Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 22/2015), u članu 2. reči: "privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta; melioracija livada i pašnjaka;", brišu se.

Član 2.

U Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u glavi I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) reči: "32.800 ha" zamenjuju se rečima: "32.636 ha".

U podtački (3) zapeta na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

 Podtač. (4) i (5) brišu se.

            U stavu 2. tačka 1) podtačka (5) reči: "54.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "76.100.000 dinara".

            U podtački (6) reči: "986.000 dinara" zamenjuju se rečima: "1.986.000 dinara".

            U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

            "5) biće isplaćen preostali deo sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 29/13 i 73/13), u visini do 2.436.000 dinara."

            U glavi II. Tabela 1. menja se i glasi:

 

"Tabela 1.

 

Vrsta radova/Namena ulaganja

Planirana vrednost za nove i započete izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima)

Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja - Razdeo 23 Glava 23.11- Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102- Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, Funkcija 420- Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov po Programskim aktivnostima/po Projektima/po pojedinim ekonomskim klasifikacijama u dinarima

Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima)

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnim sredstvima budžeta Republike Srbije za 2015. godinu (u%)

 

po Programskim aktivnostima /po Projektima

463- Transferi ostalim nivoima vlasti

451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

511- Zgrade i građevinski objekti

 

Novi radovi, odnosno ulaganja

Započeti/ izvedeni radovi

Novi radovi, odnosno ulaganja

Započeti /izvedeni radovi

Novi radovi, odnosno ulaganja

Započeti /izvedeni radovi

 

1

2=4+5+6+7+8+9+10

3

4

5

6

7

8

9

10=2-(4+5+6+7+8+9)

11= (4+5+6+7+8+9) /1.417.536.000*100

 

1. Zaštita poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

150.000.000

0002 - Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

150.000.000

 -

10,58

 
 

1.2. Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta

80.000.000

0002 - Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

 -

40.000.000

40.000.000

2,82

 
 

I. Ukupno

230.000.000

 -

 -

 -

190.000.000

 -

 -

 -

40.000.000

13,40

 

2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Komasacija

398.571.429

0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

200.000.000

79.000.000

 -

119.571.429

19,68

 
 

2.2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva

615.384.615

0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

357.000.000

43.000.000

 -

 -

215.384.615

28,22

 

2.3. Nabavka nove opreme za navodnjavanje, odnosno opreme za navodnjavanje

254.872.000

0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

117.000.000

10.436.000

-

127.436.000

8,99

 

2.4. Rehabilitacija, revitalizacija, rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja sistema za navodnjavanje, odnosno izgradnja sistema za navodnjavanje

147.100.000

0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

 -

147.100.000

 -

10,38

 

2.5. Izgradnja i rekonstrukcija sistema za navodnjavanje

22.000.000

5001- Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

 -

 -

22.000.000

1,55

 

2.6. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje

160.000.000

5001- Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje

 -

160.000.000

 -

11,29

 

II. Ukupno

1.597.928.044

 -

557.000.000

122.000.000

117.000.000

157.536.000

 

182.000.000

462.392.044

80,11

 

 

3. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta

5.000.000

0002-Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

2.500.000

2.500.000

 -

 -

0,35

 

III. Ukupno

5.000.000

 -

2.500.000

2.500.000

0,35

 

4.1. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava

62.500.000

0002-Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

5.000.000

1.000.000

55.000.000

 -

1.500.000

4,30

 

4.2. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava

28.750.000

0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

14.014.000

986.000

10.000.000

 -

3.750.000

1,76

 

IV. Ukupno

91.250.000

 -

19.014.000

1.986.000

65.000.000

 -

5.250.000

6,07

 

5. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja

2.000.000

0003- Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem

 -

1.000.000

 -

1.000.000

0,07

 

V.Ukupno

2.000.000

 -

 -

1.000.000

 -

1.000.000

0,07

 

V. Ukupno (I-V)

1.926.178.044

 -

576.014.000

123.986.000

375.500.000

160.036.000

 -

182.000.000

508.642.044

100,00

 

Ukupna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu (dinari)

1.417.536.000

 

 

 
                       

 

"

 

            U glavi III. stav 8. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom, a tačka 2) briše se.

            Stav 9. menja se i glasi:

                        "Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Služba u svoje ime podnosi prijavu na konkurs i sredstva ostvaruje za svoj račun, a za radove iz stava 8. tačka 1) podtačka (2) ove glave Služba prijavu na konkurs podnosi u svoje ime, a sredstva ostvaruje za račun lica koje ostvaruje pravo na sredstva za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: korisnik), kao i za svoj račun, i to za izradu programa za radove iz stava 8. tačka 1) podtačka (2) ove glave."

                        St. 14, 15, 16, 17. i 18. brišu se.

            Dosadašnji stav 19. postaje stav 14.

            U dosadašnjem stavu 20. koji postaje stav 15. reči: "iz stava 19." zamenjuju se rečima: "iz stava 14."

            U dosadašnjem stavu 21. koji postaje stav 16. reči: "iz stava 19." zamenjuju se rečima: "iz stava 14."

            Dosadašnji stav 22. postaje stav 17.

