoko rizičnih zemalja, čijim državljanima je za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza. U tom smislu, izmenama i dopunama ovog zakona dodatno su precizirane obaveze pozivara koji poziva stranca u Republiku Srbiju i koji se pozivnim pismom obavezuje da će snositi troškove njegovog boravka u Republici Srbiji, kao i troškove prinudnog udaljenja i smeštaja stranca u prihvatilište za strance, a u cilju njegovog povratka u zemlju porekla. Imajući u vidu da je Republika Srbija suočena sa velikim prilivom iregularnih migranata, izmenama i dopunama je, u cilju sprečavanja situacije da stranci nakon legalnog ulaska u Republiku Srbiju na osnovu izdate vize, postanu iregularni migranti na način da zloupotrebe izdatu vizu i na nezakonit način napuste teritoriju naše zemlje, propisana je pojačana odgovornost pozivara koji poziva strane državljane u Republiku Srbiju, najčešće kao radnu snagu iz zemalja migraciono visokog rizika. Na transparentan način propisane su obaveze koje pozivar treba da ima u vidu kada poziva strane državljane u Republiku Srbiju. Pored navedenog, propisivanjem obaveza o kojima pozivar treba da vodi računa kada dostavlja pozivno pismo (garanciju) za strane državljane, posredno se sprečava i eventualna eksploatacija stranih radnika i štite njegova prava, a za kršenje propisanih obaveza pozivara predviđena je kaznena odredba.

Dodatno, u slučaju da, nakon izdavanja vize dođe do nezakonite migracije, propisan je način na koji se troškovi smeštaja u prihvatilište za strance i troškovi vraćanja stranca u zemlju porekla naplaćuju od stranca, ukoliko ima novčanih sredstava, odnosno od pozivara na osnovu čijeg pozivnog pisma je stranac došao u Republiku Srbiju. U tom smislu, propisan je i pravni osnov za donošenje propisa kojim se uređuju bliži uslovi i način izračunavanja troškova prinudnog udaljenja stranca.

Zakonska rešenja vezana za jedinstvenu dozvolu i izdavanje biometrijskih dokumenata strancima, kao i drugi članovi Predloga zakona iz člana 53, koji su pre svega propisani u cilju sprovođenja ovih instituta, imaju odloženu primenu od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno počinju da se primenjuju 1.februara 2024. godine, imajući u vidu da je za njihovu primenu neophodno da se stvore tehnički uslovi.

Zakonom se ujedno preciziraju pojedine odredbe i otklanjaju uočene tehničke greške u trenutno važećem Zakonu o strancima, a u cilju efikasnije primene propisanih odredbi.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 Članom 1. Predloga zakona kojim se menja član 3. Zakona predviđeno je da se izmeni institut lične karte za stranca, kao i da se uvedu nova dva instituta: jedinstvena dozvola i dozvola za privremeni boravak i rad stranca u Republici Srbiji. Pored navedenog data je definicija jedinstvenog veb portala, koji predstavlja portal na internetu putem kog se podnose zahtevi koje strani državljani mogu podneti, u skladu sa ovim zakonom, elektronskim putem, a to su: zahtev za izdavanje vize, zahtev za odobrenje privremenog boravka, zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja i zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole.

 Članom 2. Predloga zakona kojim se menja član 5. Zakona propisano je da u slučaju promene prezimena ili imena prilikom boravka u našoj zemlji, stranac pribavlja novu putnu ispravu sa važećim ličnim podacima u roku od šest meseci od momenta promene ličnih podataka.

Članom 3. Predloga zakona menja se član 7. Zakona, a navedenim izmenama omogućava se da se pored obrade biometrijskih podataka u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih polova, uzimaju biometrijski podaci (fotografija, otisak prsta i potpis) od stranca, a u cilju sprovođenja postupaka propisanih ovim zakonom.

Članom 4. Predloga zakona kojim se menja član 10. Zakona precizirano je da se postupci propisani ovim zakonom rešavaju u postupku neposrednog odlučivanja, u smislu primene odredbi zakona kojim je uređen opšti upravni postupak

Članom 5. i 6. Predloga zakona, kojim se menja član 13, Zakona i dodaje član 13a. propisane su odredbe kojima se pojačava garancija pozivara, odnosno organizatora turističkog ili poslovnog putovanja stranca u slučaju da se stranac nađe u nezakonitom boravku u Republici Srbiji, a do njegovog nezakonitog boravka je došlo zbog propusta pozivara, odnosno organizatora turističkog ili poslovnog putovanja.

