Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA: Tabela sa pregledom nadležnog organa za overu isprava i potpisa


Odredbom člana 29. st. 2. i 3. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) propisano je da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine, te da će izuzetno od navedenog, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, u skladu sa članom 13. st. 4. i 5. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013), odnosno opštinske uprave kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Ministarstvo pravde objavilo je tabelu u kojoj su navedene opštine odnosno gradovi za koje do 1. marta 2017. godine nisu imenovani javni beležnici sa podacima o osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama ili opštinskim upravama koje nastavljaju da vrše overu isprava i potpisa. Takvih je za sada 77. Takođe, radi potpunijeg prikaza u tabeli navedeni su i oni gradovi odnosno opštine u kojima su imenovani javni beležnici, a Ministarstvo pravde će javnost blagovremeno obaveštavati o svakom novom imenovanju javnog beležnika.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 01.03.2017.
Naslov: Redakcija