            Dosadašnji stav 23. koji postaje stav 18. menja se i glasi:

            "Pored namene iz stava 17. ove glave ustanova može da ostvari pravo na sredstva za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja pod uslovima iz stava 14. tačka 2) i st. 15. i 16. ove glave."

            Dosadašnji st. 24. i 25. postaju st. 19. i 20.

            Glava IV. menja se i glasi:

"IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja dati su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i vrste radova, odnosno namene ulaganja

Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (% učešća) do

Sredstva za ostala područja (% učešća) do

Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost

 
 

po jedinici površine (ha)

po analiziranom uzorku /obrascu

po podnetoj prijavi/zahtevu/ projektu/ programu/predlogu/ za sve analizirane uzorke

 

1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

1.1. Komasacija

 

 

 -

 -

-

 

70

70 

 

1.2.Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva

70

60

 -

 -

15.000.000 po prijavi

 

1.3.Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave

85

75

 -

 -

2.500.000 po prijavi

 

2. FIZIČKO LICE

 

2.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje

2.2. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta:

50

 

50

 

 -

 

 -

 

5.000.000 po prijavi

 

 

 

100

 

100

 

8.000

 

 -

80.000 po prijavi

 

2.2.1. fizičkom licu

 

 

2.2.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca

100

100

10.000

 -

100.000 po prijavi

 

 

2.2.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina

100

100

10.000

 -

100.000 po prijavi

 

3. SLUŽBA

 

3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:

 

 

100

 

100

 

-

1.900 po uzorku

 

19.000 za sve analizirane uzorke

 

3.1.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta

 

3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

100

100

-

1.900 po uzorku i 1.250 po obrascu

19.000 za sve analizirane uzorke

 

3.2. Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta

 

 

50

50

 

50.000

 

 

-

500.000

po programu

 

 

3.2.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

50

50

50.000

-

 

500.000

po programu

 

4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA

 

 

4.1. Studijsko - istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju

100

100

-

 -

10.000.000

po prijavi

 

4.2. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja

50

50

 -

300.000

po zahtevu

 

5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE

 

5.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje

50

50

-

5.000.000

po prijavi

 

6. USTANOVA

 

6.1. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja

50

50

 -

300.000

po zahtevu

 

7. PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

 

7.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje

50

50

 -

 -

5.000.0000

po prijavi

 
                 

 

Služba može da ostvari pravo na sredstva za svoj račun, po dostavljenoj fakturi za namenu iz glave III. stav 8. tačka 1) podtačka (2) ovog programa po jednom programu koji je sama izradila do 15.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost."

U glavi V. stav 1. reči: "stav 19.", zamenjuju se rečima: "stav 14.", a reči: "stav 22." zamenjuju se rečima: "stav 17.".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ova uredba donosi se iz razloga što je neophodno da se izvrši preraspodela finansijskih sredstava opredeljenih za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu.

Uredbom o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u okviru Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu bilo je popisano izvođenje radova na privođenju kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta i melioraciji livada i pašnjaka.

Imajući u vidu da sredstva koja su bila predviđena za navedene namene nisu utrošena, predlaže se preraspodela tih sredstava tako što će se ta sredstava usmeriti na isplatu dela sredstava za izvedene radove po ugovorima iz 2012, 2013. i 2014. godine (izgradnja sistema za navodnjavanje), za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte koji su izvedeni na osnovu uredbe iz 2014. godine, kao i na isplatu preostalog dela sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu uredbe iz 2013. godine.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisano je da se u Uredbi o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu u stavu 2. brišu reči koje se odnose na sprovođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, koji se odnose na privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta i melioraciju livada i pašnjaka, imajući u vidu da se u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini, koji je sastavni deo uredbe, ne planira finansiranje ove dve vrste radova.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini menjaju, odnosno dopunjuju odredbe koje se odnose na isplatu dela sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 73/2013), namene koje se finansiraju u skladu sa ovom uredbom (izmena Tabele 1), kao i procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalne iznose sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja (izmena Tabele 2).

Članom 3. propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), u članu 7. predviđena su sredstva u visini od 1.417.536.000 dinara na Razdelu 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.11 - Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102 - Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, i to:

- Programska aktivnost 0001 - Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 284.536.000 dinara;

- Programska aktivnost 0002 - Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara;

- Programska aktivnost 0003 - Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 1.000.000. dinara;

- Programska aktivnost 0001 - Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti sredstva u iznosu od 695.000.000 dinara;

- Programska aktivnost 0002 - Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara;

- Projekat 5001 - Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti sredstva u iznosu od 182.000.000 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će ukupan iznos iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu od 1.417.536.000 dinara, u skladu sa ovom uredbom, koristiti za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnom iznosu od 508.642.044 dinara (što sa sredstvima budžeta Republike Srbije za 2015. godinu čini ukupan iznos od 1.926.178.044 dinara) obezbeđuju se učešćem sredstava korisnika sredstava (jedinica lokalne samouprave, fizičko lice, Služba, naučnoistraživačka organizacija, ustanova i drugo pravno lice, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga) prema nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa i iskazani su u Tabeli broj 1. ovog programa.

V. STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 - 2024. godine ("Sl. glasnik RS", br. 85/2014).

VII. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe je predviđeno Planom rada Vlade za 2015. godinu.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 02.11.2015.