Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU


Član 1.

U Zakonu o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - dr. zakon i 93/14 - dr. zakon), u članu 16. stav 5. posle reči: "prebivalište" dodaju se reči: "na dan polaganja zakletve".

Član 2.

U članu 28. stav 2. reči: "će se obavestiti da se mogu prijaviti za sve ili pojedine" zamenjuju se rečima: "se mogu prijaviti za sve".

Član 3.

U članu 82. stav 1. tačka 5) posle reči: "nepokretnostima" dodaju se reči: "lica koja su poslovno nesposobna".

Član 4.

U članu 83. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Ugovori i drugi pravni poslovi kojima se raspolaže nepokretnostima poslovno sposobnih lica zaključuju se u obliku javnobeležničkog zapisa ili u pismenom obliku koji overava javni beležnik u skladu sa propisima kojima se uređuje overavanje nejavne isprave (solemnizacija)."

Član 5.

U članu 134. posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"Javni beležnik je dužan da iznos od 30% od naplaćene nagrade bez PDV-a, uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda, u roku od 15 dana od dana naplate.

Iznos iz stava 6. ovog člana raspodeljuje se za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove, u skladu sa zakonom."

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu sadržan je u članu 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06), prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Novi Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 93/14), koji je stupio na snagu 1. septembra 2014. godine, predvideo je da se ugovori o prometu nepokretnosti zaključuju isključivo u obliku javnobeležničkog zapisa za čije su sastavljanje nadležni isključivo javni beležnici.

Na osnovu analize dosadašnje primene ovog zakona, zaključeno je da je neophodno izvršiti izmene Zakona o prometu nepokretnosti, u smislu da se omogući da se pored javnobeležničkog zapisa ugovori o prometu nepokretnosti mogu sačinjavati i u pismenom obliku, s tim da je neophodno da takvi ugovori prođu postupak solemnizacije javnog beležnika čime bi stekli svojstvo javne isprave. Predloženim izmenama neće se narušiti stepen pravne sigurnosti u oblasti prometa nepokretnosti.

U vezi sa tim neophodno je izvršiti i izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu u cilju usaglašavanja ovog zakona sa predloženim izmenama Zakona o prometu nepokretnosti. Istovremeno, izvršena su preciziranja pojedinih odredbi Zakona o javnom beležništvu koji se odnose na pravne poslove koji se sačinjavaju u obliku javnobeležničkog zapisa

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbama čl. 1. i 2. Zakona da je se mogućnost kandidatima za javne beležnike da konkurišu bez obzira na svoje prebivalište u momentu raspisivanja konkursa, s tim da su dužni da, u slučaju imenovanja, promene svoje prebivalište do dana polaganja zakletve u mesta za koja su imenovani.

Odredbama čl. 3. i 4. Zakona vrši se neophodno usklađivanje sa predloženim izmenama Zakona o prometu nepokretnosti, koje se odnose na primenu oblika javnobeležničkog zapisa za ugovore o prometu nepokretnosti.

Članom 5. Zakona, u skladu sa uporedno-pravnim rešenjima iz zemalja u kojima postoji javnobeležnička delatnost, predviđa se da se deo prihoda koji ostvaruju javni beležnici na ime nagrade za svoj rad usmerava u budžet Republike Srbije u svrhu finansiranja rada sudova.

Članom 6. Zakona predviđeno je da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", iz razloga kako bi se sprečila šteta po ostvarivanje prava građana i pravnih lica, koja bi mogla nastupiti zbog usporenog prometa nepokretnosti.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih i drugih organa i ostvarivanje prava građana.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i drugi opšti akti mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. 

U slučaju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu postoje naročito opravdani razlozi da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da je to neophodno radi sprečavanja štete za ostvarivanje prava građana i pravnih lica.     

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 2.11.2014.