Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Inicijativa za ocenu ustavnosti Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja i obrascu prijave rođenja i Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga


Nevladina organizacija Praksis (Praxis) podnela je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za pokretanje ocene ustavnosti i zakonitosti odredaba dva podzakonska akta, koje sprečavaju upis deteta u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, u slučaju kada roditelji ne poseduju lične dokumente.

Reč je o Pravilniku o postupku izdavanja prijave rođenja i obrascu prijave rođenja ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011, 9/2016, 16/2016 i 36/2016) i o Uputstvu o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 4/2010 - ispr., 10/2010, 25/2011, 5/2013 i 94/2013), koji omogućavaju upis u matičnu knjigu rođenih samo one novorođenčadi čije majke poseduju lične dokumente, objašnjava u svom saopštenju Praksis.

U obrazloženju inicijative se navodi da zbog spornog Pravilnika "deca čije majke ne poseduju lične karte nakon rođenja neće moći da dobiju izvod iz matične knjige rođenih, a samim tim će im u najranjivijem periodu života biti nedostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, kao i pristup svim pravima za čije ostvarivanje je potrebno posedovati lične dokumente".

Ova situacija "još više zabrinjava ako se uzme u obzir da neposedovanja ličnih dokumenata u Srbiji gotovo isključivo pogađa pripadnike romske nacionalne manjine, koji i inače spadaju među najdiskriminisanije i najmarginalizovanije stanovnike Srbije", ocenjuje Praksis i naglašava da sporne odredbe podzakonskih akata nisu u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) i ratifikovanih međunarodnih konvencija.

Praxis je domaća, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine u Beogradu, a bavi se zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Izvor: Vebsajt Danas, 02.08.2018.
Naslov: Redakcija