Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKA VLADE RS O KORIŠĆENJU MOGUĆNOSTI UČEŠĆA MIRITELJA U KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU: Preporuka ima za cilj da se doprinese kvalitetu teksta kolektivnih ugovora, spreče eventualni kolektivni sporovi, kao i da se rasterete sudovi i ostvare uštede budžetskih sredstava. Obaveza miritelja u postupku kolektivnog pregovaranja je da ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i da im pruža stručnu i drugu pomoć


Vlada Republike Srbije pozvala je sve državne organe, autonomne pokrajine, lokalne samouprave, kao i sve druge korisnike javnih sredstava da u toku pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora koriste pomoć i stručne savete miritelja iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Zaključkom Vlade 05 broj 11-10175/2017-1 preporuka o korišćenju mogućnosti učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017), koji je donet 26. oktobra 2017. godine na predlog Agencije, preporučuje se ovaj vid kolektivnog pregovaranja u cilju prevencije kolektivnih sporova.

Učešćem miritelja liste Agencije u pregovaranju i zaključivanju kolektivnog ugovora ostvarila bi se ušteda budžetskih sredstava kroz prevenciju kolektivnih radnih sporova, rekao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović.

Takođe, na taj način bi se smanjio i broj ovih sporova pred sudovima, dodao je Lazović.

Ukazao je da je veliki broj kolektivnih ugovora zaključen na tri godine, u periodu od jula 2014. godine do januara 2015. godini, te da se sada vode kolektivni pregovori u cilju zaključenja novih kolektivnih ugovora sa novim rokom važenja.

Zaključkom Vlade preporučeno je državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je osnivač javno preduzeće da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009).

Takođe, Vlada je dala preporuku ovlašćenim predstavnicima navedenih institucija da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore, da radne sporove rešavaju u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.

Na osnovu ovog zaključka Vlade, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova može da omogući učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju.

Miriteljeva obaveza u postupku kolektivnog pregovaranja je da ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i da im pruža stručnu i drugu pomoć, ukazao je Lazović.

Dodao je i da kolektivni ugovori često sadrže odredbe o načinima rešavanja radnih sporova, ali da u njima izostaje mogućnost rešavanja radnih sporova na miran način, odnosno uz pomoć miritelja iz Agencije.

To kasnije, kako je ukazao, često rezultira skupim sudskim postupcima najčešće na teret budžeta Republike Srbije.

Zbog toga, ova preporuka Vlade ima za cilj da se doprinese kvalitetu teksta kolektivnih ugovora, spreče eventualni kolektivni sporovi, kao i da se rasterete sudovi i ostvare uštede budžetskih sredstva, naglasio je Lazović.

Vlada Republike Srbije je i pre dve godine uputila preporuku istim institucijama da sve radne sporove rešavaju pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, što je rezultiralo većim brojem postupaka pred Agencijom, kao i smanjenju broja sudskih postupaka.

Izvor: Vebsajt RTS, 01.11.2017.
Naslov: Redakcija