Članom 7. Predloga zakona kojim se menja član 16. Zakona precizirano je se dan ulaska u Republiku Srbiju i dan izlaska iz Republike Srbije računaju se u dane boravka na teritoriji Republike Srbije.

Članom 8. Predloga zakona kojim se menja član 18. Zakona, preciziran je pojam vize, kao i da se viza izdaje u elektronskom formatu. Takođe, propisano je ovlašćenje da ministar nadležan za spoljne poslove donese propis kojim se uređuje način i bliži uslovi za izdavanje vize u elektronskom formatu, kao i izged obrasca vize u elektronskom formatu. Primena odredbe vezane za izdavanje vize u elektronskom formatu odložena je za 1. februara 2024. godine imajući u vidu potrebu stvaranja tehničkih preduslova za izdavanje vize u elektronskom formatu.

Članom 9. Predloga zakona kojim se menja član 22. Zakona izvršeno je usaglašavanje u odnosu na novi institut jedinstvene dozvole i istim je propisano da stranac koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole, a dolazi iz zemlje sa kojom Republika Srbija ima vizni režim, mora prethodno pribaviti vizu za duži boravak (viza D) koja pruža pravni osnov za podnošenje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole.

Članom 10. Predloga zakona kojim se menja član 25. Zakona, gde se propisuje da zahtev za izdavanje vize može biti podnet i elektronskim putem, a dodaje se i stav vezan za ovlašćenje za donošenje propisa o bližim uslovima za podnošenje zahteva za izdavanje vize elektronskim putem, bližim uslovima za odobravanje viza, kao i izgledu i sadržaj pozivnog pisma, koji donose sporazumno ministar nadležan za spoljne poslove, ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Članom 11. Predloga zakona kojim se menja član 29. Zakona i predviđa se da pre izdavanja vize, diplomatsko-konzularno predstavništvo pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, osim u slučaju kada je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni razlozi ili razlozi više sile. Takođe, propisuje se da prilikom izdavanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja nadležnom organu dostavlja procenu o ispunjenosti uslova za zapošljavanje u Republici Srbiji, čime se stvaraju uslovi da viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja bude istovremeno dozvola za boravak i rad u Republici Srbiji, u periodu roka važenja vize, kako je već navedeno u delu II. ovog obrazloženja.

Članom 12. Predloga zakona kojim se menja član 40. Zakona, preciziran je period kada stranac podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka u odnosu na period koji je različit od perioda koji iznosi 90 dana od dana ulaska. U tom smislu, član se dopunjava periodom boravka koji je određen međunarodnim ugovorom, koji kao međunarodni ugovor ima višu pravnu snagu od zakona, kao i periodom roka važenja vize za duži boravak, u kom stranac može podneti blagovremeni zahtev za odobrenje privremenog boravka. Takođe, propisuje se osnov za donošenje akta Vlade kojim će se, u skladu sa interesom Republike Srbije, odrediti kategorije stranaca kojima će se nezavisno od osnova propisanih za odobrenje privremenog boravka odobriti privremeni boravak. Pored navedenog propisano je na koje osnove privremenog boravka se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na dozvolu za privremeni boravak i rad stranca, a u kojim slučajevima se strancu izdaje dozvola za privremeni boravak.

Članom 13. Predloga zakona kojim se menja član 41. Zakona propisano je da se zahtev za odobrenje privremenog boravka može podneti do isteka roka važenja privremenog boravka, čime se menja obaveza stranca da zahtev za produženje privremenog boravka mora podneti najkasnije do 30 dana pre isteka važećeg privremenog boravka. Takođe, ispravljena je tehnička greška u članu 41. stav (9) Zakona.

Članom 14. Predloga zakona propisano je da se član 41a briše, budući da nakon uvođenja u pravni sistem jedinstvene boravišne i radne dozvole, postojanje člana kojim se reguliše podnošenje jedinstvenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad nije potrebno.

 Članom 15. Predloga zakona izmenjen je član 43. Zakona i propisano je da kada se privremeni boravak bude odobravao na način da će dozvola za privremeni boravak biti izdata kao biometrijski dokument, stranac pored ličnih dokumenata iz stava (1) tačka 1) ovog člana (službeni ili lični pasoš) može da, kao dokaz o identitetu priloži i važeću ličnu kartu države čiji je državljanin, ako u skladu sa važećim propisima, može da uđe u Republiku Srbiju sa ličnom kartom. Propisano je da lični dokument-važeći lični ili službeni pasoš, odnosno lična karta mora važiti najmanje tri meseca duže od perioda na koji se traži odobrenje privremenog boravka. Propisana je i izmena zakonskog ovlašćenja za donošenje propisa o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, kao i izgledu obrasca i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak, budući da se od 1. februara 2024. godine strancau kome je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji više neće utiskivati nalepnica privremenog boravka u njegovu putnu ispravu, već će mu se izdati biometrijski dokument-dozvola za privremeni boravak.

