Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI: PRODUżETAK VAżENJA ZAKONA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE


Član 1.

U Zakonu o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), u članu 46. reči: "istekom jedne godine od dana stupanja na snagu" zamenjuju se rečima: "31. decembra 2015. godine".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I.Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje propisa

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II.Razlozi za donošenje propisa

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se produži važenje Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014), kako bi se pružila pomoć fizičkim i pravnim licima koja su pretrpela štetu od elementarnih nepogoda na području pogođenom poplavama do stupanja na snagu zakona kojim će se na celovit način rešiti upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga zakona predlaže se produženje roka važenja zakona.

Članom 2. Predloga zakona utvrđuje se stupanje na snagu zakona.

IV.Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje propisa

Za sprovođenje odredaba ovog zakona nije potrebno obezbeđivati dodatna sredstava u budžetu.

V.Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 – prečišćen tekst), s obzirom na to da je članom 46. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) utvrđeno da ovaj zakon prestaje da važi istekom jedne godine od dana stupanja na snagu, odnosno 22. jula 2015. godine. Kako do sada nisu realizovane sve mere iz državnih programa obnove donetih na osnovu ovog zakona, potrebno je produžiti važenje Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji do 31. decembra 2015. godine.

VI.Razlozi zbog kojih se predlaže da propis stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"

Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja, odnosno da stupi na snagu narednog dana od dana ojavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", ogledaju se u neophodnosti da se u što kraćem roku stvore uslovi da se nastavi sa realizacijom donetih državnih programa obnove u svim oblastima kao i da se nastavi sa pružanjem pomoći stanovništvu koje je pretrpelo štetu u majskim poplavama 2014. godine.

VII. Pregled odredaba važećeg propisa koje se menjaju

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a prestaje da važi istekom jedne godine od dana stupanja na snagu31. DECEMBRA 2015. GODINE.

VIII. Analiza efekata propisa

1. Sprovođenje Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Zakon), realizacija državnih programa obnove do sada

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, koja je po Zakonu nadležna, na osnovu izveštaja i nalaza državnih organa, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave predlagala je državne programe obnove po oblastima, koje je donosila Vlada. Do sada je utrošeno oko 6 milijardi dinara odnosno oko 50 miliona evra za pomoć u obnovi oštećenih i porušenih stambenih objekata, za obnovu objekata u vodoprivredi, za pomoć poljoprivrednicima, pomoć privrednim subjektima i dr.

Od dinamike pristizanja finansijskih sredstava (po raznim osnovama, donacije, budžet Republike Srbije, pomoć Evropske unije i dr.) zavisio je i stepen realizacije donetih državnih programa obnove.

2. Razlozi zbog kojih nisu sprovedene sve mere i aktivnosti iz donetih državnih programa obnove

Aktivnosti i mere iz donetih državnih programa obnove realizovane su u velikoj meri, i u momentu kada su bila obezbeđena finansijska sredstva. S obzirom da su tek ovog proleća obezbeđena, odnosno uplaćena sredstva iz Fonda solidarnosti Evropske unije, nastavilo se sanacijom i rekonstrukcijom infrastrukturnih objekata (za oblast vodoprivrede, mostove iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave i dr.)

3. Koje mere je potrebno preduzeti da se ne bi opet produžavao rok važnosti Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

Rad na pripremi novog zakona koji će na sveobuhvatan način regulisati ovu oblast, sa akcentom na preventivi i smanjenju posledica elementarnih nepogoda i katastrofa je priveden kraju. Do usvajanja novog zakona potrebno je sprovesti do kraja sve aktivnosti iz državnih programa obnove, što je planirano da se završi do kraja 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.07.2015.