Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RASPISALA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA USLUGE STRUčNIH LICA KOJA ćE OBAVLJATI POSLOVE STEčAJNOG UPRAVNIKA: ROK ZA PODNOšENJE PONUDA 3. AVGUST 2015. GODINE


Agencija za privatizaciju raspisala je i objavila otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnih lica koja će u ime i za račun i pod nadzorom Agencije za privatizaciju obavljati poslove stečajnog upravnika.

Kako je navedeno, ponude se podnose Agenciji za privatizaciju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 3. avgusta 2015. godine, a javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje, odnosno 3. avgusta 2015. godine, sa početkom u 12.30 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od dve godine. Agencija za privatizaciju može produžiti važenje Okvirnog sporazuma za još jednu godinu, a kriterijum za zaključenje okvirnog sporazuma je ekonomski najpovoljnija ponuda, čiji su elementi iskustvo i efikasnost u vođenju stečajnih postupaka i status stečajnog upravnika.

Rok za donošenje odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ponuda je 40 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.07.2015.