Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSEBNI INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE POSTAO DOSTUPAN KORISNICIMA


Pravna baza Paragraf Lex

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava korisnike da je od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:

◾izveštaja za statističke potrebe i

◾istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, obezbeđen je za sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju kontni okvir i obrasce finansijskih izveštaja za:

◾privredna društva, zadruge i preduzetnike i

◾druga pravna lica.

Finansijskim institucijama, u narednim danima, biće sukcesivno obezbeđivan pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i sastavljanje izveštaja bez elektronskog potpisa (uz dostavljanje prepisa referentne stranice koja je potpisana svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika).

Sva velika, srednja i mala pravna lica imaju obavezu da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2014. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Izuzetak čine samo mikro pravna lica i preduzetnici, koji u prvoj godini primene Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), mogu izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, da dostave u papirnom obliku, i to na dva načina:

◾primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, unosom podataka i slanjem izveštaja elektronskim putem bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, uz obavezno dostavljanje poštom u papirnom obliku prepisa "referentne stranice" (odštampanog iz tog sistema) koji je potpisan svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika i overen pečatom obveznika u skladu sa propisima, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koja je potpisana i overena u skladu sa propisima;

◾samo u papirnom obliku (bez primene Posebnog informacionog sistema), u kom slučaju svi izveštaji i dokumenta dostavljeni poštom moraju biti overeni i potpisani u skladu sa propisima.

Za mikro pravna lica koja sastavljaju i dostavljaju navedene izveštaje samo u papirnom obliku, Agencija je, u okviru Pretrage evidencije obveznika, godine, omogućila pristup odgovarajućem setu obrazaca koji čine te finasnsijske izveštaje, kao i sve instrukcije u vezi njihovog sastavljanja i dostavljanja.

Više informacija o načinu dostavljanja izveštaja objavljeno je u delu Finansijski izveštaji - Način dostavljanja izveštaja.

Agencija je, takođe, obezbedila i tehničku podršku za primenu Posebnog informacionog sistema, u vidu tehničkog uputstva (u kompletu) i instrukcija putem elektronske pošte sd@apr.gov.rs i telefona 011 2023350.

Izvor: Vebsjat Agencije za privredne registre, 03.03.2015.