Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI I PORESKOM BILANSU PREDUZETNIKA: PREDUZETNIK KOJI JE PODNEO PORESKU PRIJAVU NA OBRASCU PPDG-1 I PORESKI BILANS NA OBRASCU PB-2 KOJI NISU U SKLADU SA NAJNOVIJI IZMENAMA PRAVILNIKA, POTREBNO JE DA DOSTAVE NOVELIRANE OBRASCE PPDG-1S I PB-2


Poreska uprava obaveštava da je u "Sl glasniku RS", br. 24/2014 od 28.02.2014. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana, kojim su propisani obrasci PPDG-1S - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koju podnose preduzetnici koji obračunavaju i plaćaju porez na dohodak građana na stvaran prihod od obavljanja samostalne delatnosti, kao i PPDG-1P - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti, koju podnose obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, a koji stupa na snagu 1.03.2014. godine.

Takođe, objavljen je i Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, kojim je propisan noveliran obrazac PB-2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Odredbama člana 93. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.) propisano je da je preduzetnik koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona dužan da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez.

S tim u vezi, preduzetnik koji je podneo poresku prijavu na obrascu PPDG-1 i poreski bilans na obrascu PB-2 koji nisu u skladu sa navedenim Pravilnicima, potrebno je da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavi novelirane obrasce PPDG-1S i PB-2 shodno prelaznim i završnim odredbama.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 3.3.2014.