Članom 16. Predloga zakona kojim se dodaje novi član 43a, propisano je da, prilikom podnošenja zahteva za odobrenje ili produženje privremenog boravka, stranac koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije, kao i stranac koji se zapošljava i član njegove uže porodice, ne prilaže dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka i dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka.

Članom 17. kojim se menja član 44. Zakona, propisano je da se privremeni boravak može odobriti u trajanju do tri godine i može se produžavati na isti period, u zavisnosti od razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava (umesto jedne godine, kako je propisano). Takođe, brišu se stavovi ovog člana koji se odnose na način odobravanja privremenog boravka putem utiskivanja nalepnice odobrenog privremenog boravka u putnu ispravu stranca, budući da će se strancu od 1. februara 2024. godine izdavati biometrijski dokument-dozvola za privremeni boravak.

Članom 18. Predloga zakona izmenjen je član 45. Zakona, koji propisuje norme vezane za odbijanje zahteva za odobrenje privremenog boravka, i izvršeno je sistemsko usaglašavanje kada je u pitanju jedan od razloga za odbijanje zahteva za odobrenje privremenog boravka zbog roka važenja ličnog dokumenta stranca koji je priložen uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka. Stav (2) ovog člana je izbrisan, imajući u vidu da je prilikom primene Zakona utvrđeno da odredba ovog stava dovodi do različitih tumačenja, otežanog pribavljanja dokaza kojim se opravdava odsustvo iz Republike Srbije, te da je u određenom broju slučajeva, i u sudskom postupku po tužbi protiv rešenja koji je odbijen zahev za produženje privremenog boravka ukazano na navedeno.

Članom 19. Predloga zakona predviđena je izmena člana 46. Zakona kojim je propisano da je stranac koji namerava da boravi i radi u Republici Srbiji dužan da u periodu zakonitog boravka podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole, u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na jedinstvenu dozvolu, kao i obavezu stranca koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u periodu od 180 dana, odnosno u periodu zakonitog boravka u Republici Srbiji, i koji u skladu sa propisima kojima je regulisano zapošljavanje stranaca ima pravo na rad i bez jedinstvene dozvole, mora podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka, kako je već pojašnjeno u delu II ovog obrazloženja.

Članom 20. Predloga zakona uvodi se novi institut - dozvola za privremeni boravak i rad stranca (jedinstvena dozvola), dodavanjem novih članova od 46a-46ž, kojima je propisan način podnošenja zahteva, uslovi za izdavanje jedinstvene dozvole, postupak odlučivanja, osnov za izdavanje jedinstvene dozvole, razlozi za odbijanje zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole, rok važenja jedinstvene dozvole, kao i prestanak važenja jedinstvene dozvole. Propisivanjem ovih odredbi institut jedinstvene dozvole za boravak i rad je uveden u pravni sistem Republike Srbije, a odredbe su sistematizovane i propisane na isti način kao i odredbe kojima se propisuje odobravanje privremenog boravka strancima, imajući u vidu činjenicu da jedinstvena dozvola suštinski predstavlja privremeni boravak strancima koji zakonito rade u Republici Srbiji.

Članom 21. Predloga zakona kojim se menja član 48. Zakona briše se stav kojim je propisano da se privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji strancu odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period, budući da je odredbom u članu 17. Predloga zakona propisano da se privremeni boravak po svim osnovama propisanim Zakonom može odobriti u vremenskom trajanju do tri godine, što je povoljnije rešenje u odnosu na postojeće rešenje. Takođe, propisano je da se, u slučaju da studije traju kraće od tri godine, privremeni boravak odobrava za period trajanja studija. Briše se stav (4) kojim je propisan osnov za odbijanje zahteva za produženje privremenog boravka po osnovu studija.

Članom 22. Predloga zakona propisano je brisanje člana 50. Zakona, budući da će od 1. februara 2024. godine stranci koji obavljaju specijalizaciju, stručnu obuku ili praksu, kao vid obavljanja poslovne delatnosti kod njihovog poslodavca, odnosno rada u Republici Srbiji, podnositi zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole, u skladu sa članom 20. Predloga zakona.

