Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA


U "Sl. glasniku RS" br. 8/2014 od 29. januara 2014. godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama).

Razlozi za donošenje ovog pravilnika sadržani su u potrebi preciziranja i pojašnjenja pojedinih odredaba Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 - dalje: Pravilnik), kako bi se obvezniku pružila mogućnost da u slučaju jednokratne transakcije sa jednim povezanim licem, odnosno u slučaju većeg broja transakcija manjeg materijalnog značaja sa jednim povezanim licem, podnese dokumentaciju na jednostavniji način od onog koji je propisan Pravilnikom. Naime, prema odredbama čl. 59. do 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/3, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13 - dalje: Zakon), obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu, kao i da priloži dokumentaciju u okviru koje i na način propisan Pravilnikom, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. i člana 60. st. 1. i 2. Zakona posebno prikaže vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip "van dohvata ruke").

Pravilnik o izmenama i dopunama sadrži 10 članova.

Članom 1. izvršeno je tehničko usaglašavanje teksta Pravilnika o izmenama i dopunama (kod pozivanja na Zakon).

Članom 2. izvršena je izmena i dopuna člana 2. Pravilnika u tom smislu da se dokumentacija o transfernim cenama podnosi u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku, pri čemu izveštaj u skraćenom obliku obveznik može da podnese za transakcije sa povezanim licima (osim za zajmove i kredite) koje ispunjavaju jedan od dva uslova i to:

- da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od osam miliona dinara (odnosno od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost);

- da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od osam miliona dinara (odnosno od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost).

Ovo je istovremeno i najvažnija izmena u Pravilniku o izmenama i dopunama, i ona praktično znači da će svi obveznici, nezavisno od toga da li su (u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo) razvrstani u veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice, za transakcije koje ispunjavaju jedan od navedenih uslova moći da podnose izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu izveštaj u skraćenom obliku sadrži: opis transakcije, vrednost transakcije, povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Tako npr. ona pravna lica koja sa povezanim licima nemaju drugih transakcija sem onih koje ispunjavaju jedan od navedenih uslova, podnose samo izveštaj u skraćenom obliku i nisu dužni da utvrđuju vrednost predmetnih transakcija po principu "van dohvata ruke".

Za razliku od njih, oni obveznici koji pored transakcija sa povezanim licima za koje su u obavezi da podnose izveštaj (u tzv. punom obliku) imaju i transakcije koje ispunjavaju jedan od navedenih uslova, za te transakcije mogu da podnesu izveštaj u skraćenom obliku. Prema tome, ovi obveznici podnose kako izveštaj (u punom obliku) tako i izveštaj u skraćenom obliku.

Čl. 3. do 5. brišu se pojedine odredbe čl. 3, 5. i 10 Pravilnika.

Članom 6. precizira se da se (u slučaju kada obveznik ne raspolaže svojom interno uporedivom cenom) kod primene metode uporedive cene na tržištu pod interno uporedivom cenom može smatrati i cena usluga ili proizvoda koju je obveznikovo povezano lice ostvarilo u transakciji sa nepovezanim licem, pod uslovom da se transakcija obavlja pod uporedivim uslovima.

Čl. 7. i 8. izvršena je korekcija formula po kojima se utvrđuje bruto marža.

Članom 9. se dodaje novi član kojim se bliže određuje koja lica se smatraju nepovezanim licima kod primene određenih metoda.

Članom 10. se propisuje da ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", kako bi se obveznicima omogućilo da blagovremeno pripreme dokumentaciju o transfernim cenama koju su dužni da u formi izveštaja, odnosno skraćenog izveštaja podnesu uz poreski bilans za 2013. godinu.

Pravilnik o izmenama i dopunama stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 30. januara 2014. godine.

U časopisu Poresko-računovodstveni instruktor ćemo objaviti detaljan komentar izmena i dopuna Pravilnika.

Izvor: