Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU: UVODI SE POTPUNA ZABRANA PUšENJA U SVAKOM ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU, KAO I U PROSTORU KOJI SE NE SMATRA ZATVORENIM JAVNIM PROSTOROM, A KOJI JE FUNKCIONALNI DEO PROSTORA U KOME SE OBAVLJA DELATNOST ZDRAVSTVENE ZAšTITE, VASPITANJA I OBRAZOVANJA, DRUšTVENE BRIGE O DECI, SOCIJALNE ZAšTITE, UKLJUčUJUćI I DVORIšNI PROSTOR, KAO I OTVORENI PROSTOR ZA ODRżAVANJE POZORIšNIH, BIOSKOPSKIH I DRUGIH VRSTA PREDSTAVA, U SPORTSKIM I UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA. PREDVIđA SE OBRAZOVANJE NACIONALNOG SAVETA ZA KONTROLU DUVANA. MENJA SE I SMANJUJE VISINA IZNOSA NOVčANIH KAZNI ZA PREKRšAJ ZA PRAVNO LICE, RADI LAKšE NAPLATIVOSTI


Posebna radna grupa Ministarstva zdravlja sačinila je Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Njegovo usvajanje se očekuje već u prvoj polovini 2016. godine. Važeći Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010) na snazi je od 2010. godine.

Tokom primene Zakona došlo se do saznanja da delimična zabrana pušenja u zatvorenim javnim i radnim mestima nije dovoljna da zaštiti zdravlje stanovnika niti zaposlenih koji rade na radnim mestima gde su izloženi duvanskom dimu. S toga, budući Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimuprecizira član zakona kojim je pušenje zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru, kao i u prostoru koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite,vaspitanja i obrazovanja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, uključujući i dvorišniprostor, kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrstapredstava. Pored objekata koji se bave ovim delatnostima dodaju se i sportski objekti, a zabrana pušenja predviđa se u svim prostorijama ugostiteljskih objekata u kojima se služe i konzumiraju hrana ili piće.

Cilj ovakvog zakonskog rešenja je da se obezbedi da zatvoren radni i javni prostor bude potpuno bez duvanskog dima radi zaštite zdravlja, života i radne sposobnosti građana od duvanskog dima, kao i da se stvore uslovi za zdravu radnu sredinu bez duvanskog dima radi bezbednosti i zaštite zdravlja na radu kao preduslova za sprečavanje povreda na radu i profesionalnih oboljenja izazvanih uticajem duvanskog dima.

Istraživanja pokazuju da zabrana pušenja na radnim mestima smanjuje zastupljenost pušenja u proseku za 6%, a broj popušenih cigareta dnevno za 3,1 cigaretu.

Svetska zdravstvena organizacija procenila je da godišnje umire 603 000 osoba zbog izloženosti duvanskom dimu, a među njima 47% žena, 28% dece i 26% muškaraca. Proširenje potpune zabrane pušenja obezbeđuje jednak tretman svim ugostiteljskim objektima nezavisno od površine koju zauzimaju i podstiče njihovu međusobnu konkurentnost po osnovu kvaliteta rada i usluga koje pružaju.

Ipak, od potpune zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru, ostaju izuzeti korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica, osoba sa invaliditetom, duševno obolelih lica, kao i lica koja su ometena u razvoju; pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti, odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja i korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu.

Nacrtom zakona predviđaju se i neke nove nadležnosti Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, stručnog tela Ministarstva zdravlja, među kojima se izdvaja priprema programa odvikavanja od pušenja uz promovisanje zdravog načina života bez duvanskog dima, odnosno, promovisanje sprečavanja štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Takođe, predviđa se i obrazovanje Nacionalnog saveta za kontrolu duvana, kao Vladinog tela, sa zadatkom da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti koje se odnose na kontrolu duvana u Republici Srbiji u skladu sa Strategijom kontrole duvana, da prati realizaciju planiranih aktivnostipredviđenih Strategijom kontrole duvana i donosi ocene o uspešnosti primenjenih mera.

Menja se i smanjuje visina iznosa novčanih kazni za prekršaj za pravno lice, radi lakše naplativosti.

Izvor: Redakcija, Ljubica Jovanović, 03.01.2016.