Članom 23. Predloga zakona kojim se menja član 51. Zakona i briše se stav kojim je propisano da se strancu po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti privremeni boravak u Republici Srbiji odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period, budući da je odredbom u članu 17. Predloga zakona propisano da se privremeni boravak po svim osnovama propisanim Zakonom može odobriti u vremenskom trajanju do tri godine. Takođe, propisano je da, u slučaju da naučno istraživački rad ili druga nauno obrazovna aktivnost traje kraće od tri godine, privremeni boravak se odobrava za period trajanja te aktivnosti. Stav (4) ovog člana koji se odnosi na upućivanje stranca na rad, kome je odobren privremeni boravak po ovom osnovu, odnosno pribavljanje radne dozvole u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca se briše, budući da je ovoj kategoriji stranaca, izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca omogućeno pravo na rad samim zakonom i bez jedinstvene dozvole, kako je već navedeno.

Članom 24. Predloga zakona kojim se menja član 57. Zakona briše se stav kojim je propisano da se strancu po osnovu spajanja porodice privremeni boravak u Republici Srbiji odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period, budući da je odredbom u članu 17. Predloga zakona propisano da se privremeni boravak po svim osnovama propisanim Zakonom može odobriti u vremenskom trajanju do tri godine. Takođe, izmenama je omogućeno da stranac može da podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka kao član porodice stranca kome je izdata jedinstvena dozvola, što predstavlja usaglašavanje postojećih odredbi sa novim institutom - jedinstvenom dozvolom za privremeni boravak i rad.

Članom 25. Predloga zakona kojim se menja član 58. Zakona propisano je da se privremeni boravak maloletnog stranca, rođenog na teritoriji Republike Srbije, odobrava na period do tri godine ukoliko je jedan od roditelja, staratelja ili zakonski zastupnik deteta stalno nastanjeni stranac, što takođe predstavlja usaglašavanje sa propisanom odredbom o odobravanju privremenog boravka do tri godine, umesto jedne godine, kako je propisano važećim zakonom.

Članom 26. Predloga zakona kojim se menja član 59. Zakona predviđeno je da se briše stav kojim je propisano da se strancu samostalni boravak u Republici Srbiji odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period, budući da je odredbom u članu 17. Predloga zakona propisano da se privremeni boravak po svim osnovama propisanim Zakonom može odobriti u vremenskom trajanju do tri godine.

Članom 27. Predloga zakona kojim se menja član 66. Zakona dodate su odredbe koje se odnose na prestanak privremenog boravka stranca i to po zahtevu stranca i po sili zakona. Pored navedenog, izmena je izvršena i u delu koji se odnosi na izricanje roka za napuštanje teritorije Republike Srbije, na način da je određivanje roka za napuštanje teritorije Republike Srbije mogućnost, a ne obaveza.

Članom 28. Predloga zakona kojim se menja član 67. Zakona propisano je da je stalno nastanjenje odobrenje za dugotrajni boravak stranca u Republici Srbiji, umesto dosadašnjeg zakonskog rešenja koji propisuje da je stalno nastanjenje dozvola za dugotrajni boravak. U tom smislu, propisano je da je dozvola za stalno nastanjenje u Republici Srbiji lična karta za stranca, koja se izdaje strancu kome je odobreno stalno nastanjenje, kako je već navedeno u delu II ovog obrazloženja. Pored navedenog, propisano je da se stalno nastanjenje može odobriti strancu koji tri godine neprekidno boravi na teritoriji Republike Srbije po osnovu odobrenog privremenog boravka, umesto dosadašnjih pet. Izmenama i dopunama je uveden pravni osnov da se stalno nastanjenje može odobriti i strancu kome je izdata jedinstvena dozvola, i da se tom prilikom shodno primenjuju odredbe vezane za odobrenje stalnog nastanjenja strancu kome je odobren privremeni boravak. Takođe, preformulisano je i ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koji se odnosi na odobrenje stalnog nastanjenja.

Članom 29. Predloga zakona kojim se menja član 68. Zakona brisan je osnov za stalno nastanjenje u posebnim slučajevima kada se radi o bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje kojim je propisan potreban period od 3 godine na boravku, budući da je izmenama člana 28. Predloga zakona isti period boravka potreban za odobrenje stalnog nastanjenja propisan i za strance koji nisu u braku. Kao novi osnov za sticanje stalnog nastanjenja u posebnim slučajevima propisan je osnov za stranca koji je srpskog porekla. Takođe, ovim članom je brisana odredba vezana za obavezu stranca da mora imati odobren privremeni boravak u momentu podnošenja zahteva za stalno nastanjenje i to za kategorije stranaca navedene u članu 68. Zakona.

