Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Zakon stupa na snagu 6. januara 2017. godine, a primenjuje se tridesetog dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 5. februara 2017. godine, osim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog Zakona koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine


Na sednici održanoj 28.12.2016. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016).

Predviđeno je da pomenuti Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 6. januara 2017. godine, a da će se primenjivati tridesetog dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 5. februara 2017. godine, osim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog Zakona koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine.

Ključne izmene sadržane u ovom Zakonu mogu se podvesti pod sledeće:

- prenošenje nadležnosti za rešavanje u drugostepenom upravnom postupka sa Uprave carina na Ministarstvo finansija,

- naknade za usluge carinskog organa koje su pripadale Upravi carina postaju takse i, samim tim, prihod budžeta RS,

- preciziranje odredbi o carinskim povlasticama,

- ukida se mogućnost besplatnog ustupanja carinske robe državnim organima,

- propisuje se shodna primena propisa o inspekcijskom nadzoru na sprovođenje naknadne kontrole od strane UC,

- propisuje se obaveza UC da formira bazu podataka u kojoj će biti sadržani podaci u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine,

- uvećan fiksni iznos kazne za carinske prekršaje za koje se izdaje prekršajni nalog.

Ovim Zakonom vrši se usaglašavanje sa nizom nacionalnih propisa, kao što su:

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012),
  • Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016),
  • Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012),
  • Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US) i
  • Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016).

Takođe, imajući u vidu opredeljenost Republike Srbije da postane članica EU, to se ovim Zakonom vrši dalje usaglašavanje Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015) sa Carinskim zakonom EU.

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 03.01.2017.