Članom 30. Predloga zakona dodaje se član 68a kojim je omogućena naturalizacija stranaca kojima je odobren azil u Republici Srbiji, kao i članovima njegove porodice. Takođe, propisano je da prilikom podnošenja zaheva za stalno nastanjenje stranca kome je odobren azil i članovima njegove porodice koji ispunjavaju uslove za odobrenje privremenog boravka iz člana 67. važećeg zakona, nije potrebno da se ispune svi uslovi propisani članom 70. važećeg zakona, imajući u vidu specifične i lične okolnosti stranca kome je odobren azil i članova njegove uže porodice.

Članom 31. Predloga zakona kojim se menja član 69. Zakona dodaje se stav kojim je propisano da se zahtev za stalno nastanjenje može podneti i elektronskim putem, a propisan je i pravni osnov za donošenje propisa kojim ministar nadležan za unutrašnje poslove uređuje bliže uslove za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja elektronskim putem.

Članom 32. Predloga zakona kojim se menja član 70. Zakona pobrojani su dokazi koje stranac prilaže uz zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja i propisano je da se strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje lična karta za stranca koja je dozvola za dugotrajni boravak stranca u Republici Srbiji.

Članom 33. Predloga zakona kojim se menja član 71. Zakona preformulisan je stav (2) na način da prilikom odlučivanja po zahtevu za stalno nastanjenje organ ceni posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, te uzima u obzir dužinu trajanja prethodnih privremenih boravaka, lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze stranca sa Republikom Srbijom, odnosno ozbiljnost učinjenog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, kao i pretnju koju podnosilac zahteva predstavlja po bezbednost Republike Srbije i njenih građana, a procenjene okolnosti svakog pojedinačnog slučaja mogu imati uticaja na donošenje odluke po zahtevu za stalno nastanjenje u slučaju da stranac ispunjava, odnosno ne ispunjava uslove iz čl. 67, 68, 68a i 70.

Članom 34. Predloga zakona kojim se menja član 74. Zakona preciziran je nezakonit boravaka stranca, i to na način da je precizije definisan period kada sve stranac može biti u nezakonitom boravku, a koji je različit od perioda 90 dana u periodu od 180 dana, te je definisano da se period nezakonitog boravka računa u odnosu na period propisan i međunarodnim ugovorom, koji može, biti duži, odnosno kraći od 90 dana u periodu od 180 dana.

Članom 35. Predloga zakona kojim se menja član 87. Zakona dodat je novi osnov za smeštaj stranca u prihvatilište za strance, te je propisano da i u slučaju kada boravak stranca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik za Republiku Srbiju i njene građane, u skladu sa članom 9. Zakona, stranac može biti smešten u objekat pod pojačanim policijskim nadzorom, a u cilju prireme za njegovo vraćanje u zemlju porekla ili zemlju prethodnog ulaska.

Članom 36. Predloga zakona kojim se menja član 94. Zakona precizirane su odredbe koje se odnose na troškove vraćanja stranca, propisano je koji troškovi spadaju u troškove prinudnog udaljenja stranca u zemlju porekla, kao i ovlašćenje za donošenje propisa o troškovima prinudnog udaljenja i načina izračunavanja troškova prinudnog udaljenja koji donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Članom 37. Predloga zakona kojim se menja član 100. Zakona dodate su dozvola za boravak i jedinstvena dozvola, kao vrste isprava kojima stranac dokazuje svoj identitet u Republici Srbiji.

Članom 38. Predloga zakona posle člana 101. dodaju se čl. 101a i 101b, kojima se uređuju sadržaj obrasca dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole i način njihovog izdavanja.

Članom 39. Predloga zakona kojim se menja član 102. Zakona izbrisan je deo odredbe stava 1. kojim je bilo propisano da se lična karta izdaje strancu koji nema važeću putnu ispravu, a privremeni boravak mu je odobren rešenjem, a propisano je da se privremena lična karta za stranca izdaje strancu kome je odloženo prinudno udaljenje u skladu sa članom 84. ovog zakona, kome je određen obavezni boravak u skladu sa članom 93. ovog zakona, kao i u slučaju iz člana 44. stav (6) ovog zakona.

 Članom 40. Predloga zakona dodat je član 103a kojim je propisano da obrazac dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole, obrazac lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca, kao i obrazac putnog lista za strance izrađuje Narodna banka Srbije-Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Članom 41. Predloga zakona kojim se menja član 104. Zakona izmenjen je naziv člana i propisano je da za izdavanje lične karte za stranca više neće biti potreban formalno pravni zahtev, kao do sada, već izdavanje lične karte za stranca predstavlja završetak postupka po podnetom i odobrenom zahtevu za stalno nastanjenje. Prilikom izdavanja lične karte za stranca, strancu kome je odobreno stalno nastanjenje uzimaju se biometrijski podaci (fotografija, otisak prsta i potpis) i plaća se propisana taksa. Takođe, precizirani su uslovi za izdavanje lične karte maloletnom strancu, kao i da se uzimanje otisaka prstiju i potpis maloletnog lica uzimaju tek nakon navršene 12 godine života.

Članom 42. Predloga zakona menja se član 106. Zakona koji se odnosi na važenje lične karte za stranca.

Članom 43. Predloga zakona kojim se menja član 108. Zakona propisano je da je stranac dužan da o nestanku lične karte za stranca ili privremene lične karte za stranca bez odlaganja obavesti nadležni organ, koji rešenjem proglašava ličnu kartu za stranca ili privremenu ličnu kartu za stranca nevažećom, i isto oglašava na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 44. Predloga zakona kojim se menja član 109. Zakona menja se naziv člana i propisuje obaveza stranca da o nestanku dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole, bez odlaganja obavesti nadležni organ, koji rešenjem proglašava dozvolu za privremeni boravak, odnosno jedinstvenu dozvolu nevažećom, i isto oglašava na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 45. Predloga zakona kojim se menja član 117. Zakona, izmenjena je odredba koja se odnosi na preuzimanje podataka između organizacije nadležne za poslove zapošljavanja i Ministarstva unutrašnjih poslova i propisano da organizacija nadležna za poslove zapošljavanja od Ministarstva unutrašnjih poslova preuzima podatke o odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju stranca, odnosno jedinstvenim dozvolama, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima podatke o proceni ispunjenosti uslova za izdavanje jedinstvene dozvole, u skladu sa zakonom.

Članom 46. Predloga zakona kojim se menja član 118. Zakona izmenjena je odredba koja se odnosi na nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Članom 47. Predloga zakona kojim se menja član 119. Zakona predviđene su kazne za prekršaje pozivara i organizatora turističkih i poslovnih putovanja, a ujedno je uvećan minimalni iznos kazne koja se može izreći za učinjeni prekršaj.

Članom 48, 49. i 50. Predloga zakona kojim se menjaju članovi kaznenih odredbi i to čl. 121, 122 i 123. Zakona, predviđene su kazne za prekršaje povodom novih instituta jedinstvene dozvole i dozvole za boravak Takođe, u svim članovima je uvećan minimalni iznos kazne koja se može izreći za učinjeni prekršaj.

Članom 51. Predloga zakona pobrojana su ovlašćenja za donošenje izvršnih propisa za sprovođenje ovog zakona.

Članom 52. propisano je da će se svi postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončati primenom propisa prema kojima su započeti, osim ukoliko za stranku nije povoljnije da se okončaju po odredbama ovog zakona.

Članom 53. je propisano da početkom primene propisa iz člana 12. stav (3), člana 15. stav (3) i člana 28. stav (6) ovog zakona, prestaju da važe odredbe člana 43. stav (2) i 67. stav (9) i odredbe člana 40. st. (4) i (5) Zakona o strancima (“Službeni glasnik RS”, br. 24/18 i 31/19) i propisi doneti na osnovu tih članova.

Članom 54. propisano je stupanje na snagu zakona, kao i koji članovi, odnosno koje odredbe imaju odloženu primenu i počinju da se primenjuju 1. februara 2024. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, sredstva su obezbeđena u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023 godinu (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22) na razdelu 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkcija 310 - Policijske usluge, programu - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima (1408), programskoj aktivnosti - Administracija i upravljanje (0001), na ekonomskoj klasifikaciji 423 - usluge po ugovoru u iznosu od 18.000.000,00 dinara, na ekonomskoj klasifikaciji 512 - mašine i oprema u iznosu od 12.150.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 515 - nematerijalna imovina u iznosu od 18.000.000,00 dinara i programskoj aktivnosti - Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo (0002), na ekonomskoj klasifikaciji 422 - troškovi putovanja u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

U 2024. i 2025. godini sredstva će biti obezbeđena u okviru limita na razdelu 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2023.